WYDANIE ONLINE

Mogą mieć problem pracodawcy, którzy przed 22 lutego2016 r. zawarli z pracownikami bardzo długie umowy terminowe.Zarówno ci, którzy świadomie zawarli długie umowy, co do których wiedzieli,że będą naruszały limit, jak i ci, którzy podpisali długie umowy przed wejściem w życie nowelizacji Kodeksu pracy.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik (zatrudniony na 1/2 etatu od 1993 r.) otrzymał w czerwcu 2013 r. jubileusz za 20 lat pracy. Do okresu pracy uprawniających do nagrody nie wliczono lat pracy w głównym miejscu pracy, ponieważ nie została zakończona. W dniu 5 lutego 2016 r. pracownik przedstawił zeznania dwóch świadków, że w okresach od 12 lutego 1971 r. do 4 maja 1977 r. oraz od 10 kwietnia 1979 r. do 3 marca 1985 r., tj. łącznie 12 lat, miesiąc i 19 dni pracował w gospodarstwie rolnym swoich rodziców, które przejął w 1990 r. na własność. Pracownik w chwili podjęcia pracy w gospodarstwie swoich rodziców miał ukończone 16 lat. Czy do przeliczenia stażu pracy wystarczy zeznanie dwóch świadków? Czy na tej podstawie powinnam przeliczyć staż pracy i wypłacić pracownikowi jubileusz jednocześnie za 25 i 30 lat pracy, a w czerwcu 2016 r. za 35 lat pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownikowi przebywającemu na urlopie odwołano lot, w związku z czym nie był w stanie na czas wrócić z miejscowości, w której przebywał. Z tego powodu do pracy stawił się 2 dni po planowanym terminie zakończenia urlopu wypoczynkowego. Dni tej nieobecności pracodawca uznał za nieusprawiedliwione. Jak wspomniana dwudniowa absencja wpłynie na wysokość pensji, którą pracownik otrzymuje w stałej miesięcznej kwocie?

czytaj więcej »

Podstawę wymiaru składek ZUS za delegowanych pracowników podlegających ubezpieczeniom w Polsce ustala się na innych zasadach niż w odniesieniu do pozostałych zatrudnionych. Składki te jednak nadal są finansowane ze środków firmy delegującej.

czytaj więcej »

Pytanie: Krajowa podróż służbowa pracownicy trwała 3 doby i 4 godziny. Podczas trzech pierwszych dób zostały jej bezpłatnie zapewnione w cenie noclegów śniadania i obiady (w łącznej cenie 60 zł śniadania i 105 zł obiady), a w czwartej dobie – tylko śniadanie (za cenę 25 zł). Hotel wyszczególnił w fakturze ceny zapewnionych dań. Jak rozliczyć świadczenia z ZUS i z fiskusem?

czytaj więcej »

W przypadku osób podejmujących pracę pierwszy raz w samorządzie na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym, umowę o prace zawiera się na czas określony – nie dłuższy niż 6 miesięcy. Od 22 lutego w przepisach nie jest już przewidziana możliwość wypowiadania omawianej, terminowej umowy, za "sztywnym" 2-tygodniowym okresem wypowiedzenia.

czytaj więcej »

W przypadku umów terminowych, które kończą się w okresie ciąży z upływem czasu, na jaki zostały zawarte Kodeks pracy rozszerza ochronę, automatycznie wydłużając niektóre umowy bez względu na wolę stron.

czytaj więcej »

Pytanie: W jaki sposób wyliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop w przypadku gdy pracownik: jest zatrudniony na niepełnym etacie pobiera prowizję chorował.

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniamy pracownika. Osoba ta posiada nowy dowód osobisty, w którym brak jest adresu zameldowania. Jakim adresem posiłkować się sporządzając umowę o pracę. Czy adres podany w kwestionariuszu osobowym jest wystarczającym dowodem dla pracodawcy?

czytaj więcej »

Pytanie: W aktach osobowych przechowujemy oryginały czy kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem, orzeczeń lekarskich i szkoleń okresowych bhp pracownika?

czytaj więcej »

Wybór sposobu wykorzystania zwolnienia na opiekę nad dzieckiem do 14 lat, raz dokonany w danym roku, obowiązuje każdą firmę, z którą pracownik będzie związany po kolei w tym roku.

czytaj więcej »

Wiosna to okres wyjazdów firmowych. Warto więc poznać najnowsze stanowisko fiskusa co do opodatkowania i oskładkowania udziału pracownika w takiej imprezie.

czytaj więcej »

Od września 2016 r. stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli pozostaną na tym samym poziomie, co w obecnym roku szkolnym. Kwota bazowa kształtująca zarobki pedagogów nie uległa bowiem zmianie w stosunku do 2015 r., a wraz z nią „zamrożone” pozostają stawki wynagrodzenia.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy czas szkoleń bhp i ppoż., instruktaż obsługi maszyn, jakość wykonania i doskonalenie umiejętności zawodowych, trwających kilka dni należy traktować jako okres zatrudnienia? Czy szkolenie należy już traktować jako rozpoczęcie pracy, czy okres zatrudnienia rozpoczyna się tuż po zakończeniu wszystkich szkoleń? Nadmieniam, że pracownik za okres szkolenia dostał wynagrodzenie, jednak rozpoczęcie pracy nastąpiło po zakończeniu wszystkich szkoleń. Czy tak należy to traktować?

czytaj więcej »

Pytanie: Sporządzam odpis świadectwa pracy. Wiem, że ma stanowić wierne odzwierciedlenie starego świadectwa, tzn. zawierać pierwotną datę wystawienia świadectwa, treść, informację, kto je podpisał. Mam wątpliwości co do pieczątki. Jesteśmy następcą prawnym zakładu, w którym zatrudniony był pracownik. Zmieniła się nazwa zakładu, w związku z tym pieczątka firmowa również ma inną treść, a tamtej poprzedniej już nie posiadam. Co w takim razie zrobić? Powinnam postawić aktualną pieczątkę czy w miejsce pieczątki przepisać treść ze starej?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy obliczając odprawę emerytalną należy uwzględnić dodatkowe miesięczne składniki wynagrodzenia, tj. dodatek bhp i ryczał samochodowy?

czytaj więcej »

Od początku tego roku, w przypadku wynagrodzeń z umów zlecenia niższych od minimalnego wynagrodzenia, podlegają one obciążeniu wobec ZUS.

czytaj więcej »

Pytanie: W spółce obowiązuje regulamin wynagradzania, w którym widnieje zapis: „Do gwarantowanych elementów wynagrodzenia w spółce należą m.in. nagrody pieniężne i inne dodatki według uznania pracodawcy”. Pracodawca chce przyznać pewnym pracownikom dodatkowe wynagrodzenie (stały miesięczny dodatek) za dodatkowe uprawnienia (np. palacz dodatkowo wykonuje obowiązki operatora suwnicy) oraz wymienność stanowisk (np. palacz zastępuje w czasie nieobecności pracownika obsługującego urządzenia stacji uzdatniania wody). Prace te wykonywane są w ramach obowiązujących pracowników norm czasu pracy. Pracownicy ci w umowach o pracę mają wpisane jednakowe stanowiska: obsługa urządzeń kotłowni i stacji uzdatniania wody - palacz. Zakres obowiązków pracownicy mieli przekazywany ustnie a dodatkowe obowiązki wykonywane są na podstawie poleceń wydawanych przez kierownika utrzymania ruchu. Natomiast kierownik utrzymania ruchu ma otrzymać dodatek funkcyjny określony stałą miesięczną kwotą. Czy w związku z powyższym pracodawca powinien zmienić (dodać) zapis w regulaminie wynagradzania i jakim dokumentem powinny powyższym pracownikom zostać przekazane informacje o przyznaniu im dodatku do wynagrodzenia? Jak powinien taki dodatek zostać nazwany?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka chce zatrudnić pracowników w ramach prac interwencyjnych. Pracownicy będą wcześniej zarejestrowani w urzędzie pracy. Czy zatrudniając ich spółka może korzystać ze zwolnienia z opłacania składek na FGŚP i FP. Jeśli tak, to przez jaki okres? Jakie zasady będą obowiązywać? Pracownicy zatrudnieni będą 1,5 roku, a urząd pracy zwracał będzie część kosztów poniesionych na wynagrodzenia tych pracowników.

czytaj więcej »

wiper-pixel