148

Zwolnienie na turnus rehabilitacyjny – czy przysługuje, gdy pracownik nie ma jeszcze prawa do dodatkowego urlopu

Pytanie: Pracownik, który od 13 sierpnia 2019 r. legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, przedstawił pracodawcy zaświadczenie o turnusie rehabilitacyjnym odbywającym się w od 12 listopada do 2 grudnia 2019 r. Czy pracownik ma prawo do zwolnienia od pracy w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym w wymiarze 21 dni pomimo, iż posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności dopiero od sierpnia 2019 roku i nie nabył jeszcze prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego?

Zwiększenie liczby ubezpieczonych w nowym roku – czy oznacza zmianę płatnika zasiłku macierzyńskiego

Pytanie: Zbliża się koniec roku i pojawia nam się pewien problem z wypłatą zasiłku chorobowego dla naszej pracownicy. Od kilku lat, także w 2019 r., nie mieliśmy obowiązku wypłaty zasiłków naszym pracownikom, a na dzień 30 listopada 2019 r. będziemy zgłaszać do ubezpieczenia chorobowego prawdopodobnie więcej niż 20 ubezpieczonych. W związku z tym w 2020 r. to nie ZUS, a my będziemy wypłacać zasiłki. Nasza pracownica, która jest w ciąży, choruje od września 2019 r. i prawdopodobnie będzie to już nieprzerwana choroba aż do porodu, który jest przewidziany na luty 2020 r. Czy w związku z tym, że jej choroba rozpoczęta w 2019 r. będzie trwała nieprzerwanie także w 2020 r., będziemy musieli od 1 stycznia 2020 r. przejąć wypłatę od ZUS i wypłacać jej zasiłek chorobowy, a następnie macierzyński przez ten cały czas?

ZUS nie wystawi formularza A1, jeżeli pracownik rozwiązał umowę o pracę

Jeżeli pracownik przed zakończeniem postępowania w sprawie ustalenia prawa właściwego dla jego ubezpieczenia społecznego zwolni się z pracy, nie ma żadnych podstaw do wydania formularza unijnego potwierdzającego ubezpieczenie w polskim ZUS (wcześniej E-101, a obecnie A1).

numer specjalny - 44

Wypłata odprawy pośmiertnej i innych świadczeń ze stosunku pracy rodzicom zmarłego pracownika

Pytanie: Zmarł pracownik naszej firmy. Według naszej wiedzy nie był żonaty i nie miał dzieci. Żyją natomiast rodzice pracownika. Chciałabym się upewnić, czy są oni uprawnieni do otrzymania odprawy pośmiertnej oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Oboje rodzice zmarłego pracownika mają ukończone 50 lat. Pracownik mieszkał z rodzicami, był w ich domu również zameldowany. Jaki dokument ma stanowić potwierdzenie tego, że zmarły pracownik przyczyniał się do ich utrzymania?

Wypłata odprawy osobie uprawnionej do renty socjalnej

Pytanie: Czy pracownikowi odchodzącemu na rentę socjalną (ponieważ całkowita niezdolność do pracy powstała w dzieciństwie) należy wypłacić odprawę?

Wypłata odprawy dla ostatniej grupy pracowników zwalnianych z przyczyn ekonomicznych

Pytanie: Przedsiębiorca kończy swoją działalność. Obecnie zatrudnia 40 pracowników i sukcesywnie (co miesiąc) planuje rozwiązywać umowę z kilkoma z nich. Załoga została już poinformowana o likwidacji. Proszę o informację, czy – biorąc pod uwagę aspekt prawny i etyczny – należałoby pracownikom zatrudnionym na czas określony wypłacić odprawę ekonomiczną? Jeżeli wskutek zwolnień liczebność załogi spadnie poniżej 20 pracowników, to czy należałoby pracownikom wypłacić odprawę za rozwiązanie umowy z przyczyn niedotyczących pracowników?

147

„Mały ZUS plus” od 2020 roku. Co przyniesie najmniejszym przedsiębiorcom?

Mały ZUS plus obniży składki przedsiębiorcom, którzy już obecnie korzystają z Małego ZUS-u, a także poszerzy grono tych, którzy będą mogli płacić niższe składki. Takie są plany Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Ustalenie wyższej diety z tytułu delegacji – czy nadal obowiązuje wyłączenie z podstawy wymiaru składek

Pytanie: Podnieśliśmy do 40 zł obowiązującą w firmie wysokość diety z tytułu krajowej podróży służbowej. Czy kwota ta nadal będzie objęta wyłączeniem z podstawy wymiaru składek?

Urlop wychowawczy – kiedy nie zmniejszy przysługującego wypoczynku

Pytanie: Pracownica złożyła wniosek o udzielenie je po urlopie rodzicielskim całego urlopu wypoczynkowego (zaległego i bieżącego). Jednocześnie na resztę roku złożyła wniosek o urlop wychowawczy. Czy wiedząc już o urlopie wychowawczym zmniejszamy proporcjonalnie urlop wypoczynkowy?

146

Związki zawodowe w służbach mundurowych – co nowego od 27 października

Z dniem 27 października 2019 r. zacznie obowiązywać nowelizacja wielu ustaw dotyczących służb mundurowych, które to zmiany mają znacząco poszerzyć uprawnienia związkowe funkcjonariuszy. Co nowego przyniesie ona w zakresie uprawnień związków zawodowych służb mundurowych?

Zakresy czynności – czy związek może zażądać ich udostępnienia

Pytanie: W zakładzie pracy został utworzony związek zawodowy. Zwrócił się on z pismem do pracodawcy o dostarczenie zakresów czynności części zatrudnionych (dokument taki otrzymują i podpisują wszyscy pracownicy przyjmowani przez nas do pracy). Czy związek ma prawo żądać zakresów czynności? Pragnę wskazać, że nie wszyscy pracownicy należą do danego związku.

Wynagrodzenie chorobowe i zasiłki – czy stosować „zerowy PIT”

Pytanie: Czy zwolnienie z PIT dla osób do 26. roku życia obejmuje także wynagrodzenie chorobowe, zasiłki chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze i świadczenie rehabilitacyjne? Czy jednak te świadczenia powinny być opodatkowane?

numer specjalny - 43

PPK – co trzeba wiedzieć przed zawarciem umów

Pracownicze plany kapitałowe niebawem staną się główną częścią systemu oszczędzania, a zgromadzone środki posłużą zarówno przedsiębiorcom jako kapitał na inwestycje, jak i uczestnikom, którzy dzięki gromadzeniu środków zyskają dodatkowe źródło dochodu po 60. roku życia. Jednak aby tak się stało, najpierw to pracodawcy powinni wywiązać się z ustawowych obowiązków. Jakich? Opracowanie to porządkuje przepisy i wyjaśnia zasady. Sprawdź.

145

Zmienne godziny pracy lub praca sobotnia w przepisach zakładowych

Pytanie: W jaki sposób pracodawca może zmienić obwieszczenie o czasie pracy, w którym ustalono, że praca odbywa się 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–17.00, a soboty są dniami wolnymi od pracy. Jak wprowadzić zmianę polegającą na tym, aby:1) część pracowników (kilku) rozpoczynała pracę o 10.00 i kończyła o 18.00,2) możliwa była praca w soboty w wymiarze 4 godziny dziennie?U pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa.

Zerowy PIT może mieć wpływ na planowanie rodziny

Aktualnie młodzi podatnicy są zwolnieni z PIT. Okazuje się jednak, że zwolnienie może mieć dość nieoczekiwane skutki np. w zakresie dzietności wśród młodych osób. Dlaczego? Wyjaśniamy w tekście.

Zatrudnianie pracowników młodocianych do nauki zawodu - prawa i obowiązki pracodawcy

Młodocianym w rozumieniu Kodeksu pracy jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Osoba, która ukończyła 8-letnią szkołą podstawową, niemająca 15 lat, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w roku kalendarzowym, w którym kończy 15 lat. Sprawdź, na czym te reguły polegają.

144

Zmiany w wynagrodzeniu minimalnym od 2020 roku

W przyszłym roku wynagrodzenie minimalne ulegnie podwyższeniu. Ale to nie wszystko. Rok 2019 ma być ostatnim, kiedy dodatek stażowy będzie wliczany do tego wynagrodzenia – przewiduje przyjęty przez rząd projekt zmian w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę*. Poznaj szczegóły zmian.

Zasiłki - raporty zerowe na wybranych przykładach

Na pracodawców, tak jak i na pozostałych płatników składek, nałożony został obowiązek rozliczania i wykazywania w raportach imiennych składek na poszczególne rodzaje ubezpieczeń. W określonych sytuacjach raporty takie muszą być złożone z zerowymi podstawami oraz zerowymi składkami na wszystkie albo tylko na niektóre z ubezpieczeń. Wyzerowane raporty służą też do zgłoszenia korekt złożonych wcześniej dokumentów. Sprawdźmy, w jakich sytuacjach muszą być złożone zerowe raporty za pracownika przebywającego przez cały miesiąc na zwolnieniu lekarskim, lub pobierającego zasiłek opiekuńczy czy macierzyński i jak je wypełnić.

Umowa zlecenia z pracownikiem na niepełnym etacie a składka na Fundusz Pracy

Pytanie: Z pracownikiem zatrudnionym na niepełnym etacie z wynagrodzeniem poniżej płacy minimalnej chcemy podpisać na kilka miesięcy dodatkową umowę zlecenia. Proszę o wyjaśnienie, czy będzie miało to wpływ na obowiązek naliczania za tę osobę składek na Fundusz Pracy?

143

ZUS musi uzasadnić odmowę zwrotu nadpłaty składek

W razie wniosku o zwrot nadpłaconych składek, decyzja odmawiająca zwrot musi być należycie uzasadniona, w szczególności ZUS obowiązany jest podać, na jakie składki i za jakie okresy została zaliczona nadpłata. Sam fakt pojawienia się niedopłaty na koncie płatnika nie jest powodem odmowy zwrotu nienależnie zapłaconych składek. Takie wnioski płyną z wyroku Sądu Najwyższego z 4 czerwca 2019 r. sygn.  III UK 155/18. Dowiedz się szczegółów.

Wpływ pracy na urlopie rodzicielskim na wymiar urlopu wypoczynkowego

Pytanie: W czasie pobytu na urlopie rodzicielskim pracownik zatrudniony jest u własnego pracodawcy na ¼ etatu. Jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego przysługującego z tytułu wspomnianej pracy?

Wezwanie na rozprawę rozwodową brata, a prawo do zwolnienia od pracy

Pytanie: Pracownik został wezwany jako świadek na sprawę rozwodową swojego brata. Czy z tego tytułu przysługuje mu zwolnienie z pracy, a jeśli tak, to czy jest ono płatne i jak ewentualnie ustalić wynagrodzenie za ten okres?

numer specjalny - 42

Jak bezpiecznie rozstać się z pracownikiem – w pytaniach i odpowiedziach

Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem to dla pracodawcy dodatkowe obowiązki. Nie tylko powinien on rozliczyć się z odchodzącym z bieżącego wynagrodzenia, ale także ustalić jakie przysługują mu świadczenia, uprawnienia w przypadku ustania zatrudnienia. Źródłem tych dodatkowych świadczeń są nie tylko powszechne przepisy prawa pracy np. Kodeks pracy, ale także wewnętrzne akty, w których pracodawca reguluje kwestię rozwiązania z pracownikami angaży. Sprawdźmy zatem, na podstawie udzielonych przez naszych ekspertów porad, jakie prawa i obowiązki ma firma wobec podwładnego, z którym się rozstaje z różnych przyczyn.

142

Zawieszenie działalności a zgłoszenie do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego

Jeżeli przedsiębiorca nie jest w stanie prowadzić działalności, ze względu na orzeczoną niezdolność do pracy i chce zawiesić działalność gospodarczą, a z ZUS nie otrzymuje decyzji o przyznaniu renty, może mieć następujące wątpliwości: czy może zawiesić działalność i dobrowolnie odprowadzać składkę na ubezpieczenie zdrowotne czy z zawieszeniem działalności należy poczekać na decyzję z ZUS, aż będą odprowadzane składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu przyznanej renty. Przeczytaj opracowanie i dowiedz się, co na ten temat sądzi ekspert.

Zatrudnianie zagranicznych naukowców i specjalistów

Mimo tego, że Polska jest dużym krajem czasem trudno jest znaleźć pracownika o odpowiednich kwalifikacjach, wobec czego trzeba posiłkować się zatrudnianiem cudzoziemców. Problem dotyczy przede wszystkim prostych prac niewymagających większych kwalifikacji (Polacy niechętnie podejmują takie prace). Jednakże trudności ze znalezieniem kandydata do pracy dotyczą także pracowników o wyższych kwalifikacjach (ograniczona podaż takich osób na polskim rynku pracy). W tym przypadku należy przestrzegać określonych procedur i zasad, zanim uda się sfinalizować zatrudnienie. Upewnij się zatem, jak pozyskać w firmie wykształconego cudzoziemca, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zasady udzielania urlopu rodzicielskiego ojcu dziecka wnioskowanego przez matkę tuż po porodzie

Pytanie: Pracownica złożyła w ciągu 21 dni po porodzie wniosek o pełny urlopmacierzyński i rodzicielski. Obecnie zamierza jednak złożyć rezygnację z końcowejczęści urlopu rodzicielskiego – dokładnie z 20 dni. Ponadto rozważa takżepołączenie w tym czasie urlopu rodzicielskiego z pracą na 1/2 etatu. W takimprzypadku:1. W jakim czasie ojciec dziecka powinien wykorzystać pozostały urlop rodzicielski?Czy jeśli ojciec go nie wykorzysta, ten urlop przepada?2. Czy wydłużamy urlop rodzicielski przy połączeniu z pracą na 1/2 etatu? Jeśli tak, to jak powinniśmy przeliczyć 20 dni i czy płatność za urlop rodzicielski przy połączeniu z pracą pozostaje na tym samym poziomie?

141

Zasady dokonywania potrąceń przy wypłacie różnych składników wynagrodzenia

Pracownik może otrzymywać, poza wynagrodzeniem za pracę, również inne świadczenia ze stosunku pracy, np. odprawę emerytalno-rentową, odprawę z tytułu zwolnień grupowych czy nagrodę jubileuszową. Powstają wówczas wątpliwości, czy w celu ustalenia granicy potrącenia i kwoty wolnej od potrąceń sumować te świadczenia, czy dla każdego z nich ustalać odrębne limity. Przepisy nie regulują jednak wprost tej kwestii. Sprawdźmy które stanowisko jest najbardziej właściwe do zastosowania w praktyce.

Urlop bezpłatny z przerwami na dni wolne

Pytanie: Pracownik pracuje od poniedziałku do piątku. Złożył wniosek o urlop bezpłatny na swoje dni pracy, wpisując: 29–30 kwietnia 2019 r., 2 i 6 maja 2019 r. We wniosku o udzielenie urlopu bezpłatnego pracownik pominął swoje dni wolne od pracy. Udzieliliśmy urlopu tylko na wnioskowane przez pracownika dni, a teraz mamy wątpliwości, czy postąpiliśmy zgodnie z przepisami. Prosimy zatem o odpowiedź : czy udzielenie urlopu tylko na wnioskowane dni było prawidłowe (faktycznie pracownik był nieobecny w pracy od 29 kwietnia do 6 maja – 8 dni kalendarzowych), czy na podstawie wniosku w ewidencji należało zaznaczyć tylko 4 dni?

140

W świadectwie pracy nie będzie imion rodziców

Resort pracy opracował projekt zmiany rozporządzenie dotyczącego świadectw pracy* przewidujący usunięcie z pomocniczego wzoru świadectwa pracy punktu dotyczącego imion rodziców pracownika. Zmiana ta ma na celu dostosowanie stosowanego wzoru do wymogów wynikających z unijnego rozporządzenia w sprawie danych osobowych.

Uzyskanie prawa do renty – czy konieczne są badania kontrolne pracownika

Pytanie: Pracownikowi przyznano rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Czy w tej sytuacji powinniśmy skierować go na badania kontrolne?

numer specjalny - 41

Umowy w stosunkach pracy – 30 wskazówek dla pracodawców

Od kilku lat na naszym rynku pracy, równolegle obok siebie funkcjonują umowy o pracę i umowy cywilnoprawne. Warto zatem przeanalizować, jak poprawnie zawrzeć te umowy, aby nie narazić się na sankcje. Ponieważ zawieranie i rozliczanie umów zlecenia, zwłaszcza względem ZUS, niejednokrotnie rodzi wiele problemów, warto też sprawdzić, jak tego bezbłędnie dokonać na podstawie różnych przypadków z praktyki.

139

Wymiar urlopu macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka na urlopie wychowawczym

Pytanie: W czasie pobytu na 6-miesięcznym urlopie wychowawczym pracownica urodziła dziecko. Czy w tej sytuacji przysługuje jej pełen urlop macierzyński i zasiłek?

Urlop bezpłatny przez część miesiąca – co ze składkami na FP i FGŚP?

Jeżeli pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy przebywał na urlopie bezpłatnym, pracodawcy często mają wątpliwości jak ustalić podstawę wymiaru składek za ten miesiąc oraz co w takiej sytuacji ze składkami na FP i FGŚP. W takim przypadku podstawę składek stanowić będzie wynagrodzenie pracownika za miesiąc, w którym miał miejsce pobyt na urlopie bezpłatnym i od tej kwoty wyliczamy składki na FP i FGŚP. Sprawdźmy, na przykładach z praktyki, jak te należności bezbłędnie naliczyć.

Udowodnienie ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych w gestii pracodawcy

Pracodawca musi wykazać, że czyn pracownika polegający na ciężkim naruszeniu obowiązków pracowniczych lub popełnieniu przestępstwa na jego szkodę, faktycznie został dokonany. Czy w razie wątpliwości może jednak skutecznie zwolnić pracownika bez wypowiedzenia z jego winy na podstawie art. 52 Kodeksu pracy? Koniecznie poznaj najnowszą opinię Sądu Najwyższego wyrażoną w wyroku z 13 marca 2018 r. sygn. I PK 16/17.

138

Wzór deklaracji odstąpienia od wpłat na Pracowniczy Plan Kapitałowy

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia*, którego załącznikiem jest szablon oświadczenia. Poznaj szczegóły.

Umowy zlecenia na następujące po sobie okresy

Pytanie: Na podstawie umowy zlecenia zatrudniamy osobę, dla której jest to jedyny tytuł do ubezpieczeń. Po upływie okresu, na jaki zawarta została aktualna umowa chcemy podpisać kolejne zlecenie. Czy osobę tę będziemy musieli wyrejestrować z ubezpieczeń wraz z zakończeniem pierwszej umowy i ponownie do nich zgłosić po podpisaniu drugiej?

Świadectwo pracy a brak akt potwierdzających zatrudnienie

Pytanie: Pracownik pracował od 1 sierpnia 1983 r. do 29 lutego 1984 r. na 1/2 etatu. Nie otrzymał świadectwa pracy, a obecnie domaga jego wydania. Nie znalazłam w archiwum akt osobowych tego pracownika. Czy jest możliwość wydania (i w jakiej formie) potwierdzenia, że pracownik był zatrudniony w naszym zakładzie, aby np. ZUS mógł zaliczyć ten staż pracy? Dodam, że wcześniej zostało wydane zaświadczenie na podstawie listy płac.

137

Łączenie przerw na karmienie – dobra wola, czy obowiązek pracodawcy

Pytanie: Pracownica będąca matką bliźniaków wystąpiła do naszej firmy z wnioskiem, aby przysługujące jej zwolnienia na karmienie dzieci piersią udzielać jednorazowo – bezpośrednio przed zakończeniem dnia pracy. Czy wniosek ten musimy zaakceptować? Nadmieniam, że nie jest nam to na rękę.

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej a dopłaty z PFRON

Pytanie: Zatrudniłam pracownika z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Jego wynagrodzenie to minimalna krajowa. Proszę o pomoc jak zgłosić go do PFRON i jakie mogę mieć dopłaty w związku z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej. Zaznaczam, że zatrudniam tylko 10 pracowników. Niepełnosprawny jest tylko ten jeden.

numer specjalny - 40

ZFŚS 2019 w praktyce

W tym roku wzrosły kwoty odpisów i zwiększeń na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Bazę naliczenia odpisów stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie z drugiego półrocza 2013 r., które wyniosło 3 278,14 zł. Jakie odpisy obowiązują? Czy dotyczą również nauczycieli? Jak unikać błędów w regulaminie ZFŚS i w jaki sposób prawidłowo przeznaczać środki funduszu socjalnego? Czym się różni dopłata do wypoczynku od świadczenia urlopowego? To tylko kilka pytań z wielu, na które odpowiadamy w niniejszym numerze specjalnym. Warto zapoznać się z poruszanymi zagadnieniami, aby mieć pewność, że fundusz socjalny w firmie działa zgodnie z obowiązującymi przepisami, a tym samym pracodawca nie naraża się na sankcje.

136

Zwrot kosztów podróży

Często pracownicy socjalni w ramach swoich obowiązków służbowych, mają w umowie o pracę jako teren pracy miasto i gminę oraz prawo do zwiększonych kosztów uzyskania w podatku. W związku z tym pracodawcy mają dylemat: czy przy wyjazdach poza miasto, ale w gminie, zakład jest zobligowany zwrócić za bilety autobusowe komunikacji miejskiej? Czy w przypadku, gdy pracownik musi wyjechać na teren gminy, to jest to podróż służbowa? Sprawdźmy, jaka jest opinia Państwowej Inspekcji Pracy.

Wpływ zmiany wymiaru czasu pracy w trakcie miesiąca na rozliczenia płacowe

Zmiana wymiaru czasu pracy wymaga zaktualizowania warunków umowy o pracę. Podwyższenie bądź obniżenie wielkości etatu zazwyczaj pociąga za sobą odpowiednią modyfikację wynagrodzenia za pracę. To z kolei wpływa na sposób ustalenia wynagrodzenia, a także innych należności ze stosunku pracy. Krok, po kroku sprawdźmy, jakie obowiązki ma z tego tytułu pracodawca.

135

Wykonywanie umowy zlecenia na urlopie macierzyńskim

Pytanie: Zleceniobiorczyni zawarła z naszą firmą umowę zlecenia do 31 stycznia 2019 roku. Obecnie jest na urlopie macierzyńskim do 6 lutego 2019 r. , a po nim będzie korzystała z urlopu rodzicielskiego. Chciałaby jednak dalej realizować zlecenie. Jakie składki powinniśmy odprowadzić od tej umowy zlecenia? Co w przypadku przedłużenia umowy zlecenia na dalszy okres i wykonywania jej na urlopie macierzyńskim do 6 lutego 2019 r., a potem na urlopie rodzicielskim?

W jakiej wysokości odprawę wypłacić księgowej w gminnej jednostce kultury

Pytanie: Gminna Biblioteka publiczna jest samorządową instytucją kultury, w której pracuje główna księgowa na 1/4 etatu. W tym roku odchodzi na emeryturę. Czy przysługuje jej odprawa emerytalna 3-miesięczna czy 6-miesięczna?

134

Zwolnienie z pracy członka związków zawodowych

Wprowadzone od 1 stycznia 2019 r. zmiany w ustawie o związkach zawodowych dotyczą także bezwzględnie obowiązujących terminów na zajęcie stanowiska w sprawie ewentualnego zwolnienia lub wypowiedzenia zatrudnienia chronionemu związkowcowi. Czy milczenie związku po terminie oznacza zgodę na zwolnienie działacza? Dowiedz się szczegółów.

Wypłata wyrównania zaniżonej pensji

Pytanie: Popełniliśmy błąd przy naliczaniu jednemu z pracowników wynagrodzenia ze składników zmiennych za luty 2018 r., w wyniku czego zostało ono zaniżone.Niestety dopiero teraz wypłacimy mu stosowne wyrównanie wraz z odsetkami za zwłokę. Jak powinniśmy skorygować dokumenty rozliczeniowe złożone za luty?

Urlop wypoczynkowy i ewidencja czasu pracy w systemie zadaniowym

Pytanie: Prosimy o informację jak udzielić urlopu wypoczynkowego w systemie zadaniowym, skoro pracownik zatrudniony w takim systemie sam wyznacza swoje godziny pracy? Ile godzin odejmuje się z puli urlopowej za jeden dzień pracy? Co w przypadku gdyby pracownik „zadaniowy” miał niepełny etat? Jak planować w rozkładzie i ewidencjonować godziny pracy takiego pracownika w ewidencji czasu pracy?

numer specjalny - 39

Zmiany kadrowo – płacowe w 2019 roku

Jak w każdym roku tak i w 2019 w życie weszło sporo odmienionych przepisów. Jedne zostały zmodyfikowane, inne dostosowane, ale są też zupełnie nowe. Warto się z nimi zapoznać, aby mieć pewność bezbłędnego wykonywania obowiązków, a co za tym idzie nie narażania się na sankcje.

133

Nowy składnik pensji w regulaminie wynagradzania

Pytanie: W dziale handlu zamierzamy w tym roku wprowadzić prowizję od obrotu/sprzedaży. Do tej pory obowiązywało wynagrodzenie miesięczne minimalne (w skład wchodziła premia, dodatki kierownicze). Jak zmienić regulamin wynagradzania w zakresie wspomnianej prowizji? Czy można ją nazwać dodatkiem czasowo-prowizyjnym? Jakie powinny być załączniki do regulaminu: załącznik do wynagrodzenie w stawce miesięcznej, załącznik do wynagrodzenia prowizyjnego. Prosimy o załączenie wzorów.

Ekwiwalenty i ryczałty – na co zwróci uwagę ZUS podczas kontroli

W codziennej praktyce dość często zdarza się, że pracodawcy zawyżają kwoty przyznanych pracownikom ekwiwalentów i ryczałtów, zaniżając w ten sposób należne składki. Na co powinni zwrócić szczególną uwagę pracodawcy przy ustalaniu wysokości przysługujących pracownikom ekwiwalentów? Czym powinni kierować się pracodawcy, ustalając wysokość ekwiwalentów wypłacanych pracownikom za używanie własnej odzieży i obuwia oraz za pranie tej odzieży, żeby mogły być one wyłączone z podstawy wymiaru składek? Dlaczego ZUS nakazuje naliczanie składek od ekwiwalentów za pranie ubioru służbowego oraz umundurowania, mimo że wypłacane są one w wysokościach odzwierciedlających ponoszone przez pracowników koszty? Koniecznie zapoznaj się z przepisami i opiniami specjalisty.

Czy w styczniu 2019 roku można pracownikowi wypłacić jeszcze 2.100 zł minimalnej płacy?

Pytanie: Czy wynagrodzenie za grudzień płatne w styczniu 2019 r. może jeszcze być poniżej kwoty wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w roku 2019? Czy wypłata w styczniu może być 2.100 zł brutto, a nie 2250 zł?