Zwolnienie na turnus rehabilitacyjny – czy przysługuje, gdy pracownik nie ma jeszcze prawa do dodatkowego urlopu

Pytanie: Pracownik, który od 13 sierpnia 2019 r. legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, przedstawił pracodawcy zaświadczenie o turnusie rehabilitacyjnym odbywającym się w od 12 listopada do 2 grudnia 2019 r. Czy pracownik ma prawo do zwolnienia od pracy w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym w wymiarze 21 dni pomimo, iż posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności dopiero od sierpnia 2019 roku i nie nabył jeszcze prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego?

Zwiększenie liczby ubezpieczonych w nowym roku – czy oznacza zmianę płatnika zasiłku macierzyńskiego

Pytanie: Zbliża się koniec roku i pojawia nam się pewien problem z wypłatą zasiłku chorobowego dla naszej pracownicy. Od kilku lat, także w 2019 r., nie mieliśmy obowiązku wypłaty zasiłków naszym pracownikom, a na dzień 30 listopada 2019 r. będziemy zgłaszać do ubezpieczenia chorobowego prawdopodobnie więcej niż 20 ubezpieczonych. W związku z tym w 2020 r. to nie ZUS, a my będziemy wypłacać zasiłki. Nasza pracownica, która jest w ciąży, choruje od września 2019 r. i prawdopodobnie będzie to już nieprzerwana choroba aż do porodu, który jest przewidziany na luty 2020 r. Czy w związku z tym, że jej choroba rozpoczęta w 2019 r. będzie trwała nieprzerwanie także w 2020 r., będziemy musieli od 1 stycznia 2020 r. przejąć wypłatę od ZUS i wypłacać jej zasiłek chorobowy, a następnie macierzyński przez ten cały czas?

ZUS nie wystawi formularza A1, jeżeli pracownik rozwiązał umowę o pracę

Jeżeli pracownik przed zakończeniem postępowania w sprawie ustalenia prawa właściwego dla jego ubezpieczenia społecznego zwolni się z pracy, nie ma żadnych podstaw do wydania formularza unijnego potwierdzającego ubezpieczenie w polskim ZUS (wcześniej E-101, a obecnie A1).

Zapłata za zlecenie, które nie zostało wykonane

Pytanie: Zawarliśmy umowę zlecenia, w której zostały wyszczególnione czynności do wykonania z podanym sztywno terminem oraz maksymalną liczbą godzin przeznaczonych na wykonanie prac. Wynagrodzenie zostało podane w złotych za godzinę. Podany został również termin wypłaty wynagrodzenia. Niestety zleceniobiorca nie zdążył wykonać wszystkich prac w terminie umowy, mimo to zleceniodawca wypłacił mu pełne wynagrodzenie, gdyż zleceniobiorca zobowiązał się do wykonania tych prac w terminie późniejszym. Niestety do dnia dzisiejszego prace nie zostały wykonane, a zleceniobiorca się nie odzywa. W umowie nie została zawarta informacja o karach umownych. Czy są szanse na odzyskanie połowy wypłaconego wynagrodzenia oraz jakie ewentualne kroki należałoby podjąć?

Wsteczne przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego

Pytanie: Z uwagi na postępowanie odwoławcze pracownikowi zostało przyznane świadczenie rehabilitacyjne z wyrównaniem za okres trzech miesięcy, którego będziemy płatnikiem. W jaki sposób rozpisać tę wypłatę w dokumentach ubezpieczeniowych?

Urlop okolicznościowy – czy można udzielić go na podstawie zagranicznego dokumentu

Pytanie: Pracownica zwróciła się o udzielenie urlopu okolicznościowego w związku ze śmiercią swojego ojca. Przedstawiła dokument w języku niemieckim. Czy możemy zagraniczny akt zgonu przyjąć jako podstawę udzielenia urlopu okolicznościowego, czy konieczne jest dostarczenie dokumentu przetłumaczonego przez tłumacza przysięgłego?

Spóźnione orzeczenie o niepełnosprawności – co z uprawnieniami

Pytanie: Pracownik zatrudniony na stanowisku pomocy kuchennej przyniósł obecnie orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. Orzeczenie wydane jest od 17 września 2018 r. Od kiedy pracownikowi przysługuje dłuższy urlop i krótszy czas pracy? Czy rok liczy się od wydania orzeczenia, czy od przedstawienia go pracodawcy?

Powrót z delegacji do domu – kiedy można ustalić, że pracownik nie otrzymuje ryczałtu za nocleg

Pytanie: Pracownicy jeżdżą niekiedy w delegacje do stosunkowo nieodległych miejscowości. Jaką możemy przyjąć odległość, żeby można było uznać, że pracownikowi nie przysługują świadczenia noclegowe, gdyż ma możliwość powrotu do miejscowości zamieszkania?

Potrącenia z zaległego wynagrodzenia – 17% czy 18% stawka PIT

Pytanie: Proszę o informację, w jakiej wysokości komornik pobiera zaliczki na podatek dochodowy od wyegzekwowanych należności pracowniczych na podstawie art. 42e ustawy o PIT – 18% czy 17%? Nakaz sądowy dotyczył zaległych wynagrodzeń, które zostały wypłacone w październiku 2019 roku.

Pojawią się nowe wzory formularzy do rozliczeń PIT za 2019 r.

Ministerstwo Finansów przedstawiło wstępną treść nowego rozporządzenia w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Wskazane w nim nowe formularze PIT będą stosowane począwszy od 1 stycznia 2020 roku.