WYDANIE ONLINE

Zakłady pracy jako płatnicy mają obowiązek pobierania miesięcznych zaliczek na podatek od dochodów uzyskiwanych w tych zakładach przez pracowników. Prawidłowe rozliczanie tych zaliczek zależy od kilku czynników takich jak potrącanie stosownych kosztów uzyskania przychodów, czy dobór właściwej stawki podatku. Płatnicy zdążyli się już przyzwyczaić do nowych parametrów podatkowych, gdyż obowiązują one od 1 października 2019 r. i od 1 stycznia 2020 r. dalej będą kontynuowane w tych wysokościach. Należy jednak mieć na uwadze pewne nowe rozwiązania, o których piszemy niżej.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2020 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2.600 zł brutto, natomiast minimalna stawka godzinowa 17 zł brutto. Powyższe stawki wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z 18 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r., wydanego na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z 10 października 2002 r.

czytaj więcej »

Na przełomie roku często pojawiają się wątpliwości dotyczące odprowadzania składek na ubezpieczenia z tytułu umów zlecenia, zwłaszcza w przypadku gdy zleceniobiorcy mają inne tytuły do ubezpieczeń.

czytaj więcej »

W jakim zakresie 50-letnie lub 10-letnie okresy przechowywania dokumentacji dotyczą osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia? Sprawdź, jaką opinię wydał niedawno w tym zakresie resort pracy.

czytaj więcej »

W 2020 rok lekarze i lekarze dentyści uzyskają prawo do płatnego urlopu szkoleniowego oraz urlopu na samokształcenie realizowanych w ramach szkolenia specjalizacyjnego. Uproszczone zostaną również zasady zatrudniania cudzoziemców, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe poza UE. Prześledźmy najważniejsze rozwiązania.

czytaj więcej »

Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2020 wynosi 156.810 zł, a przyjęta do jej ustalenia kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia 5.227 zł – wynika z opublikowanego obwieszczenia ministerstwa pracy.

czytaj więcej »

Rada gminy lub miasta ma prawo ustalić wynagrodzenie zarządzającego gminą lub miastem wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w uchwale, ale jeżeli uchwała ta nie może powodować obniżenia płacy motywowanego politycznie lub z innych powodów niż sposób wykonywania pracy przez wybranego pracownika samorządowego. Jest to zakazana przez Kodeks pracy dyskryminacja.

czytaj więcej »

W jaki sposób powinno się liczyć opłaty za czynności radców prawnych w sprawach o długi składkowe, w której stroną są płatnicy ZUS? Na ten temat wypowiedział się Sąd Najwyższy w wydanej uchwale. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Stałe i uporczywe (długotrwałe) niewykonywanie uzasadnionych poleceń służbowych jest bardzo poważnym naruszeniem obowiązków pracowniczych. I może być przyczyną rozwiązania umowy o pracę (w skrajnym przypadku – nawet w trybie dyscyplinarnym). Może to dotyczyć nawet pracowników chronionych.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik ma dwa zajęcia komornicze: alimentacyjne na 600 zł miesięcznie oraz niealimentacyjne na kwotę 15.000 zł. Z potrąceń dobrowolnych jest składka grupowego ubezpieczenia na życie – 70 zł. Wynagrodzenie zasadnicze pracownika wynosi 2.980 zł, a miesięczna premia jest zmienna i wynosi przeważnie od 500 zł do 700 zł (płatne ostatniego dnia miesiąca). Od stycznia 2020 r. jesteśmy zobligowani do utworzenia PPK. W lutym zostanie zawarta umowa o prowadzenie PPK. Jak u tego pracownika, który zostanie uczestnikiem programu, dokonywać potrąceń? Nadmieniam, że będziemy wpłacać składki podstawowe. Pracownik ma odliczane zwykłe koszty uzyskania przychodów oraz stosowana jest kwota zmniejszająca podatek.

czytaj więcej »

Pytanie: Moja wątpliwość dotyczy prowadzenia papierowych list obecności. Dotychczas po wpłynięciu list obecności do kadr uzupełnialiśmy je o kody nieobecności, gdyż ułatwiało to tworzenie kart pracy. Spotkaliśmy się jednak z opinią, że na zbiorczej liście obecności powinny się znajdować tylko imiona i nazwiska pracowników, miesiąc i dni tygodnia oraz data i podpis pracowników. Czy w związku z tym nasze postępowanie jest nieprawidłowe? Proszę również o informację, gdzie powinno się przechowywać zbiorcze listy obecności i jak długo?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy można umieszczać w aktach pracownika wypis z dowodu osobistego? Czy stosowanie takiego wypisu przez pracodawcę jest dopuszczalne w świetle zmienionych przepisów Kodeku pracy o danych osobowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Jako gmina zawieramy umowy zlecenia na sprzątanie przystanków z osobami fizycznymi. Zleceniobiorca po wykonaniu zlecenia składa oświadczenie z przepracowanych godzin, podpisując się. Czy inne osoby, np. sołtys danej miejscowości czy pracodawca, muszą podpisywać to oświadczenie?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica, która jest zatrudniona jest w systemie równoważnym i wykonuje pracę w warunkach uciążliwych, wraca do pracy po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Złożyła wniosek o obniżenie wymiaru etatu do 7/8 etatu. Czy jako matka karmiąca dziecko piersią może pracować w systemie równoważnym (na podstawie grafiku, włącznie z sobotami i niedzielami będącymi jej dniami harmonogramowo pracującymi, w warunkach uciążliwych) oraz w różnych godzinach pracy (np. od 7.00 do 13.00, od 16.00 do 22.00, uwzględniając 2 przerwy na karmienie dziecka)?

czytaj więcej »

Pytanie: W naszej firmie działają trzy związki zawodowe: jeden zakładowy (zrzeszający około połowy załogi) oraz dwa międzyzakładowe skupiające znacznie mniej członków (po kilkanaście osób). Czy prezes zarządu może zadać od pracownika kadr lub płac wykazu pracowników należących do międzyzakładowych organizacji związkowych międzyzakładowych? Czy to nie jest wyłącznie sprawa pracownika, do jakiej organizacji związkowej należy (pragnę zauważyć, że pracownik może obawiać się dyskryminowania ze względu na przynależność związkową)?

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o informację, czy jest możliwe skorygowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2019 rok w następnym roku kalendarzowym?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica mająca zajęcie komornicze niealimentacyjne złożyła podanie o zapomogę ze środków ZFŚS. Pracodawca po przeanalizowaniu wniosku przyznał jej zapomogę w kwocie 3.000 zł. Czy tego rodzaju wypłata będzie zwolniona z zajęcia komorniczego?

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o informację, czy wynagrodzenie za czas strajku (nauczyciele nie świadczyli pracy w kwietniu 2019 roku) należy doliczyć do podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r.? Dodam, że wynagrodzenie potrącone za czas strajku zostało wypłacone nauczycielom w grudniu 2019 r.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracodawca wypłacał wynagrodzenie chorobowe w wysokości 100% podstawy wymiaru. Postanowił jednak zmniejszyć stawkę procentową wypłacanego wynagrodzenia chorobowego do wysokości ustawowej. Z dniem 20 listopada 2019 r. wszedł w tym zakresie zmieniony regulamin. W jakiej wysokości należało wypłacić wynagrodzenie chorobowe pracownikowi, który chorował w listopadzie? Dodam, że wypłacamy wynagrodzenia na koniec miesiąca.

czytaj więcej »

Pytanie: W zakładzie pracy oprócz wynagrodzenia za pracę wypłacana jest premia dodatkowa i nagroda za określone zadania. Nie ma do nich regulaminu, otrzymujemy wniosek od kierownika z kwotą do wypłacenia. Czy należy te składniki wliczać do ekwiwalentu za urlop?

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniliśmy pracownika będącego emerytem. Na jakim druku oraz w jakim terminie powinniśmy poinformować o tym ZUS?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy osoba zatrudniona na podstawie kontraktu na pełnienie zawodowej służby wojskowej i jednocześnie zatrudniana przez nas na umowę zlecenia (wynagrodzenie miesięczne w kwocie 400 zł brutto) będzie musiała mieć odprowadzane obowiązkowo składki na ubezpieczenia społeczne. Czy zleceniodawca potrąca tylko składkę zdrowotną, a składki społeczne są dobrowolne?

czytaj więcej »

wiper-pixel