WYDANIE ONLINE

Nałożenie na podmioty zatrudniające obowiązku wdrożenia PPK oraz umożliwienie osobom zatrudnionym decydowania o przeznaczeniu środków ma zbudować oszczędności, które pozwolą posłużą uczestnikom na zaspokojenie potrzeb w szczególnych sytuacjach w życiu. Jednak, aby osiągnąć sukces przy wdrożeniu PPK, oprócz odbudowania zaufania do rynku kapitałowego niezbędne jest także odpowiednie nastawienie podmiotów zatrudniających.

czytaj więcej »

Pytanie: 31 grudnia 2018 r. pracodawca zatrudniał 249 osób na podstawie stosunku pracy. Jednak w lipcu 2019 roku przeprowadził zwolnienia grupowe 1 września tego roku zatrudnia już tylko 49 osób. Czy ma obowiązek tworzenia PPK (zawarcia umowy o zarządzanie PPK do 25 października 2019 r.) w 2019 roku?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracodawca zatrudniał 31 grudnia 2018 r. 333 osoby, z czego tylko 82 osoby były zatrudnione na podstawie umowy o pracę, pozostali to studenci na umowie zlecenia. Kiedy powstanie obowiązek tworzenia PPK, biorąc pod uwagę, że 30 czerwca 2019 r. w zatrudnieniu pozostało 48 osób na podstawie umowy o pracę i 121 studentów świadczących pracę na podstawie umowy zlecenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracodawca zatrudniał 30 czerwca 2019 r. 47 osób. W sierpniu 2019 roku zatrudnił dodatkowe 8 osób. Wszystkie osoby zatrudnione, poza pięcioma, pracują na podstawie umowy o pracę. Czy obowiązkiem pracodawcy będzie utworzenie PPK w pierwszym, czy drugim półroczu 2020 roku?

czytaj więcej »

Pytanie: W pierwszych dniach czerwca 2019 r. pracodawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę 11 osób. Stan zatrudnienia u pracodawcy 30 czerwca 2019 r. wyniósł 55 osób. W sierpniu 2019 roku pracodawca ten zwolnił 5 osób, a we wrześniu kolejne 3, w związku z tym 31 grudnia 2019 r. stan zatrudnienia u pracodawcy wyniósł 47 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Czy pracodawca ma obowiązek tworzyć PPK w pierwszej, czy drugiej połowie 2020 roku?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracodawca zatrudniał 30 czerwca 2019 r. 51 osób, w związku z czym ustalił, że obowiązek tworzenia PPK obejmie go 1 stycznia 2020 r. Jednakże w drugiej połowie września 2019 roku odsprzedał część przedsiębiorstwa i jego stan zatrudnienia uległ znaczącej zmianie. Czy pracodawca nadal ma obowiązek tworzenia PPK w pierwszej połowie 2020 roku?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy po wdrożeniu pracowniczego planu kapitałowego istnieje możliwość wprowadzenia także pracowniczego programu emerytalnego? Czy uczestnicy tych form oszczędzania otrzymają dopłaty ze środków publicznych?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracodawca w wymaganym przepisami terminie założył pracowniczy plan kapitałowy. Jednak osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie nie przystąpiły do PPK i wnioskują do pracodawcy o utworzenie pracowniczego programu emerytalnego. U pracodawcy nie działa żadna zakładowa organizacja związkowa. Czy w takiej sytuacji po wdrożeniu PPK pracodawca może utworzyć i prowadzić PPE?

czytaj więcej »

Pytanie: W jakim terminie powinna wdrożyć PPK firma, która powstała 1 września 2019 r., a 31 grudnia 2019 r. zatrudniała 30 osób?

czytaj więcej »

Pytanie: W jakim terminie powinna wdrożyć PPK nowa firma, która powstanie już po upływie określonych w ustawie o PPK terminów ich wprowadzenia? Załóżmy, że chodzi o firmę, która od pierwszego miesiąca funkcjonowania zatrudnia 12 osób.

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o informację, czy i w jakich terminach PPK zobowiązany będzie wdrożyć jednoosobowy przedsiębiorca, który rozpocznie swoją działalność w 2021 roku?

czytaj więcej »

Pytanie: W naszej firmie funkcjonuje PPK. Obecnie planujemy nabycie w całości innego przedsiębiorstwa, które również tworzy PPK dla swoich pracowników. Czy po nabyciu przedsiębiorstwa i przejęciu jego pracowników w naszej firmie będą funkcjonowały dwa pracownicze plany kapitałowe?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracodawca zatrudnia 35 osób. Z uwagi na znaczną rotację pracowników upatruje w PPK cennego „benefitu” pracowniczego, który mógłby zachęcić osoby zatrudnione do pozostania w firmie. Dlatego zainteresowany jest wcześniejszym, niż wynika to z terminów przewidzianych w ustawie, wprowadzeniem PPK w swojej firmie. Czy ma możliwość wprowadzenia PPK jeszcze w pierwszej połowie 2020 r.?

czytaj więcej »

Pytanie: Przygotowując się do wdrożenia PPK, musimy dostosować nasz system kadrowo-płacowy do rozliczania wpłat. Proszę o informację, w jaki sposób następować będzie wymiana danych między podmiotem zatrudniającym a instytucją finansową?

czytaj więcej »

Pytanie: Podmiot zatrudniający tworzący grupę kapitałową zastanawia się nad tym, czy wdrożyć PPK we wszystkich spółkach w jednym czasie, czy rozłożyć wdrożenie na kolejne terminy wynikające z ustawy. Jakie argumenty powinien rozważyć podmiot zatrudniający?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy mając na względzie obowiązki informacyjne pracodawcy, podmiot zatrudniający może np. drogą mailową informować pracowników o możliwościach związanych z PPK?

czytaj więcej »

Pytanie: Wśród pracowników są osoby, których wynagrodzenie nie przekracza 1,2-krotności płacy minimalnej. W jaki sposób podmiot zatrudniający powinien je poinformować o możliwości obniżenia wysokości wpłaty podstawowej do PPK?

czytaj więcej »

Pytanie: U pracodawcy występuje duża rotacja pracowników. W jaki sposób powinniśmy informować o warunkach oszczędzania w PPK nowo zatrudnione osoby? Chcielibyśmy w precyzyjny sposób ustalić procedurę postępowania w takiej sytuacji.

czytaj więcej »

Pytanie: Jestem pracodawcą, który zatrudnia 33 osoby na podstawie umowy o pracę oraz 15 na umowę zlecenia (za wszystkie te osoby obowiązkowo płacę składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe). Wiem, że mam obowiązek od 1 lipca 2020 r. tworzyć PPK. Gdzie powinienem szukać informacji dotyczących instytucji finansowej? Czy PPK będzie oferował bank, w którym prowadzę rachunek firmowy? Na podstawie jakich kryteriów mam dokonać tego wyboru?

czytaj więcej »

Pytanie: Znalazłem na Portalu PPK oferty instytucji finansowych. Czy na stronie mojeppk.pl znajdują się wszystkie instytucje, z którymi mogę zawrzeć umowy w ramach PPK? Czy jeżeli żadna z instytucji nie będzie chciała zawrzeć ze mną umowy o zarządzanie to oznacza, że nie będę musiał tworzyć PPK w swojej 26-osobowej firmie?

czytaj więcej »

Pytanie: Jestem pracodawcą, który zatrudnia 19 osób, nie posiadam związków zawodowych ani żadnej innej sformalizowanej reprezentacji pracowników. Decyzje dotyczące np. benefitów podejmuje cała załoga. Czy w przypadku PPK mam obowiązek wybrania reprezentacji pracowników, czy mogę konsultować wybór instytucji zarządzającej z całą załogą?

czytaj więcej »

Pytanie: Jestem pracodawcą, który zatrudnia 229 osób. Nie posiadam związków zawodowych i chciałbym – zgodnie z przepisami ustawy o PPK – zawrzeć porozumienie z reprezentacją pracowników W jaki sposób powinna zostać wyłoniona reprezentacja pracowników, o której mowa w art. 7 ustawy o PPK?

czytaj więcej »

Pytanie: U pracodawcy działa reprezentacja pracowników, którzy są delegatami do Europejskiej Rady Zakładowej. W najbliższym czasie będą przeprowadzane wybory na kolejną jej kadencję. Nowa kadencja rozpocznie się w tym samym miesiącu, w którym pracodawca zostanie objęty obowiązkiem tworzenia PPK. Proszę o informację, czy delegaci do Europejskiej Rady Zakładowej mogą być również reprezentacją pracowników na potrzeby PPK, o których mowa w art. 7 ustawy o PPK?

czytaj więcej »

Pytanie: Jestem pracodawcą, który ma obowiązek utworzenia PPK na drugim etapie, w związku z faktem zatrudniania na dzień 30 czerwca 2019 r. 75 pracowników. Ze względu na słabszą kondycję finansową chciałbym przystąpić do PPK dopiero w drugiej połowie 2020 roku. Czy mogę tak postąpić i nie spotka mnie za to żadna kara?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy instytucja finansowa, z którą podpisałem umowę o zarządzanie PPK, a także umowę o prowadzenie PPK, może w dowolnym momencie wypowiedzieć taką umowę? Co w takiej sytuacji powinienem zrobić?

czytaj więcej »

Pytanie: Jestem pracodawcą, u którego działają 4 związki zawodowe. Z trzema z nich osiągnąłem porozumienie o wyborze instytucji finansowej, z którą chciałbym podpisać umowę o zarządzanie PPK. Czy mając porozumienie z większością związków zawodowych, mogę zawierać umowę o zarządzanie PPK już w tym momencie, czy muszę odczekać do 30 dni przed ostatecznym terminem na zawarcie tej umowy i dopiero wtedy zawrzeć umowę o prowadzenie PPK?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy umowy, które jako pracodawca będę zawierał w ramach PPK, podlegają negocjacji? Czy mogę uzyskać niższe koszty od tych, które są prezentowane na Portalu PPK? Czy jest coś ważnego, na co powinienem zwrócić uwagę przed zawarciem umowy o zarządzanie PPK?

czytaj więcej »

Pytanie: Jestem pracodawcą, który prowadzi PPK. Zatrudniam nową osobę (w wieku 28 lat) na podstawie umowy zlecenia od 21 marca na dwa miesiące. Następnie chcę zatrudnić tę osobę na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. W którym momencie będę miał obowiązek zapisania jej do PPK? Jak sytuacja wyglądałaby, gdybym tę samą osobę zatrudnił od razu na podstawie umowy o pracę?

czytaj więcej »

Pytanie: Od lutego 2020 r. zatrudniam nową pracownicę, która była już uczestniczką PPK w innej firmie., U mnie nie jest jeszcze prowadzone PPK (dopiero w 2021 roku przystąpię do PPK, według stanu na 31 grudnia 2019 r. zatrudniam poniżej 20 osób). Co w takiej sytuacji mam zrobić? Czy nowa pracownica będzie miała przerwę od PPK przez ten okres? Czy to oznacza, że wypłaty transferowej, o której mowa w art. 19 ustawy o PPK, pracownica będzie mogła dokonać dopiero w 2021 roku?

czytaj więcej »

Pytanie: W związku z faktem, że 30 czerwca 2019 r. zatrudniałem mniej niż 50 osób i obowiązek tworzenia PPK obejmuje mnie w drugiej połowie 2020 roku. Chciałbym jednak już teraz przekazać pracownikom informacje, od kiedy mogą składać deklaracje dotyczące uczestnictwa do PPK (chodzi o osoby w wieku 55–69 lat). Od którego dnia mogę te deklaracje przyjmować? Czy jeżeli pracownik złoży deklarację przed lipcem 2020 roku, będą one ważne?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy deklaracja rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, złożona pracodawcy 31 marca, dotyczy już wynagrodzenia wypłaconego w tym dniu? Czy skutkuje ona dopiero od 1 kwietnia? Proszę również o informację, czy podobnie wygląda sytuacja z zapisaniem się do PPK osoby w wieku powyżej 55. roku życia?

czytaj więcej »

Pytanie: W PPK uczestniczą  osoby, które zostały zapisane automatycznie w poprzednich latach, ale w 2027 r. kończą 55 rok życia. Czy takie osoby mają obowiązek złożenia deklaracji uczestnictwa w PPK?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownicy przynoszą do naszego działu kadr wnioski i oświadczenia, które zgodnie z przepisami ustawy i wiążącą pracodawcę umową o zarządzanie PPK, powinni składać bezpośrednio do instytucji finansowej (np. wniosek o wypłatę 25% środków uczestnika w przypadku poważnego zachorowania). Czy jako pracodawca mimo wszystko powinniśmy takie dokumenty przyjmować i przekazywać do instytucji finansowej?

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o informację, do kiedy podmiot zatrudniający zobowiązany jest naliczyć pierwszą wpłatę do PPK, jeżeli zatrudnia 100 osób i zamierza zawrzeć umowy w ramach PPK w najpóźniejszym możliwym terminie?

czytaj więcej »

Pytanie: Do kiedy należy odprowadzić wpłatę do PPK w sytuacji gdy wynagrodzenia za pracę są u pracodawcy wypłacane osobom zatrudnionym w terminie do 10. dnia następnego miesiąca?

czytaj więcej »

Pytanie: W jakim terminie należy zaprzestać dokonywania wpłat za uczestnika PPK, który 10. dnia danego miesiąca złożył deklarację w sprawie rezygnacji z wpłat, przy założeniu, że wynagrodzenia w firmie są pracownikom wypłacane w terminie do 10. dnia kolejnego miesiąca?

czytaj więcej »

Pytanie: Podmiot zatrudniający nie uwzględnił nagrody dla pracownika jako składnika, od którego należy naliczyć i pobrać wpłatę do PPK. W jaki sposób należy dokonać korekty wpłat do PPK?

czytaj więcej »

Pytanie: Co zrobić w sytuacji, gdy dojdzie do opóźnień w dokonywaniu wpłat na PPK? Z jakimi konsekwencjami może liczyć się w takim przypadku pracodawca?

czytaj więcej »

Pytanie: Otrzymaliśmy od komornika zawiadomienie o zajęciu wynagrodzenia jednego z naszych pracowników. Czy wpłaty na PPK mogą podlegać egzekucji oraz w jaki sposób podmiot zatrudniający powinien dokonywać potrąceń?

czytaj więcej »

Pytanie: W oparciu o jakie kryteria pracodawca może różnicować wysokość opłacanej za pracowników wpłaty dodatkowej?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracodawca znajduje się obecnie w trudnej sytuacji finansowej, chciałby więc wycofać się z finansowania za osoby zatrudnione wpłat dodatkowych. W jaki sposób może dokonać tej zmiany, aby była ona skuteczna?

czytaj więcej »

Pytanie: Uczestnik PPK złożył pracodawcy wniosek o dokonywanie wpłat dodatkowych w wysokości 1% wynagrodzenia. W jaki sposób podmiot zatrudniający powinien postąpić i od kiedy zacząć dokonywanie wpłat?

czytaj więcej »

Pytanie: W jaki sposób należy ustalać podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia chorobowe, wypadkowe, zdrowotne oraz składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kontekście wpłat do PPK?

czytaj więcej »

Pytanie: W jaki sposób należy przekazać wpłatę do PPK w sytuacji gdy wypłata świadczeń związanych z zatrudnieniem następuje już po rozwiązaniu umowy z pracownikiem?

czytaj więcej »

Pytanie: Osoba zatrudniona, która korzysta z możliwości obniżenia wpłaty podstawowej do PPK, po naliczeniu wynagrodzenia i pobraniu wpłaty w wysokości 0,5% otrzymała w tym samym miesiącu nagrodę, przez co utraciła ona możliwość naliczenia wpłaty w obniżonej wysokości. Jak postąpić w przedstawionej sytuacji?

czytaj więcej »

Pytanie: Ze względu na wysokość osiąganego wynagrodzenia pracownik zadeklarował obniżenie wpłaty podstawowej do PPK do 0,5%. Jednocześnie złożył wniosek o naliczanie wpłat dodatkowych w wysokości 2,0%. Jak należy postąpić w przedstawionej sytuacji? Czy podmiot zatrudniający powinien uwzględnić obie dyspozycje?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracodawca 31 grudnia 2019 r. zatrudniał 25 osób. W związku z tym ustalił, że obowiązkiem tworzenia PPK zostanie objęty w drugiej połowie 2020 r. Jednak w połowie stycznia 2020 roku rozwiązał stosunek pracy z 16 osobami i zatrudniał już tylko 9 osób. Czy w takim przypadku może skorzystać ze zwolnienia dla mikroprzedsiębiorców i w sytuacji gdy wszyscy pracownicy złożą deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, nie będzie zobowiązany do utworzenia PPK?

czytaj więcej »

wiper-pixel