WYDANIE ONLINE

Początek każdego roku to dla płatników zatrudniających w roku poprzednim m.in. pracowników czy zleceniobiorców, okres zwiększonych obowiązków związanych z przygotowaniem i przesłaniem do ZUS i/lub urzędów skarbowych wymaganych rocznych informacji i deklaracji. Te formularze, których termin złożenia przypada do końca stycznia, warto już zacząć wypełniać w pierwszej połowie miesiąca. Koniecznie sprawdź które.

czytaj więcej »

Przejście na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela, obliczaną na tzw. starych zasadach, możliwe jest jedynie przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Tymczasem wskutek przyjętej przez Sejm nowelizacji przepisów emerytalnych, wiek emerytalny mężczyzn zostanie obniżony do 65 lat, a kobiet – 60 lat. Sprawdźmy, co oznacza to dla nauczycieli, planujących złożenie wniosku o emeryturę bez względu na wiek.

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka z o.o. oddeleguje pracownika w styczniu 2017 r. do pracy do Belgii. Okres oddelegowania ma trwać od 12 stycznia do końca lutego. Jak prawidłowo rozliczyć wynagrodzenie za styczeń i luty ze składek i podatku, jeśli w Polsce pracownik zarabia 4 000 zł miesięcznie, a za okres pracy za granicą - 1 500 euro. Jak wyglądałyby rozliczenia, gdyby pracownik zachorował w okresie oddelegowania ? Wynagrodzenia są płatne na koniec miesiąca.

czytaj więcej »

Twój pracownik bezzasadnie rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia? Przeczytaj komentarz eksperta i sprawdź czy możesz od niego dochodzić odszkodowania w sądzie pracy.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik zatrudniony przez urząd gminy na stanowisku palacza c.o. z dniem 30 kwietnia 2016 r. odszedł na emeryturę. Z dniem 1 października br. został jednak ponownie zatrudniony na 3/4 etatu na tym samym stanowisku na umowę o pracę. Jak naliczyć odpis na tego pracownika?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracodawca, który jest w posiadaniu dowodów na to, że pracownik wykorzystuje sprzęt służbowy (komputer) w godzinach pracy do celów prywatnych, może z takim pracownikiem rozwiązać umowę o pracę z winy pracownika bez wypowiedzenia? Dodam, że pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na stanowisku kierowniczym.

czytaj więcej »

Pytanie: Zwolniliśmy pracownika w związku z likwidacją jego stanowiska pracy. W krótkim czasie mamy możliwość reaktywowania takiego stanowiska z analogicznym zakresem obowiązków. Jak do wskazanej sytuacji odnoszą się przepisy. Z czym może wiązać się dla pracodawcy „odtworzenie” dopiero co zlikwidowanego stanowiska?

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o zajęcie stanowiska w sprawie zawartej umowy. W umowie tej wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia instruktażu z zakresu porządkowania kopert dowodowych oraz weryfikacji i sprawdzeniu stanu posegregowanych akt według kryterium rzeczowego, a tym samym stanu ich uporządkowania zgodnie z obowiązującymi wytycznymi instrukcji kancelaryjnej i instrukcji archiwalnej. Czy podana umowa ma charakter umowy zlecenia, czy raczej należy ją traktować jako umowę o dzieło?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica złożyła wniosek po porodzie o udzielenie jej urlopu rodzicielskiego w całości. Wykorzystała urlop macierzyński oraz 16 tygodni urlopu rodzicielskiego, po czym przedłożyła wniosek o przerwanie urlopu i powrót do pracy. Czy będzie mogła wykorzystać w przyszłości pozostałą część tego urlopu (tj. 16 tygodni) do ukończenia przez dziecko 6. roku życia?

czytaj więcej »

Twoja firma otrzymała z sądu odpis wyroku oraz pismo z wezwaniem do dokonywania pracownikowi potrąceń z wynagrodzenia? Upewnij się, czy masz obowiązek dokonywać takich potrąceń. Jeśli tak, to czy potrącenie ma być dokonywane od kwoty wynagrodzenia netto czy brutto. Dowiedz się, co w przypadku zbiegu tego potrącenia, z przesłanym do pracodawcy zajęciem komorniczym.

czytaj więcej »

Pytanie: Moje pytanie związane jest z podwyżką płacy minimalnej od stycznia 2017 r. Jesteśmy jednostka budżetową. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 1.660 zł brutto, dodatek za wysługę lat 265,50 zł oraz premię uznaniową w kwocie 83 zł (razem: 2.008,50 zł). Czy premie uznaniową należy brać pod uwagę, czy też pracownikowi należy się aneks z tytułu podwyższenia płacy minimalnej (bez premii 1.925,50 zł brutto)? Drugi przypadek: pracownica obecnie ma wynagrodzenie zasadnicze brutto 895 zł + stały dodatek za prowadzenie strony internetowej 200 zł = 1.095 zł. Od marca planuje iść na zwolnienie lekarskie z powodu ciąży, a więc dodatek za prowadzenie strony zostanie jej zabrany. Jak w tej sytuacji powinniśmy odnieść się do podwyżki płacy minimalnej?

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o wyjaśnienie, jaka będzie podstawa obliczenia dodatku za godziny nadliczbowe dla kierowcy, który ma w umowie o pracę określone stałe wynagrodzenie ryczałtowe. Czy zgodnie z art. 1511 § 3 kp powinniśmy zastosować 60% kwoty ryczałtu?

czytaj więcej »

Twój pracownik na urlopie wychowawczym rozpoczął pozarolniczą działalność gospodarczą? Masz wątpliwości co do sposobu rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne takiej osoby? Koniecznie przeczytaj tę publikację. Dzięki niej upewnisz się jak postępować wobec ZUS w przypadku, gdy pracownik korzystający z urlopu wychowawczego, którego mu udzieliłeś, stanie się przedsiębiorcą.

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o wyjaśnienie sposobu uzupełnienia wynagrodzenia do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Pracownik w miesiącu wliczanym do podstawy (21 dni roboczych × 8 godzin) otrzymał: wynagrodzenie zasadnicze godzinowe za 16 dni przepracowanych po 8 godz. (128 godz. × 12 zł = 1.536 zł), dodatek funkcyjny w stałej miesięcznej wysokości 300 zł (za ten miesiąc przyznany proporcjonalnie: 300 zł : 30 = 10 zł × 2 dni [choroba] = 20 zł; 300 zł – 20 zł = 280 zł), wynagrodzenie za 8 godzin nadliczbowych z dodatkiem 50% z przekroczenia dobowego (8 godz. × 14,56 zł = 116,48 zł) + (8 godz. × 6 zł = 48 zł) = 164,48 zł, wynagrodzenie za 3 dni urlopu wypoczynkowego w wysokości 372 zł oraz wynagrodzenie chorobowe za 2 dni, przypadające w dniach roboczych. W naszym zakładzie pracy po 14 dniach zwolnienia lekarskiego pracownik traci prawo do dodatku funkcyjnego. Jak ustalić nową podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za ten miesiąc po wyłączeniu dodatku funkcyjnego, uwzględniając fakt, że wynagrodzenie za nadgodziny zawiera w sobie również dodatek funkcyjny?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica na urlopie macierzyńskim będzie przebywała na urlopie rodzicielskim. Złożyła wniosek, aby w okresie 8 tygodni pracować na 1/2 etatu. Jej podstawa wymiaru zasiłku wynosiła 1.800 zł. Czy w takim przypadku będzie jej przysługiwało wyrównanie do zasiłku, tak aby łącznie otrzymywała go w wysokości 1.000 zł netto? A może osób pracujących to wyrównanie nie dotyczy?

czytaj więcej »

Pytanie: Od 1 marca 2015 r. na 1/5 etatu zatrudniamy pracownika, któregowynagrodzenie w 2015 roku wynosiło 1.750 zł, a od 1 stycznia 2016 r. napodstawie zawartego aneksu do umowy zostało podwyższone do 1.850 zł.Pracownik ten równocześnie prowadzi działalność gospodarczą. Mimowprowadzonego aneksu przez przeoczenie działu księgowego pracownik w dalszym ciągu otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 1.750 zł brutto. Dostał on wezwanie z ZUS do opłacenia od 1 stycznia składek na ubezpieczenia społeczne z działalności. Opłacał bowiem tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Czy możemy skorygować dokumenty rozliczeniowe, które składaliśmy za niego do ZUS w 2016 roku i czy wtedy ZUS uwzględni taką korektę i zwolni go z obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne z działalności?

czytaj więcej »

Pytanie: Niezdolność pracownika do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca zatrudnienia, ale ma on prawo do zasiłku. Wiem, że w takim przypadku w związku z tym, iż jego wynagrodzenie jest stałe, do obliczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego muszę przyjąć wynagrodzenie określone w umowie o pracę. Mam jednak kłopot, co zrobić z wynagrodzeniem za nadgodziny. Pracownik przepracował 18 dni, w tym przez 2 dni wykonywał pracę w godzinach nadliczbowych, za którą zarobił 180 zł. Czy do wynagrodzenia za nadgodziny zastosować zasady uzupełniania?

czytaj więcej »

Przepisy wprowadzające minimalną stawkę godzinową przewidują dla umów zlecenia zawartych przed wrześniem 2016 roku procedurę negocjacji prowadzącą w kierunku zmiany wysokości wynagrodzenia lub rozwiązania umowy. Przewidziane rozwiązania mogą jednak powodować w praktyce pewne trudności. Jakie? Poznaj komentarz eksperta.

czytaj więcej »

Zatrudniasz mniej niż 50 pracowników? Już niedługo odczujesz korzystne zmiany, ponieważ zostaniesz zwolniony m.in. z obowiązku ustalania regulaminu pracy i wynagradzania. Koniecznie sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Czy wiesz, że płatnik ma prawo potrącić należne mu wynagrodzenie do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego, z którym jest ono związane? Tak uznał dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w wydanej 12 października 2016 r. interpretacji indywidualnej(znak: 2461-IBPB -2-2.4518.12.2016.1.AK). Zapoznaj się z nią.

czytaj więcej »

Do limitu 18 miesięcy skierowania i korzystania z pracy tymczasowej wykonywanej przez jedną osobę na rzecz tego samego pracodawcy użytkownika będą wliczane okresy takiej pracy bez względu na podstawę prawną, jaka łączy będzie osobę wykonującą pracę tymczasową z agencją pracy tymczasowej. Sprawdźmy szczegóły planowanych zmian.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy osoba posiadająca umiarkowany stopień niepełnosprawności, zatrudniona na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, tj. 7 godzin dziennie, może dodatkowo być zatrudniona na umowę zlecenie w tym samym zakładzie pracy (oczywiście w innym charakterze)?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w przypadku zakończenia umowy o pracę w dniu 1 stycznia 2017 roku powinniśmy wypłacić wynagrodzenie za ten jeden dzień, mimo że jest to dzień wolny od pracy? Pracownik otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w stałej miesięcznej wysokości.

czytaj więcej »

Pytanie: Rozliczam spółkę jawną, którą prowadzi czterech wspólników (firma A). Dwóch z nich ma jeszcze inną spółkę jawną (B). Niedawno wydarzył się w firmie A śmiertelny wypadek w pracy. Pracownik pracował w latach ubiegłych zarówno w firmie A jak i B. Jak prawidłowo liczyć staż pracy dla potrzeb odprawy pośmiertnej? Czy ma brać pod uwagę tylko okresy zatrudnienia u ostatniego pracodawcy?

czytaj więcej »

wiper-pixel