WYDANIE ONLINE

Prowadzenie i obsługa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. W tej kwestii trzeba przestrzegać nie tylko rozporządzenia RODO, ale także ustawy o ZFŚS. Na co należy zwrócić uwagę przetwarzając dane osobowe w celach związanych z prowadzeniem działalności socjalnej?

czytaj więcej »

Czy zmiana okoliczności dotyczących pracownika (np. zmiana jego nazwiska) może wymagać aktualizacji bądź usunięcia danych osobowych zawartych w kwestionariuszach przechowywanych w aktach osobowych? Sprawdź, jakie stanowisko zajęło w tym zakresie ministerstwo pracy.

czytaj więcej »

Wyższy wymiar urlopu wypoczynkowego i to dla wszystkich (niezależnie od stażu pracy), gwarancja 2 wolnych niedziel w okresie 4 tygodni i dodatkowe przerwy w pracy wliczane do czasu pracy. To propozycje zmian w prawie pracy zgłoszone przez OPZZ. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Informacje dotyczące pracowników umieszczonych w ewidencji osób wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, płatnicy składek mają obowiązek przekazywać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zgłoszeniu danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze za dany rok kalendarzowy w terminie do 31 marca następnego roku kalendarzowego (na formularzu ZUS ZSWA).

czytaj więcej »

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomniał w komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej o obowiązkach niepełnosprawnych przedsiębiorców, którzy ubiegają się o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne.

czytaj więcej »

Z początkiem lutego 2020 r. weszła w życie umowa w sprawie wyjścia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. W związku z tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych  opublikował na swojej stronie internetowej informację na temat wydawania zaświadczeń A1 i E 101 dla osób, których dotyczy tzw. Brexit.

czytaj więcej »

Pracownik nie jest zobligowany do wykonywania jakichkolwiek prac na rzecz byłego pracodawcy po zakończeniu stosunku pracy. A jeżeli z powodu niedokończenia ustalonych zadań przed rozwiązaniem umowy o pracę pracodawca poniósł szkodę, były pracownik będzie z tego tytułu odpowiadał, ale na zasadach określonych w Kodeksie pracy, chyba że szkodę wyrządził byłemu pracodawcy umyślnie.

czytaj więcej »

Organ rentowy może wybrać płatnika składek jako podmiot zobowiązany do zwrotu świadczenia pobranego nienależnie przez świadczeniobiorcę. Tak wynika z uchwały Sądu Najwyższego. Sprawdź, co to oznacza dla płatników składek.

czytaj więcej »

Pytanie: Nasi pracownicy otrzymują zróżnicowane stawki godzinowe za pracę oraz dodatki za staż pracy. Nie zawsze, ze względu na wysokość stawki i liczbę godzin roboczych, udaje się uzyskać z nich wymagane minimalne wynagrodzenie. Dlatego też dodatkowo ustanowiono zmienne premie. Jak wypłacać ewentualne wyrównania i jak rozliczyć miesiąc, w którym pracownik był na urlopie wypoczynkowym czy zwolnieniu chorobowym? Czy też wyrównywać pensje do minimum, a jeśli tak, to w jaki sposób?

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniamy pracownika na umowę o pracę na czas określony zawartą do 30 czerwca 2020 r. Jest to pracownik produkcji. Chcielibyśmy tego pracownika awansować, przenosząc do innego działu. W takiej sytuacji jest możliwość zawarcia z pracownikiem umowy na okres próbny?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownicy po urlopie rodzicielskim został udzielony urlop wypoczynkowy (zaległy i bieżący). Na urlopie będzie do końca kwietnia, a potem zamierza łączyć pracę w obniżonym wymiarze z urlopem wychowawczym. Jednak do tej pory pracownica nie złożyła nam wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy, a ma na to 21 dni przed podjęciem zatrudnienia. Czy ustalając ten termin powinniśmy odnosić się do momentu, w którym pracownica poszła na urlop wypoczynkowy czy dopiero od jej faktycznego powrotu do pracy, czyli od maja br.?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracownik musi wykonać badania wstępne w dniu podpisania umowy o pracę, przed bądź po podpisaniu umowy, czy też w dniu faktycznego przystąpienia do pracy? Co w przypadku, gdy np. umowa została podpisana w poniedziałek, a z grafiku wynika, iż pierwszy dzień w pracy pracownik rozpoczyna w środę? Czy można dać skierowanie na badania wstępne tydzień przed planowanym podpisaniem umowy? Co w przypadku, gdy kandydat do pracy w trakcie badań ulegnie wypadkowi?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy konieczne jest ponowne szkolenie bhp w przypadku osoby, która „przechodzi” z umowy zlecenia na umowę o pracę? Szkolenie zleceniobiorcy miało miejsce 18 lutego 2020 r., a w dniu 2 marca 2020 r. zawarliśmy z tą osobą umowa o pracę na czas określony. Zakres obowiązków nie uległ zmianie. Czy w takiej sytuacji można do akt wpiąć informacje o szkoleniu z 18 lutego 2020 r.?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik wykonuje pracę od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00. W poniedziałek wyjeżdża w delegację zagraniczną, wylot jest z lotniska poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, a powrót nastąpi w środę o godz. 23.15 (godzina lądowania samolotu na lotnisku). Czy pracodawca powinien udzielić w kolejnym dniu pracownikowi czasu wolnego, czy też zapewnić 11-godzinny nieprzerwany odpoczynek, po którym pracownik powinien stawić się w pracy. Jeśli tak to, o której godzinie najwcześniej?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik przebywa na urlopie wypoczynkowym w strefie zagrożonej koronawirusem. Czy musi przejść 2-tygodniową kwarantannę na koszt pracodawcy? Jeśli tak, jak to ma wyglądać pod względem prawnym. Jeśli nie, to jak ma się zachować w tym przypadku pracodawca?

czytaj więcej »

Pytanie: W naszej jednostce budżetowej dodatek stażowy podczas choroby jest wypłacany w całości, ale z podziałem na część przypadającą za okres choroby i okres wykonywania pracy. Czy do podstawy trzynastki należy wliczyć cały dodatek stażowy, czy tylko tę część, która dotyczy okresu faktycznego wykonywania pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik wykonujący pracę w pełnym wymiarze czasu pracy wynagradzany jest w systemie akordowym z dodatkiem 20% premii od wynagrodzenia akordowego. W styczniu 2020 r. przez 5 dni (40 godzin) przebywał na urlopie wypoczynkowym, natomiast przez 5 dni (5 dni roboczych) był niezdolny do pracy wskutek choroby i uzyskał za ten czas wynagrodzenie chorobowe. W styczniu pracownik przepracował 88 godzin + 40 godzin urlopu. Wypracował akord w wysokości 868,89 zł, premię 173,78 zł (20% od akordu), wynagrodzenie za urlop wyniosło 474,00 zł, a wynagrodzenie chorobowe 299,65 zł. Czy w tym przypadku pracownikowi należy wypłacić wyrównanie do minimalnej pensji i jak należy to wyliczyć?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracodawca przejął w trybie art. 231 kp pracowników objętych układem zbiorowym pracy, w którym zapisane były bardzo wysokie odprawy emerytalne i pośmiertne (wielokrotnie wyższe niż wymagane przepisami). Czy po upływie roku pracodawca, który chce wypowiedzieć warunki wynikające z układu zbiorowego pracy, może je wypowiedzieć tak, jak wszystkie pozostałe warunki pracy i płacy? Czy może należy wówczas stosować jakieś szczególne zasady (np. wypłacić równowartość wysokości odpraw pracownikom, którym wypowiada się warunki pracy w zakresie odpraw)?

czytaj więcej »

Pytanie: Moje wątpliwości dotyczą sposobu ujmowania (uzupełniania lub przyjmowania w kwocie faktycznie wypłaconej) składnika płacowego do podstawy ekwiwalentowej, tzw. dodatku motywacyjnego. Zapis w regulaminie określa go jako składnik ruchomy, przyznawany comiesięcznie po spełnieniu określonych wymogów. Przyznawany jest pracownikom nadzoru technicznego w zależności od efektywności wykonywania obowiązków i średniej liczby nadzorowanych pracowników. Określony jest kwotowo dla każdej z grup pracowników nadzorujących od najniższego szczebla do najwyższego. Niespełnienie dodatkowych warunków określonych w regulaminie jest podstawą nieprzyznania dodatku. W regulaminie jest zapis o ujmowaniu dodatku do podstawy urlopowej i zasiłkowej.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy jednostka budżetowa ma obowiązek wypłacić zaliczkę pracownikowi oddelegowanemu do podróży służbowej krajowej nawet, jeśli pracownik nie wyraził chęci jej pobrania? Czy można delegację rozliczyć po powrocie pracownika?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik pobierający ryczałt na jazdy lokalne przebywał w kilkudniowej delegacji, otrzymując z tego tytułu kilometrówkę. Które z tych świadczeń może być objęte wyłączeniem z podstawy wymiaru składek w przedstawionej sytuacji?

czytaj więcej »

Pytanie: W dokumentach za październik omyłkowo wpisałam nieprawidłową (zaniżoną) stopę procentową składek na ubezpieczenie wypadkowe. Różnica między prawidłową a błędną stawką wynosi tylko 0,02%. Czy tego rodzaju błąd też muszę skorygować, a jeżeli tak, to jak to zrobić?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik pod koniec stycznia miał wypadek przy pracy (tak zadecydował inspektor BHP), przebywa w szpitalu i będzie tam jeszcze kilka dni, zwolnienie lekarskie wystawia szpital na koniec, bądź po dwóch tygodniach przy dłuższym pobycie. Czy można było naliczyć zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego w liście płac za grudzień?

czytaj więcej »

wiper-pixel