WYDANIE ONLINE

Do końca marca 2020 r. jednostki należące do sfery budżetowej mają czas na uregulowanie tzw. trzynastek za 2019 r. Dodatkowe wynagrodzenie roczne ma charakter roszczeniowy i przysługuje pracownikom spełniającym ustawowy warunek co do okresu przepracowanego w minionym roku. Sprawdź, jak prawidłowo ustalić pracownikom prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r., a także uniknij problemów związanych z obliczeniem jego wysokości i wypłatą.

czytaj więcej »

Do 2 marca 2020 r. płatnicy składek mają obowiązek przekazać ubezpieczonym, np. pracownikom, zleceniobiorcom, informacje roczne za rok 2019, tzn. informacje o składkach na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, o wypłaconych świadczeniach oraz o przerwach w opłacaniu składek. Za 2019 rok po raz pierwszy należy przekazać informację na nowym wzorze.

czytaj więcej »

Zmiany dotyczą druków ZUS DRA cz. II i ZUS RCA cz. II. Nadano także nowe brzmienie opisom dwóch kodów tytułu ubezpieczenia: 05 90 i 05 92. Wynika to z wprowadzenia preferencji składkowej nazwanej małym ZUS „plus”. Sprawdź, jak poprawnie wypełniać te formularze.

czytaj więcej »

Od 1 czerwca 2020 r. zaczną obowiązywać zmodyfikowane wzory kilku formularzy zusowskich. Zmiany obejmują informację miesięczną i rozliczeniową dla osoby ubezpieczonej (ZUS IMIR), a także druki: ZUS RCA (imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach) oraz ZUS DRA (deklaracja rozliczeniowa). Natomiast od marca br. pojawi się też zmiana w jednym z kodów.

czytaj więcej »

Okres delegowania pracowników na terytorium RP ma być ograniczony do 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy na podstawie umotywowanego powiadomienia złożonego do PIP. Takie zmiany wynikają z projektu przygotowanego przez ministerstwo pracy.

czytaj więcej »

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców postuluje ujednolicenie zasad dotyczących informowania pracodawców o terminach pełnienia służby wojskowej przez ich pracowników. Chodzi o to, by o wezwaniu pracownika do pełnienia służby w wyznaczonych dniach pracodawcy za każdym razem byli informowani z urzędu od władz wojskowych.

czytaj więcej »

Pracodawca nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za wypadek, któremu uległ pracownik poza budynkiem lub posesją należącą do pracodawcy.

czytaj więcej »

Pracodawca, po dokonaniu wypowiedzenia zmieniającego nie musi cofać oświadczenia o tym wypowiedzeniu, jeżeli nie miał wiedzy o szczególnej ochronie pracownika – adresata wypowiedzenia, a informacja o tej ochronie dotarła do niego z opóźnieniem i po złożeniu oświadczenia o wypowiedzeniu.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica otrzymała w lutym 2020 r. dofinansowanie na zimowisko dla dwójki dzieci w wieku 10 i 12 lat, w wysokości po 500 zł na każde. Spółka nie posiada ZFŚS, dlatego ewentualną pomoc dla pracowników funduje z rezerwy odłożonej ze środków bieżących. Zimowisko zostało wykupione w biurze podróży. Czy pieniądze są przychodem pracownicy i czy korzystają ze zwolnienia z podatku PIT oraz składek ? Wynagrodzenie pracownicy wynosi 2.700 zł. Pracownica zrezygnowała z wpłat na PPK, ma prawo do podwyższonych kosztów uzysku i złożyła oświadczenie PIT-2.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik został zatrudniony na podstawie umowę na czas nieokreślony zawartej 25 stycznia 2017 r. W dniu 29 listopada 2019 r. otrzymał on wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Czy taki okres wypowiedzenia jest błędny w świetle prawa, pomimo że wydłużenie jego okresu ponad przewidziany przepisami Kodeksu pracy stanowi faktycznie korzyść dla pracownika (pozostaje on dłużej w zatrudnieniu)?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy będzie można przenieść pracownika zatrudnionego na podstawie powołania (skarbnika gminy) do innego pracodawcy w czasie trwania okresu wypowiedzenia? Rada gminy dokona odwołania skarbnika gminy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Czy w takiej sytuacji w czasie trwania okresu wypowiedzenia można będzie dokonać przeniesienia skarbnika na podstawie art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych na stanowisko kierownika w jednostce organizacyjnej innej gminy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik od roku powoływany jest do pełnienia terytorialnej służby wojskowej pełnionej rotacyjnie. W tym roku otrzymaliśmy zbiorczą informację, z której wynika, że będzie realizował „szkolenia rotacyjne” w ramach terytorialnej służby wojskowej, głównie w dni wolne od pracy – soboty i niedziele. W związku z tym proszę o informację, czy urlop bezpłatny, o którym mowa w art. 124 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, powinien być udzielany pracownikowi na te dni wolne? Czy pracownik powinien każdorazowo składać wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego? Czy pracownik może na piśmie zrezygnować z urlopu bezpłatnego, jeżeli pełniona przez niego służba wojskowa odbywa się w dni dla niego wolne od pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o prace w celu przygotowania zawodowego (od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2022 r.), który legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, przysługuje wyższy wymiar urlopu?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik kończy współpracę ze spółką przed zakończeniem miesiąca – 24 stycznia 2020 r. Należy mu się ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Spółka dokonuje wypłat do 10. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, tj. do 10 lutego. Czy w sytuacji gdy pracownik wyrazi zgodę na wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop razem z planowanymi wypłatami, to czy mamy nadal obowiązek wypłacić ekwiwalent w dniu ustania stosunku pracy, czy możemy to zrobić w terminie późniejszym, czyli do 10 lutego?

czytaj więcej »

Pytanie: W lutym (oprócz wynagrodzenia za pracę) pracownikowi będzie wypłacana trzynasta pensja za 2019 rok w kwocie 3.216,56 zł netto. Wynagrodzenie objęte jest zajęciem komorniczym z tytułu świadczeń alimentacyjnych w kwocie 700,00 zł miesięcznie i zajęciem komorniczym z innego tytułu. Czy z trzynastki powinna być potrącona kwota 700,00 zł + zajęcie niealimentacyjne do wysokości 3/5, czy cała trzynasta pensja podlega egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych?

czytaj więcej »

Pytanie: Galeria zatrudniła osobę z Ukrainy na umowę zlecenia, która nie ukończyła 26. roku życia i która ma miejsce zamieszkania w Polsce. Osoba ta posiada kartę pobytu wydaną przez wojewodę na okres 10 lat z dostępem do rynku pracy. Jednocześnie złożyła ona oświadczenie, że posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych). Czy osoba ta jest zwolniona z pobierania zaliczek od dochodów osobistych jako osoba, która nie ukończyła 26 lat?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasz pracownik został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Jako pracodawca jesteśmy zobowiązani wypłacić mu odprawę. Proszę o informację, czy powinniśmy naliczyć podatek od wypłaconej odprawy, skoro nasz pracownik jest osobą do 26. roku życia.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Proszę o informację, w jaki sposób ustalać wynagrodzenie pracownika za czas zwolnienia w celu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, a także za dni wolne udzielone temu pracownikowi w związku z wykonywaniem badań specjalistycznych?

czytaj więcej »

Pytanie: W firmie wprowadzony został nowy składnik wynagrodzeń, tj. premia miesięczna. Czy w takiej sytuacji powinniśmy przeliczyć wypłacone pracownikom świadczenia chorobowe?

czytaj więcej »

Pytanie: Rozliczając koszty delegacji pracownik przedłożył nam rachunek za taksówkę, którą dojechał na dworzec z miejsca zakwaterowania. Czy od tego rodzaju wypłaty powinniśmy naliczyć składki?

czytaj więcej »

Pytanie: Żona pracownika, który wystąpił z wnioskiem o przyznanie zasiłku opiekuńczego na drugie z dzieci, przebywa na urlopie wychowawczym. Czy w takiej sytuacji świadczenie to w ogóle przysługuje?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik w wieku powyżej 50 lat przedstawił zwolnienie lekarskie od 17 grudnia 2019 r. do 6 stycznia 2020 r. (płatne przez ZUS). Następnie złożył wniosek o 2 dni urlopu bezpłatnego od 7 do 8 stycznia i poszedł na kolejne zwolnienie od 9 do 22 stycznia (płatne rzez pracodawcę) oraz od 23 do 27 stycznia (płatne przez ZUS). Pracownik złożył wniosek o świadczenie rehabilitacyjne i od 28 stycznia będzie oczekiwał na decyzję z ZUS. Zatrudniony otrzymuje płacę zasadniczą w wysokości 2.600 zł oraz 20% dodatek stażowy. Jak powinniśmy rozliczyć tego pracownika za styczeń?

czytaj więcej »

wiper-pixel