WYDANIE ONLINE

Rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. 2018 r. poz. 2369) określa zakres, sposób i warunki prowadzenia, przechowywania oraz zmiany postaci akt pracowniczych. Na dokumentację osobową składają się akta osobowe pracownika oraz inne dokumenty takie jak: ewidencje, wnioski, zgody, porozumienia, karty (listy), które muszą być zbierane i przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w odpowiedniej formie i przez określony czas. W związku z wieloma wątpliwościami i problemami pracodawców dotyczącymi ewidencji czasu pracy (o czym świadczą pytania do redakcji) część z nich wyjaśniamy w niniejszym opracowaniu.

czytaj więcej »

Pracodawca musi wykazać, że czyn pracownika polegający na ciężkim naruszeniu obowiązków pracowniczych lub popełnieniu przestępstwa na jego szkodę, faktycznie został dokonany. Czy w razie wątpliwości może jednak skutecznie zwolnić pracownika bez wypowiedzenia z jego winy na podstawie art. 52 Kodeksu pracy? Koniecznie poznaj najnowszą opinię Sądu Najwyższego wyrażoną w wyroku z 13 marca 2018 r. sygn. I PK 16/17.

czytaj więcej »

Ministerstwo pracy pracuje* nad rozwiązaniami, które ułatwią pracodawcy zapewnienie posiłków profilaktycznych pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych. Dowiedz się więcej.

czytaj więcej »

Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje* ograniczyć długość terminowych umów o pracę zawieranych z nauczycielami w związku z zaistnieniem potrzeby wynikającej z organizacji nauczania. Sprawdź, jak będą limitowane umowy o pracę na czas określony i od kiedy nowy limit zacznie obowiązywać.

czytaj więcej »

Przepisy przyznają członkom rodziny pracownika prawo do odbioru dokumentacji pracowniczej po okresie jej przechowywania, a także wydania kopii z całości lub części dokumentacji pracowniczej. Dowiedz się, w jaki sposób członkowie rodziny mogą udokumentować swoje uprawnienie do odbioru dokumentacji.

czytaj więcej »

Sejm zajmuje się projektem zmian w przepisach*, który ma nałożyć na pracodawców obowiązek informowania kandydatów o wysokości proponowanego wynagrodzenia zasadniczego już na wstępie postępowania rekrutacyjnego. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Wypłaty należności pracowniczych można wykazać innymi dowodami np. zeznaniami świadków, jeżeli brak jest dokumentów czy pokwitowań. W takim wypadku fakt wypłaty zostaje wykazany i nie trzeba dodatkowo udowadniać, że pracownik odebrał wypłaty. To teza wyroku Sądu Najwyższego z 28 lutego 2019 r. sygn. akt I PK 23/18.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik jest zatrudniony od 8 kwietnia 2019 r., na 3/4 etatu. Zarabia 1 800 zł, a oprócz tego otrzymuje zmienne premie miesięczne. Wynagrodzenia są płatne ostatniego dnia każdego miesiąca, a premie 5. dnia miesiąca następnego. Pracownik pójdzie na 14-dniowy urlop w czerwcu (od 11 do 24.06., 54 godziny). Przysługuje mu świadczenie urlopowe, które pracodawca wypłaci 10. czerwca. Pracownik ma prawo do zwykłych kosztów uzyskania przychodów, ale nie złożył oświadczenia PIT-2 w sprawie stosowania kwoty zmniejszającej podatek. Jak rozliczyć cały czerwiec, w tym wynagrodzenie urlopowe, jeżeli w okresie przed urlopem pracownik otrzymał premię za kwiecień dnia 2 maja (289 zł), a za maj - dostanie 5 czerwca (ok. 320 zł) ? Ponadto, pracodawca zwróci pracownikowi opłatę paszportową 140 zł za wyrobienie nowego dokumentu (poprzedni dawno utracił ważność). Czy ta opłata też jest przychodem pracownika ?

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2019 r. każdy pracownik musi mieć prowadzoną indywidualnie („oddzielną”) dokumentację związaną „z ubieganiem się i korzystaniem z urlopu wypoczynkowego”. Co należy rozumieć pod tym pojęciem? Jakie dokumenty należy tam umieszczać? Ile czasu należy przechowywać dokumentację urlopową? Koniecznie zapoznaj się ze wskazówkami ekspertów, a będziesz miał pewność, że prowadzisz omawianą dokumentację prawidłowo i tym samym nie narazisz się na sankcje.

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy jednostką budżetową. Za 2018 rok wypłaciliśmy trzynastki do końca marca 2019 r. W kwietniu zwrócił się do nas jeden z pracowników sezonowych, zatrudnianych w 2018 roku jedynie na okres sezonu letniego ( 2 miesiące),, który aktualnie zgłasza żądanie o wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z odsetkami za zwłokę. Trzynastki mu istotnie nie wypłaciliśmy, ponieważ przepracował on tylko dwa miesiące (lipiec, sierpień) w zeszłym roku. Czy jednak powinniśmy wypłacić mu dodatkowe wynagrodzenie roczne? Jeśli tak, to jak ustalić kwotę do wypłaty oraz czy naliczać od niej składki i jak je ewentualnie wykazać w dokumentach ubezpieczeniowych?

czytaj więcej »

Pytanie: W czasie pobytu na 6-miesięcznym urlopie wychowawczym pracownica urodziła dziecko. Czy w tej sytuacji przysługuje jej pełen urlop macierzyński i zasiłek?

czytaj więcej »

Jeżeli pracownik pobiera emeryturę/rentę i nadal pracuje, odprawa mu się nie należy, ponieważ nie doszło do ustania stosunku pracy. Wielu pracodawców ma jednak dylemat, czy odprawa będzie takiemu pracownikowi przysługiwała z chwilą rozwiązania umowy. Przeanalizujmy zatem orzecznictwo sądowe, które nie jest jednak w tej kwestii jednolite i sprawdźmy, jak postępować, mając w firmie pracownika pobierającego emeryturę lub rentę.

czytaj więcej »

Pytanie: W naszej firmie obowiązuje układ zbiorowy pracy. Jest w nim zapis, z którego wynika, że pracownicy wykonujący pracę przy komputerze otrzymują dodatek szkodliwy w wysokości 5,5% najniższego wynagrodzenia. Proszę o interpretację, czy dodatek ten należny jest również głównemu księgowemu, w sytuacji gdy stale wykonuje on swoją pracę przy komputerze.

czytaj więcej »

Jeżeli pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy przebywał na urlopie bezpłatnym, pracodawcy często mają wątpliwości jak ustalić podstawę wymiaru składek za ten miesiąc oraz co w takiej sytuacji ze składkami na FP i FGŚP. W takim przypadku podstawę składek stanowić będzie wynagrodzenie pracownika za miesiąc, w którym miał miejsce pobyt na urlopie bezpłatnym i od tej kwoty wyliczamy składki na FP i FGŚP. Sprawdźmy, na przykładach z praktyki, jak te należności bezbłędnie naliczyć.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik zatrudniony na 1/2 etatu będzie użytkował własny samochód osobowy dla potrzeb naszego zakładu pracy w jazdach lokalnych. Czy przyznany mu z tego tytułu ryczałt pieniężny (na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r.) musimy zmniejszać proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, aby jego wartość korzystała ze zwolnienia składkowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Podpisaliśmy umowę zlecenia z osobą 30 letnią, zatrudnioną już na podstawie takiej umowy w innej firmie. Czy zleceniobiorca może wybrać umowę, z tytułu której chce być objęty ubezpieczeniami obowiązkowymi?

czytaj więcej »

wiper-pixel