Numer specjalny - 15

Zwolnienie na udział w turnusie i dodatkowy urlop nie mogą łącznie przekraczać 21 dni

Pytanie: Pracownik zaliczony do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności twierdzi, że przysługuje mu 21 dni dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Jego zdaniem, wraz z urlopem wynikającym z Kodeksu pracy, za każdy rok powinien mieć łącznie do wykorzystania 47 dni urlopu. Czy rzeczywiście należy mu się urlop w takim wymiarze?

Zatrudnienie mniejsze niż 25 etatów zwalnia z dokonywania wpłat

Pytanie: Pracodawca zatrudnia 19 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty (w tym żadnej osoby niepełnosprawnej). Czy ma obowiązek dokonywania comiesięcznych wpłat na PFRON z tytułu niezatrudniania osób niepełnosprawnych?

Numer specjalny - 14

Zwrot opłat za autostrady można zaliczyć do kosztów w granicach limitu

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć zwrócone pracownikom, odbywającym podróż służbową prywatnym samochodem osobowym, wydatki związane z jego używaniem, obejmujące w szczególności koszty przejazdu autostradą i opłaty za parkingi, pod warunkiem prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu oraz właściwego ich udokumentowania. Takie zaliczenie jest jednak dopuszczalne tylko do wysokości nie wyższej niż kwota wynikająca z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu i stawki za 1 kilometr przebiegu, określonej w odrębnych przepisach.

Zwrot kosztów wyżywienia powyżej limitu jest opodatkowany

Jeśli zakład pracy z tytułu podróży służbowej zwraca pracownikowi koszty wyżywienia ponad limit przewidziany przepisami, to nadwyżka zawsze stanowi dla tej osoby opodatkowany przychód ze stosunku pracy, niezależnie od tego, w jaki sposób pracodawca rekompensuje pracownikowi zwiększone koszty wyżywienia poniesione podczas podróży.

62

Żona wspólnika spółki cywilnej nie może być uznana za osobą współpracującą

Pytanie: Spółka cywilna zatrudniła na podstawie umowy o pracę żonę jednego ze wspólników. Czy dla celów ubezpieczeń traktuje się ją jako pracownika, czy jako osobę współpracującą?

Zmiana kwoty minimalnego wynagrodzenia wpłynie na wysokość wielu świadczeń

Od 1 stycznia 2014 r. płaca minimalna będzie wynosić 1.680 zł. Spowoduje to m.in. wzrost dodatku za pracę w porze nocnej, gwarantowanej należności za czas niewykonywania pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy, a także kwot wolnych od potrąceń.

61

Zmiana regulaminu wpłynie na wysokość zasiłku

Pytanie: W spółce była wypłacana premia miesięczna, ale zrezygnowano z niej, po zmianie regulaminu wynagradzania, od 1 listopada 2013 r. Kilka pracownic pobiera zasiłki macierzyńskie obliczone z miesięcy, w których ta premia była jeszcze wypłacana. Czy pracodawca powinien obniżyć im te świadczenia?

Zleceniobiorca musi być zgłoszony do ubezpieczeń od dnia rozpoczęcia wykonywania umowy

Pytanie: Od 4 listopada spółka chce zatrudnić zleceniobiorcę na okres do końca roku. Wynagrodzenie z tej umowy ma zostać wypłacone dopiero po zakończeniu zlecenia. Czy w tej sytuacji trzeba w listopadzie składać zgłoszenie do ubezpieczeń?

60

Zwlekanie z badaniami lekarskimi może pozbawić pensji

Pytanie: Pracownik spółki otrzymał skierowanie na badania okresowe. Zwlekał jednak z ich wykonaniem i nie przedstawił aktualnego zaświadczenie lekarskiego, mimo upływu terminu ważności poprzednich badań. W tej sytuacji pracodawca nie dopuścił go do wykonywania obowiązków. Pracownik tłumaczy się tym, że jest w trakcie wykonywania badań, ale z powodu złych wyników lekarz wyda orzeczenie o jego zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku dopiero za tydzień, po przeprowadzeniu dodatkowych badań, jeśli ich wyniki będą lepsze. Czy za czas oczekiwania na wydanie przez lekarza orzeczenia o zdolności lub niezdolności do pracy niedopuszczonemu do pracy podwładnemu należy się wynagrodzenie, czy też są to dni, za które nie przysługuje mu pensja?

Zatrudniony nie musi brać urlopu rodzicielskiego u wszystkich pracodawców

Pytanie: Nasza pracownica jest zatrudniona także w innym zakładzie pracy na 1/4 etatu. Dnia 20 czerwca 2013 r. urodziła dziecko. W terminie 14 dni po porodzie wystąpiła z wnioskiem o udzielenie jej po podstawowym urlopie macierzyńskim (20 tygodni) urlopu dodatkowego (6 tygodni) oraz urlopu rodzicielskiego (26 tygodni). U drugiego pracodawcy chce skorzystać jednak tylko z podstawowego urlopu macierzyńskiego. Czy w takim przypadku będziemy mogli wypłacać jej zasiłek macierzyński za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego, skoro w tym czasie będzie wykonywała swoje obowiązki u drugiego pracodawcy?

59

Zakład pracy chronionej nie zawsze uwzględnia nakładców

Pytanie: Przedsiębiorca legitymujący się statusem zakładu pracy chronionej (ZPChr) chce wystawiać swoim kontrahentom zaświadczenia uprawniające ich do ulg we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Czy wyliczając wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, uprawniający do wystawienia takich zaświadczeń, może uwzględniać zatrudnione osoby niepełnosprawne wykonujące pracę nakładczą?

Urlop rodzicielski bezpośrednio po macierzyńskim

Pytanie: Po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze 6 tygodni pracownica chce wziąć 2 dni tzw. opieki nad dzieckiem oraz rozpocząć urlop rodzicielski w wymiarze 8 tygodni dopiero po tym zwolnieniu. Czy pomiędzy dodatkowym urlopem macierzyńskim a urlopem rodzicielskim może być taka przerwa?

58

Wyrównanie zasiłku macierzyńskiego jest dokonywane z urzędu

Pytanie: Pracownik przewiduje możliwość rezygnacji z całości urlopu rodzicielskiego. Czy w takim przypadku powinien złożyć wniosek o wyrównanie zasiłku macierzyńskiego do 100% podstawy wymiaru za część urlopu dodatkowego, na którym przebywał po wykorzystaniu części tego urlopu przez matkę dziecka?

W czasie urlopu matki można wziąć urlop ojcowski

Pytanie: Pracownik zamierza wziąć dodatkowy urlop macierzyński po wykorzystaniu przez matkę dziecka urlopu podstawowego. Następnie z urlopu rodzicielskiego będzie korzystała matka dziecka. W czasie przebywania przez nią na urlopie rodzicielskim pracownik chce wziąć urlop ojcowski. Czy ma do tego prawo, a jeżeli tak, to jakie dokumenty powinien przedłożyć w celu uzyskania wypłaty zasiłku macierzyńskiego?

57

Zwrot wydatków za przejazdy przedstawiciela handlowego jest nieopodatkowany

Pytanie: Pracownik został zatrudniony na stanowisku przedstawiciela handlowego. Będzie jeździł po wyodrębnionym regionie (nie tylko po mieście, w którym znajduje się siedziba pracodawcy) samochodem prywatnym. Jak należy rozliczać paliwo? Czy od kwoty, którą pracodawca zwraca pracownikowi za paliwo, należny jest podatek?

Zawarcie z policjantem przez komendę umowy o dzieło nie rodzi skutków w zakresie ubezpieczeń 

Pytanie: Komenda policji ma zamiar zawrzeć z policjantami umowy o dzieło i umowy zlecenia. Czy w takim przypadku od umów cywilnoprawnych powinny być naliczane składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, czy tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne?

56

ZUS nie zawsze zaliczy okresy pracy w gospodarstwie rolnym do stażu emerytalnego

Pytanie: Pracownik urodził się 17 maja 1954 r. Przez ponad 8 lat pracował w gospodarstwie rolnym rodziców w latach 1971 - 1979. Następnie, przez prawie 19 lat pracował w innej firmie, w szczególnych warunkach, na podstawie umowy o pracę. Wykonywał czynności w zespołach operacyjnych dyscyplin zabiegowych. W trakcie tej pracy pobierał zasiłek chorobowy, łącznie przez 2 lata. W naszej firmie jest zatrudniony bez dnia przerwy od 1 stycznia 1999 r. Czy może starać się o wcześniejszą emeryturę?

Zasiłek nie przysługuje z tytułu opieki na konkubentem

Pytanie: W maju 2013 r. pracownica otrzymała zwolnienie lekarskie z tytułu opieki na 14 dni. Zwolnienie to w terminie dostarczyła do pracodawcy. Pracodawca jednak ma wątpliwości czy powinien wypłacić zasiłek opiekuńczy, gdyż lekarz wystawiający zwolnienie lekarskie w polu „Kod pokrewieństwa osoby pod opieką” wpisał cyfrę „3”. W okresie tego zwolnienia pracownica sprawowała opiekę nad chorym partnerem, z którym od wielu lat pozostaje w nieformalnym związku. Pracownica żąda wypłaty zasiłku opiekuńczego za okres wystawionego przez lekarza zwolnienia.

55

 Od refundacji kosztów szkoleń byłym pracownikom nie pobiera się zaliczki na podatek dochodowy 

Refundacja przez firmę kosztów szkoleń byłym pracownikom, która jest realizowana w ramach Programu Dobrowolnych Odejść, stanowi dla tych osób przychód z tzw. innych źródeł, a nie przychód ze stosunku pracy. Dlatego na pracodawcy nie spoczywa z tego tytułu obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy.

Za miesięczny urlop bezpłatny trzeba złożyć ZUS RSA

Pytanie: Pracownik przez cały marzec przebywał na urlopie bezpłatnym. Czy w takiej sytuacji powinniśmy za tę osobę oprócz ZUS RSA z kodem 111, sporządzić również dokument ZUS RCA?

54

Zmiana wymiaru czasu pracy wpływa na podstawę wymiaru świadczeń

Pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim w okresie od 8 do 15 lutego 2013 r., otrzymując z tego tytułu wynagrodzenie chorobowe, którego podstawę wymiaru stanowiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie z okresu luty 2012 r. – styczeń 2013 r. Z dniem 1 marca 2013 r. osobie tej zmieniono wymiar czasu pracy – z 1/2 etatu na pełen. Pracownik ponownie stał się niezdolny do pracy w kwietniu, otrzymując zwolnienie lekarskie obejmujące okres od 8 do 12 kwietnia. Z uwagi na to, że przerwa między obiema niezdolnościami do pracy była krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe, pracodawca nie ustalał ponownie podstawy wymiaru świadczeń przysługujących za okres drugiego ze zwolnień. Czy jest to zgodne z prawem?

Zwrot nienależnie opłaconych składek następuje po złożeniu wniosku

Pytanie: Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę w Czechach, która jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą w Polsce podlega pod czeski system ubezpieczeń. W związku z tym w Polsce nie opłaca składek ZUS z tytułu działalności. Osoba ta w Polsce opłacała za okres od marca 2012 r. do grudnia 2012 r. składkę na ubezpieczenie zdrowotne. W jaki sposób teraz może starać się o zwrot tych składek z ZUS?

53

 NIP pracodawcy niezbędny do wystawienia zwolnienia lekarskiego 

Mimo funkcjonowania systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ), pacjenci u lekarza nadal powinni podawać NIP pracodawcy. Numer ten jest w dalszym ciągu konieczny, by lekarz wypisał zwolnienie.

Od 1 marca pracodawca rozlicza podróże służbowe według nowych stawek

Aktualnie dieta za dobę podróży krajowej jest o 7 zł wyższa od dotychczas obowiązującej. Wzrosły również diety zagraniczne i limity noclegowe w delegacjach poza granicami kraju.

52

 Współczynnik urlopowy na 2013 r. jednakowy dla wszystkich pracowników w ramach takiego samego etatu 

Za pomocą współczynnika urlopowego ustala się wysokość ekwiwalentu za 1 dzień urlopu. Jest on obliczany odrębnie dla każdego roku kalendarzowego.

 Świadczeń wypłaconych na przełomie roku nie wykazuje się w osobnych blokach 

W formularzu ZUS RSA pola okres „data od” – „data do” zostały rozszerzone o rok. W raporcie ZUS RSA składanym za miesiąc, w którym dokonano wypłaty, można okres wypłaconych świadczeń na przełomie roku wykazywać w jednym bloku tego formularza.

51

 Od 1 stycznia 2013 r. na nowym świadczeniu - specjalnym zasiłku opiekuńczym skorzystają małżonkowie 

Od tego roku osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, przysługuje specjalny zasiłek opiekuńczy (520 zł miesięcznie), w przypadku gdy rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad chorym członkiem rodziny. Członek rodziny musi legitymować się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Wypłata emerytury pomostowej w 2013 r. zależy od rozwiązania stosunku pracy

Pytanie: Czy od 1 stycznia 2013 r. przyznanie przez ZUS prawa do emerytury pomostowej nadal będzie uzależnione od spełnienia przez składającego wniosek o przyznanie świadczenia, m.in. warunku rozwiązania stosunku pracy?