WYDANIE ONLINE

W sferze budżetowej trwa okres naliczania i wypłacania trzynastek za 2014 rok. Warto więc przypomnieć, na jakich zasadach wynagrodzenie to przysługuje, jak ustalać jego podstawę wymiaru i kiedy wypłacić, aby nie popaść w zwłokę wobec pracowników. Należy pamiętać, że dodatkowa roczna pensja należy się także pracownikom na urlopach macierzyńskich czy rodzicielskich, a nie tylko tym, którzy korzystali z urlopu wychowawczego.

czytaj więcej »

Wykonywanie pracy w trakcie podróży służbowej powinno odbywać się zgodnie z pierwotnie obowiązującym pracownika rozkładem dni i godzin pracy. Sam fakt wyjazdu służbowego nie jest podstawą do polecania pracy inaczej, niż była zaplanowana lub niż jest stale świadczona przez tego pracownika. Wykonywanie zadań służbowych w innych godzinach niż obowiązujące pracownika w trakcie pracy w firmie może generować nadgodziny i niedopracowania do planu, za które trzeba będzie zapłacić wynagrodzenie z tytułu gotowości do pracy.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracodawca zatrudnia przedstawicieli handlowych, którzy stale wykonują pracę poza zakładem pracy. Zastanawiamy się nad wprowadzeniem dla nich ryczałtu za pracę w godzinach nadliczbowych, z uwagi na trudności wiążące się z bieżącym rozliczaniem ich pojedynczych wniosków o wypłatę wynagrodzenia wraz z dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych. Pracownicy otrzymują stałe wynagrodzenie zasadnicze określone stawką miesięczną 2.000 zł brutto, a liczba godzin nadliczbowych, za które chcemy wprowadzić ryczałt, wynosi 5 tygodniowo. Ile wyniesie kwotowo jego wartość? Czy pracodawca może wprowadzić taki ryczałt w dowolnym momencie? W jaki sposób ustalić jego wysokość? Jak uwzględnić go na liście płac?

czytaj więcej »

Popularnym dodatkowym świadczeniem dla pracowników jest abonament medyczny. Pracodawca zawiera umowę o świadczenie usług medycznych z podmiotem świadczącym tego typu usługi. W ofercie placówek medycznych znajdują się różne pakiety, np. indywidualne, rodzinne, mniej lub bardziej zaawansowane. Opłata za takie usługi jest zazwyczaj ustalona w formie abonamentu, który ma charakter opłaty miesięcznej ryczałtowej bez względu na liczbę wykorzystanych przez pracowników usług medycznych.

czytaj więcej »

Osoba niepełnosprawna odbywająca staż z urzędu pracy nie może skutecznie domagać się uprawnień zarezerwowanych dla niepełnosprawnych pracowników. Nie obowiązują jej więc skrócone normy czasu pracy, nie ma też prawa do zwolnień od pracy na wykonanie specjalistycznych badań.

czytaj więcej »

Urlop okolicznościowy, dni opieki nad dzieckiem, zwolnienie od pracy w celu oddania krwi – za czas tych nieobecności i zwolnień pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Jak jednak wskazuje ministerstwo pracy, wynagrodzeń tych nie należy uwzględniać obliczając dodatkowe wynagrodzenie roczne.

czytaj więcej »

Wszyscy pracodawcy zatrudniający pracowników zobowiązani są do wystawiania informacji o wysokości osiągniętego dochodu i pobranych zaliczkach. PIT-11 nie wypełniają pracodawcy, do których podatnik zwrócił się z wnioskiem o rozliczenie ich podatku. W takiej sytuacji do końca lutego trzeba przesłać PIT-40.

czytaj więcej »

Pytanie: W związku ze zmianami organizacyjnymi pracodawca zlikwidował stanowisko pracy pracownicy przebywającej obecnie na urlopie rodzicielskim. Osoba ta po zakończeniu urlopu deklaruje chęć powrotu do pracy. Z uwagi jednak na to, że pracodawca nie ma możliwości zatrudnienia pracownicy na stanowisku zajmowanym przed urlopem macierzyńskim oraz rodzicielskim, rozważa możliwość wypowiedzenia jej warunków pracy i płacy. Zamierza przy tym zaproponować stanowisko wymagające niższych kwalifikacji niż dotychczas zajmowane, obniżenie wynagrodzenia (adekwatnie do proponowanego stanowiska) oraz zmianę etatu z pełnego na 1/2. Czy mając na uwadze przepisy o ochronie rodzicielstwa, pracodawca może złożyć pracownicy wypowiedzenie zmieniające? Czy może to nastąpić w dniu powrotu kobiety do pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik zatrudniony w jednostce samorządowej skorzystał w lutym 2014 r. z jednego dnia zwolnienia z art. 188 Kodeksu pracy. W lutym przebywał również 4 dni na zwolnieniu lekarskim. Na wynagrodzenie pracownika (pełen etat) składa się płaca zasadnicza 2.000 tysiące złotych i dodatek stażowy 400 złotych. Dodatek stażowy jest wypłacany za dni, za które pracownik otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy na skutek choroby. Jak prawidłowo wyliczyć wynagrodzenie za jeden dzień zwolnienia, aby naliczyć podstawę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok (z której to wynagrodzenie jest wyłączone)?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak rozliczyć godziny pracy w delegacji pracowników zatrudnionych w podstawowym systemie czasu pracy (od poniedziałku do piątku od 6.00 do 14.00), zajmujących się serwisem maszyn? Pracownicy co jakiś czas dokonują napraw u klientów. Wymaga to wysłania ich w delegacje, często kilkudniowe. Koszty diet, noclegów i innych rachunków pokrywa pracodawca. Czas pracy w delegacji jest bardzo różny. Pracownicy dokumentują go szczegółowymi dziennymi raportami, z uwzględnieniem czasu pracy, dojazdu na miejsce oraz noclegu w hotelu. Jak rozliczyć ich nadgodziny? Czy będą to nadgodziny 50% czy 100%? Czy można zmienić takiemu pracownikowi czas pracy z podstawowego na zadaniowy w celu uniknięcia nadgodzin?

czytaj więcej »

Pytanie: W naszej firmie pora nocna obowiązuje w godzinach od 22.00 do 06.00. W harmonogramie pracy pracownicy wykonują pracę od godziny 5.30. Czy wobec tego należy im płacić połowę stawki obowiązującego dodatku za godzinę pracy w porze nocnej? Czy w ogóle nie powinnam płacić dodatku, gdyż z literalnego brzmienia art. 1518 wynika, że pracownikowi przysługuje dodatek za każdą godzinę pracy w porze nocnej?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownicy gospodarczy w jednostce samorządowej wykonują swoje obowiązki w terenie (obszar gminy obejmujący kilka sołectw) wykorzystując w tym celu samochód służbowy pracodawcy. Każdorazowo pracownik odstawia samochód służbowy na parking publiczny w miejscowości, w której mieszka i stamtąd każdorazowo rano przyjeżdża do siedziby pracodawcy. Czy wobec nowych przepisów podatkowych pracownik powinien zostać obciążony podatkiem?

czytaj więcej »

Pytanie: Mamy 3-miesieczny okres rozliczeniowy, obejmujący kolejne kwartały. Czy jako dzień wolny za 15 sierpnia 2015 r. możemy wyznaczyć pracownikom 5 czerwca, czy też należy go wyznaczyć w okresie od 1 lipca do 30 września 2015 r.? Czy zatrudniając pracownika np. 1 sierpnia (po terminie odbioru dnia wolnego za święto), w przypadku gdy pozostali pracownicy otrzymali już dzień wolny za 15 sierpnia, należy temu nowemu pracownikowi wyznaczyć inny dzień wolny?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracodawca w lipcu ubiegłego roku zatrudniał na podstawie umowy zlecenia studentkę z Francji. Odprowadziliśmy za nią podatek (ze składek ZUS była zwolniona), ale osoba ta nie jest zarejestrowana w żadnym urzędzie skarbowym w Polsce. Teraz przygotowujemy się do wystawienia imiennej informacji o wysokości przychodu. Jaki formularz powinniśmy wygenerować w takiej sytuacji? Czy jest to informacja IFT-1/IFT-1R?

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniamy pracownika na 2 odrębne umowy o pracę: na jednym stanowisku w wymiarze 3/4 etatu i na drugim w wymiarze 1/4 etatu. Od 22 września do 5 października 2014 roku pracownik wykorzystywał urlop ojcowski i miał wypłacony zasiłek macierzyński, ale tylko z pierwszej umowy. Obecnie pracownik złożył wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego od 19 stycznia do 1 lutego 2015 r. z drugiej umowy o pracę. Czy można pracownikowi wypłacić zasiłek macierzyński za ten okres? Jeśli tak, to jak złoży potrzebne do wypłaty oświadczenie, że wcześniej nie pobierał zasiłku na to dziecko?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik wystąpił z wnioskiem o zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad chorą teściową. Mieszka ona w innym mieście. Czy pracownik będzie miał prawo do zasiłku opiekuńczego, jeśli na czas choroby teściowej pojedzie do niej? Czy możemy skontrolować wykorzystywanie przez pracownika zwolnienia od pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka prowadząca działalność gospodarczą w Polsce wysyła niekiedy zleceniobiorców do wykonywania pracy na terenie innych krajów Unii Europejskiej. W umowie zlecenia są zawarte zapisy o możliwości wykonywania przez nich zadań za granicą oraz związanym z tym zwrocie wydatków w

czytaj więcej »

Pytanie: W naszej firmie była wypłacana premia miesięczna, ale zrezygnowano z niej, po zmianie regulaminu wynagrodzeń, od 1 grudnia 2014 r. Kilka pracownic pobiera zasiłki macierzyńskie obliczone z miesięcy, w których ta premia była wypłacana. Czy należy obniżyć im te świadczenia?

czytaj więcej »

wiper-pixel