WYDANIE ONLINE

Nie zawsze, zwłaszcza z powodu różnych terminów wypłat niektórych składników wynagrodzenia lub rozkładu czasu pracy, pracownik uzyskujący minimalną płacę dostaje ją we właściwej wysokości. Zatem musi otrzymać wyrównanie. W niniejszym opracowaniu przypominamy jak poprawnie naliczyć minimum płacowe dziś, tj. które składniki bezwzględnie wliczyć a które pominąć oraz jakie zmiany w „najniższej krajowej” planuje się od stycznia 2019 roku.

czytaj więcej »

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych przygotował wskazówki dla administratorów danych w kwestii stosowania monitoringu wizyjnego. Dał również czas administratorom (w tym pracodawcom) do końca września 2018 roku na dostosowanie się do nowych regulacji. Dowiedz się więcej.

czytaj więcej »

Przypominamy, że od 6 czerwca 2018 r. pracujący na etatach rodzicie i opiekunowie niepełnosprawnych dzieci otrzymali nowe uprawnienia związane m.in. z czasem pracy. Część z nich przysługuje zatrudnionym nawet mimo ukończenia przez dziecko 18 lat. Upewnij się, jakie z tego tytułu obowiązki ma pracodawca.

czytaj więcej »

2.220 złotych – tyle może wynieść minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 roku. Natomiast z 13,70 do 14,50 zł miałaby od stycznia 2019 r. wzrosnąć minimalna stawka godzinowa dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne. Upewnij się, jakie inne skutki wywrze podniesienie płacy minimalnej.

czytaj więcej »

Resort pracy chce zwiększyć odpowiedzialność nieuczciwych pracodawców, którzy zatrudniają „na czarno” dłużników alimentacyjnych lub wypłacają im „pod stołem” wynagrodzenie w wyższej wysokości niż wynikająca z umowy o pracę, bez potrącania należności na rzecz alimentów. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Na gruncie RODO zgody nie można udzielić w sposób abstrakcyjny, bez określenia celu przetwarzania. Zatem ze zgody kandydata do pracy musi wyraźnie wynikać, że godzi się on na przetwarzanie konkretnych danych ze świadomością, w jakim celu będą one przez pracodawcę przetwarzane. Dowiedz się, jakie dobre praktyki stosować wobec kandydatów do pracy.

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniamy pracownika, który 10 sierpnia dostarczył orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W związku z tym, zmieniła mu się norma dobowa czasu pracy z 8 do 7 godzin na dobę. Otrzymuje wynagrodzenie w stawce godzinowej 14,50 zł oraz premię miesięczną w wysokości 15% wynagrodzenia zasadniczego. Pracownik w okresie od 20 do 31 sierpnia, na podstawie skierowania, był na 14-dniowym turnusie rehabilitacyjnym (10 dni roboczych). Jak rozliczyć obliczyć wynagrodzenie za sierpień - za czas przepracowany i zwolnienie na turnus, po zmianie norm czasu pracy ?

czytaj więcej »

Zawierając umowę o praktykę absolwencką zwykle nie ryzykujemy uznania jej za umowę o pracę. Nawet jeśli jest wykonywana w warunkach „pracowniczych”. Jest ona szczególnie korzystna dla pracodawcy także z tego powodu, że nie narzuca konkretnej stawki minimalnej (może być nawet bezpłatna). Jednak jest też kilka ograniczeń. Sprawdźmy, z kim i na jakich warunkach można zawrzeć umowę o praktykę absolwencką.

czytaj więcej »

Pytanie: Obowiązkiem pracodawcy będącego zakładem pracy chronionej jest m.in. zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Informacja o ich stanie zdrowia, w tym niepełnosprawności musi być w dyspozycji pracodawcy, a zatem ma on prawo do zbierania i przetwarzania danych o niepełnosprawności osób zatrudnionych. Czy jednak w związku z RODO w Zakładach Pracy Chronionej nadal można żądać od pracownika orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w celu ustalenia wskaźników i dofinansowania z PFRON?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica korzystała z urlopu wychowawczego przez 12 lat (w latach80. i 90.), z czego do pracowniczego stażu pracy zostało jej zaliczone 6 lat.Obecnie jednak chce zaliczenia jej całego tego okresu do stażu pracowniczego.Czy słusznie?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, będąca obywatelemnp. Ukrainy ma prawo do dodatku stażowego w SP ZOZ za pracę naUkrainie na podstawie przedstawionego stażu pracy w książeczce pracy? Czy okres pracy na Ukrainie zalicza się do stażu emerytalnego? Po ilu latach pracyw Polsce obywatel Ukrainy ma prawo do emerytury?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciel mianowany, który uzyskał awans zawodowy w lipcu2017 roku i przepracuje co najmniej rok w szkole, mógłby już we wrześniu 2018roku rozpocząć staż na kolejny stopień awansu zawodowego? Czy do okresuprzepracowania nauczyciela w szkole wliczają się wszystkie okresy nieobecnościw szkole? Czy ocena pracy zastąpi ocenę dorobku zawodowego za okres stażu?

czytaj więcej »

Pytanie: Od lipca prowadzę firmę i zatrudniam pracowników. Czy powinnam, w związku z RODO, przeprowadzić szkolenie wstępne zatrudnionych pracowników z zakresu ochrony danych?

czytaj więcej »

Obowiązujące od 19 maja 2018 r. rozporządzenie dotyczące wynagradzania pracowników samorządowych przyniosło kilka istotnych zmian, które omawiamy w niniejszym opracowaniu. Koniecznie przeczytaj, aby ugruntować swoją wiedzę.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik jest zatrudniony w podstawowym czasie pracy odponiedziałku do piątku w godz. 7.00–15.00 w jednomiesięcznym okresierozliczeniowym. W jedną z niedziel z powodu szczególnych potrzeb pracodawcydodatkowo przepracował 8 godzin, za które otrzymał wynagrodzeniez dodatkiem 100%. W omawianym miesiącu wykorzystał też 1 dzień urlopu wypoczynkowego. Czy w tej sytuacji doszło do przekroczenia normy średniotygodniowej?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik kończy zatrudnienie i musimy wypłacić mu ekwiwalentza urlop i nagrodę jubileuszową. Wypłata nastąpi w dwóch różnych terminach,ale w jednym miesiącu. Pracownik ma zajęte wynagrodzenie przez komornikai zadłużenie na rzecz pracodawcy. Ochrona minimalnego wynagrodzenia miałazastosowanie w pierwszym terminie wypłaty gdy przygotowywaliśmy wypłatęnagrody jubileuszowej. Czy możemy potrącić w całości?

czytaj więcej »

Pytanie: Były pracownik podejmował w naszym zakładzie pierwszą swą pracę w przez 3 miesiące (grudzień 2017 r., styczeń i luty 2018 r.). W lutym br. został zwolniony i otrzymał ekwiwalent za urlop. Pracownik miał prawo do 20 dni urlopu. Aktualnie zwrócił się do nas o dopłatę ekwiwalentu, twierdząc, że powinniśmy mu go wypłacić za 6 a nie 5 dni. Prosimy o wyjaśnienie, kto ma rację.

czytaj więcej »

Obecnie podstawę wymiaru zasiłków (chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz wynagrodzenia za czas choroby przysługującego na podstawie art. 92 Kodeksu pracy) ustala się z uwzględnieniem przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Oznacza to, że w podstawie wymiaru nie uwzględnia się wynagrodzenia za miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Nie ma też znaczenia data wypłaty wynagrodzenia przysługującego za dany miesiąc. Istotne jest natomiast, że jest to wynagrodzenie przysługujące za ten miesiąc. Sprawdźmy jakie nowe zasady dotyczące ustalania podstawy wymiaru zasiłków są planowane od początku przyszłego roku.

czytaj więcej »

wiper-pixel