WYDANIE ONLINE

Urlop rodzicielski będzie można wziąć niekoniecznie w całości tuż po urlopie macierzyńskim. Przynajmniej połowę będzie można wykorzystać później, aż do ukończenia przez dziecko 6 lat. Wykorzystanie go w tym trybie pomniejszy jednak liczbę części, na które pracownik może podzielić przysługujący mu urlop wychowawczy.

czytaj więcej »

Stan faktyczny: Jeden z pracowników (32 lata) miał zawartą umowę o pracę na czas określony do 31 października 2015 r. Jednak 2 listopada 2015 r. została z nim zawarta kolejna umowa o pracę, ale już na czas nieokreślony. Pracownik zachorował 3 listopada. Zwolnienie lekarskie obejmuje okres od 3 do 15 listopada. Jak obliczyć mu wynagrodzenie chorobowe? Czy uwzględnić wynagrodzenie z poprzedniej umowy? Wcześniej zarabiał 1.950 zł brutto oraz premię wynoszącą od 10 do 25% wynagrodzenia za pracę. Nowa umowa przewiduje wyższe wynagrodzenie − 2.300 zł oraz taką samą premię. Z kolei innemu pracownikowi (40 lat) umowa terminowa skończyła się 17 października, ale zdecydowaliśmy się przyjąć go ponownie do pracy od 2 listopada i zachorował 5 listopada (do końca miesiąca). Jak jemu obliczyć zasiłek chorobowy, skoro wynagrodzenie to 12 zł za godzinę?

czytaj więcej »

Płatnicy składek będą mogli wnioskować o odroczenie terminu płatności należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz rozłożenie należności na raty także tych finansowanych przez ubezpieczonego. Umożliwi to nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która wejdzie w życie 1 grudnia.

czytaj więcej »

Maksymalnie o połowę kontrahenci firm zatrudniających osoby niepełnosprawne będą mogli zmniejszyć wysokość własnych zobowiązań z tytułu wpłat na PFRON – przewiduje nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która zacznie obowiązywać od połowy 2016 r.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2016 r. wysokość opłaty pobieranej przez ZUS od komorników sądowych za udostępnienie danych o ubezpieczonym i płatniku składek będzie uzależniona od formy złożenia wniosku – wynika z opublikowanego rozporządzenia MPiPS.

czytaj więcej »

Jeśli pracownik przedkłada pracodawcy kilkudniowe zwolnienia lekarskie, między którymi występują niewielkie przerwy, pracodawca nie ma podstaw do kierowania go na badania kontrolne przed powrotem do pracy. Absencja chorobowa musi wynieść nieprzerwanie co najmniej 31 dni.

czytaj więcej »

Do 30 listopada 2016 r. ustawodawca będzie musiał wprowadzić mechanizm korygowania kwoty zmniejszającej podatek z uwzględnieniem wskaźników ekonomicznych. Z tym dniem przepis art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych straci moc obowiązującą w zakresie, w jakim został uznany za niekonstytucyjny.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica od 5 października 2015 r. przebywa na urlopie macierzyńskim. Czy do urlopów związanych z rodzicielstwem stosować przepisy jeszcze obowiązujące, czy te które wejdą w życie 2 stycznia 2016 r.? Chodzi o termin złożenia wniosku o dodatkowy urlop macierzyński i następujący zaraz po nim urlop rodzicielski – czy ma już składać wniosek tylko o urlop rodzicielski?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy można pracownikowi doliczyć do stażu pracy okres pracy w gospodarstwie rolnym, w sytuacji gdy do 1981 roku gospodarstwo należało do rodziców pracownika, w latach 1981−1987 do jego brata, a od 1987 pracownik przejął je na własność. Pracownik urodził się w 1965 roku. Ma zeznania świadków potwierdzających jego udział w prowadzeniu gospodarstwa.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy możliwe jest zaplanowanie w systemie równoważnym pracy 10 dni pod rząd po 12 godzin, a potem 10 dni wolnego (oczywiście przy zachowaniu normy czasu pracy w okresie rozliczeniowym)? Ile maksymalnie dni pracy można zaplanować w grafiku do przepracowania, aby było to w zgodzie z Kodeksem pracy?

czytaj więcej »

Od 22 lutego 2016 r. pracodawca będzie mógł jednostronnie zwolnić pracownika ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, wypłacając mu w zamian wynagrodzenie obliczone według zasad obowiązujących przy wynagrodzeniu urlopowym. Wyraźną podstawą dla dokonania tej czynności staną się przepisy Kodeksu pracy.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik zatrudniony w naszej firmie na podstawie umowy o pracę na 1/2 etatu dodatkowo prowadzi działalność gospodarczą. W październiku uległ wypadkowi przy prowadzonej działalności. Z tytułu działalności nie otrzymał zasiłku, ponieważ opłacał tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Zwolnienie lekarskie przedstawił pracodawcy. Czy z tytułu umowy o pracę przysługuje mu zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego, czy wynagrodzenie za czas choroby?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik zatrudniony w zakładzie budżetowym od 6 października 2014 r. udokumentował 25 lat i 5 miesięcy poprzednich okresów zatrudnienia (w tym 1 rok pobierania zasiłku dla bezrobotnych). Pracownik we wrześniu 2015 roku przedstawił dodatkowo świadectwo pracy za okres od 1 lutego 2005 r do 31 marca 2015 r., tj. 10 lat i 2 miesiące. Po zsumowaniu zakończonych okresów zatrudnienia oraz stażu w naszym zakładzie ogólny staż tego pracownika na 1 września 2015 r. wynosi 36 lat i 7 miesięcy. Czy nasz zakład powinien wypłacić nagrodę jubileuszową za 35 lat, czy dopiero po 40 latach pracy (za 3 lata i 5 miesięcy)?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik złożył wniosek o dofinansowanie do okularów korekcyjnych, który pracodawca zaopiniował pozytywnie. Niestety pracownik zmarł, a pracodawca nie zdążył wypłacić przyznanego dofinansowania. Czy świadczenie to wchodzi do praw majątkowych? Czy żonie zmarłego pracodawca powinien wypłacić to świadczenie?

czytaj więcej »

Nadpłata składek jest najczęściej konsekwencją nieprawidłowości, które wystąpiły w dokumentach rozliczeniowych złożonych w ZUS. Jeśli nienależnie opłacone składki nie uległy przedawnieniu, płatnik może wystąpić do ZUS z wnioskiem o ich zwrot. Na zwrócenie płatnikowi nadpłaconych kwot ZUS ma 30 dni.

czytaj więcej »

Pytanie: Firma jest w stanie upadłości, w sierpniu wszyscy pracownicy zostali zwolnieni. Czy jednak w maju syndyk miał obowiązek przekazać odpis na ZFŚS, skoro firma wciąż wtedy istniała i ZFŚS też nie był zlikwidowany? Środki ZFŚS dzieli komisja socjalna. W składzie komisji dominują związki, które przedstawiły swoje stanowisko o podziale środków (decyduje większość, którą związki miały). Nie zanotowano jednak tego w protokole z posiedzenia komisji. Ale za to dyrektor będący przewodniczącym komisji socjalnej (ze strony pracodawcy) zebrał całą załogę jednej zmiany i publicznie zadeklarował podział tych środków. Czy to publiczne przyrzeczenie i czy jest wiążące dla pracodawcy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik ma orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności i wpisany na orzeczeniu symbol przyczyny niepełnosprawności – kod „P”. Schorzenia przyporządkowane kodowi „P” są wyszczególnione w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej jako schorzenia dające podstawę do obniżenia wskaźnika wpłat na PFRON. Czy w przypadku tego pracownika do obniżenia wskaźnika wystarczy samo orzeczenie o niepełnosprawności, czy musi być do tego orzeczenia dodatkowo dołączone zaświadczenie od lekarza specjalisty?

czytaj więcej »

wiper-pixel