WYDANIE ONLINE

Jednym z obowiązków pracodawcy jest ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Bynajmniej nie oznacza to, że każdy pracodawca musi wysłać pracownika na szkolenie czy ufundować mu studia podyplomowe. Trzeba jednak pamiętać, że wykwalifikowany pracownik to dla firmy dodatkowa korzyść, więc w miarę możliwości warto inwestować w proces rozwoju podwładnych. Firma może sama kierować na różnego rodzaju formy dokształcania albo przynajmniej wspierać pracownika, który we własnym zakresie podejmuje naukę np. poprzez udzielenie mu urlopu bezpłatnego czy zwolnienia z dnia pracy na udział w zajęciach. Ponieważ nowy rok szkolny i studencki za pasem przypomnijmy, jakie świadczenia może, a jakie musi zapewnić pracodawca kształcącemu się pracownikowi.

czytaj więcej »

Od 1 lipca 2017 r. świadczenia z ubezpieczenia społecznego są wolne od egzekucji i potrąceń w części odpowiadającej 75% kwoty najniższej emerytury lub renty – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi. Nowe przepisy stosujemy nie tylko do postępowań wszczynanych począwszy od 1 lipca 2017 r., ale również do zobowiązań istniejących w tym dniu. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Czy osoba bezrobotna ma prawo do świadczenia przedemerytalnego, jeżeli po przerwie w statusie bezrobotnego ponownie się zarejestruje i w sposób nieprzerwany będzie pobierać stosowne świadczenia dla bezrobotnych (np. zasiłek) przez wskazany w ustawie o świadczeniach przedemerytalnych okres 180 dni, a także spełnia pozostałe warunki ustawowe (wiek, staż pracy, przyczyna zwolnienia leżąca po stronie pracodawcy)? Czy długość przerwy ma w tym wypadku znaczenie prawne,? Czy pierwotna przyczyna zwolnienia nadal pozostaje istotna prawnie? Upewnij się co na ten temat mówi ZUS a co Sąd Najwyższy.

czytaj więcej »

Nowe reguły obliczania wynagrodzenia za urlop oraz ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy mają zapewnić pracownikom tymczasowym porównywalne traktowanie z pracownikami „własnymi” pracodawcy użytkownika, przy zachowaniu odrębności wynikających ze specyfiki pracy tymczasowej. Przeczytaj, na czym polegają znaczące zmiany w tym zakresie.

czytaj więcej »

Od początku 2018 r. płatnik będzie wpłacał należności z tytułu składek na pojedynczy – określony indywidualnie – numer rachunku bankowego. W jaki sposób ZUS podzieli wpłaty na poszczególne fundusze? Otóż zastosuje specjalny algorytm, który przewidują przepisy nowego rozporządzenia, będącego aktualnie w fazie projektu. Poznaj szczegóły proponowanych rozwiązań.

czytaj więcej »

Brakuje rozwiązań, które pozwoliłyby na skuteczną kontrolę lekarzy medycyny pracy i pracodawców w celu zapewnienia pracownikom odpowiednich badań profilaktycznych – uważa Najwyższa Izba Kontroli. Przeczytaj na jakie 3 zasadnicze problemy wskazuje NIK w wydanym raporcie pokontrolnym i jakie postuluje zmiany w przepisach.

czytaj więcej »

Pytanie: Przez cały sierpień pracownik wykonywał pracę w Czechach, na zasadzie oddelegowania. Jego wynagrodzenie za pracę wynosi 2 000 euro, do tego otrzymuje dodatek mieszkaniowy na cele zakwaterowania na miejscu, w wysokości 300 euro. Jak rozliczyć na liście płac ten przychód ? Czy można zastosować zwolnienie z podatku w przypadku świadczenia mieszkaniowego ? Ile wynoszą składki na ZUS ? Wynagrodzenia są płatne z dołu, na koniec miesiąca.

czytaj więcej »

Są przypadki, gdy mimo że pracownik rozpoczął już korzystanie z urlopu, urlop ten zostaje przerwany. Kodeks pracy wymienia 4 sytuacje, które przerywają urlop już rozpoczęty: czasowa niezdolność do pracy wskutek choroby, odosobnienie w związku z chorobą zakaźną, odbywanie ćwiczeń wojskowych albo przeszkolenia wojskowego przez czas do 3 miesięcy, urlop macierzyński, urlop ojcowski, urlop rodzicielski. Jeśli w czasie urlopu wystąpi któreś z tych wymienionych zdarzeń (usprawiedliwionych nieobecności), pracodawca musi udzielić niewykorzystanego urlopu w terminie późniejszym, uzgodnionym z pracownikiem (choć ostateczna decyzja w tej kwestii zawsze należy do pracodawcy). Przypomnijmy obowiązujące zasady w przypadku choroby pracownika.

czytaj więcej »

Pytanie: Firma zatrudniła pracownika na stanowisku elektromechanik - kierowca. Pracownik pracuje w warsztacie remontowym od godziny 06.00 do 14.00. Ze względu na potrzeby firmy pracownik jednak więcej czasu spędza prowadząc pojazd samochodowy. Jest to samochód dostawczy o dopuszczalnej ładowności 1150 kg. Pracownik wraca z trasy czasami o godzinie 19.00 a czasami później. Za dodatkowe godziny pracownik otrzymuje dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych. Czy oprócz podstawowej listy obecności i zestawienia nadgodzin należy jeszcze dodatkowo ewidencjonować czas pracy, np. zapisując dodatkowo godzinę wyjazdu z firmy i powrotu oraz przejechane kilometry. Jakie są dobowe i tygodniowe ograniczenia czasu pracy takiego kierowcy. Dotychczas odbywa się to w ten sposób, że kierowca podaje godzinę powrotu i to jest podstawa ustalenia nadgodzin. Czy można wprowadzić dla takiego kierowcy ryczałt za pracę w nadgodzinach i czy wtedy nie ma potrzeby prowadzenia ewidencji jego czasu pracy. Kierowca pokonuje czasami trasę wynoszącą np. około 300 km. Jakie przepisy regulują sposób rozliczania pracy takiego kierowcy. Pojazd nie ma tachografu.

czytaj więcej »

Pytanie: Chcemy z kandydatami na brygadzistów podpisać roczny aneks/porozumienie do umowy o pracę na nowe stanowisko i z dodatkiem funkcyjnym. Rok jest potrzebny po to, abyśmy mogli zobaczyć którzy kandydaci poradzili sobie w nowej roli. Umowy o pracę są zawarte na czas nieokreślony. Czy możliwe jest zawieranie z pracownikiem okresowych aneksów do umów ze zmianą stanowiska i wynagrodzenia / z dodatkiem? Czy musimy zrobić to na czas nieokreślony?

czytaj więcej »

Pytanie: Kiedy dyrektor szkoły może dostać urlop uzupełniający? Czy można odmówić dyrektorowi szkoły delegacji kiedy chce wyjechać z dziećmi kiedy organizatorem nie jest szkoła i nie wszystkie dzieci są z tej szkoły.

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o informację ile przysługuje urlopu wypoczynkowego pracownikowi w sytuacji gdy: pracownik z prawem do urlopu 26 dni i zaległym urlopem z 2016 r. w wysokości 6 dni - od 1 stycznia 2017 r. do 12 maja 2017 r. przebywał na urlopie wychowawczym. Następni wrócił do pracy 13 maja 2017 r. (sobota pracująca) a od 15 maja do 26 maja 2017 r. korzystał z urlopu wypoczynkowego. Będąc na urlopie wypoczynkowym złożył ponownie wniosek o urlop wychowawczy od 27 maja 2017 r. do 17 października 2017 r. Ile pozostaje pracownikowi urlopu na dzień powrotu do pracy tj. 18 października 2017 r.?

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o wyjaśnienie gdzie wpinać dokumenty pracownika: 1. kartę obiegową przyjęcia i zwolnienia – w części A i C ? Dotychczasowa kadrowa wkładała do części B. W której części akt wpiąć podanie o pracę - pierwsze zawsze do A, a kolejne ? W firmie jest zwyczaj że po każdej umowie na okres próbny lub czas określony, a przed podpisaniem następnej składa się takie podanie. Do tej pory kadrowa wkładała do części B. Gdzie umieścić szkolenie BHP pierwsze przed zatrudnieniem i kolejne w trakcie zatrudnienia, badanie lekarskie pierwsze wstępne i kolejne okresowe, porozumienie dotyczące wykorzystania urlopu w trakcie kolejnego zatrudnienia, oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem, świadectwo ukończenia studiów i kursów trwających w trakcie zatrudnienia? Czy można trzymać w części B : ZUS ZUA, ZUS ZWUA, PIT 2, oświadczenie pracownika dla celów stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, dyspozycję przelewania wynagrodzenia na konto, oświadczenie o pobieraniu emerytury lub renty, wniosek o wypłatę nagrody jubileuszowej, oświadczenia o nie stosowaniu ulgi podatkowej( renta rodzinna), oświadczenie o zamiarze rozliczania się z małżonkiem, PIT 12? Jeśli nie to gdzie i jak przechowywać takie dokumenty?

czytaj więcej »

Z punktu widzenia naliczenia podatku dochodowego od wynagrodzenia zleceniobiorcy - cudzoziemca ważne jest miejsce jego zamieszkania w rozumieniu przepisów podatkowych, a więc to, czy jest on polskim rezydentem, czyteż nie. Przy rozliczeniach składkowych, decydujące znaczenie ma przede wszystkim miejsce wykonywania przez obcokrajowca zlecenia. Jeśli zatrudniasz w firmie cudzoziemca – zleceniobiorcę lub masz zamiar zatrudnić, przeczytaj artykuł i upewnij się, jak go rozliczyć z ZUS i urzędem skarbowym.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik przebywał i przebywa nadal na zwolnieniu lekarskim ponad 182 dni. Obecnie ma nieobecność usprawiedliwioną niepłatną. W związku ze. zwolnieniem wypłacamy ekwiwalent. Zgodnie z umową pracownik otrzymuje płacę .zasadniczą oraz premię regulaminową do 25% pensji zasadniczej. W 100% ją potrącamy za nieobecność spowodowaną chorobą i nieobecnościami usprawiedliwionymi niepłatnymi. Pracownik przez ostatnie.3 miesiące nie otrzymał premii, ponieważ był na zwolnieniu lub miał nieobecność usprawiedliwioną niepłatną. Czy do podstawy ekwiwalentu nie należy obok zasadniczej stawki uwzględnić również premii regulaminowej po uzupełnieniu pomimo że pracownik nie świadczył pracy? Takiej jakby otrzymał, gdyby był w pracy (25 % wynagrodzenia zasadniczego).Czy uzupełnienia ekwiwalentu dokonujemy także wtedy, gdy pracownik nie świadczył pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik pracuje przy dozorze mienia w systemie równoważnym po 12 godz. Jest wynagradzany stałą miesięczną kwotą zasadniczą w wysokości 2100,00 zł brutto. Okazało się, że nominalny czas pracy tego pracownika od stycznia do kwietnia br. wynosił 664 godziny, natomiast przepracował on 672 godz. W jaki sposób i w jakiej wysokości należało dokonać obliczeń za przekroczone 8 godzin pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Wysyłam pracowników na 2-dniowe szkolenia. Po powrocie pracownikowi zwracane są diety oraz koszt noclegu. W przypadku noclegu zagwarantowane jest także śniadanie wobec czego należne diety pomniejszane są o 25% (7,50zł). Nie rodzi to obowiązku podatkowego gdyż na fakturze widnieje jedynie pozycja "Usługa hotelowa". Co jednak zrobić w sytuacji gdy na fakturze zatytułowanej "usługa hotelowa" doliczony jest także koszt kolacji pracownika? W jaki sposób rozliczyć taką fakturę? Czy wiedząc, ze pracownik zjadł kolację wystarczy odliczyć kolejne 25% (7,50zł). Koszt kolacji na pewno przewyższa 7,50zł i czy nie powstaje wówczas obowiązek opodatkowania różnicy, która jest trudna do ustalenia w przypadku umieszczenia jej na fakturze w jednej pozycji nazwanej usługa hotelowa? Proszę o informację w jaki sposób rozliczyć taką "kolację" z faktury"

czytaj więcej »

Zleceniodawca, który popełnił błąd przy ustalaniu obowiązku ubezpieczeń społecznych ze zlecenia, musi go w odpowiedni sposób skorygować. Nie ma tu znaczenia, czy błąd ten powstał z jego winy, czy też nie. Na 4 przykładowych błędach z praktyki wskazujemy jak tego poprawnie dokonać.

czytaj więcej »

wiper-pixel