Numer specjalny - 19

Rozliczenie podatku za 2014 r. - obowiązki płatników do 31 stycznia i 28 lutego 2015 r.

Podmiot, który w 2014 r. występował w roli płatnika podatku dochodowego, po jego zakończeniu jest zobowiązany do sporządzenia i przekazania podatnikowi oraz do urzędowi skarbowemu rozliczeń podatkowych. Obowiązki te należy wykonać w styczniu i lutym 2015 r.

Na koniec roku trzeba ustalić faktyczne zatrudnienie i skorygować wysokość dokonanych odpisów

Obliczając odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i dokonując na jego podstawie wpłaty na rachunek bankowy funduszu, pracodawca opiera się na planowanych (szacunkowych) danych o zatrudnieniu. Pod koniec roku musi zatem dokonać korekty swoich obliczeń.

74

Zwolniony od pracy w trakcie wypowiedzenia nie traci uprawnień do trzynastki

Pytanie: Pracownik zatrudniony na bazie umowy o pracę na czas nieokreślony przebywał na zwolnieniu lekarskim od 10 marca do 7 września 2014 r. (182 dni). We wrześniu otrzymał wypowiedzenie i został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy do upływu jego 3-miesięcznego okresu, tj. do 31 grudnia 2014 r. W 2014 roku zatrudniony będzie więc miał 183 dni okresu przepracowanego (wliczając 3-miesięczny okres wypowiedzenia) oraz 182 dni zwolnienia chorobowego. Czy w takim przypadku nabędzie prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

Zwolnienie na dziecko nie przerywa urlopu wypoczynkowego

Pytanie: Pracownica przebywa na urlopie wypoczynkowym (urlop zaległy plus bieżący po urlopie rodzicielskim). W trakcie urlopu dostarczyła zwolnienie lekarskie na chore dziecko. Czy zwolnienie lekarskie na chore dziecko przerywa bieg udzielonego urlopu wypoczynkowego? Czy pracodawca powinien przerwać wypłatę wynagrodzenia urlopowego i zacząć wypłatę zasiłku opiekuńczego? Czy po zakończeniu choroby dziecka pracownica jest zobowiązana wystąpić o udzielenie niewykorzystanej części urlopu wypoczynkowego?

Zgłoszenie i aktualizacja danych przedsiębiorcy - na podstawie danych z KRS

Od 1 grudnia 2014 r. zaczynają obowiązywać zmiany, które umożliwiają automatyczne zakładanie konta płatnikom składek, którzy rozpoczynają działalność i podlegają obowiązkowi wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – informuje ZUS.

73

Zleceniobiorca nie podejmuje wynagrodzenia - zaliczkę należy już odprowadzić

Pytanie: Kiedy trzeba potrącić zaliczkę na podatek, jeśli zleceniobiorca został powiadomiony, że pieniądze może odebrać w kasie (nie podał numeru rachunku bankowego), ale nie podjął dotychczas wynagrodzenia? Zleceniobiorca poinformował nas, że z powodu wyjazdu za granicę odbierze tę część wynagrodzenia dopiero na początku 2015 roku.

Za czas choroby pracownika skierowanego na przeszkolenie wojskowe pracodawca musi wypłacić świadczenia chorobowe

Pytanie: Pracownik został powołany do odbycia wojskowych ćwiczeń rotacyjnych. Na czas ćwiczeń (7–24 października 2014 r., 18 dni) pracodawca udzielił pracownikowi urlopu bezpłatnego z zachowaniem wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. Po 2 dniach pracownik został jednak zwolniony przez dowódcę jednostki w związku z wystawionym na okres od 9 do 27 października 2014 r. zwolnieniem lekarskim. Czy pracownik ma obowiązek poinformować o tym fakcie pracodawcę? Czy w takiej sytuacji pracodawca powinien przerwać urlop bezpłatny i za okres zwolnienia lekarskiego wypłacić pracownikowi wynagrodzenie chorobowe?

Za 1 listopada trzeba wyznaczyć dodatkowy dzień wolny

W tym roku dzień Wszystkich Świętych przypada w sobotę. Jeśli jest ona wolna z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, pracownikom należy oddać dodatkowy dzień wolny w okresie rozliczeniowym.

72

Zwrot wydatków za przejazdy przedstawicielowi handlowemu bez podatku

Pytanie: Pracownik został zatrudniony na stanowisku przedstawiciela handlowego. Będzie jeździł po wyodrębnionym regionie (nie tylko po mieście, w którym siedzibę ma pracodawca) samochodem prywatnym. Jak rozliczane ma być paliwo? Czy od kwoty, którą pracodawca zwraca pracownikowi za paliwo, należny jest podatek?

ZUS może stwierdzić pozorność zawartej umowy

Pytanie: Jako biuro rachunkowe rozliczamy składki za osoby prowadzące działalność gospodarczą. Jeden z naszych klientów miał kontrolę z ZUS, która zakończyła się wydaniem decyzji o wyłączeniu jednej z osób z ubezpieczeń pracowniczych z powodu pozorności umowy. Czy jeżeli nie odwoła się od tej decyzji, to ma obowiązek złożyć korektę dokumentów? Czy otrzyma zwrot wpłaconych do ZUS składek?

Zawieszony pracownik samorządowy nie traci świadczeń chorobowych

Pytanie: Dnia 20 sierpnia wójt gminy zawiesił skarbnika w czynnościach, natomiast 26 sierpnia rada gminy odwołała go w trybie dyscyplinarnym. Jak postąpić w sytuacji, gdy 29 sierpnia, w dniu zakończenia pracy, pracownik przedstawił zwolnienie lekarskie za okres od 25 sierpnia do 5 września? Pracownikowi wypłaciłam wynagrodzenie do 19 sierpnia 2014 r., a więc bez okresu zawieszenia, za który wynagrodzenie nie przysługuje. Czy powinnam wypłacić także wynagrodzenie za czas choroby za 25 i 26 sierpnia 2014 r.? Czy tryb odwołania ma wpływ na zwolnienie lekarskie?

Numer specjalny - 18

Zwolniony z podatku i składek jest zwrot kosztów nauki, a nie zerwanej umowy lojalnościowej

Pytanie: Pracownik dostał zapewnienie od nowego pracodawcy, że otrzyma zwrot kosztów poniesionych za zerwanie umowy lojalnościowej, podpisanej z poprzednim pracodawcą z tytułu sfinansowania nauki. Z poprzedniej firmy pracownik otrzymał fakturę z opisem „refakturowanie kosztów szkolenia”. Czy zwracając pracownikowi poniesione koszty z faktury, nowy pracodawca traktuje je jak zwrot kosztów szkolenia i nie nalicza składek ZUS i podatku, czy też jest to rodzaj świadczenia pieniężnego dla pracownika, które podlega opodatkowaniu i ozusowaniu?

Wymiar urlopu nie zależy od długości kursu

Pytanie: Czy pracownikowi skierowanemu przez pracodawcę na kurs podnoszący kwalifikacje zawodowe, kończący się egzaminem, należy udzielić 6 dni urlopu szkoleniowego, bez względu na czas trwania tego kursu? Jeżeli tak, to na które dni udzielamy urlopu? Czy na dni, w których brał udział w kursie, czy na dni pracy? Co w przypadku, gdy kurs trwa 2 dni?

W trakcie urlopu szkoleniowego pracownik nie może zostać z niego odwołany

Pytanie:  Czy można nie udzielić zgody na urlop szkoleniowy zaplanowany przez pracownika w danym terminie? Pracownik uczęszcza na studia licencjackie zgodnie z umową szkoleniową podpisana pomiędzy pracownikiem a pracodawcą i co tydzień w środy prosi o urlop szkoleniowy. Motywuje to konsultacją z profesorem w kwestii pisania pracy. Czy pracodawca może odmówić takiego urlopu? Może też odwołać pracownika z takiego urlopu? Czy ma prawo zażądać od pracownika, aby był w stałym kontakcie z pracodawca będąc na tym urlopie szkoleniowym?

71

Zawarcie długiej umowy na czas określony ryzykowne dla pracodawcy

Z punku widzenia pracownika najkorzystniejsza jest dla niego umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony. W praktyce pracodawcy niechętnie jednak decydują się na bezterminowe związanie się z pracownikiem. Zawarcie wieloletniej (np. 5- lub 7-letniej) umowy terminowej bez wyraźnej przyczyny naraża natomiast pracodawcę na zarzut nadużycia prawa albo obejścia przepisów. Podobnie zresztą jak nieuzasadnione rozwiązanie takiej umowy.

Wydłużenie okresu wypowiedzenia pracownikowi samorządowemu może naruszyć przepisy

Pytanie: Czy starosta powiatu, podpisując z pracownikiem samorządowym umowę o pracę, może w jej warunkach zastrzec dłuższy okres wypowiedzenia niż jest to przewidziane w Kodeksie pracy? Przykładowo: pół roku zamiast 3 miesięcy?

Urlop bezpłatny pracownika wykonującego zlecenie wpływa na zmianę tytułu do ubezpieczeń

Pytanie: Zleceniobiorca złożył oświadczenie, że równocześnie w innej firmie jest pełnoetatowym pracownikiem i ze zlecenia nie chce przystąpić do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Na tej podstawie zgłosiliśmy go tylko do ubezpieczenia zdrowotnego. Otrzymaliśmy informację z ZUS, że osoba ta przez dwa tygodnie z umowy zlecenia powinna podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, ponieważ w tym czasie przebywała na urlopie bezpłatnym. Jakie mamy w związku z tym obowiązki wobec ZUS?

70

Zmiana normy czasu pracy wpływa na sposób rozliczania urlopu

Pytanie: W jaki sposób po 9 lipca 2014 r. naliczać i udzielić urlopu wypoczynkowego pracownikowi z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, który od stycznia 2012 r. pracuje po 8 godzin na dobę (nie przedstawił pracodawcy zaświadczenia o celowości stosowania do niego skróconych norm czasu pracy)? Od 10 lipca pracownik ten jest objęty skróconymi normami czasu pracy (7 godzin na dobę i 35 w tygodniu) z mocy samych przepisów. W jaki sposób w lipcu przeliczyć urlop wypoczynkowy tego pracownika (czy ten miesiąc należy przeliczyć proporcjonalnie)? Czy pojedynczy dzień urlopu trzeba liczyć jak 8, czy 7 godzin?

Ze środków ZFŚS można pokryć koszty dojazdu na imprezę kulturalną

Pytanie: Urząd chciałby zorganizować swoim pracownikom wyjazd do centrum kultury na spektakl oraz powiązać to zdarzenie z działalnością kulturalno-oświatową w ramach ZFŚS. Obowiązujący w zakładzie regulamin przewiduje dofinansowanie do biletów wstępu w wysokości uzależnionej od dochodu na członka rodziny. Ponieważ koszt biletu nie jest duży, chcielibyśmy sfinansować pracownikom koszt transportu. Jak prawidłowo rozliczyć koszty tej imprezy?

Zaświadczenie ZUS Rp-7 może być potrzebne także po przyznaniu świadczenia emerytalnego

Pytanie: Jeden z naszych pracowników w styczniu 2008 roku przeszedł na emeryturę. Wystawiliśmy mu wówczas zaświadczenie ZUS Rp-7, w którym wykazaliśmy wynagrodzenia z najkorzystniejszych 10 kolejnych lat kalendarzowych, tj. z lat 1998–2007. Niedługo po przyznaniu świadczenia ponownie zatrudniliśmy tego pracownika. W kolejnych latach miał nawet nieco wyższe kwoty wynagrodzenia niż przed nabyciem uprawnień emerytalnych. Niedawno zwrócił się do nas o ponowne wystawienie ZUS Rp-7, tym razem za lata 2008–2012. Uzasadnia to tym, że będzie mógł w ten sposób podwyższyć swoją emeryturę. Czy mamy obowiązek sporządzenia tego zaświadczenia?

69

Zmianę norm czasu pracy radiologów należy uzgodnić ze związkami

Pytanie: Jak wprowadzić zmianę w regulaminie pracy dotyczącym pracy radiologów i fizjoterapeutów ze skróconej normy 5 godz. na 7 godz. 35 min zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, jeżeli związki zawodowe reprezentatywne przedłożyły wspólne stanowisko i nie wyraziły zgody, natomiast pozostałe związki zachowały milczenie?

Zatrudniając młodych bezrobotnych, można korzystać z bonów i refundacji składek

Ostatnie zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia wprowadziły nowe rozwiązania mające przyczyniać się do zatrudniania osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka, młodych pracowników oraz bezrobotnych powyżej 50. roku życia. Właśnie za zatrudnienie osób z tych grup przepisy wprowadzają zachęty, które mają zwiększyć ich szanse na rynku pracy.

68

Łączenie uprawnień rodzicielskich z zatrudnieniem nie wpływa na wymiar przysługującego pracownikowi urlopu

W razie łączenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego z pracą u pracodawcy udzielającego takiego urlopu, w wymiarze nie wyższym niż 1/2 etatu, pracownik może korzystać z urlopu wypoczynkowego. Warto przy tym pamiętać, że taka sytuacja nie wpływa na wymiar przysługującego pracownikowi urlopu. Pracownik wykonuje ją na część etatu, a na pozostałą część etatu udziela mu się urlopu na opiekę nad dzieckiem (macierzyńskiego lub rodzicielskiego).

Zatrudniając cudzoziemca z powiązanej spółki pracodawca nie musi wymagać kwestionariusza osobowego

Pytanie: Sprawa dotyczy zatrudniania cudzoziemców i dokumentów, które powinny zostać przekazane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie (a dokładnie – kwestii wypełnienia kwestionariusza osobowego). W naszej firmie sytuacja wygląda tak, że gdy nie znajdujemy odpowiedniego pracownika w kraju, „delegowani” do nas są pracownicy z Chin (z firmy-matki). Otrzymują oni pozwolenie na pracę oraz pobyt w Polsce i na tej podstawie są u nas zatrudniani. Czy osoby te muszą wypełniać kwestionariusz osoby obiegającej się o zatrudnienie?

Zasady pokrycia kosztów badań zlecenioniobiorcy warto określić umownie

Pytanie: Czy zleceniodawca może żądać zwrotu pieniędzy za badania wstępne dla osoby która je zrobiła, jednakże w dniu rozpoczęcia zlecenia oznajmiła, że nie pojawi się w pracy? Firma jest „stratna” kwotę rachunku za badania.

Numer specjalny - 17

Zmiana trybu rozwiązania umowy nie zwalnia z obowiązku wypłaty odprawy zwalnianemu pracownikowi

Pytanie: Pracownik otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony ze skutkiem na 30 kwietnia 2014 roku (3-miesięczny okres wypowiedzenia). Powodem rozwiązania umowy jest likwidacja jego stanowiska pracy. Obecnie pracownik oświadczył, że z początkiem kwietnia chciałby się zatrudnić w innej jednostce i zapytał o możliwość rozwiązania umowy o pracę już z końcem marca. Czy w przypadku, gdy pracownik złoży wniosek o anulowanie wręczonego wypowiedzenia i rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron nastąpi z dniem 31 marca 2014 r. pracodawca nadal będzie zobowiązany do wypłacenia odprawy pieniężnej w związku z likwidacją stanowiska pracy?

Zmiana pracodawcy na podstawie porozumienia stron nie wpływa na wysokość odprawy pośmiertnej

Pytanie: Zmarł pracownik, który przepracował u nas 8 lat. Do naszej firmy przeszedł z innej firmy w ramach porozumienia stron. Łączny jego staż wynosił 16 lat. Czy w tej sytuacji żonie zmarłego powinniśmy wypłacić odprawę pośmiertną w wysokości 1-miesięcznego czy też 6-miesięcznego wynagrodzenia?

Wypłatę należy przekazać na konto osób uprawnionych

Pytanie: Czy wypłata odprawy pośmiertnej może być dokonana na konto zmarłej pracownicy?

67

Zawarcie porozumienia w trybie sprzecznym z ustawą skutkuje jego nieważnością

Pytanie: W firmie podpisano porozumienie o 12-miesięcznym okresie rozliczeniowym. Inspektor pracy zakwestionował jednak liczbę przedstawicieli. W firmie jest jeden, natomiast zgodnie z Kodeksem pracy jest mowa o związkach zawodowych i przedstawicielach załogi. Zinterpretowałem to w ten sposób, że może być jeden związek zawodowy lub kilka (wtedy pracodawca ze wszystkimi podpisuje porozumienie) i przez analogię przyjąłem, że jest tak samo z przedstawicielem załogi. W związku z opinią inspektora pracy, załoga musi jednak wybrać kolejnego przedstawiciela. Czy w takiej sytuacji należy podpisać nowe porozumienie? Co z poprzednim, jeżeli wprowadziliśmy je w styczniu zaplanowaliśmy 3 soboty pracujące, za które wolne pracownicy mieli odebrać w sierpniu? Czy nadal mogę oddać im wolne w sierpniu, jeśli nowe porozumienie podpiszę dopiero po wyborze przedstawiciela?

Wynagrodzenie prezesa w okresie wypowiedzenia z dodatkiem funkcyjnym

Pytanie: Prezes zarządu został odwołany z funkcji przez radę nadzorczą i jednocześnie otrzymał rozwiązanie umowy z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia (z równoczesnym zwolnieniem ze świadczenia pracy). Jego wynagrodzenie, zgodnie z zapisami umowy o pracę, składało się z wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Jakie wynagrodzenie należy wypłacić prezesowi za czas zwolnienia ze świadczenia pracy? Wynagrodzenie zasadnicze z dodatkiem funkcyjnym, czy wyłącznie wynagrodzenie zasadnicze?

W roku powrotu z urlopu wychowawczego, który rozpoczął się w poprzednich latach, trzeba ustalić urlop proporcjonalny

Pytanie: Pracownica urodziła dziecko 19 października 2012 roku. Po porodzie była na urlopie macierzyńskim, dodatkowym macierzyńskim, a następnie od 13 czerwca do 31 października 2013 roku na urlopie wychowawczym, po zakończeniu którego wróciła do pracy. Teraz napisała podanie o udzielenie urlopu wychowawczego od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 roku. Roczny wymiar urlopu wypoczynkowego pracownicy to 26 dni. Jak należy udzielić jej urlopu wypoczynkowego w 2014 i 2015 roku?

66

ZUS udostępnił wersję 9.01.001B Płatnika

Płatnicy składek mogą już korzystać z nowej wersji programu Płatnik, oznaczonej numerem 9.01.001B (poprzednie 9.01.001, 9.01.001A), która ma ich wspierać podczas sporządzania i przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS. Chodzi tu m.in. o Informację miesięczną i Informację roczną.

Za pracę w dniu 3 maja trzeba dać dodatkowy dzień wolny

Pytanie: Kilku pracowników zaplanowało urlop wypoczynkowy na czas długiego weekendu majowego, jednak 3 maja dwóch pracowników musi przyjść do pracy, a jest to w naszej firmie dzień wolny z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Jak rozliczyć pracę w sobotę 3 maja, w którą przypada święto?

Wzrosły kwoty wolne przy potrąceniach z zasiłków

Kwoty wolne od potrąceń są obliczane procentowo od obowiązującej najniższej emerytury. Od 1 marca 2014 r. najniższa emerytura wzrosła do 844,45 zł, co oznacza zmiany przy naliczaniu potrąceń z zasiłku chorobowego i macierzyńskiego, a także ze świadczenia rehabilitacyjnego.

65

Wypłata dla wdowy po pracowniku nie będzie oskładkowana

Pytanie: Pracownik zginął w wypadku samochodowym. Żonie zmarłego zostaną wypłacone wynagrodzenie, dodatki za pracę w godzinach nocnych oraz część trzynastki. Czy musimy od nich naliczyć składki?

W umowie o zakazie konkurencji opłaca się umieścić zapis o karze umownej

Pracodawcy trudno jest wywalczyć przed sądem odszkodowanie za szkodę, jaką poniósł wskutek naruszenia zakazu konkurencji przez byłego pracownika. I to nawet wtedy, gdy ten nie zaprzecza, że podjął pracę w firmie konkurencyjnej. Łatwiej jest uzyskać korzystny wyrok dotyczący odzyskania odszkodowania, które pracodawca wypłacił pracownikowi zanim odkrył, że umowa o zakazie konkurencji została złamana.

W Płatniku nie można na razie pobrać statusów przetworzenia wysłanych dokumentów

Pytanie: Pracujemy już w nowym Płatniku oznaczonym numerem 9.01.001. Jednak nie ze wszystkich jego nowych funkcji i usprawnień możemy korzystać. Czy jest to prawidłowe?

64

Zgoda pracownika na potrącenia wyższe niż określone w Kodeksie pracy jest nieważna

Pytanie: Jeden z pracowników wystąpił o udzielenie pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w wysokości 4.000 zł, która zgodnie ze złożonym oświadczeniem pracownika ma być spłacona przez niego w 8 ratach po 500 zł miesięcznie. Problem polega na tym, że wynagrodzenie netto tej osoby wynosi zaledwie 1.456,78 zł. Czy w tej sytuacji będziemy mogli potrącać zadeklarowaną przez pracownika kwotę, a jeśli nie, to co zrobić, aby odzyskać udzieloną pożyczkę?

Zatrudnienie cudzoziemców może być kosztowne

Zezwolenia na zamieszkanie w Polsce na czas oznaczony w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji udziela się cudzoziemcowi na okres dłuższy o 3 miesiące od okresu wykonywania pracy, maksymalnie na 2 lata. Cudzoziemiec otrzyma je, jeżeli jego dochód brutto będzie wynosił ponad 63.000 zł rocznie.

63

Zasiłek za czas urlopu rodzicielskiego może przysługiwać w różnej stawce procentowej

Pytanie: Z urlopu rodzicielskiego korzysta obecnie żona pracownika. Chce jednak wrócić od pracy, a na urlopie zastąpi ją ojciec dziecka. Czy w takim przypadku zatrudniony ma obowiązek powiadomić pracodawcę o stopie procentowej zasiłku macierzyńskiego, z jakiego korzystała na urlopie rodzicielskim matka dziecka?

Zaległości składkowe powodują ustanie ubezpieczenia chorobowego przedsiębiorcy

Pytanie: W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przedsiębiorca zatrudnia ponad 20 osób. Zdarza się, że nie ma środków na opłacenie w terminie należnych składek na ubezpieczenia. Jego podwładni nie ponoszą z tego tytułu żadnych strat, gdyż zawsze reguluje składki w ciągu kilku dni, z odsetkami. Jako osoba prowadząca działalność gospodarczą pracodawca podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, w związku z czym w jego przypadku spóźnienie w opłacaniu składek ma istotne konsekwencje. Powoduje wyłączenie go z ubezpieczenia chorobowego. Czy przedsiębiorca, w rozliczeniach z ZUS, może sporządzać 2 komplety dokumentów rozliczeniowych – jeden za siebie, a drugi za pracowników? Pozwoliłoby mu to na opłacenie swoich składek w terminie i pozostawanie w ubezpieczeniu chorobowym. Za pracowników opłacałby składki z niewielkim opóźnieniem.