WYDANIE ONLINE

Najwięksi polscy pracodawcy od 1 lipca wdrażają Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – pozostali mają nieco więcej czasu. Bez względu na to, w jakim terminie obowiązki te obejmą kolejne podmioty, prędzej czy później będą one musiały prawidłowo obsługiwać pracownicze programy kapitałowe. Wiąże się to z wypełnianiem wielu obowiązków zgłoszeniowych i informacyjnych. Sprawdźmy zatem o jakie obowiązki chodzi.

czytaj więcej »

Od 7 września 2019 r. wydłużeniu z 7 do 14 dni ulegną terminy na złożenie pracodawcy przez pracownika wniosku o sprostowanie świadectwa pracy oraz skierowanie żądania w sprawie sprostowania tego świadectwa do sądu pracy. Do wprowadzanych zmian dostosowany zostanie również pomocniczy wzór świadectwa pracy*. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

W przyszłym roku wynagrodzenie minimalne ulegnie podwyższeniu. Ale to nie wszystko. Rok 2019 ma być ostatnim, kiedy dodatek stażowy będzie wliczany do tego wynagrodzenia – przewiduje przyjęty przez rząd projekt zmian w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę*. Poznaj szczegóły zmian.

czytaj więcej »

Pracodawca, który niestarannie przygotuje i źle uzasadni wypowiedzenie umowy o pracę będzie musiał wypłacić pracownikowi odszkodowanie albo przywrócić go do pracy. Niepozorny błąd w uzasadnieniu może narazić firmę na poważne konsekwencje. O czym trzeba pamiętać? Poznaj ważny wyrok Sądu Najwyższego.

czytaj więcej »

Czy firma, która zapewnia pracownikom posiłki gotowe do spożycia w miejscu pracy ma prawo nie oskładkować ich wartości, nawet jeżeli są one pobierane z automatu gastronomicznego? Sprawdź stanowisko ZUS w tej kwestii.

czytaj więcej »

Nie będzie możliwości zwolnienia pracownika z obowiązku odbycia wstępnych badań lekarskich, w sytuacji, gdy zostaje on zatrudniony u nowego pracodawcy po upływie 30 dni od zakończenia poprzedniego zatrudnienia, pomimo, że posiadane przez niego orzeczenie lekarskie zachowuje aktualność.

czytaj więcej »

Pytanie: W zeszłym miesiącu zmarł nasz pracownik (nie w skutek wypadku do/z ani w pracy, zmarł w szpitalu). W związku z tym należy rozliczyć należne świadczenie chorobowe oraz pozostałe tj ekwiwalent za urlop itp. Pracownik, który zmarł był kawalerem, nie miał dzieci, ma dwóch dorosłych braci (22 i 24 lata) i ojca, który w miesiącu wrześniu skończy 65 lat (nie pobiera renty ani emerytury). 1. kto jest uprawiony do renty rodzinnej - czy ojciec który ma skończone 50 lat nie pobiera emerytury ani renty jest uprawiony do renty rodzinnej? 2. czy ojciec musi przedstawić decyzje z ZUS o przyznaniu renty rodzinnej? 3. co jeśli ojciec nie uzyska renty rodzinnej w ZUS, czy liczy się fakt jej otrzymania czy spełnienia warunków do uzyskania renty rodzinnej? Czy wówczas oświadczenie ojca wystarczy? 4. co gdy nikt nie spełnia warunków dp renty rodzinnej? Czy trzeba czekać na sprawę spadkową? 5. na podstawie jakich dokumentów należy wypłacić wynagrodzenie zmarłego? Czy musi być jakiś wniosek osoby uprawionej? 6. Co z odprawą pośmiertną gdy tylko ojciec jest uprawiony to przysługuje 1/2 należnej wysokości? 7. Co w przypadku gdy żadna osoba nie jest uprawiona do odprawy? Czy trzeba czekać na sprawę spadkową? 8. Gdy ojciec nie uzyska renty to odprawa nie przysługuje? 9. czy w aktach osobowych powinien znaleźć się oryginał aktu zgonu? 10. komu wydać PIT-11 i świadectwo pracy? 11. jak zaznaczyć na liście płac wypłatę wynagrodzenia, czy należy wpisać nazwisko zmarłego pracownika czy osobę uprawioną?

czytaj więcej »

Ruchomy czas pracy nie zwalnia z obowiązku wskazywania w ewidencji godzin rozpoczynania i kończenia pracy. Ale i tak daje duże korzyści. Dzięki niemu przyjście do pracy na wcześniejszą godzinę niż w poprzednim dniu nie narusza tzw. doby pracowniczej i nie powoduje powstania nadgodzin. Pamiętajmy jedynie, aby prawidłowo wprowadzić ruchomy czas pracy. Jak tego dokonać? I jak pozyskiwać dane do ewidencji o ruchomych godzinach pracy, jeśli to pracownik sam o nich decyduje? Przeczytaj opracowanie i sprawdź.

czytaj więcej »

Obowiązująca forma rozliczeń młodych pracowników nastręcza, jak się okazuje, wiele problemów. W niniejszym opracowaniu, na przykładach z praktyki, wskazujemy krok po kroku, jak należy stosować aktualne rozwiązania. Koniecznie sprawdź, czy właściwie interpretujesz przepisy. Dowiedz się, jak nie popełnić błędów rozliczając wynagrodzenie młodego podwładnego w 2020 roku.

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o informację, czy można zawrzeć w umowie zleceniu zapis o płatnej przerwie w wykonywaniu zlecenia? Dodam, że zleceniobiorca jest rozliczany miesięczną stawką ryczałtową.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w regulaminie wynagradzania może zostać umieszczony zapis, iż podwyżka stawki zasadniczej ustala się na poziomie możliwości finansowych zakładu pracy, nie mniej niż wynosi wskaźnik waloryzacji reny i emerytur w danym roku?

czytaj więcej »

Na pracodawców, tak jak i na pozostałych płatników składek, nałożony został obowiązek rozliczania i wykazywania w raportach imiennych składek na poszczególne rodzaje ubezpieczeń. W określonych sytuacjach raporty takie muszą być złożone z zerowymi podstawami oraz zerowymi składkami na wszystkie albo tylko na niektóre z ubezpieczeń. Wyzerowane raporty służą też do zgłoszenia korekt złożonych wcześniej dokumentów. Sprawdźmy, w jakich sytuacjach muszą być złożone zerowe raporty za pracownika przebywającego przez cały miesiąc na zwolnieniu lekarskim, lub pobierającego zasiłek opiekuńczy czy macierzyński i jak je wypełnić.

czytaj więcej »

Pytanie: Z pracownikiem zatrudnionym na niepełnym etacie z wynagrodzeniem poniżej płacy minimalnej chcemy podpisać na kilka miesięcy dodatkową umowę zlecenia. Proszę o wyjaśnienie, czy będzie miało to wpływ na obowiązek naliczania za tę osobę składek na Fundusz Pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik otrzymał wyrównanie wynagrodzenia chorobowego, którego nie uwzględniliśmy w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Co w tej sytuacji powinniśmy zrobić?

czytaj więcej »

wiper-pixel