117

Wypłata nagrody jubileuszowej po uzupełnieniu stażu

Pytanie: Pracownikowi 2 grudnia 2016 r. wypłaciliśmy nagrodę jubileuszową. W listopadzie 2017 r. pracownik uzupełnił dokumenty o pracę we własnym gospodarstwie rolnym. W związku z tym nabył prawo do nagrody wyższego stopnia. Czy od naliczonej i wypłaconej nagrody należy naliczyć i potrącić składki ZUS?

Wolna sobota – ostatnim dniem umowy a data wystawienia świadectwa pracy

Pytanie: Pracownica złożyła wypowiedzenie umowy o pracę w dniu 9 listopada 2017 r. z 2-tygodniowym okresem wypowiedzenia, który upływa 25 listopada 2017 r. (sobota). Następnie przysłała zwolnienie lekarskie do 25 listopada. Nie wykorzystała urlopu wypoczynkowego za 2017 rok. W związku z tym mamy następujące pytania: z jaką datą wystawić świadectwo pracy, czy można rozwiązać umowę z pracownikiem na zwolnieniu lekarskim, czy pracownik musi odebrać osobiście świadectwo pracy, czy wysłać je pocztą? Umowę z pracownicą zawarto na czas określony od 2 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Powrót do pracy po przejściu na emeryturę – kiedy wypłacić nagrodę jubileuszową

Jeżeli pracownik rozwiązuje umowę w związku z przejściem na emeryturę i brakuje mu mniej niż 12 miesięcy do osiągnięcia prawa do wypłaty nagrody jubileuszowej, pracodawca ma wątpliwość kiedy wypłacić mu to świadczenie. Czy dokonać tego natychmiast po rozwiązaniu umowy? A jeśli pracownik, bez dnia przerwy, nawiąże z firmą nowy stosunek pracy - czy trzeba to zrobić w czasie trwania nowej umowy po osiągnięciu przez pracownika wymaganego stażu uprawniającego do wypłaty nagrody jubileuszowej? Sprawdź, co na ten temat mówią przepisy.

116

Zapomogi i pożyczki – przyznawanie, wypłata oraz spłata przez pracownika

Pracodawca nie musi być wobec pracowników jedynie płatnikiem comiesięcznych wynagrodzeń. W miarę posiadanych zasobów, a także zgodnie z przyjętą polityką może wspierać zatrudnionych m.in. poprzez udzielanie zapomóg lub pożyczek, na uzgodnionych zasadach. Sprawdź, co może zaoferować pracodawca i na jakich warunkach.

Wynagrodzenie prowizyjne - kiedy i jak je naliczać

Wynagrodzenie prowizyjne opiera się na wynikach pracy. Sprawdza się na stanowiskach, gdzie panuje pewna samodzielność, a o wysokości pensji decyduje osiągnięcie założonych celów, wartość zawartych transakcji, czy wielkość dokonanej sprzedaży. Na czym szczegółowo polega system wynagrodzenia prowizyjnego i jak obliczać różnego rodzaju składniki - np. za nadgodziny czy urlop? Wyjaśnienia w tekście.

Różne przeliczanie „dawnego” urlopu wychowawczego – zgodne z Konstytucją

Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż, uznanie korzystania z urlopu wychowawczego przed 1999 rokiem za okres składkowy na potrzeby ustalenia wysokości kapitału początkowego, nie narusza przepisów ustawy zasadniczej. Sprawdź, co jeszcze, było przedmiotem oceny Trybunału.

numer specjalny - 33

Co pracodawca musi zapewnić pracownikowi - rodzicowi

Oprócz wskazanych przez Kodeks pracy świadczeń dla pracowników – rodziców, inne obowiązujące przepisy nakładają na pracodawcę obowiązki związane m.in. z zagwarantowaniem odpowiednich warunków pracy kobietom w ciąży i matkom karmiącym. Sprawdźmy szczegóły tych uregulowań.

115

Umowa zawarta z twórcą lub artystą to nie zawsze umowa o dzieło

Umowa może być umową o dzieło, jeżeli przedmiot będzie skonkretyzowany, a umowa nie kładzie nacisku na czynności wykonawcy (przygotowanie, wykonanie itp.). Wówczas dopiero może być kwalifikowana jako umowa o dzieło, a nie zlecenie. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z 2 czerwca 2017 r. (sygn. akt III UK 147/16).

Rekompensata pieniężna dla pracownika na ćwiczeniach wojskowych

Pytanie: Pracownik wynagradzany stawką godzinową odbywał ćwiczenia wojskowe w dniach 8–20 września 2017 r. (13 dni). Za pracę we wrześniu otrzymał wynagrodzenie w kwocie 1.853,48 zł [(płacę zasadniczą 1.248 zł (104 godziny pracy), wynagrodzenie za godziny nadliczbowe 192 zł (8 godz. z dodatkiem 100%), premia 287 zł, wynagrodzenie urlopowe 126,48 zł (jeden dzień)]. W jaki sposób należy uzupełnić zaświadczenie o kwocie dziennego utraconego wynagrodzenia pracownika w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi?

Prawo do renty od 1 października 2017 r.

Od 1 października 2017 r. przy ustalaniu prawa do renty lekarz orzecznik albo komisja lekarska ZUS będą w dalszym ciągu stosować generalną zasadę, zgodnie z którą jeżeli osobie uprawnionej do renty z tytułu niezdolności do pracy przez okres co najmniej ostatnich 5 lat poprzedzających dzień badania lekarskiego brakuje mniej niż 5 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego (liczonego do obniżonego wieku, tj. 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), w przypadku dalszego stwierdzenia niezdolności do pracy orzekana będzie niezdolność do pracy na okres do dnia osiągnięcia tego wieku. Poznajmy obowiązujące zasady.

114

Zmiany nie tylko dla pracowników w razie niewypłacalności pracodawcy

Więcej świadczeń dla pracowników, których pracodawca stanie się niewypłacalny przyznaje uchwalona przez Sejm nowela ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych*. Upewnij się jakie konkretne korzyści odniosą pracownicy, po wejściu w życie zmian.

Zmiana warunków pracy – poprzez aneks lub wypowiedzenie zmieniające

Pytanie: Zatrudniamy w dziale logistyki i sprzedaży w naszej hurtowni pracownika na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. W czasie podpisywania umowy o pracę otrzymał on szczegółowy zakres obowiązków. Kilka lat temu powstał w naszej firmie dodatkowy dział 'delivery', który zajmuje się kompletacją i wysyłką towaru dla klientów. Kierownik dyżurny wysyła naszego pracownika do realizacji zamówień (przygotowanie towaru do wysyłki dla klientów). Pracownik twierdzi, że w opisie swojego stanowiska pracy nie ma mowy o tym zadaniu. Wprawdzie w pkt. 12 1. 'Przyjmowanie i przygotowanie towaru do sprzedaży' ... ale dotyczy to jego zdaniem przygotowanie towaru do sprzedaży w sklepie, nie do wysyłki. Ponadto pracownik podnosi, że  na jego pasku płacowym znajduje się zapis: pracownik administracyjny logistyki. Czy to znaczy, że nie powinien wykonywać pracy 'fizycznej'? Czy postępujemy zgodnie z prawem pracy?

Zezwolenie na pobyt czasowy dla przenoszonych pracowników spoza UE

Cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej będą mogli uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa z innego kraju (nie należącego do Unii Europejskiej. Przewiduje to projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach*. Sprawdź szczegóły zmian.

113

Zmniejszenie zaliczki podatkowej byłemu pracownikowi

Czy sam fakt ustania stosunku pracy powoduje, że wygasa zobowiązanie pracodawcy do zmniejszania zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek wynikające ze złożonego przez pracownika PIT-2 ? W tej sprawie organ podatkowy wydał niedawno interpretację indywidualną. Warto się z nią zapoznać.

Zmniejszenie ryczałtu za nadgodziny w przypadku nieobecności

Pytanie: Kierowcy mają w umowach zagwarantowane: miesięczną, indywidualną stawkę zaszeregowania, ryczałt za nadgodziny, dodatek za pracę w godzinach nocnych oraz wynagrodzenie za czas dyżuru. Stawka miesięcznego indywidualnego zaszeregowania kierowcy ulega zmniejszeniu za czas nieobecności w pracy. Czy ryczałt za nadgodziny, dodatek za pracę w godzinach nocnych oraz wynagrodzenie za dyżur ulegają pomniejszeniu za dni urlopów oraz zwolnień chorobowych.

Wypłata odprawy, mimo dyscyplinarnego zwolnienia

„Dyscyplinarka” nie wyklucza nabycia prawa do odprawy emerytalnej przez pracownika pozbawionego w taki sposób zatrudnienia. Tak wskazał Sąd Najwyższy w orzeczeniu wydanym 28 czerwca 2017 r. Poznaj szczegóły uzasadnienia stanowiska sądu.

numer specjalny - 32

Jak poprawnie rozliczyć bonusy dla pracowników

Wiele firm oferuje zatrudnionym różne dodatkowe świadczenia zarówno pieniężne jak i rzeczowe. Aby je bezbłędnie rozliczyć wobec ZUS i urzędu skarbowego warto poznać nie tylko najnowsze interpretacje i orzecznictwo dotyczące oskładkowania i opodatkowania świadczeń pozapłacowych dla pracowników, ale również drogocenne wskazówki ekspertów. Ten numer specjalny jest pracą zbiorową najwyższej klasy specjalistów z zakresu prawa pracy, podatków dochodowych oraz ubezpieczeń społecznych. Autorzy publikacji podpowiadają m.in. : czy ekwiwalent za bilety na dojazd do pracy jest zwolniony ze składek i podatku, jak opodatkować i oskładkować korzystanie przez pracownika z samochodu służbowego do celów prywatnych, które świadczenia musi, a które może zapewnić pracodawca kształcącym się pracownikom? Zachęcam do lektury.

112

Ustalanie dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych

Pytanie: Pracownik pracuje przy dozorze mienia w systemie równoważnym po 12 godz. Jest wynagradzany stałą miesięczną kwotą zasadniczą w wysokości 2100,00 zł brutto. Okazało się, że nominalny czas pracy tego pracownika od stycznia do kwietnia br. wynosił 664 godziny, natomiast przepracował on 672 godz. W jaki sposób i w jakiej wysokości należało dokonać obliczeń za przekroczone 8 godzin pracy?

Urlop uzupełniający i delegacja dla dyrektora szkoły

Pytanie: Kiedy dyrektor szkoły może dostać urlop uzupełniający? Czy można odmówić dyrektorowi szkoły delegacji kiedy chce wyjechać z dziećmi kiedy organizatorem nie jest szkoła i nie wszystkie dzieci są z tej szkoły.

Rozliczenie wyżywienia pracownika podczas 2 -dniowego szkolenia

Pytanie: Wysyłam pracowników na 2-dniowe szkolenia. Po powrocie pracownikowi zwracane są diety oraz koszt noclegu. W przypadku noclegu zagwarantowane jest także śniadanie wobec czego należne diety pomniejszane są o 25% (7,50zł). Nie rodzi to obowiązku podatkowego gdyż na fakturze widnieje jedynie pozycja "Usługa hotelowa". Co jednak zrobić w sytuacji gdy na fakturze zatytułowanej "usługa hotelowa" doliczony jest także koszt kolacji pracownika? W jaki sposób rozliczyć taką fakturę? Czy wiedząc, ze pracownik zjadł kolację wystarczy odliczyć kolejne 25% (7,50zł). Koszt kolacji na pewno przewyższa 7,50zł i czy nie powstaje wówczas obowiązek opodatkowania różnicy, która jest trudna do ustalenia w przypadku umieszczenia jej na fakturze w jednej pozycji nazwanej usługa hotelowa? Proszę o informację w jaki sposób rozliczyć taką "kolację" z faktury"

111

Zmiana terminu wypłaty wynagrodzeń a dokumentacja ZUS

Pytanie: Do tej pory nasza firma dokonywała wypłat wynagrodzeń 28-go dnia miesiąca i w związku tym przekazywała deklaracje rozliczeniowe do 15 dnia następnego miesiąca. Teraz jednak termin wypłaty wynagrodzeń uległ zmianie tj 5 dnia następnego miesiąca. W nowej sytuacji przy wypłacie wynagrodzeń 5 czerwca termin wysłania deklaracji rozliczeniowej upływa dnia 15 lipca. Czy sporządzając listę płac z datą ostatniego dnia miesiąca, przy faktycznej wypłacie wynagrodzeń 5 czerwca możemy sporządzić i wysłać deklarację rozliczeniową do 15 czerwca? Czy jest to dopuszczalna sytuacja?

Zatrudnianie pracowników tymczasowych według nowych zasad

Głównym celem obowiązującej od 1 czerwca 2017 roku nowelizacji ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych jest podniesienie standardów pracy tymczasowej oraz poprawa warunków zatrudnienia i bezpieczeństwa prawnego pracowników tymczasowych. Sprawdźmy szczegóły wprowadzonych zmian.

Zaświadczenie o utraconym zarobku

Pytanie: Pracownik wynagradzany stawką godzinową odbywał ćwiczenia w okresie od 09-21 marca 2017 r. (13 dni). Za pracę w marcu otrzymał wynagrodzenie w kwocie1853,48 (płacę zasadniczą 1248 za 104 godziny pracy), wynagrodzenie za godziny nadliczbowe 192 (8 godz. z dodatkiem 100%), premię w wysokości 287 zł, wynagrodzenie urlopowe 126,48 (jeden dzień)). W jaki sposób powinnam uzupełnić zaświadczenie o kwocie dziennego utraconego wynagrodzenia pracownika w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi na podstawie rozporządzenie Rady Ministrów z 25 sierpnia 2015 r. ( pozycja 1520)?

110

Zasady zapewnienia pierwszej pomocy w firmie

Pytanie: Jestem kadrową w Urzędzie Gminy. Aktualnie zatrudniamy 63 pracowników. Bardzo proszę o informację, czy w miejscu widocznym przy apteczce pierwszej pomocy powinny znajdować się nazwiska osób (wraz z numerami telefonów) przeszkolonych z pierwszej pomocy? Ile powinno ich być? Czy wystarczą osoby bez przeszkolenia z pierwszej pomocy, mające jedynie upoważnienie do jej obsługi? Czy istnieje obowiązek wywieszenia tablicy instruktażowej pierwszej pomocy tylko przy apteczce, czy też w innych miejscach budynku?

Utrata przez pracownika zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy

Pytanie: Nasz pracownik od dłuższego czasu choruje a lekarz rodzinny skierował do nas pismo z którego wynika, że pracownik nie może wykonywać pracy na swoim stanowisku pracy i zalecił skierowanie go do lekarza medycyny pracy. Lekarz medycyny pracy zalecił skierowanie pracownika do pracy lekkiej. Nasza firma nie posiada takiego stanowiska i nie bardzo ma gdzie zatrudnić pracownika. Nawet gdyby go przekwalifikować to nie ma stanowiska na tzw. produkcji gdzie nie przenosi się jakiś elementów. Co zatem możemy zrobić z pracownikiem któremu nie możemy zaproponować zalecanych przez lekarza warunków pracy?

Świadectwo pracy po zmianach od 1 czerwca 2017 r.

Nowelizacja stosunkowo nowego jeszcze rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki Społecznej z 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (poz. 2292) przewiduje m.in. umiejscowienie w nim okresów zatrudnienia w ramach pracy tymczasowej. Planowane zmiany mają wejść w życie 1 czerwca br. Koniecznie poznaj szczegóły.

Numer specjalny - 31

Urlopy wypoczynkowe 2017

Urlopu wypoczynkowego udziela się pracownikowi według planu urlopów lub na jego wniosek. Plan urlopów muszą tworzyć pracodawcy, u których w zakładzie działają zakładowe organizacje związkowe, chyba że związki zawodowe zgodzą się na nieustalanie planu. Nie muszą, choć mogą tworzyć plan urlopów pracodawcy, u których w zakładzie nie działają związki zawodowe. Plan może ustalać zatem każdy pracodawca, nawet jeśli zatrudnia kilku pracowników. W przypadku gdy w firmie nie tworzy się planu urlopów, pracownikom udziela się urlopów wypoczynkowych na ich wniosek, po porozumieniu się z pracodawcą co do terminu rozpoczęcia i zakończenia urlopu.

109

Zbieg zajęć komorniczych

Pytanie: Czy jeśli występuje zbieg zajęć komorniczych, to do momentu rozstrzygnięcia sprawy, który komornik jest wiodący, powinnam trzymać depozyt?

Z zaświadczeniem A1 – bez problemów za granicą

Zaświadczenie A1 potwierdza, że w okresie pracy za granicą właściwe jest ustawodawstwo polskie, a więc składki należy opłacać w naszym kraju. Może zostać wydane, jeżeli zostaną spełnione warunki, które określa prawo unijne. Aby zatem nie narazić się na przykre konsekwencje za granicą, warto wystąpić o ten dokument z wyprzedzeniem. Taki pogląd prezentuje ZUS. Poznaj szczegóły.

108

Zwolnienia ze składek na FP za pracowników - rodziców

Pracownicy powracający z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego są grupą, w stosunku do której pracodawcy lub inne jednostki organizacyjne mogą korzystać ze zwolnienia w opłacaniu składek na Fundusz Pracy. Sprawdźmy szczegóły zwolnienia.

Zajęcie wynagrodzenia nauczyciela

Pytanie: Szkoła otrzymała pismo od komornika o zajęciu wynagrodzenie nauczyciela z tytułu świadczeń niealimentacyjnych. Czy z godzin ponadwymiarowych wypłacanych z dołu ostatniego dnia miesiąca potrącamy jakąś kwotę?

Wykorzystanie urlopów zaległych przez policję – niezgodne z zasadą równości?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami funkcjonariusze policji muszą wykorzystać zaległy urlop w 1 kwartale nowego roku kalendarzowego. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskim jest to w sprzeczności z zasadą równości. Sprawdź dlaczego i co postuluje RPO.

107

Zwolnienie lekarskie za pobyt w szpitalu i rekonwalescencję w okresie wyczekiwania

Pytanie: Pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie za pobyt w szpitalu oraz rekonwalescencję obejmujące okres 45 dni. Jak rozliczyć wynagrodzenie za ten czas, jeśli pracownika obejmuje okres wyczekiwania. W jaki sposób taką sytuacje rozliczyć u zleceniobiorcy?

Zmiany w outsourcingu według nowych rozwiązań

ZUS będzie uprawniony do przeksięgowania składek zapłaconych za pracowników przez firmę zewnętrzną na konto zakładu macierzystego, jeżeli zakwestionuje outsourcing. Rozwiązanie takie przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1306), nad którym trwają prace w Sejmie*. Sprawdźmy szczegóły.

Zmiana etatu w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy

Podstawę wymiaru zasiłku ustala się na podstawie wynagrodzenia po zmianie wymiaru czasu pracy wtedy, gdy zmiana wymiaru czasu pracy nastąpiła w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy. Sprawdź, jak poprawnie ustalić podstawę wymiaru zasiłku, gdy zmiana wymiaru czasu pracy nastąpiła przed powstaniem niezdolności do pracy.

Numer specjalny - 30

Jak bezbłędnie prowadzić akta osobowe w 2017 roku

Każdy pracownik zatrudniony w firmie powinien mieć odrębną teczkę, z podziałem na 3 części i osobnym wykazem dokumentów w każdej części. Dokumenty te należy ponumerować i ułożyć w teczce chronologicznie. Czy pracodawca powinien założyć również akta osobowe zleceniobiorcy? Kiedy w teczkach można przechowywać oryginały dokumentów, jakie złożył pracownik? Zachęcam do skorzystania ze wskazówek zawartych w opracowaniu. Dzięki nim pracownik kadr zakładając, uzupełniając, przechowując akta osobowe zatrudnionemu, na pewno nie popełni błędu.

106

Złożenie pisma na niewłaściwej poczcie = przywrócenie terminu

Nieprawidłowa informacja sądu o skutkach złożenia w placówce pocztowej pisma procesowego umożliwia stronie ubieganie się o przywrócenie terminu, jeżeli zażalenie lub apelacja zostałyby doręczone do sądu po upływie terminu na ich złożenie. Traktuje o tym postanowienie Sądu Najwyższego z 16 listopada 2016 r. (sygn. akt III PZP 5/16). Zapoznaj się ze szczegółami.

Zmiany dla pracownic tymczasowych w ciąży i nie tylko

Przyjęty przez rząd projekt zmian* zakłada od 1 czerwca 2017 roku przedłużanie się do dnia porodu umów o pracę tymczasową pracownic w ciąży, w przypadku, gdyby umowy te uległy rozwiązaniu po pierwszym trymestrze ciąży. Dzięki takiemu rozwiązaniu, zatrudniona tymczasowo, otrzyma po urodzeniu dziecka zasiłek macierzyński. Sprawdź, co się jeszcze zmieni.

105

Zmiany w emeryturach w 2017 roku

Dnia 1 października 2017 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy emerytalnej przywracająca powszechny wiek emerytalny obowiązujący przed 1 stycznia 2013 r. Nowela ta wprowadza także kilka innych zmian istotnych dla świadczeniobiorców. Sprawdźmy szczegóły.

Umowa zlecenia na czynności doraźne – z minimalną stawką wynagrodzenia?, czy bez

Pytanie: Zleceniobiorca przyjął do wykonania „konserwację i utrzymanie w gotowości sprzętu i pojazdu jednostki OSP”. Zlecenie nie jest wykonywanie codziennie, obejmuje okresowe, doraźne przeglądy, sprawdzanie prawidłowości działania sprzętu i w miarę potrzeb wykonywanie określonych prac konserwacyjnych. Czy w tym przypadku obowiązuje minimalna stawka godzinowa wynagrodzenia (w 2017 r. - 13 zł) i obowiązek ewidencjonowania ilości godzin?

Terminy dochodzenia roszczeń pracowniczych po nowemu

Przypominamy, że od tego roku obowiązują dłuższe okresy na złożenie do Sądu stosownego odwołania. Koniecznie sprawdź zmienione terminy i pamiętaj o nich przy wypowiadaniu umów o pracę pracownikom.

104

ZFŚS i regulaminy dopiero od 50 pracowników

Od tego roku pracodawcy, którzy zatrudniają 20 pracowników nie mają już obowiązku ustalania regulaminu pracy ani wynagradzania. Nie muszą również tworzyć zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Progi zatrudnienia zobowiązujące do tworzenia przepisów wewnątrzzakładowych i ZFŚS uległy bowiem podwyższeniu do 50 pracowników. Co jednak z dotychczasowymi regulaminami i funduszem socjalnym u mniejszych pracodawców?

Wypowiedzenie umowy terminowej nadal nie musi być uzasadniane

Brak obowiązku uzasadnienia dla wypowiedzenia umów o pracę na czas określony nie jest problemem prawnym, uzasadniającym zmiany w prawie. Tak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 1 grudnia 2016 r. (sygn. akt I PK 241/15). Poznajmy szczegóły orzeczenia.

W jakiej formie korzystanie zmodyfikować warunki zatrudnienia

Pytanie: W jaki sposób zmodyfikować umowę o pracę pracowników, którzy dostali podwyżki wynagrodzeń? Czy poprzez porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy, czy w formie zwykłego aneksu informującego o wysokości podwyżki?