WYDANIE ONLINE

Jeśli pracownik wykonuje swoje obowiązki służbowe w innym miejscu, niż określone w umowie o pracę, oznacza to, że odbywa podróż służbową – czyli przebywa w delegacji (art. 775 Kodeksu pracy). Taki pracownik uzyskuje prawo do dodatkowych świadczeń, które mają zrekompensować mu wykonywanie obowiązków poza stałym miejscem pracy.

czytaj więcej »

Pytanie: Mam pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu, który pracuje od 9.00 do 13.00. Jednego dnia pracownik ten w związku ze szkoleniem był w delegacji do 16.00. Czy należą się mu 3 godziny do odebrania (praca od 13.00 do 16.00)?

czytaj więcej »

Pytanie: Zawarłem z pracownikiem porozumienie, zgodnie z którym przez 9 miesięcy będzie pracował w innej miejscowości niż wskazana w umowie o pracę jako stałe miejsce pracy. Otrzyma za to miesięczny dodatek do wynagrodzenia. Czy za czas przepracowany w tej miejscowości możemy naliczyć diety? Jedzie tam na nasze polecenie pracodawcy, zapewne dezorganizuje mu to życie prywatne i nie chcielibyśmy ograniczać należnych mu świadczeń.

czytaj więcej »

Pytanie:  Czy zasady wypłaty diety w podróży służbowej – jeżeli są inne niż te, które wynikają z rozporządzenia – muszą być zawarte w regulaminie pracy, zakładowym układzie zbiorowym pracy lub umowie o pracę? W zakładzie została wprowadzona instrukcja, w której opisane są szczegółowo zasady wypłaty diet i ich wysokości. Z kolei w regulaminie pracy opisane zostały obowiązki pracownika dotyczące „przestrzegania zapisów regulaminu pracy oraz innych przepisów wewnętrznych obowiązujących u pracodawcy, w tym instrukcji i procedur”. Czy wobec tego spełniony jest obowiązek poinformowania pracowników o wysokości diet i zasadach jej wypłaty?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik otrzymał polecenie wyjazdu służbowego samochodem prywatnym. Z jakiego miejsca powinno się liczyć kilometrówkę, zakładając, że pracownik mieszka poza miejscowością, w której mieści się siedziba firmy? Faktycznie podróż rozpoczął o godz. 7 rano zgodnie z harmonogramem, udając się w tę podróż bezpośrednio z domu, i tam powrócił.

czytaj więcej »

Pytanie: Jak należy rozliczyć czas pracy pracownika odbywającego zagraniczną podróż służbową do kraju, w którym obowiązują inne normy czasu pracy (zamiast 8 pracuje się 9 godzin dziennie). Czy w związku z tym powinniśmy wypłacić pracownikowi nadgodziny po jego powrocie do kraju?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik jest zatrudniony równolegle u dwóch pracodawców. U jednego z nich zostaje wysłany w podróż służbową. Jak ma usprawiedliwić swoją nieobecność w drugim zakładzie? Czy może nie zgodzić się na wyjazd powołując się na równoległe zatrudnienie?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik jednostki wojskowej został skierowany przez pracodawcę na 3-tygodniowy kurs organizowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Czy pracownik ten w ramach podróży służbowej będzie mógł na weekendy przyjeżdżać do domu? Pracownik będzie odbywał podróż pociągiem – czy otrzyma zwrot za pzejarzd pociągiem na kurs i z powrotem po jego zakończeniu, czy też należy mu się także zwrot kosztów przejazdów do domu na weekendy?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy przy rozliczaniu podróży z Polski do Danii, należy wypłacać diety według stawek krajowych – za okres przejazdu przez Polskę – czy od samego początku liczyć dietę w stawkach kraju docelowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracownik zatrudniony na stanowisku kierowcy samochodu służbowego urzędu gminy zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, dowożący samochodem służbowym (do 3,5 t i 9 miejsc siedzących łącznie z kierowcą) w dniach od poniedziałku do piątku dzieci niepełnosprawne w myśl art. 17 ust. 3a ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty do placówek szkolnych, ma prawo do wypłaty diety jeśli przebywa poza miejscowością, w której jest siedziba pracodawcy ponad 8 godzin, np. od 6.30 do 16.00, czy tylko do zwrotu godzin nadliczbowych? Czas pracy urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek od 7.30 do 15.00 oraz środa od 7.30 do 17.30. Jego wyjazd polega na rozwiezieniu kilkorga dzieci do właściwych placówek szkolnych, ewentualnie załatwieniu kilku spraw urzędowych, a następnie oczekiwaniu (często kilka godzin) na zakończenie zajęć przez dzieci w placówkach szkolnych i powrocie do miejscowości, w której jest siedziba pracodawcy. Pytanie o prawo do diety pojawia się również w stosunku do drugiego pracownika urzędu (nie kierowcy), który w myśl art. 17 ust. 3a ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty podczas takiego wyjazdu jest opiekunem dzieci. Pracownik będący opiekunem dzieci w czasie wyjazdu również przebywa poza miejscowością, w której jest siedziba urzędu ponad 8 godzin. I po porannym rozwiezieniu dzieci do placówek szkolnych oczekuje wraz z kierowcą na ich odebranie bez świadczenia pracy.

czytaj więcej »

Teza wyroku: Powierzenie pracownikowi wykonania określonego zadania służbowego poza stałym miejscem pracy wymaga odpowiedniego udokumentowania. Takim dokumentem najczęściej jest polecenie wyjazdu służbowego (delegacja).

czytaj więcej »

Teza wyroku: "Pozostawanie w dyspozycji" w rozumieniu art. 128 § 1 Kodeksu pracy wymaga przebywania (fizycznej obecności) w zakładzie pracy lub innym miejscu, które w zamyśle pracodawcy jest wyznaczone (przeznaczone) do wykonywania pracy. Jeśli podróż służbowa wiąże się z fizyczną obecnością w miejscu wykonywania pracy (na określonym obszarze geograficznym), to pracownik pozostaje przez ten czas w dyspozycji pracodawcy.

czytaj więcej »

Pytanie: Dwaj pracownicy spółki będą brali udział w szkoleniu. Z tego względu dwa razy w miesiącu muszą odbyć podróż do innego miasta. Czy wyjazd na szkolenie, w charakterze jego uczestnika, a nie prowadzącego, powinien być zakwalifikowany jako podróż służbowa?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracodawca płaci pracownikom miesięczne ryczałty za jazdy lokalne (w granicach gminy). Zgodnie z umową pracownik w danym dniu świadczył pracę, ale w trakcie pracy został wysłany w podróż służbową trwającą 2 godziny. Podróż ta nie mieściła się w katalogu jazd lokalnych, za które pracownikowi należy się ryczałt. Czy pracownikowi należy się ryczałt samochodowy w pełnej wysokości, czy należy go pomniejszyć o 1/22? Czy delegacja niemieszcząca się w katalogu jazd lokalnych ma wpływ na wysokość ryczałtu?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik jedzie w zagraniczną podróż służbową. Będzie przejeżdżał przez kilka krajów, gdzie obowiązuje inna waluta niż w państwie docelowym. Czy możemy udzielić mu zaliczki w dwóch różnych walutach w związku z kosztami, które będzie ponosił w czasie przejazdu?

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o wyjaśnienie, czy pracownikowi samorządowemu będącemu w zagranicznej podróży służbowej, który miał zapewniony nocleg i wyżywienie, należy zgodnie z przepisami wypłacić 25% ryczałt? Pracownik nie przedstawił pracodawcy rachunku za nocleg.

czytaj więcej »

Teza wyroku: Typowa podróż służbowa charakteryzuje się tym, że w kompleksie obowiązków pracownika stanowi zjawisko nietypowe, okazjonalne. Czas podróży nie musi i nie ma być wykorzystywany do pełnienia pracy w interesie pracodawcy.

czytaj więcej »

Teza wyroku: Pobranie przez pracownika zaliczek (również na poczet wydatków w podróży służbowej – przyp. red.) w postaci skorzystania z karty płatniczej (karty kredytowej) należącej do pracodawcy, pozwala na potrącenie z wynagrodzenia pracownika nierozliczonych zaliczek bez jego zgody.

czytaj więcej »

wiper-pixel