WYDANIE ONLINE

Pracodawcy obarczeni są rozlicznymi obowiązkami, które muszą wypełniać na podstawie przepisów prawa pracy, a także podatkowych i ubezpieczeniowych. Wywiązywanie się z tych obowiązków podlega kontroli ze strony odpowiednich organów i w razie uchybień pracodawcy grożą kary, najczęściej finansowe. Sprawdźmy szczegóły.

czytaj więcej »

Do naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych może dojść przez działania umyślne lub losowe. Pierwsze ludzie podejmują świadomie, wbrew prawu, drugie zaś nie zawsze zależą od ludzi. Bez względu jednak na ich rodzaj, większość tzw. incydentów bezpieczeństwa można przewidzieć. I warto się na tym zastanowić, bo po 25 maja 2018 roku na przedsiębiorców spadnie szczególna odpowiedzialność. Dowiedz się jaka.

czytaj więcej »

Ostatnia nowelizacja rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli rozstrzygnęła wątpliwości odnośnie sposobu ustalania wynagrodzenia za czas urlopu kadry kierowniczej szkoły. Poznaj obowiązujące zasady.

czytaj więcej »

Firmy zatrudniające pracowników na stanowiskach o najniższych wskaźnikach wypadkowości i w najmniej szkodliwych warunkach pracy zwolnione zostaną z obowiązku kierowania na okresowe szkolenia bhp pracowników administracyjno-biurowych. Resort pracy zapowiada, iż nowe przepisy zaczną obowiązywać już od 1 czerwca*. Upewnij się, na czym szczegółowo będą polegać zmiany.

czytaj więcej »

Pytanie: Zamierzamy zorganizować wycieczkę z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników. Uczestnictwo jest dobrowolne, a chętni wpisują się na listę. Cel wycieczki to integracja załogi i zacieśnienie więzi nie tylko zawodowych, ale również koleżeńskich. Całkowity koszt wycieczki zostanie pokryty ze środków funduszu świadczeń socjalnych, bez stosowania kryteriów socjalnych. Czy koszt jednostkowy wycieczki przypadający na poszczególnych pracowników będzie przychodem do opodatkowania jako świadczenie nieodpłatne, a co za tym idzie, czy pracodawca będzie obowiązany obliczyć i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy ? Do udziału w wycieczce zaprosiliśmy także byłych pracowników - emerytów. Jak u nich wygląda sprawa zwolnienia świadczeń z zfśs z podatku dochodowego ? Na wycieczce będą częściowo finansowane z zfśs także bilety wstępów np. do muzeów (tu już według sytuacji materialnej). Czy wartość biletów traktować jako część kosztu wycieczki czy osobne świadczenie ?

czytaj więcej »

Zasada proporcjonalności urlopu ma zastosowanie m.in. w razie trwającej co najmniej miesiąc nieobecności np. z powodu urlopu bezpłatnego. Wykorzystuje się ją również do obliczenia urlopu w razie zmiany wymiaru etatu w trakcie roku kalendarzowego. Jeżeli w ramach jednego roku zajdą obie te okoliczności, urlop pracownika ulega podwójnej redukcji. Zanim nadejdzie sezon, sprawdź, jakie zasady urlopowe obowiązują przy zmianie etatu lub pracodawcy w trakcie roku.

czytaj więcej »

Pytanie: Z uwagi na pogrzeb dziecka konkubiny pracownik wystąpił z wnioskiem o udzielenie jednego dnia wolnego. Czy zwolnienie takie przysługuje w opisanej sytuacji, a jeśli tak, to czy jest ono płatne?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica zgłosiła się z wnioskiem o ustalenie wobec niej ruchomego czasu pracy. Zgadzamy się i chcemy wnioskowany czas pracy wpisać do kolejnej umowy na czas określony, zawieranej z pracownicą. Czy możemy tak postąpić skoro obecnie nasze regulacje wewnętrzne nie przewidują takiej organizacji czasu pracy?Czy pracownica powinna raczej wystąpić z osobnym (poza umową) wnioskiem o wprowadzenie ruchomego czasu pracy?

czytaj więcej »

Podwładny otrzymujący ryczałt za przepracowane nadgodziny może domagać się od pracodawcy dodatkowej zapłaty za dłuższą pracę. Stanie się tak, w przypadku gdy świadczenie to będzie ustalone w nieprawidłowej wysokości. Przeczytaj artykuł a dowiesz się m.in.: Kogo można objąć ryczałtem? Jak prawidłowo ustalić wysokość ryczałtu? Kiedy ryczałt trzeba aktualizować? Jak postąpić w przypadku zmiany wynagrodzenia pracownika lub zmniejszenia etatu? Czy w stosunku do pracownika objętego ryczałtem trzeba prowadzić ewidencję czasu pracy? Jakie sankcje grożą za nieprawidłowe stosowanie ryczałtowej rekompensaty?

czytaj więcej »

Dylemat roku 2018 dla nauczycieli jest równy pytaniu: O jaką emeryturę wystąpić: tę bez względu na wiek liczoną według starych zasad czy tę z systemu zreformowanego czyli o powszechną. Koniecznie przeczytaj, by nie przeoczyć przysługującego świadczenia.

czytaj więcej »

Pytanie: Od 1 marca zatrudniliśmy w naszej firmie na podstawie umowy o pracę emerytowanego żołnierza zawodowego. 28 marca pracownik zachorował. Nie minął więc 30-dniowy okres wyczekiwania. Podwładny przedstawił legitymację emeryta/rencisty wojskowego. Czy przysługuje mu wynagrodzenie chorobowe bez okresu wyczekiwania? Czy powyższą nieobecność należy traktować jako usprawiedliwioną niepłatną?

czytaj więcej »

wiper-pixel