WYDANIE ONLINE

Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem to dla pracodawcy dodatkowe obowiązki. Nie tylko powinien on rozliczyć się z odchodzącym z bieżącego wynagrodzenia, ale także ustalić jakie przysługują mu świadczenia, uprawnienia, przysługujące w razie ustania zatrudnienia. Źródłem tych dodatkowych świadczeń są nie tylko powszechne przepisy prawa pracy np. Kodeks pracy, ale także wewnętrzne akty, w których pracodawca uregulował kwestię rozwiązania z pracownikami angaży. Sprawdźmy zatem krok po kroku zobowiązania firmy wobec podwładnego, z którym się ona rozstaje.

czytaj więcej »

Resort pracy planuje przedłużyć o 4 dni terminy, zgodnie z którymi firma ma obowiązek, w sytuacjach określonych przepisami, sprostowania lub uzupełnienia przedłożonego świadectwa pracy. Sprawdź, co się jeszcze zmieni.

czytaj więcej »

1 czerwca 2017 r. wejdzie w życie zmodyfikowany, pomocniczy wzór świadectwa pracy. Obejmie on swym zakresem dane dotyczące pracowników tymczasowych. Sprawdź, co będzie konkretnie zawierał ten dokument.

czytaj więcej »

Zmienione przepisy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych wprowadzą m.in. możliwości przedłużenia do dnia porodu umowy zawartej z pracownicą w ciąży. Zapoznaj się z nowelizacją.

czytaj więcej »

Wszystko na to wskazuje, że od przyszłego roku przedsiębiorcy, którzy osiągają z tytułu prowadzonej działalności niskie przychody, będą opłacać niższe składki na ubezpieczenia społeczne. Sprawdź szczegóły projektu zmian, który w tym zakresie jest już gotowy.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy jeśli występuje zbieg zajęć komorniczych, to do momentu rozstrzygnięcia sprawy, który komornik jest wiodący, powinnam trzymać depozyt?

czytaj więcej »

Zaświadczenie A1 potwierdza, że w okresie pracy za granicą właściwe jest ustawodawstwo polskie, a więc składki należy opłacać w naszym kraju. Może zostać wydane, jeżeli zostaną spełnione warunki, które określa prawo unijne. Aby zatem nie narazić się na przykre konsekwencje za granicą, warto wystąpić o ten dokument z wyprzedzeniem. Taki pogląd prezentuje ZUS. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Od 1 kwietnia br. weszły w życie kolejne przepisy ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Dotyczą one karnego podniesienia przez ZUS stopy procentowej składki wypadkowej. Istotą tych zmian jest to, że zanim Zakład podniesie wysokość składki wypadkowej do 150% będzie musiał uwzględnić stopień winy płatnika. Dowiedz się szczegółów.

czytaj więcej »

W przyszłym roku każda osoba prowadząca działalność gospodarczą będzie musiała dysponować indywidualnym rachunkiem bankowym. Na ten rachunek przedsiębiorca będzie jednym przelewem regulował należności wobec ZUS.

czytaj więcej »

Pytanie: Nasz pracownik pracuje w niedzielę od godz. 12 do 20 - 8 godz. Pobiera minimalne wynagrodzenie 2000 zł miesięcznie. Jak poprawnie wyliczyć mu kwotę za nadgodziny, oraz kwotę za przekroczenie normy czasu pracy gdy nie udzielimy dnia wolnego?

czytaj więcej »

W systemie równoważnym czasu pracy narzucamy pracownikom konkretne (elastyczne) godziny pracy. W zamian musimy bardziej pilnować przestrzegania zasad prawa pracy, np. naruszania norm i wymiarów, okresów odpoczynku itd. Ile można przedłużyć dobowy planowany wymiar godzin w systemie równoważnym? Kiedy trzeba uważać na dobę pracowniczą, a kiedy nie? Jak długi może być okres rozliczeniowy w systemie równoważnym? Na te i inne pytania odpowiadamy w tekście.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik 19 stycznia tego roku otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę za wypowiedzeniem ( 3 miesiące) do 30 kwietnia 2017r. W trakcie okresu wypowiedzenia dostarczył zwolnienie lekarskie. Otrzymaliśmy pismo z ZUS, że został wyczerpany okres zasiłkowy przez tę osobę – 14 lutego 2017 r. minęło 182 dni okresu niezdolności. Co w takim przypadku powinniśmy zrobić? Czekać do końca okresu wypowiedzenia ?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednemu z pracowników, w drodze porozumienia zmieniającego, został obniżony wymiar czasu pracy z całego do ½. Zmiana nastąpiła 18 kwietnia. Stawka miesięczna uległa obniżeniu z 3 900 zł do 2 200 zł. Premia miesięczna nadal pozostała jako zmienny procent pensji zasadniczej (od 5 do 25%). Pracownik wziął urlop w dniu 14 i 18 kwietnia, a od 26 do 30 kwietnia chorował. Jak obliczyć wynagrodzenie za kwiecień ?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik otrzymał zapomogę losową w kwocie 1000 zł., bez podatku. Niebawem otrzyma zapomogę zwykłą w wysokości 3.700,00 zł. Czy 380,00 zł jest wolne z 3.700,00 zł a od reszty należy pobrać 18% podatku? Czy w związku z tym pracownik powinien w sumie otrzymać zapomogę losową w kwocie 3.102,00 zl.?

czytaj więcej »

Pytanie: W firmie mamy zatrudnionego lekarza na podstawie umowy- zlecenia na świadczenie usług medycznych w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego. Zleceniobiorca prowadzi działalność leczniczą i za każdy turnus wystawia rozliczenie pacjentów i osobo - dni. Czy mimo to musi prowadzić ewidencję czasu pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik zadzwonił i poinformował pracodawcę telefonicznie że chce rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem stron. Następnego dnia tj.3 kwietnia 2017 przyniósł pismo z prośbą o rozwiązanie umowy o pracę na zasadzie porozumienia stron z dniem 3 kwietnia 2017 . Pracodawca wyraził na to zgodę ustnie. Następnego dnia pracownik przyniósł zwolnienie lekarskie od 4 kwietnia 2017. Jak pracodawca powinien postąpić w tej sytuacji? Pracownik nie wystąpił o anulowanie pisma o rozwiązanie stosunku pracy złożonego 2 kwietnia 2017 r.

czytaj więcej »

Wynagrodzenie zasadnicze często nie jest jedynym składnikiem wypłaty. Zazwyczaj naliczamy również dodatki do wynagrodzenia zasadniczego, które mogą mieć charakterze obligatoryjny bądź fakultatywny. W opracowaniu przedstawiamy przykłady liczbowe, które usystematyzują wiedzę na temat wypłaty dodatkowych składników wynagrodzenia.

czytaj więcej »

Pytanie: Mam dwa pytania :1. Nauczyciel realizuje nauczanie indywidualne jako godziny ponadwymiarowe, a w danym tygodniu uczeń jest nieobecny ( choroba, pobyt w szpitalu...) i zajęcia się nie odbyły. Czy nauczyciel powinien otrzymać wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe za ten tydzień ? 2. Nauczyciel realizujący godziny ponadwymiarowe przebywa na zwolnieniu lek. Czy należy mu się wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe za ten okres ?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik naszej jednostki budżetowej złożył wniosek o zaliczenie do wysługi lat okresu poprzedniego zatrudnienia z uwzględnieniem okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu stosunku pracy. Na podstawie jakich przepisów można zaliczyć zasiłek chorobowy który zazębia się z ustaniem stosunku pracy, skoro zgodnie z przepisami zaliczamy zakończone okresy zatrudnienia, a więc świadectwa pracy.

czytaj więcej »

Uzupełnieniu podlegają składniki wynagrodzenia pomniejszane za okresy pobierania zasiłków w sposób proporcjonalny. Przy innym sposobie pomniejszania przyjmuje się je w wysokości faktycznie wypłaconej. Dodatkowe informacje zamieszczamy w opracowaniu.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownicy będący emerytami wojskowymi, aby uzyskać świadczenia emerytalne z ZUS są zobowiązani przepracować i odprowadzać składki na ZUS przez 25 lat. Jaki może być w tym okres bezskładkowy ( zwolnienia lekarskie)? Czy może wszystkie okresy bezskładkowe odliczane są od stażu 25 lat pracy w tzw. cywilu?

czytaj więcej »

wiper-pixel