WYDANIE ONLINE

Jednym z bardziej kłopotliwych obowiązków związanych ze zwalnianiem pracowników jest wypłacanie im odpraw. Dylematów w tym zakresie nie brakuje. W przypadku odprawy ekonomicznej (gdy pracodawca rozwiązuje umowę z przyczyn niedotyczących pracownika) częstym dylematem jest np. wypłacanie odprawy osobom, które odrzucą nowe warunki pracy. Czy można powiedzieć, że przyczynili się wówczas do zwolnienia? Z kolei jeśli chodzi o odprawę emerytalno-rentową, częstym kłopotem jest określenie, kiedy jest związek pomiędzy ustaniem zatrudnienia, a przejściem na emeryturę lub rentę. Np. czy płacić odprawę w przypadku, gdy pracownik uzyskuje rentę dopiero po bardzo długim okresie po rozwiązaniu stosunku pracy. Tu również ogromne znaczenie ma orzecznictwo. Przy odprawie pośmiertnej główny problem to ustalenie kręgu uprawnionych. Natomiast w przypadku wszystkich odpraw problemy sprawia niekiedy ich obliczanie, zwłaszcza w przypadku zmiennych składników wynagrodzenia.

czytaj więcej »

Pytanie: Przedsiębiorca kończy swoją działalność. Obecnie zatrudnia 40 pracowników i sukcesywnie (co miesiąc) planuje rozwiązywać umowę z kilkoma z nich. Załoga została już poinformowana o likwidacji. Proszę o informację, czy – biorąc pod uwagę aspekt prawny i etyczny – należałoby pracownikom zatrudnionym na czas określony wypłacić odprawę ekonomiczną? Jeżeli wskutek zwolnień liczebność załogi spadnie poniżej 20 pracowników, to czy należałoby pracownikom wypłacić odprawę za rozwiązanie umowy z przyczyn niedotyczących pracowników?

czytaj więcej »

Pytanie: Sprawa dotyczy pracownika samorządowego, który z dniem 31 grudnia 2019 r. planuje przejść na emeryturę. Pracownik ten zatrudniony jest na 2 stanowiskach pracy: jako sprzątacz (od 1 grudnia 1986 r. do nadal) oraz woźny (od 1 września 2006 r. do nadal). Czy przysługuje mu odprawa z dwóch stanowisk, czy z jednego? Jeśli z dwóch stanowisk, to czy wysokość odprawy w obu przypadkach wyniesie sześciokrotność wynagrodzenia? Czy też w pierwszym przypadku będzie to sześciokrotność, a w drugim trzykrotność wynagrodzenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownicy otrzymali wypowiedzenia umów o pracę w związku z likwidacją etatów (zwolnienia grupowe). W obecnej chwili pojawił się w firmie nowy udziałowiec, który chciałby utrzymać zatrudnienie, dając jednakże pracownikom z likwidowanych stanowisk wypowiedzenia zmieniające. Proszę o odpowiedź, co będzie jeśli pracownicy nie przyjmą nowych warunków pracy i płacy – czy należy im się odprawa za rozwiązanie umowy przez pracodawcę?

czytaj więcej »

Pytanie: W listopadzie 2019 r. pracownica osiągnie wiek emerytalny. Wiemy, że pobiera rentę rodzinną po zmarłym mężu i pozostanie na niej, gdyż jest to świadczenie jest dla niej korzystniejsze niż byłaby jej emerytura. Nie będzie składała wniosku w ZUS, chce jednak rozwiązać umowę o pracę w związku z przejściem na emeryturę. Czy powinniśmy wypłacić jej odprawę emerytalną? Dodam, że pracownica zostanie następnie ponownie u nas zatrudniona na część etatu.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik pełni dodatkowo funkcję prokurenta. Czy do podstawy wyliczenia jego odprawy emerytalnej wlicza się dodatkowe wynagrodzenie z tytułu pełnionej przez niego funkcji? Nadmieniam, że od wymienionego dodatku nie są odprowadzane składki ZUS.

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o informację, w którym miejscu, a także przez jaki czas, należy przechowywać dokumenty związane z ustaleniem prawa do odprawy pośmiertnej i jej wypłatą po śmierci pracownika?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracownik może przekazać pracodawcy oświadczenie, w którym wnosi, aby w sytuacji jego nagłej śmierci w trakcie trwania umowy o pracę, a także w razie pozostawienia jakichkolwiek niepokrytych jego zobowiązań wobec zakładu pracy (np. spłaty pożyczki zaciągniętej w zakładzie pracy ze środków ZFŚS lub zakładowej kasy zapomogowo-pożyczkowej), kwoty należności zostały potrącone np. z przysługującej od zakładu pracy odprawy pośmiertnej?

czytaj więcej »

Pytanie: Zmarł pracownik naszej firmy. Według naszej wiedzy nie był żonaty i nie miał dzieci. Żyją natomiast rodzice pracownika. Chciałabym się upewnić, czy są oni uprawnieni do otrzymania odprawy pośmiertnej oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Oboje rodzice zmarłego pracownika mają ukończone 50 lat. Pracownik mieszkał z rodzicami, był w ich domu również zameldowany. Jaki dokument ma stanowić potwierdzenie tego, że zmarły pracownik przyczyniał się do ich utrzymania?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracownikowi odchodzącemu na rentę socjalną (ponieważ całkowita niezdolność do pracy powstała w dzieciństwie) należy wypłacić odprawę?

czytaj więcej »

Pytanie: Z dniem 31 marca nasza pracownica, która osiągnęła wiek emerytalny i wychowała więcej niż czworo dzieci chce przejść na emeryturę „mama 4 plus”. Pracownica posiada ogólny staż pracy 4 lata. Czy ma prawo do odprawy emerytalnej zgodnie z Kodeksem pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy jednostką samorządową. Czy jesteśmy zobowiązani wypłacić odprawę rentową pracownicy, która chorowała przez pół roku i po ustaniu zatrudnienia przeszła na świadczenie rehabilitacyjne? Osoba ta przejdzie na rentę w listopadzie 2019 r. Jej staż w naszej jednostce wynosi 1,5 roku. Dodatkowo osoba ta była zatrudniona przez 8,5 roku w przychodni rehabilitacyjnej oraz przez 6 miesięcy pobierała zasiłek dla bezrobotnych z PUP.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony także na stanowisku niepedagogicznym rozwiązał obie umowy o pracę w tym samym dniu w związku z przejściem na emeryturę. Ile odpraw emerytalnych należy mu wypłacić?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik otrzymał od pracodawcy oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę na czas określony z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Przyczynę wypowiedzenia stanowił brak pisemnej akceptacji przez pracownika umowy o zakazie konkurencji. Czy temu pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna (pracodawca zatrudnia powyżej 20 osób)?

czytaj więcej »

Pytanie: Zwolniliśmy pracownicę na podstawie art. 53 § 1 pkt 1 lit b kp (z powodu długotrwałej nieobecności chorobowej). W dniu zwolnienia miała już ukończone 60 lat. Po zakończeniu pobierania zasiłku chorobowego pracownica przez pewien czas pobierała jeszcze świadczenie rehabilitacyjne, a następnie przeszła na emeryturę. Czy nasz zakład pracy powinien wypłacić jej odprawę emerytalną jako ostatni pracodawca? Jeżeli tak, czy konieczny jest wniosek byłej pracownicy o wypłatę odprawy?

czytaj więcej »

wiper-pixel