WYDANIE ONLINE

Od 1 stycznia 2016 r. zleceniobiorca, który jednocześnie wykonuje kilka umów zleceń, z każdej umowy podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Ta zasada nie ma zastosowania wówczas, gdy łączna podstawa wymiaru składek z tytułu wykonywania umów zleceń lub innych tytułów wynosi co najmniej kwotę minimalnego wynagrodzenia.

czytaj więcej »

STAN FAKTYCZNY: W grudniu 2015 roku pracownik skończy 50 lat. Dostarczył zwolnienie lekarskie na okres od 21 grudnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. W 2015 jeszcze nie wykorzystał limitu 33 dni choroby. Dotąd jego zwolnienia objęły 12 dni. Ostatnia niezdolność była we wrześniu 2015 roku. Jak rozliczyć okres choroby na przełomie roku: czy za wszystkie dni ustalić wynagrodzenie chorobowe, czy za część zasiłek? Jak obliczyć podstawę wymiaru świadczenia chorobowego, jeżeli pracownik jest zatrudniony na pół etatu, z wynagrodzeniem minimalnym odpowiednio do wymiaru czasu pracy − czy przyjąć podstawę obliczoną przy poprzednim zwolnieniu?

czytaj więcej »

Trybunał Konstytucyjny zakwestionował zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców. Uznał za niekonstytucyjny przepis, który wyznacza minimalną podstawę wymiaru składek takich pracowników na poziomie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

czytaj więcej »

Dodatek stażowy jest jednym ze składników, który może uzupełnić otrzymywane wynagrodzenie zasadnicze do poziomu wynagrodzenia minimalnego. Rozwiązaniem tym czuje się pokrzywdzonych wielu pracowników z wieloletnim stażem, w sytuacji gdy wypracowany dodatek gwarantuje im jedynie wyrównanie poborów do poziomu wynagrodzenia minimalnego. Dlatego też resort pracy zauważa potrzebę modyfikacji obecnego kształtu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ma to zapewnić jego bardziej sprawiedliwy i przejrzysty kształt.

czytaj więcej »

Jeżeli porozumienie w sprawie odstąpienia od układu zbiorowego przewiduje prawo do rekompensaty z tego tytułu dla każdego pracownika zatrudnionego w określonej dacie, to byli pracownicy, zatrudnieni w tej dacie, ale zwolnieni z pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy przed terminem wypłaty rekompensat, także mają prawo do rekompensaty. Tak wynika z wyroku SN z 8 października 2015 r., sygn. akt I PK 10/15.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2016 r. płatnicy dokonujący wyrównania wysokości zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego kwotę podwyższenia wykażą w zmodyfikowanym formularzu ZUS DRA. Dodatkowo z tym dniem wprowadzony zostanie nowy kod świadczenia/przerwy.

czytaj więcej »

Możliwość skorzystania z urlopu do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat; jednoczesne przebywanie na urlopie przez obydwoje rodziców bez dotychczasowych ograniczeń czasowych oraz nowy termin na złożenie wniosku – takie zmiany wprowadzi tzw. ustawa rodzinna od 2 stycznia 2016 r.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica (zatrudniona na czas nieokreślony) przebywająca na 3-letnim urlopie wychowawczym złożyła wniosek o rezygnację z części urlopu wychowawczego i powrót do pracy. Pracodawca przychylił się do jej wniosku. Pracownica została skierowana na badania kontrolne, ponieważ przed urlopem macierzyńskim przez 6 miesięcy przebywała na zwolnieniu lekarskim. Przedłożyła pracodawcy zaświadczenie o zdolności do pracy na stanowisku, na którym była zatrudniona przed urlopem macierzyńskim i rodzicielskim. W dniu, w którym miała rozpocząć pracę nie przystąpiła jednak do pracy, ale przedłożyła zwolnienie lekarskie na 30 dni z kodem B (ciąża). Czy pracownica mogła tak postąpić?

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o pomoc w ustaleniu dyżurów domowych dla pracowników w dni wolne od pracy. Zgodnie z zapisem w zakładowym układzie zbiorowym pracy za każdą godzinę pełnienia dyżuru domowego w dni wolne od pracy, tj. soboty oraz niedziele i święta, pracownik otrzymuje dodatek. Jak ustalić dyżury domowe na te dni, aby nie pozbawić pracowników prawa do nieprzerwanego odpoczynku dobowego oraz tygodniowego? Pracownicy są zatrudnieni w podstawowym systemie czasu pracy od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku. Chcemy polecić pełnienie dyżuru dwóm osobom w sobotę i dwóm w niedzielę, podobnie w święta. Czy można polecić tym samym pracownikom pełnienie dyżuru we wszystkie dni wolne występujące w danym miesiącu?

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniliśmy ucznia, który ukończył 18. rok życia. Do okresu nauki zaliczono 19 miesięcy oraz 16 dni nauki zawodu u poprzedniego pracodawcy. Czy ta osoba, po ukończeniu 18 lat, może pracować w porze nocnej od 22.00 do 6.00 rano?

czytaj więcej »

Pytanie: Handlowcy w naszej spółce, zgodnie z obowiązującym regulaminem wynagradzania, mają co miesiąc wypłacaną premię za realizację wyznaczonych planów sprzedażowych. Premie regulaminowe wypłacane są po rozliczeniu całego systemu sprzedaży, np. w październiku za wrzesień. W regulaminie jest zapis, że „pracownikom w trakcie wypowiedzenia prawo do premii nie przysługuje”. Pracownik przepracował cały wrzesień, zrealizował swój plan sprzedażowy, ale 29 października złożył wypowiedzenie umowy o pracę. Wypowiedzenie to złożone zostało w dniu wypłaty premii za wrzesień. Czy spółka, zgodnie z przytoczonym zapisem w regulaminie, może nie wypłacić pracownikowi premii za ten miesiąc?

czytaj więcej »

Pracodawcy, którzy w 2015 roku założyli ZFŚS lub kontynuują jego prowadzenie z lat wcześniejszych, ze względu na utrzymujący się stan zatrudnienia na dzień 1 stycznia br. mają obowiązek dokonania ostatecznej korekty odpisów pod koniec roku. Wcześniej musieli przekazać roczny odpis obliczony na podstawie planowanej liczby zatrudnionych, w dwóch ratach płatnych do końca maja i września. Jednak ze względu na to, że w okresie od października do grudnia mogą jeszcze wystąpić zmiany w stanie zatrudnienia, odpis należy przeliczyć ponownie i ustalić jego wartość całoroczną, uwzględniając stan faktyczny z całego roku.

czytaj więcej »

Pytanie: Mamy pracowników, którzy mają wpisaną w umowie kwotę płacy minimalnej. W związku z tym co roku otrzymują aneks wyrównujący zarobki do nowo ogłoszonego wynagrodzenia minimalnego. Jest to dość uciążliwe. Czy mogę więc w aneksach wpisać, że przysługuje co miesiąc wynagrodzenie w wysokości „obecnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę”? Czy taki zapis zwalnia nas z corocznego informowania pracowników o zmianie wynagrodzenia minimalnego? Czy pracownicy otrzymujący wynagrodzenie przekraczające minimum krajowe powinni również być poinformowani o nowej płacy minimalnej? Mam jeszcze pytanie o osobę zatrudnioną na 1/2 etatu. Czy wpisanie jej w umowie w punkcie dotyczącym wynagrodzenia „1/2 obecnie obowiązującego minimum krajowego” będzie prawidłowe?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik pracuje w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 16.00. Ma stałą stawkę miesięczną wynagrodzenia przewidzianą w umowie. Pracownik złożył wniosek o urlop bezpłatny na 3 tygodnie. Czy w ewidencji czasu pracy i do wyliczenia płac przyjmujemy, że urlop bezpłatny przypada na dni będące dla niego normalnymi dniami pracy (jak przy urlopie wypoczynkowym), czy też taki urlop zaznacza się i liczy uwzględniając również weekendy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik korzysta z auta służbowego (pojemność poniżej 1600 cm3) do celów prywatnych i z tego tytułu ma potrącany ryczałt w wysokości 250 zł. Moje pytanie dotyczy miesiąca, który ma 31 dni, a pracownik 15 dni nie korzystał z samochodu służbowego. W jaki sposób należy ustalić wówczas wysokość ryczałtu? Czy stawkę dzienną należy pomnożyć przez liczbę dni, w których pracownik korzystał z auta, i odliczyć od pensji (ryczałt w wysokości 133,28 zł)? Czy też od kwoty ryczałtu należy odjąć stawkę dzienną pomnożoną przez liczbę dni nieobecności pracownika (wówczas ryczałt wynosi 125,01 zł)?

czytaj więcej »

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy, jako płatnika składek, po ustaniu stosunku pracy jest wyrejestrowanie z poszczególnych ubezpieczeń byłego już pracownika. Nie jest to jednak jedyny obowiązek wobec ZUS nałożony na pracodawców w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.

czytaj więcej »

Pytanie: W roku ubiegłym pracownik wykorzystał część urlopu wychowawczego. Po powrocie do pracy nie opłacaliśmy za niego składek na FP i FGŚP. Teraz chciałby skorzystać z dalszej części urlopu. Co w takiej sytuacji z ulgą w opłacaniu składek po ponownym powrocie pracownika do firmy?

czytaj więcej »

Pytanie: W regulaminie wynagradzania wprowadziliśmy zapis, że pracownikom odbywającym zagraniczną podróż służbową przysługuje dieta w wysokości 50 euro za dobę, bez względu na kraj. Czy kwota ta w pełni będzie podlega wyłączeniu z podstawy wymiaru składek?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie ZUS ZLA na okres od 11 do 17 listopada 2015 roku w związku z koniecznością opieki nad chorym dzieckiem. Nie zastał wypełniony druk ZUS Z-15. Niestety po upływie tej nieobecności pracownik nie stawił się do pracy. Brak jest możliwości kontaktu telefonicznego, w miejscu zameldowania był też osobiście inny nasz pracownik, lecz nikogo nie zastał. Czy w zaistniałej sytuacji można wypłacić zasiłek opiekuńczy? Czy jest to nieobecność usprawiedliwiona, bez prawa do zasiłku?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dodatkowy pakiet medyczny w 100% finansowany przez pracodawcę podlega oskładkowaniu składkami do ZUS?

czytaj więcej »

wiper-pixel