WYDANIE ONLINE

Osoby, które pobierają emeryturę lub rentę mogą dodatkowo prowadzić działalność zarobkową. Jednak jeśli nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego, i nie chcą by ich świadczenie uległo zmniejszeniu lub zawieszeniu, muszą kontrolować uzyskiwane dochody np. z etatu czy zlecenia. By ZUS mógł rozliczyć przychód i ustalić czy emerytura lub renta powinna być w danym roku odpowiednio obniżona lub zawieszona, świadczeniobiorca, a także jego płatnik składek, muszą do końca lutego złożyć zaświadczenie o uzyskanym w ubiegłym roku przychodzie. Sprawdź jak poprawnie sporządzić taki dokument.

czytaj więcej »

Pytanie: Jak wykazać w drukach ubezpieczeniowych urlop bezpłatny przypadający na przełomie dwóch miesięcy kalendarzowych, jeżeli w jednym z tych miesięcy oprócz wynagrodzenia pracownikowi wypłaciliśmy premię kwartalną?

czytaj więcej »

Jeśli w Twojej firmie pracownik wystąpił o zasiłek opiekuńczy na dziecko mieszkające i uczące się w innej miejscowości a Ty masz wątpliwości, czy mu przysługuje – przeczytaj komentarz naszego eksperta. Zapoznaj się z cennymi wskazówkami.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie dotyczy okresu wyczekiwania na zasiłek chorobowy. Z dniem 7 listopada zatrudniliśmy nowego pracownika. Po tygodniu stał się on niezdolny do pracy (przedstawił zwolnienie lekarskie na okres od 14 do 18 listopada 2016 r.). Wcześniej, od 6 czerwca do 6 listopada br., zatrudnialiśmy tę samą osobę na podstawie umowy zlecenia (z tego tytułu do 30 września nie opłacaliśmy składek z uwagi na posiadany przez zleceniobiorcę status studenta). Pracownik zakończył studia licencjackie, ale na razie jeszcze się nie obronił i nie wiadomo kiedy to nastąpi. Z tego powodu od 1 października zgłosiliśmy go do ubezpieczeń (do ubezpieczenia chorobowego nie był zgłoszony). Czy w tej sytuacji będzie pracownikowi przysługiwało wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy? Wprawdzie brak jest 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, ale czy nie należy potraktować go jako absolwenta, mimo braku dyplomu ukończenia studiów licencjackich?

czytaj więcej »

Pytanie: Od 1 marca 2016 r. wykonuje u nas umowę zleceniobiorczyni, któraprzystąpiła do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. W grudniuzachorowała i będziemy jej wypłacali zasiłek chorobowy. Choroba jestzwiązana z ciążą. W jaki sposób ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego,jeżeli jej wynagrodzenie jest określone prowizyjnie i w niektórychmiesiącach było niższe od minimalnego wynagrodzenia? Czy w przypadku zleceniobiorców obowiązuje minimalna podstawa wymiaru zasiłku?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik zwrócił się z prośbą do pracodawcy, aby jego wynagrodzenie przekazywał na dwa różne rachunki bankowe. Czy można tak zrobić? Pomysł jest taki, by wynagrodzenie np. wysokości 500 zł stanowiło dobrowolne potrącenie pracownika i było przelewane na to drugie konto.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracownikowi samorządowemu zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę można wypowiedzieć warunki pracy i płacy? Nie mówię tutaj o art. 21 czy 23 ustawy o pracownikach samorządowych. Czy można w tej sytuacji zastosować Kodeks pracy i art. 42? Będę wdzięczna za pomoc, bo w Internecie są różne interpretacje.

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniamy w firmie konstruktorów, których praca odbywa się w systemie podstawowym 8.00-16.00. Ponieważ oferujemy instalowanie maszyn w firmie klienta często zdarzają się delegacje służbowe. Czas dojazdu do klienta zajmuje nawet 6 godzin (z wyjazdem np. o godz. 3.00 rano). Jak powinien być rozliczony czas przejazdu? Za jaki okres przysługuje pracownikowi wynagrodzenie w związku z przebywaniem w delegacji?

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o informację, czy wystarczy oświadczenie zleceniobiorcy, że np. w styczniu 2017 roku przepracował 15 godz. bez rozbicia na poszczególne dni, czy jednak powinna być to tzw. lista obecności, gdzie pracownik na bieżąco wpisuje liczbę godzin? Czy rozwiązaniem może być wpisanie w treści umowy, że zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać prace (np. sprzątanie pomieszczeń handlowych) przez 15 godz. w miesiącu?

czytaj więcej »

Pytanie: Jako spółdzielnia mieszkaniowa zatrudniamy gospodarzy osiedli na podstawie umów zlecenia, które są zawierane na jeden miesiąc i obejmują zawsze okres od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca – nawet jeśli dzień ten przypada na sobotę lub niedzielę. Charakter pracy takiego gospodarza wymusza jego dyspozycyjność, np. w niedzielę, gdy spadnie śnieg i trzeba odśnieżyć lub gdy jest jakaś awaria. Dotychczas wszystkie umowy zlecenia miały ustalone wynagrodzenie w jednej kwocie brutto, której wypłata następowała w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca. I tu mamy pytanie: jak rozliczać zlecenia, których ostatni dzień trwania to sobota, niedziela lub święto i nie mamy pewności, czy zatrudniona osoba będzie w tym dniu świadczyła pracę, czy też nie (bo nie będzie takiej potrzeby)? Czy mamy przyjąć jakąś odrębną formę umowną co do godzin pracy w dni, o których mowa powyżej? Do tej pory, bez wykazywania godzin, bazowaliśmy na uczciwości zleceniobiorcy, który sam oceniał potrzebę pracy na osiedlu w dniach przypadających we wspomnianych dniach. Czy powinniśmy np. przyjmować oświadczenie od zatrudnionego i umówić się z nim na określoną liczbę godzin, którą będziemy doliczać do rachunku w danym miesiącu? Czy możemy przenosić omawiane godziny na następny miesiąc?

czytaj więcej »

Osoby zatrudnione w sferze budżetowej, której płace zostały na pewien czas zamrożone, ze względu na brak waloryzacji, nieprzewidzianej w kolejnych ustawach budżetowych, nie mają skutecznych roszczeń o sądową waloryzację płac – uznał Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 22 listopada 2016 r. (sygn. akt III PK 15/16). Poznaj szczegóły rozstrzygnięcia.

czytaj więcej »

Pytanie: W jaki sposób zmodyfikować umowę o pracę pracowników, którzy dostali podwyżki wynagrodzeń? Czy poprzez porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy, czy w formie zwykłego aneksu informującego o wysokości podwyżki?

czytaj więcej »

Część pracowników skorzysta z ochrony przedemerytalnej także po osiągnięciu obniżonego wieku emerytalnego. Sprawdźmy na jakich zasadach.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik był zatrudniony od 16 sierpnia do 15 listopada 2016 r. na 1/2 etatu. Za powyższy okres przysługiwał mu urlop wypoczynkowy w ilości 4 dni (32 godz.) z wymiaru 26 dni i tyle w tym okresie wykorzystał . Od 16 listopada pracownika zatrudniliśmy ponownie – tym razem już na pełen etat na czas zastępstwa nieobecnego podwładnego. Ile powinno mu przysługiwać urlopu wypoczynkowego za okres 16 listopada do 31 grudnia 2016 r.?

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o informację, jaki podać w świadectwie pracy tryb rozwiązania umowy o pracę. Rozwiązanie umowy było wynikiem nieprzyjęcia przez pracownika wypowiedzenia zmieniającego złożonego w związku z trudnościami finansowymi pracodawcy i wypowiedzeniem układu zbiorowego pracy. Wypowiedzenia zmieniające otrzymało blisko 20 osób. Stosowaliśmy przy ich wręczaniu procedurę jak przy zwolnieniach grupowych.

czytaj więcej »

Pracownikowi zatrudnionemu w służbie zagranicznej i wykonującemu pracę w zagranicznej placówce nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie lub czas wolny w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych. Potwierdził to Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 29 listopada 2016 r. (sygn. akt: SK 18/15).Poznajmy szczegóły rozstrzygnięcia.

czytaj więcej »

Od tego roku pracodawcy, którzy zatrudniają 20 pracowników nie mają już obowiązku ustalania regulaminu pracy ani wynagradzania. Nie muszą również tworzyć zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Progi zatrudnienia zobowiązujące do tworzenia przepisów wewnątrzzakładowych i ZFŚS uległy bowiem podwyższeniu do 50 pracowników. Co jednak z dotychczasowymi regulaminami i funduszem socjalnym u mniejszych pracodawców?

czytaj więcej »

Brak obowiązku uzasadnienia dla wypowiedzenia umów o pracę na czas określony nie jest problemem prawnym, uzasadniającym zmiany w prawie. Tak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 1 grudnia 2016 r. (sygn. akt I PK 241/15). Poznajmy szczegóły orzeczenia.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica otrzyma w styczniu 2017 r. dofinansowanie na zimowisko dla dwójki dzieci w wieku 10 i 12 lat, w wysokości po 400 zł na każde. Spółka nie posiada ZFŚS, dlatego ewentualną pomoc dla pracowników funduje z rezerwy odłożonej ze środków bieżących. Zimowisko organizuje szkoła. Czy pieniądze są przychodem pracownicy i czy korzystają ze zwolnienia z podatku PIT oraz składek ? Wynagrodzenie pracownicy wynosi 2 150 zł.

czytaj więcej »

Pytanie: W części B akt osobowych zamieszczony został zakres czynności pracownika podpisany 31 stycznia 2006 r. Po pięciu latach doszedł do niego aneks. I tu pojawia się problem, gdyż aneks ten dopięłam do wcześniej umieszczonego zakresu czynności pod tą samą pozycją – w określeniu aktu podając „Zakres obowiązków + Aneks 2011”. Czy to jest wielki błąd? Zaznaczam, że wszystkie dokumenty pod tymi numerami się znajdują. Wydawało mi się wówczas, że taki sposób uporządkowania dokumentów będzie bardziej czytelny.

czytaj więcej »

Resort pracy wskazał roczną kwotę ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (tzw. trzydziestokrotności) na 2017 rok. Sprawdź, ile ona wynosi.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy 24-letni słuchacz Niepublicznego Pomaturalnego StudiumKształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarstwa może być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny zleceniobiorcy wykonującego w naszej firmie umowę zlecenia i podlegającego z tego tytułu ubezpieczeniom?

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniam na podstawie umowy zlecenia osobę z Ukrainy. W pozwoleniu na pracę ma wpisaną stawkę miesięczną wynagrodzenia. W jakiej wysokości mam płacić w tym roku wynagrodzenie takiej osobie zgodnie z pozwoleniem na pracę? Czy za każdą godzinę pracy mam tej osobie liczyć 13 zł brutto? Co w przypadku gdy taka osoba pracuje 2 godziny dziennie przez cały miesiąc?

czytaj więcej »

wiper-pixel