WYDANIE ONLINE

Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. Jakie obowiązki ma pracodawca w przypadku podróży krajowej pracownika, a jakie, gdy zatrudniony odbywa zagraniczną podróż służbową? Sprawdźmy, co warto wiedzieć o rozliczaniu podróży podwładnego.

czytaj więcej »

Obowiązujący od 1 czerwca br. nowy wzór świadectwa pracy – podobnie jak poprzednie – ma charakter pomocniczy. Czy w takim razie pracodawca niezatrudniający pracowników tymczasowych może całkowicie pomijać w wydawanych pracownikom świadectwach punkt odnoszący się do wykonywania tego rodzaju pracy? Sprawdź, co na te temat sądzi resort pracy.

czytaj więcej »

Głównym celem obowiązującej od 1 czerwca 2017 roku nowelizacji ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych jest podniesienie standardów pracy tymczasowej oraz poprawa warunków zatrudnienia i bezpieczeństwa prawnego pracowników tymczasowych. Sprawdźmy szczegóły wprowadzonych zmian.

czytaj więcej »

Co się stanie w przypadku, gdy zastosowanie klauzuli o karach umownych zmniejszy kwotę do wypłaty do wysokości poniżej 13 zł brutto za godzinę? Czy takie kary w umowie zlecenia są dozwolone? Co na to Państwowa Inspekcja Pracy? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w tekście.

czytaj więcej »

Okres wakacyjny sprzyja zatrudnianiu do prac dorywczych i sezonowych studentów i uczniów starszych klas szkół średnich. Często są to prace przy zbiorze owoców i warzyw. Przy tego typu zatrudnieniu niejednokrotnie nie wiadomo ile godzin każdego dnia będzie trwała praca dla tych osób. Jak zatem sporządzić poprawnie umowę zlecenia i prowadzić dla zleceniobiorcy ewidencję czasu pracy bez stresu, że zakwestionuje to PIP? Koniecznie zapoznaj się ze wskazówkami eksperta.

czytaj więcej »

Pytanie: W lipcu pracownik miał zaplanowany 2-tygodniowy urlop wypoczynkowy. Jednak po tygodniu został wezwany do pracy ze względu na kontrolę skarbową. Pracownik oczekuje zwrotu kosztów przerwanego urlopu. Uzyskuje wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości 7 600 zł, zmienną miesięczną premię od 5 do 25% płacy zasadniczej. Oprócz tego dodatkowo wykonuje umowę zlecenia z wynagrodzeniem 800 miesięcznie. W czerwcu otrzymał nagrodę za dodatkowe prace związane z wprowadzeniem JPK, a w maju przebywał na 2-dniowym urlopie okolicznościowym z okazji urodzenia się jego dziecka. Jak obliczyć wynagrodzenie za lipiec ? Czy mamy obowiązek zwrócić mu wydatki urlopowe, a jeśli tak, to w jakiej wysokości i czy musi okazać dowody na poniesione koszty ?

czytaj więcej »

Chociaż zleceniobiorca nie jest pracownikiem i nie ma prawa do urlopu wypoczynkowego, często zleceniodawca zezwala na płatne lub niepłatne zwolnienia od pracy. Niejednokrotnie prawo wykonującego zlecenie do czasu wolnego wynika wprost z zawartej umowy cywilnoprawnej. Jakie są sposoby określania wynagrodzenia za dni wolne? Czy należy wypłacić zleceniobiorcy wynagrodzenie za wolne, jeżeli nic w tym względzie nie ustalono? Czy trzeba zabezpieczyć zleceniobiorcy 5-dniowy tydzień pracy i okresy odpoczynku? Kiedy zleceniodawca musi udzielić zwolnienia osobie na zleceniu? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w tekście.

czytaj więcej »

Pytanie: Jak rozliczyć czas pracy i wynagrodzenie kierowcy autobusu, jeżeli pracownik nie dopracuje nominalnego czasu pracy (pracuje codziennie poniżej 8 h) bo ma taki ma rozkład. Jednocześnie podejmuje pracę w dni wolne za które powinien otrzymać nadgodziny.

czytaj więcej »

Pytanie: W związku z przechodzeniem pracownic do Centrum Usług Wspólnych na zasadzie przeniesienia (zmniejszenie etatów, osoby mogą zostać jeżeli posiadamy wolne etaty w szkole) i w związku z tym jedną pracownicę w okresie ochronnym (brakuje jej 1,5 roku do emerytury) chcemy zostawić w szkole. Czy wystarczy , że pracownica podpisze z nami porozumienie zmieniające- warunki pracy i z pełnego etatu starszej księgowej przejdzie na stanowisko referenta na 0,75 etatu? Będziemy jej wypłacać dodatek wyrównawczy do pełnego etatu i jej obecnego wynagrodzenia. Czy pracownikowi, który jest pod ochroną można w ten sposób zmienić warunki umowy, czy nie? I czy nadal (do chwili przejścia na emeryturę tj. za 1,5 roku) może być zatrudniony na 0,75 etatu? Czy musi być tylko zatrudniony na pełnym etacie? Prosimy o pilną odpowiedź !

czytaj więcej »

Nie zawsze zatrudniony używa własnego samochodu do celów służbowych. Czasem jest to auto członka rodziny. I tu pojawia się problem : czy można przyznać ryczałt na jazdy lokalne pracownikowi, który będzie korzystał z samochodu pożyczonego np. od ojcamieszkającego w innej miejscowości? A jeśli tak, to czy wystarczysama umowa, czy też pracodawca powinien zażądać jakichś dodatkowychdokumentów? Szczegóły w tekście.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik wynagradzany stawką godzinową odbywał ćwiczenia w okresie od 09-21 marca 2017 r. (13 dni). Za pracę w marcu otrzymał wynagrodzenie w kwocie1853,48 (płacę zasadniczą 1248 za 104 godziny pracy), wynagrodzenie za godziny nadliczbowe 192 (8 godz. z dodatkiem 100%), premię w wysokości 287 zł, wynagrodzenie urlopowe 126,48 (jeden dzień)). W jaki sposób powinnam uzupełnić zaświadczenie o kwocie dziennego utraconego wynagrodzenia pracownika w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi na podstawie rozporządzenie Rady Ministrów z 25 sierpnia 2015 r. ( pozycja 1520)?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik pracował w naszej firmie na podstawie umowy na czas określony od 16 października 2014 r. do 15 stycznia 2017 r. W grudniu 2016 r. uległ wypadkowi w pracy i dostał zwolnienie lekarskie do 14 marca 2017 r. W tym czasie umowa o pracę uległa rozwiązaniu. Po wyleczeniu ponownie podpisaliśmy z nim umowę od 15 marca 2017 r. Pierwszą wypłatę (z tytułu umowy od 15 marca 2017 r.) otrzymał 10 kwietnia 2017r. W dniu 6 kwietnia 2017r. pracownik wziął urlop na żądanie, a od 7 kwietnia 2017 r. przyniósł zwolnienie lekarskie. Czy pracownikowi należało się wynagrodzenie za urlop 6 kwietnia 2017r. czy jest to nieobecność usprawiedliwiona niepłatna? Jak powinniśmy wyliczyć wynagrodzenie za zwolnienie lekarskie?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przebywa na zasiłku chorobowym od dnia 24 marca 2017 r. (wypłacanym przez ZUS, zakład do 20 pracowników). Wynagrodzenie pracownika GOPS stanowi: wynagrodzenie zasadnicze i dodatek za wieloletnią pracę (tzw. stażowy). Od 15 kwietnia 2017 r. pracownikowi przysługuje dodatek funkcyjny. W regulaminie wynagradzania GOPS nie ma zapisu dotyczącego pomniejszania dodatku funkcyjnego za okres pobierania zasiłku chorobowego. W związku z powyższym czy należy pracownikowi wypłacać dodatek funkcyjny obok zasiłku chorobowego? Nadmieniamy iż do chwili obecnej obok zasiłku chorobowego wypłacamy dodatek stażowy.

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o podanie prawidłowego sposobu wyliczenia wynagrodzenia netto wraz z składkami i podatkami pracownika artystycznego zatrudnionego na 2/3 etatu. Osoba ta przepracowała cały czerwiec. Nie korzystała z urlopów i zasiłków przy następujących parametrach: składniki opodatkowane: - wynagrodzenie zasadnicze 1596 zł brutto z 50 % koszty uzyskania przychodów, dodatek w wysokości 159,60 zł brutto ( zwykle kup). Składniki nieopodatkowane: 346,83.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy kierownik wyodrębnionej komórki organizacyjnej samorządu ma prawo do rekompensaty pieniężnej za godziny nadliczbowe?

czytaj więcej »

Niekiedy pracownik spóźni się z dostarczeniem zwolnienia lekarskiego i w wyniku tego dotrze ono do pracodawcy już po terminie naliczania wynagrodzeń. Pracodawca oprócz naliczenia za dany miesiąc wynagrodzenia, w którym nie uwzględnił zwolnienia lekarskiego, przekaże już do ZUS dokumenty rozliczeniowe za ten konkretny miesiąc. Czy pracodawca może samodzielnie dokonać zmniejszenia wynagrodzenia w kolejnym miesiącu?Jak wykazać taką sytuację w rozliczeniach z ZUS i w którym miesiącu? Czy w każdej sytuacji płatnik musi dokonać korekty naliczonych list płac oraz deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportu imiennego ZUS RCA? Te i inne zagadnienia omawiamy w opracowaniu.

czytaj więcej »

Pytanie: Do tej pory nasza firma dokonywała wypłat wynagrodzeń 28-go dnia miesiąca i w związku tym przekazywała deklaracje rozliczeniowe do 15 dnia następnego miesiąca. Teraz jednak termin wypłaty wynagrodzeń uległ zmianie tj 5 dnia następnego miesiąca. W nowej sytuacji przy wypłacie wynagrodzeń 5 czerwca termin wysłania deklaracji rozliczeniowej upływa dnia 15 lipca. Czy sporządzając listę płac z datą ostatniego dnia miesiąca, przy faktycznej wypłacie wynagrodzeń 5 czerwca możemy sporządzić i wysłać deklarację rozliczeniową do 15 czerwca? Czy jest to dopuszczalna sytuacja?

czytaj więcej »

wiper-pixel