WYDANIE ONLINE

Pracodawcy niejednokrotnie podejmują różne kroki zmierzające do optymalizacji kosztów zatrudnienia. Jednym z częstszych jest zmiana zasad wynagradzania, a także terminów wypłaty wynagrodzeń. W takich przypadkach często dochodzi do sytuacji, w których wynagrodzenie urlopowe, obliczane zgodnie z przepisami prawa, jest wyraźnie zaniżone i nie odpowiada faktycznym zarobkom pracownika.

czytaj więcej »

Z uwagi na rodzaj wykonywanej pracy pracownicy mobilni muszą stale przemieszczać się po określonym obszarze. Rodzi to w praktyce częste problemy związane z kwalifikowaniem podróży wykonywanych przez tych pracowników. Wątpliwości dotyczą przede wszystkim tego, w jakich sytuacjach przejazdy muszą w całości zostać wliczone pracownikowi do czasu pracy, a kiedy pracodawca może je z niego wyłączyć.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym w okresie od 7 do 10 kwietnia 2015 r., tj. 32 godziny. Pracuje w podstawowym systemie czasu pracy, po 8 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku. Jego wynagrodzenie składa się z części stałej – wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 4.780 zł oraz zmiennej w postaci premii regulaminowej w wysokości od 5 do 20% pensji zasadniczej, w zależności od stopnia wykonania zadań. Zdarza się też, że pracuje w nadgodzinach i porze nocnej. W okresie od 18 listopada 2014 r. do końca lutego 2015 roku przebywał na zwolnieniu chorobowym. Jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe za kwiecień, skoro w okresie ostatnich 3 miesięcy tylko marzec był przepracowany? Za marzec premia wyniosła 573,60 zł. Gdyby sięgnąć do okresu sprzed choroby, to w listopadzie 2014 roku premii nie było, a w październiku wyniosła 717 zł. Pracownik otrzymał w tym miesiącu również wynagrodzenie i dodatek 50% za 5 godzin nadliczbowych dobowych, łącznie 194,85 zł.

czytaj więcej »

Zapewnienie pracownikowi warunków mieszkaniowych może być podyktowane różnymi względami – przeniesieniem go do pracy do innej miejscowości, poza miejsce zamieszkania, przyjęciem do pracy osoby z innej części Polski. Bezpłatne mieszkanie bywa wkalkulowane w umowę o pracę, stanowi jeden z warunków płacowych. Opłacanie noclegów często biorą na siebie również pracodawcy zatrudniający pracowników mobilnych lub robiący interesy za granicą. Ci ostatni, wysyłając podwładnych tam do pracy, gwarantują im kwatery na miejscu i ponoszą koszt wynajmu. Jednak zwolnienie pracownika od ponoszenia kosztów zakwaterowania nie jest obojętne podatkowo i pod względem składkowym.

czytaj więcej »

Rodzaj badania, stanowisko pracy oraz opis warunków pracy z uwzględnieniem informacji o występowaniu czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych – takie informacje od 1 kwietnia 2015 r. powinno zawierać skierowanie na badania profilaktyczne dla pracownika lub osoby przyjmowanej do pracy.

czytaj więcej »

Rząd przyjął przedstawiony przez ministerstwo pracy projekt zmian dotyczący umów terminowych. Przewiduje on, że kontrakty czasowe będą mogły być zawierane z pracownikiem maksymalnie na okres do trzech lat, łącznie z okresem próbnym. Po tym czasie umowa będzie mogła być zawarta jedynie na czas nieokreślony.

czytaj więcej »

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie zasad korzystania przez przedsiębiorców z ulg w spłacaniu składek ubezpieczeniowych. Zmiana ma ułatwić dłużnikom regulowanie zaległych składek lub odroczenie terminu płatności tych składek, których termin ustawowy jeszcze nie nadszedł.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownicy są zatrudnieni w różnych dniach tygodnia. Są tacy, którzy pracują od poniedziałku do piątku, inni od poniedziałku do niedzieli. Jest grupa pracowników, w stosunku do której pracodawca chce zmienić rozkład czasu pracy, tak aby pracownicy mogli świadczyć pracę także w niedzielę (dział sportu). Do tej pory osoby te pracują od poniedziałku do piątku w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym. Czy pracodawca może zmienić tym pracownikom rozkład czasu pracy i okres rozliczeniowy, zamieszczając zmianę w regulaminie pracy, i podać ją do wiadomości w postaci obwieszczenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Dodatkowo zwiększamy odpis na osoby z orzeczeniem o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Czy osoby te przeliczam według przeciętnej liczby zatrudnienia w danym roku, czy tak jak emerytów i rencistów?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej u poprzedniego pracodawcy, z tym że poprzedni pracodawca nie miał jednego świadectwa pracy pracownika, które pracownik przedstawił u obecnego pracodawcy. Z dokumentów wynika, że pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy 21 grudnia 2013 r., u nas jest zatrudniony od 2 stycznia 2014 r. Pracownik złożył poprzedniemu pracodawcy wniosek o naliczenie nagrody wraz ze świadectwem pracy i poprosił o naliczenie i wypłacenie nagrody. W odpowiedzi otrzymał informację, że nagroda jubileuszowa należy się tylko dla zatrudnionego pracownika. Czy w tym przypadku nie ma zastosowania 3-letni termin przedawnienia roszczeń pracowniczych?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik jest w wieku przedemerytalnym. Chorował przez 70 dni. Obecnie jest już zdrowy, ale otrzymał w wyniku badań kontrolnych orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy na swoim obecnym stanowisku. Pracodawca nie ma innego stanowiska, które mógłby powierzyć pracownikowi. Czy wobec tego może wypowiedzieć mu umowę o pracę?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracodawca może zabronić pracownikom rozmów na temat ich zarobków, umieszczając taki zakaz w regulaminie pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy jeśli pracownik samorządowy ma mniejszy niż 10-letni staż pracy, to wcale nie otrzyma odprawy rentowej? Tak by sugerowało brzmienie art. 38 ustawy o pracownikach samorządowych. Ale być może należy się odprawa z Kodeksu pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Po kontroli ZUS skorygowaliśmy zasiłki wypłacone z ZUS. Pracownikowi zostały wypłacone za wysokie zasiłki. Różnice w zasiłkach zostały zwrócone do ZUS. Pracownik kwoty nadpłaconych zasiłków zwróci w bieżącym roku. A co z podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

czytaj więcej »

Pytanie: Ze środków obrotowych firmy chcielibyśmy dofinansować pracownikom dwie prozdrowotne formy dotarcia do pracy – na rowerze oraz biegiem. Czy taki dodatek podlega opodatkowaniu?

czytaj więcej »

Pytanie: Wypłacamy byłemu pracownikowi ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Jakie koszty powinniśmy zastosować i czy uwzględnić ulgę podatkową?

czytaj więcej »

Pytanie: Mam pytanie związane z urodzeniem się dziecka pracownika i podstawą do wypłaty zasiłku opiekuńczego. Pracownik otrzymał dwa zwolnienia lekarskie: 2 dni – opieka nad zdrowym dzieckiem powyżej 2 lat oraz 11 dni – na żonę po wyjściu ze szpitala po porodzie. Czy do każdego zwolnienia należy dołączyć odrębny wypisany druk Z-15?

czytaj więcej »

Pytanie: Chcemy przekazać pracownikom bony towarowe sfinansowane ze środków obrotowych. Zamierzamy wprowadzić zapis, że pracownik otrzyma talon za 1 zł, a wartość takiego talonu wynosić ma 100 zł. Czy w takiej sytuacji wartość takiego świadczenia może zostać wyłączona z podstawy składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne?

czytaj więcej »

Pytanie: Zamierzamy założyć spółkę cywilną. Będzie ją tworzyć dwóch wspólników mających równe udziały. Jeden ze wspólników prowadzi już działalność gospodarczą, która nie będzie miała związku z zakładaną spółką. Z tytułu prowadzonej działalności płaci składki na ZUS w pełnej wysokości. Czy po staniu się wspólnikiem w spółce cywilnej musi z tego tytułu odprowadzać składkę na ubezpieczenie zdrowotne? Jakie obowiązki ma drugi wspólnik, który w tej chwili nie jest ubezpieczony w ZUS? Czy płatnikiem składek może być spółka?

czytaj więcej »

Pytanie: W marcu przeprowadziliśmy w naszej firmie regulację płac. Wszyscy pracownicy dostali podwyżkę. Jeden z pracowników, któremu podwyższono wynagrodzenie, przebywał na zwolnieniu lekarskim, pobierając z tytułu choroby zasiłek chorobowy. Czy w związku z podwyżką należy mu przeliczyć kwotę świadczenia chorobowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dodatek stażowy wypłacany pracownikowi za czas przebywania na urlopie ojcowskim, za który dostaje on zasiłek, powinien być oskładkowany?

czytaj więcej »

wiper-pixel