WYDANIE ONLINE

Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o miesięczne dofinansowanie do ich wynagrodzeń ze środków PFRON. Od 1 stycznia 2015 r. istotna zmiana dotyczy sposobu ustalania efektu zachęty metodą ilościową, od którego zależy uzyskanie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

czytaj więcej »

Zgodnie z zasadami obowiązującymi od 1 stycznia 2015 r. deklaracje, informacje oraz roczne obliczenie podatku za 2014 rok, tj. PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11, PIT-8C, PIT-40 i IFT-1/IFT-1R, powinny być składane urzędom skarbowym wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyjątek zachowano dla mniejszych płatników.

czytaj więcej »

W związku ze zmianą przepisów dotyczących podlegania ubezpieczeniom społecznym członków rady nadzorczych sprawujących tę funkcję odpłatnie, dla tej grupy ubezpieczonych nastąpiły zmiany w zakresie kodów tytułów ubezpieczenia, używanych przy zgłaszaniu do ubezpieczeń i rozliczaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Zmianie towarzyszy aktualizacja tych danych w programie Płatnik – informuje ZUS.

czytaj więcej »

Po 1 stycznia 2015 r. pracodawcy ze sfery budżetowej, którzy nie osiągają co najmniej 6 proc. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, nadal będą musieli dokonywać wpłat na PFRON. Zmiana, która miała znieść ten obowiązek, została uchylona.

czytaj więcej »

Płatnicy składek są zobowiązani przekazać do ZUS formularz ZUS IWA, uwzględniający informacje za 2014 r. potrzebne do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe. W oparciu o nie ZUS określi stopę procentową składki na okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.

czytaj więcej »

Od początku 2015 roku zaczęła obowiązywać zmieniona definicja członka rodziny w przepisach ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

czytaj więcej »

Od 23 grudnia 2014 r. obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z 16 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1858), które obniżyło wysokość odsetek ustawowych do 8% w stosunku rocznym.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik skończył pomyślnie okres próbny. Dnia 1 grudnia 2014 r. zaproponowaliśmy mu kolejną umowę – tym razem na czas nieokreślony. Pracodawca podpisał dokument i przekazał pracownikowi do podpisania. Ten jednak podpisanej umowy nie zwrócił, przez kilka dni świadczył pracę, a dziś się w pracy nie pojawił. Co w takiej sytuacji powinien zrobić pracodawca? Chcieliśmy podpisać umowę. Samo dopuszczenie do pracy pierwszego dnia po okresie próbnym było nawiązaniem stosunku pracy, a teraz nie mamy żadnego dokumentu. Czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji?

czytaj więcej »

Pytanie: W związku z przygotowywaniem planów urlopów pracodawca wezwał pracowników do złożenia deklaracji, czy chcą oni w tym roku korzystać z 2 dni zwolnienia w celu opieki nad dzieckiem. Czy jeśli pracownik uprawniony do tego zwolnienia złoży oświadczenie, że nie będzie z niego korzystał przez cały rok, to będzie mógł zmienić oświadczenie i skorzystać ze zwolnienia?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy wynagrodzenie za okres zwolnienia od pracy na podstawie art. 188 k.p. (2 dni opieki nad dzieckiem) wchodzi do podstawy naliczania trzynastki?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik złożył pracodawcy pismo z informacją o zamiarze przejścia na emeryturę, podając konkretny termin planowanego zakończenia stosunku pracy (za kilka miesięcy). W chwili obecnej pracownik korzysta z długotrwałego zwolnienia lekarskiego. Czy jego wcześniejsze podanie jest nadal obowiązujące? Czy można rozwiązać z pracownikiem umowę za porozumieniem stron, w czasie gdy przebywa on na zwolnieniu lekarskim?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracownikowi należy wydać świadectwo pracy po zakończonych umowach terminowych, w przypadku przerwy w zatrudnieniu? Pracownik był zatrudniony na dwie umowy (na czas określony i na zastępstwo), następujące bezpośrednio po sobie w okresie od 13 marca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Następna umowa planowana jest na czas określony od 1 lutego 2015 r. Kiedy należy wydać świadectwo pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Omyłkowo, wbrew regulaminowi ZFŚS w szkole, wypłacono świadczenie z ZFŚS emerytowi (nie złożył on wymaganego oświadczenia o dochodzie). Czy można żądać zwrotu nienależnie wypłaconego świadczenia z funduszu socjalnego? Osoba ta odmawia zwrotu.

czytaj więcej »

Pytanie: Do centrali firmy w Warszawie przyjeżdżają pracownicy na dwumiesięczne szkolenie. Pracodawca wynajął im mieszkanie w osiedlu obok siedziby firmy. Wyjaśnienia w sprawie opodatkowania z tego tytułu otrzymaliśmy w urzędzie skarbowym. Nie jesteśmy natomiast pewni, czy w tym przypadku należy odprowadzić składki do ZUS. Jeżeli tak, to jak ustalić podstawę wymiaru tych składek?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma podpisała umowę o dzieło na wykonanie inwentaryzacji drzewostanu na działce X. W umowie jest zapis ,,wykonawca, z chwilą oddania dokumentacji, przenosi nieodpłatnie na zamawiającego autorskie prawa majątkowe wraz z prawami zależnymi”. Wykonawca wystawił rachunek i zastosował koszty uzyskania przychodu 50%. Czy postąpił prawidłowo?

czytaj więcej »

Pytanie: Podczas przeprowadzanej przez ZUS kontroli okazało się, że nie opłacaliśmy składek od dodatku stażowego. Nieprawidłowości były w 2011 i 2012 r. Obecnie dostaliśmy protokół kontroli. W jakim terminie powinniśmy złożyć korektę? Czy ZUS powinien nam wydać w tej sprawie decyzję. Czy możemy wystąpić o rozłożenie tych należności na raty? Czy możliwe jest umorzenie odsetek?

czytaj więcej »

Pytanie: Z uwagi na sytuację rodzinną jednemu z pracowników udzieliliśmy urlopu bezpłatnego. Przed skorzystaniem z urlopu osoba ta przepracowała u nas 6 miesięcy. Nasza firma była jej pierwszym pracodawcą, w związku z czym pracownik otrzymywał pensję na poziomie 80% wynagrodzenia minimalnego. Staż zawodowy, łącznie z okresem urlopu bezpłatnego, będzie wynosił 15 miesięcy. Czy po powrocie do pracy, który planowany jest w lutym 2015 r., będziemy musieli podwyższyć pobory tego pracownika do poziomu pełnego wynagrodzenia minimalnego?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik powiadomił pracodawcę że od połowy 2014 roku zamieszkuje na stałe poza granicami Polski. Podał również adres do korespondencji w Polsce. Do którego urzędu skarbowego pracodawca powinien skierować informację o dochodach i zaliczkach PIT-11 za ubiegły rok?

czytaj więcej »

Pytanie: Kończy się okres zasiłkowy ubezpieczonej, która jest w ciąży. Termin przewidywanego porodu to 6 lutego 2015 r. Czy w związku z tym pracownica może jeszcze ubiegać się w ZUS o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego? Jeśli tak, to jakie dokumenty potrzebne są do jego wypłaty?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik zatrudniony na podstawie umowy na czas określony do 31 stycznia 2015 r. dostarczył zwolnienie lekarskie na okres od 25 stycznia do 11 lutego 2015 r. Czy po ustaniu zatrudnienia pracownika powinniśmy przekazać ten druk zwolnienia do ZUS? Jakie dokumenty powinniśmy dodatkowo złożyć? Czy wypełniamy druki ZUS Z-3 i ZUS Z-10?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie, które jest wystawione z błędnym numerem NIP firmy. Zostało zwrócone pracownikowi do poprawy przez lekarza, który je wystawił. Pracownik poinformował nas, że w związku z nieobecnością tego lekarza zostanie poprawione przez dyrektora przychodni. Czy możemy przyjąć takie zwolnienie i wypłacić świadczenie?

czytaj więcej »

Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może wnioskować o obniżenie wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z tego urlopu. Z wnioskiem o obniżenie wymiaru występują przeważnie pracownicy zatrudnieni na cały etat, z czym wiąże się konieczność dostosowania umowy do nowych warunków zatrudnienia. Trzeba również pamiętać o koniecznych zmianach w rozkładach pracy takich osób oraz tym, że większości z nich nie będzie można zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w ramach przerywanego czasu pracy ani delegować poza stałe miejsce pracy bez ich zgody.

czytaj więcej »

Pytanie: Członek rady nadzorczej spółki z o.o. otrzymuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach w wysokości 700 zł miesięcznie i w razie odbywania podróży zwrot kosztów przejazdów, noclegów. Do końca 2014 roku był zgłoszony tylko do ubezpieczenia zdrowotnego z tego tytułu. Jak będzie wyglądało rozliczenie podatkowo-składkowe tej osoby od 1 stycznia 2015 r., kiedy dojdą ubezpieczenia emerytalno-rentowe? Z jakim kodem ubezpieczenia zgłosić członka rady?

czytaj więcej »

Niewątpliwie nieoprocentowana lub niskooprocentowana pożyczka stanowi dla pracownika cenną pomoc w wielu sytuacjach życiowych, np. na zakup mieszkania czy jego remont. Pożyczki takiej pracodawca może udzielić nie tylko z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, ale także ze środków obrotowych. Warunki spłaty takiego zobowiązania będą dla pracownika zwykle dużo korzystniejsze od tych, które uzyskałby, ubiegając się o pożyczkę w komercyjnych instytucjach finansowych.

czytaj więcej »

wiper-pixel