WYDANIE ONLINE

Płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych będący pracodawcami i zleceniodawcami mają obowiązek rozliczyć ten podatek od dokonywanych przez siebie świadczeń ze stosunku pracy i umów cywilnoprawnych. W tym celu należy korzystać z nowych formularzy deklaracji i informacji podatkowych, które określiło rozporządzenie ministra finansów z 9 grudnia 2019 r. Sprawdź, jak wywiązać się z obowiązków wobec fiskusa, szczególnie po zmianach podatkowych, które obowiązują od 1 sierpnia i 1 października 2019 r.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2020 r. nie można już wpłacać podatku na dotychczasowe rachunki. Nowy, indywidualny rachunek podatkowy, zwany mikrorachunkiem, dotyczy podatku PIT, CIT, VAT oraz niepodatkowych należności budżetowych.

czytaj więcej »

PIT zerowy stosuje się do dnia ukończenia przez podatnika 26 lat. Oznacza to, że od wszystkich przychodów otrzymanych od tej daty należy już pobierać zaliczki na podatek dochodowy, zgodnie ze stawką podatku obowiązującą w tym dniu. Sprawdź szczegółowy wykaz wynagrodzeń podlegających opodatkowaniu, wraz z numerami pozycji w PIT-11, w których należy je wykazać.

czytaj więcej »

Informację PIT-11 za 2019 rok należy sporządzić w wersji 25, która została wprowadzona rozporządzeniem z 9 grudnia 2019 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych. Wersja PIT-11(25) znacząco różni się od dotychczas obowiązujących. Sprawdź, jak rozliczać z fiskusem zasiłki chorobowe.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2020 r. średniej wielkości pracodawcy powinni rozpocząć wprowadzanie pracowniczych planów kapitałowych. Obowiązek dotyczy firm, które w połowie 2019 r. zatrudniały od 50 do 249 osób zatrudnionych.

czytaj więcej »

Wyższe niż kodeksowe odszkodowanie z tytułu wypowiedzenia umowy o pracę niezgodnego z prawem lub nieuzasadnionego należy się pracownikowi tylko wówczas, jeżeli stosowne postanowienia, o podwyższonym odszkodowaniu, znajdą się w umowie o pracę. Jeżeli ich nie ma, odszkodowanie należy się na zasadach kodeksowych.

czytaj więcej »

Obywatel polski, zamieszkujący na stałe za granicą, nawet jeżeli jest zatrudniony przez polską instytucję mającą siedzibę w kraju, w którym stale mieszka, powinien być zatrudniony na zasadach zagranicznego prawa, zwłaszcza, gdy tamtejsze prawo pracy jest bardziej korzystne dla pracownika niż przepisy polskie.

czytaj więcej »

Zakładowa organizacja związkowa ma prawo do uzyskania informacji o wynagrodzeniach osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych w instytucji publicznej na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dotyczy to także informacji o zarobkach kadry kierowniczej publicznej jednostki służby zdrowia.

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniamy zleceniobiorcę w wieku 27 lat. Jest on wynagradzany stawką godzinową w wysokości 17 zł. Posiadamy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Regulamin funduszu przewiduje, że zleceniobiorcy również są osobami uprawnionymi do korzystania z niego, po spełnieniu warunków socjalnych. W lutym 2020 r. zleceniobiorca otrzyma ze środków ZFŚS dofinansowanie do zimowego wyjazdu, w wysokości 500 zł. Zwykle zleceniobiorca wykonuje swoje prace w ciągu około 120 godzin. Z umowy podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalno-rentowym i dobrowolnie chorobowemu, gdyż co prawda pracuje jeszcze w innej firmie, też na zlecenie, ale tam zarobki nie przekraczają 200 zł miesięcznie. Jak rozliczyć wynagrodzenie za luty 2019 r.?

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o informację, w jakim terminie pracodawca powinien wystawić świadectwo pracy za umowę na czas określony, z mocy prawa przedłużoną do dnia porodu, w sytuacji gdy informacja o porodzie pracownicy dotarła do pracodawcy w piątym dniu licząc od dnia urodzenia dziecka?

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o informację, czy dopuszczalna jest sytuacja, w której pracodawca notorycznie wymaga od osób zatrudnionych wykonywania czynności w ramach dwóch, rodzajowo różnych stanowisk pracy? Jakie są konsekwencje takiej sytuacji? Dodam, że pracodawca nie zapewnia pracownikom żadnego dodatkowego wynagrodzenia w związku z wykonywaną dodatkowo pracą.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracownik zatrudniony na stanowisku biurowym, sporadycznie kierujący samochodem osobowym w ramach obowiązków służbowych, podlega szczególnym badaniom wstępnym i okresowym? Jak w tej sytuacji określić stanowisko pracy na skierowaniu na badania lekarskie?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownikiem samorządowym może być osoba, która m.in. jest obywatelem polskim. W starych wzorach kwestionariuszy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie była informacja o obywatelstwie. Czy obecnie można żądać danych o obywatelstwie? Czy żądać ich od kandydata do pracy, czy dopiero od pracownika? Czy w formie np. oświadczenia, czy w kwestionariuszu jako np. dodatkowe dane osobowe?

czytaj więcej »

Pytanie: U części pracowników świadczenia z ZFŚS nie przekroczyły 1.000 zł, a u niektórych przekroczyły i od nadwyżki ponad tę kwotę zakład odprowadził podatek dochodowy (wypłacone były tylko świadczenia pieniężne). Czy wartość nadwyżki ponad 1.000 zł i odpowiednio podatek od tej nadwyżki należy wykazać w pozycjach: 29 i 30 PIT-11, a wartość 1.000 zł i poniżej 1.000 zł (u tej części pracowników, którzy otrzymali łącznie w roku świadczenia poniżej 1.000 zł) w nowej części F PIT-11, np. poz. 75 i 76? W jaki sposób wykazać takie same świadczenia jak w pkt 1, ale wypłacone byłym pracownikom emerytom? W tym przypadku nie pobrano zaliczek na podatek dochodowy, gdyż świadczenia nie przekroczyły 3.000 zł. Czy w części F PIT-11?

czytaj więcej »

Pytanie: W związku z nowymi przepisami dotyczącymi mikrorachunku podatkowego, proszę o informację, czy każdy podmiot jest zobowiązany do wygenerowania takiego rachunku?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w umowie o pracę na czas nieokreślony można czasowo ustalić wynagrodzenie, np. w drodze zapisu, zgodnie z którym wynagrodzenie zasadnicze przysługuje pracownikowi w wysokości 3.000 zł w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r., a od 1 lipca 2020 r. zostanie ustalona nowa stawka?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasz pracownik od 1 listopada 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. przebywa na urlopie bezpłatnym. Pracownik jest sprzedawcą i wypracował premię za wrzesień i październik, która została wypłacona w listopadzie za wrzesień i w grudniu za październik. Czy w tej sytuacji wpłacamy pracownikowi premię w trakcie urlopu bezpłatnego, czy wypłacimy wypracowaną premię po powrocie pracownika z urlopu bezpłatnego?

czytaj więcej »

Pytanie: Na początku grudnia pracownik złożył wniosek o opiekę nad dzieckiem (art. 188 kp) na dzień 23 grudnia 2019 r. i 3 wnioski urlopowe (na okresy od 24 do 27 grudnia 2019 r., od 30 do 31 grudnia 2019 r., oraz od 2 do 3 stycznia 2020 r.). Następnie do zakładu pracy wpłynęły 2 zwolnienia lekarskie z tytułu opieki nad chorym dzieckiem do 14 lat (od 23 do 31 grudnia 2019 r. oraz od 2 do 3 stycznia 2020 r.). Jak powinniśmy rozliczyć nieobecność pracownika we wspomnianym okresie w związku z otrzymaniem wniosków o opiekę i urlop oraz zwolnień lekarskich obejmujących ten sam okres?

czytaj więcej »

Pytanie: Od tego roku wprowadziliśmy w regulaminie wynagrodzeń możliwości uzyskania nagrody z zysku. Według regulaminu tworzony jest fundusz nagród po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Wysokość indywidualnej nagrody skorelowana jest z rocznym wynagrodzeniem – każdy z pracowników otrzymuje kwotę, która jest mnożnikiem wynagrodzenia rocznego oraz danego wskaźnika. Wskaźnik jest taki sam dla wszystkich pracowników, nie jest on zależny od indywidualnej oceny czy wkładu pracownika. Czy taki składnik będzie wliczany do podstawy wymiaru zasiłków chorobowych? Dodam, że okresy otrzymywania wynagrodzenia chorobowego i zasiłku nie są wliczane do podstawy stanowiącej wypłatę.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik po długotrwałym zwolnieniu zamierza ubiegać się o rentę w ZUS. Proszę o informację, jakie dokumenty powinien otrzymać z zakładu pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Z uwagi na postępowanie odwoławcze pracownikowi zostało przyznane świadczenie rehabilitacyjne z wyrównaniem za okres trzech miesięcy, którego będziemy płatnikiem. W jaki sposób rozpisać tę wypłatę w dokumentach ubezpieczeniowych?

czytaj więcej »

wiper-pixel