WYDANIE ONLINE

Pracodawca ma obowiązek zwolnić pracownika od pracy, jeżeli taka powinność wynika z Kodeksu pracy, z przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy albo z innych przepisów prawa. W praktyce zwolnienia od pracy można podzielić na cztery grupy: w celu sprawowania funkcji publicznej lub pełnienia obowiązków publicznych poza zakładem pracy; w celu sprawowania funkcji publicznej lub pełnienia obowiązków publicznych u pracodawcy (w zakładzie pracy); w celach szkoleniowych (podwyższanie kwalifikacji zawodowych) i dydaktycznych; w celu ochrony zdrowia pracownika oraz załatwienia ważnych spraw osobistych i rodzinnych. Na podstawie jakich dokumentów pracodawca powinien zwolnić od pracy pracownika? W jakich przypadkach musi wypłacić zatrudnionemu wynagrodzenie za czas zwolnienia, a kiedy nie – szczegółowo omawiamy w opracowaniu.

czytaj więcej »

Rząd przyjął projekt zmian w ustawie o szkolnictwie wyższym. Przewiduje on wprowadzenie zmian w zakresie zatrudniania, awansowania i przeprowadzania ocen okresowych pracowników naukowych uczelni.

czytaj więcej »

Jeżeli ubezpieczony łączy urlop rodzicielski z pracą, urlop ten można wydłużyć. W praktyce są jednak problemy z bezbłędnym ustaleniem przez pracodawców tego wydłużenia. Ponadto pojawiły się wątpliwości: czy drugi rodzic może przejąć przedłużony urlop? Warto poznać najnowsze stanowisko resortu pracy.

czytaj więcej »

Czy zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej przez inną niż pracodawca spółkę z tej samej grupy kapitałowej(holdingu) oznacza automatycznie, że praca wykonywana dla spółki-zleceniodawcy, czy nawet holdingu jako całości jest pracą wykonywaną na rzecz pracodawcy ? Jeśli tak, to czy uzasadnia objęcie składkami wynagrodzenia z tytułu zlecenia wykonywanego na rzecz innego podmiotu niż pracodawca? Tę kwestię rozstrzygnął Sąd Najwyższy w uchwale z 16 czerwca 2016 r. (sygn. akt III UZP 6/16).

czytaj więcej »

Czy w przypadku gdy mamy do czynienia z pracownikami w różnej sytuacji prawnej, można mówić o dyskryminacji? Poznaj najnowsze stanowisko Sądu Najwyższego w tej mierze.

czytaj więcej »

Pytanie: Nasz pracownik od 1 października podejmie studia podyplomowe, które chcemy mu w części sfinansować - połowę czesnego oraz dojazdy na uczelnię. Ponadto, w piątki będzie musiał wcześniej kończyć pracę by dojechać na czas na zajęcia. Jak potraktować te świadczenia i czy czas zwolnienia od pracy jest płatny ?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy zatrudniając na podstawie umowy zlecenia osobę do promowania produktów firmy poprzez demonstrowanie ich u klientów, zleceniodawca ma obowiązek skierowania jej na badania lekarskie? Osoba ta będzie się poruszać samochodem osobowym.

czytaj więcej »

Zarówno zatrudnienie sezonowe jak i dorywcze mają charakter przejściowy. Ramy czasowe takiego rodzaju zatrudnienia wyznaczają zazwyczaj miesiące, związane ze specyfiką danego sezonu. Aby zatrudnić pracownika na tak krótki okres, warto wybrać odpowiednio elastyczną formę umowy. Która forma jest najbardziej korzystna –wskazujemy w opracowaniu.

czytaj więcej »

Pytanie: Chcemy dyscyplinarnie rozwiązać umowę z pracownikiem, który od 27 czerwca 2016 r. nie pojawił się w pracy. Tak jak inni pracownicy miał on wypłacone wynagrodzenie 24 czerwca za miesiąc czerwiec. Czy rozwiązując z nim umowę i wypłacając ekwiwalent za niewykorzystany urlop możemy z tego ekwiwalentu potrącić wynagrodzenie za dni nieprzepracowane w czerwcu (od 27 do 30 czerwca)?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak należałoby postąpić w sytuacji, gdyby pracownik złożył wniosek o 4 godziny wolnego w związku z opieką nad dzieckiem do 14 lat, ale wrócił do pracy danego dnia po 5 godzinach absencji, nie tłumacząc w żaden sposób zaistniałych okoliczności?

czytaj więcej »

Pytanie: W jaki sposób zaznaczyć w ewidencji czasu pracy absencję pracownika, gdy danego dnia korzysta on z wolnego w następujących proporcjach: 4 godziny opieki nad dzieckiem, 2 godziny tytułem odbioru nadgodzin i kolejne 2 godziny znowu z racji opieki przysługującej na mocy art. 188 Kodeksu pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Planujemy zatrudnić pracownika na podstawie kolejnej umowy o pracę na czas określony (przed zmianą przepisów osoba ta dwukrotnie była u nas zatrudniona na podstawie umów tego typu, a ostatnio pracowała na zastępstwo). Obecnie byłoby to zatrudnienie związane z realizacją programu 500+. Zastanawiam się, czy można to zapisać w umowie i wtedy nie liczyć takiej umowy do limitów?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie dotyczy osoby zatrudnionej przez nas na podstawie umowy o pracę. W dniu 8 kwietnia 2016 r. nastąpiło rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Zaproponowaliśmy pracownikowi wykonanie umowy o dzieło. Czy po jej wykonaniu byłemu pracownikowi będzie przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik jest zatrudniony na stanowisku ślusarz-spawacz. W przyszłym miesiącu utracą ważność jego uprawnienia spawalnicze (pracownik ich nie przedłużył). W związku z tym czy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z przyczyn leżących po stronie pracownika, bądź wręczyć mu wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy, z niższym wynagrodzeniem i stanowiskiem (wyłącznie zatrudnienie na stanowisku ślusarza). Co w przypadku, gdy w okresie przed definitywnym rozwiązaniem umowy lub w okresie biegu wypowiedzenia zmieniającego pracownik dostarczy nowe uprawnienia spawalnicze? Trzeba brać pod uwagę fakt, że do tego czasu pracodawca będzie pozbawiony spawacza, przez utratę jego uprawnień.

czytaj więcej »

Pensje menedżerów spółek z udziałem Skarbu Państwa będą zależne m.in. od sytuacji i wielkości spółki oraz realizacji celów inwestycyjnych. Przewidują to nowo przyjęte przepisy. Na nowo określone zostaną również zasady wypłaty odpraw oraz odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 5.183,15 zł brutto. Z tego 80% to prawa autorskie. Jak wyliczyć wynagrodzenie za 1 dzień urlopu w miesiącu, w którym jest 176 godzin pracy? Jak wyliczyć wynagrodzenie za urlop z tytułu praw autorskich?

czytaj więcej »

Pytanie: Z osobą odczytującą wodomierze, zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, zawarliśmy dodatkową umowę na używanie prywatnego samochodu prywatnego do celów służbowych. W umowie określiliśmy – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury – miesięczny limit kilometrów w jazdach lokalnych (300 km/miesiąc). Kwotę ustalonego ryczałtu pomniejszamy o 1/22 za każdy roboczy dzień nieobecności w miejscu pracy. Jak należy postąpić w sytuacji, gdy z uwagi na konieczność „nadgonienia” pracy (spowodowanej nieobecnością urlopową w poprzednim miesiącu), w miesiącu bieżącym pracownik przepracuje dodatkowy dzień (np. w sobotę). Czy pomniejszony w poprzednim okresie ryczałt należy mu zwiększyć w obecnym miesiącu?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik złożył wniosek o dofinansowanie do wypoczynku z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wraz z oświadczeniem o dochodach swojej rodziny. Czy w oświadczeniu powinien wykazać dochód żony, jeżeli małżonkowie mają ustanowioną rozdzielność majątkową?

czytaj więcej »

Pytanie: W urzędzie gminy ze środków ZFŚS została zorganizowana dla pracowników i ich małżonków 3-dniowa wycieczka autokarowa. Wycieczka była dostępna dla wszystkich pracowników, jednak nie wszyscy pojechali. Komisja socjalna podliczyła koszty wycieczki i ustaliła koszt na jednego uczestnika. Część osób musi dopłacić do wycieczki w zależności od progu dochodowego, do którego należy. Czy wyliczony koszt jednostkowy wycieczki należy doliczyć każdemu pracownikowi do przychodu i pobrać od niego zaliczkę na podatek dochodowy?

czytaj więcej »

Pytanie: W naszej firmie wypłacamy wynagrodzenia 10. Dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Od października jedna z naszych pracownic odchodzi na emeryturę. Oprócz pensji otrzyma odprawę emerytalną. Czy możemy wypłacić tej pracownicy odprawę wraz z wynagrodzeniem już po rozwiązaniu umowy o pracę w dniu płatności należności za wrzesień, tj. 10 października?

czytaj więcej »

Pytanie: Zarządzeniem wewnętrznym ustaliliśmy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia do celów służbowych. Czy wypłacona kwota podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu?

czytaj więcej »

Płatnik składek może pobrać z konta ubezpieczonego w ZUS informację o osiągnięciu przez niego tzw. trzydziestokrotności. Funkcja ta dostępna jest tylko dla tych płatników, którzy pracują z Interaktywnym Płatnikiem Plus. W związku z tym, że od początku roku wzrosła liczba firm, które korzystają z tej funkcji warto sprawdzić, w jaki sposób korzystać z niej oraz jakie daje korzyści.

czytaj więcej »

Pytanie: Syn mojego klienta do sierpnia 2016 r. był studentem (studia stacjonarne). Ma ukończone 23 lata i jest zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez mojego klienta, który prowadzi działalność gospodarczą. W sierpniu br. zrezygnował ze studiów, nie podjął pracy ani nie zarejestrował się jako osoba bezrobotna w urzędzie pracy. Czy rodzic ma obowiązek wyrejestrować go z ubezpieczenia zdrowotnego? Jeżeli tak, to z jaką datą, jeśli nie posiada jeszcze żadnego dokumentu z uczelni o skreśleniu go z listy studentów?

czytaj więcej »

wiper-pixel