WYDANIE ONLINE

ZUS we współpracy z Krajową Administracją Skarbową będzie kontrolował podatników, którzy skorzystali z tarczy antykryzysowych. Wynika to m.in. z faktu, że pomoc była udzielana na podstawie oświadczeń pracodawców. Sprawdź, jak możesz się zabezpieczyć przed koniecznością zwrócenia pomocy finansowej.

czytaj więcej »

Praca zdalna została zaplanowana jako rozwiązanie tymczasowe, służące przeciwdziałaniu COVID-19, a przepisy ją określające miały utracić moc w początkach września 2020 r. Jednak w drodze nowelizacji tarczy antykryzysowej okres zastosowania tego rozwiązania zostanie wydłużony, a docelowo rozwiązania w zakresie pracy zdalnej mają zostać wpisane do Kodeksu pracy.

czytaj więcej »

Zdaniem UODO, pracodawca może publikować w zakładzie pracy wyniki dotyczące wydajności pracy, nawet jeśli są oparte na jego indywidualnej ocenie. Nie może jednak w ten sposób stygmatyzować pracowników i godzić w ich dobra osobiste.

czytaj więcej »

Od 1 września do 30 listopada 2020 r. ma zostać przeprowadzony powszechny spis rolny. Pracami spisowymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej kieruje Prezes Głównego Urzędu Statystycznego – jako Generalny Komisarz Spisowy. Sprawdź obowiązki składkowe płatnika od wypłacanych pracownikom dodatków i nagród spisowych.

czytaj więcej »

W wytycznych GIS dotyczących COVID–19 znajduje się zalecenie dotyczące ochrony przed zarażeniem koronawirusem pracowników powyżej 60  roku życia. Czy w tym świetle możliwe jest zatrudnienie nauczyciela–emeryta oraz kontynuacja pracy przez innych nauczycieli w wieku powyżej 60 roku życia?

czytaj więcej »

Pracodawca może dochodzić od pracownika, który nie dotrzymał spoczywających na nim zobowiązań co do ukończenia szkolenia lub dalszego okresu zatrudnienia zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami zawodowymi, zwrotu realnie poniesionych kosztów zakończonego (przerwanego) szkolenia w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia. 

czytaj więcej »

Samo wydłużenie okresu wypowiedzenia na podstawie umowy o pracę lub układu zbiorowego pracy nie generuje po stronie pracownika uprawnienia do żądania zapłaty odszkodowania z tytułu wadliwego wypowiedzenia stosunku pracy w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu należnemu za wydłużony okres wypowiedzenia. 

czytaj więcej »

Wysłanie pracownika do pracy poza granicami Polski w ramach oddelegowania wiąże się przede wszystkim z koniecznością zapewnienia zatrudnionemu wynikających z miejscowego prawa i umów zbiorowych m.in. wynagrodzenia wraz ze stawką za godziny nadliczbowe i minimalnych okresów wypoczynku oraz minimalnego wymiaru płatnego corocznego urlopu wypoczynkowego. Co więcej, obecnie ograniczona jest możliwość stosowania polskiego prawa w zakresie warunków pracy tylko do 12 lub 18 miesięcy oddelegowania, chyba że nasze rodzime przepisy są dla pracownika korzystniejsze.

czytaj więcej »

Wśród tytułów do ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnego nie ma umowy o dzieło. Z umów cywilnoprawnych do ubezpieczeń zgłoszeniu podlega umowa zlecenia, agencyjna, lub inna umowa o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia (np. kontrakt menedżerski). Ale jest jeden wyjątek kiedy co prawda umowa o dzieło w dalszym ciągu nie jest odrębnym tytułem, ale przychód z niej podlega oskładkowaniu. Dzieje się w sytuacji, gdy obok umowy o pracę z pracownikiem zawierana jest umowa o dzieło na wykonanie określonej rzeczy.

czytaj więcej »

Pytanie: Nasz pracownik – na podstawie kolejnych decyzji sanepidu, która nakazywały mu poddanie się obowiązkowej kwarantannie – przebywał w domu nieprzerwanie ponad 30 dni. Na podstawie wymienionych decyzji otrzymał wynagrodzenie za czas choroby i zasiłek chorobowy. Czy należy pracownika w takiej sytuacji po zakończeniu kwarantanny wysłać na badania kontrolne? Pragnę zauważyć, że pracownik nie był chory, jedynie miał styczność z chorym (osoby te mieszkają w jednym budynku, ale w odrębnych mieszkaniach).

czytaj więcej »

Pytanie: Dostaliśmy zawiadomienie o skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu naszego pracownika obsługi za czyn z art. 178a § 1 kk. Czy zawiadomienie to rodzi jakieś konsekwencje dla stosunku pracy tego pracownika?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik gospodarczy Domu Pomocy Społecznej nie świadczył pracy od poniedziałku do wtorku z powodu zaleceń z sanepidu i oczekiwaniem na wyniku testu na koronawirusa SARS CoV-2. Jak powinniśmy rozliczyć czas pracy w ewidencji? Czy takiemu pracownikowi można wypłacić w całości wynagrodzenie zasadnicze i dodatek stażowy? Czy można wypłacić wynagrodzenie postojowe? Czy zgodnie z ustawą z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 istnieje możliwość odsunięcia pracownika od pracy z możliwością wypłaty wynagrodzenia z dodatkiem stażowym?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka rozpoczęła staż na nauczyciela mianowanego (okres trwania stażu od 1 września 2018 r. do 31 maja 2021 r.). Z dniem 31 sierpnia 2019 r. rozwiązała umowę o pracę, lecz od 7 października 2019 r. podjęła nowe zatrudnienie w nowej placówce, czyli miała przerwę 1 miesiąc i 7 dni. Czy należy wydłużyć staż o ten okres?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik zatrudniony został zatrudniony 2 czerwca 2020 r. a zwolniony już 12 czerwca 2020 r. Pracował od poniedziałku do piątku w podstawowym systemie czasu pracy. Norma czasu pracy dla pracownika w czerwcu 2020 r. wynosiła 160 godzin (20 dni). Pracownik przepracował łącznie 67 godzin, tj. od 2 do 5 czerwca 2020 r. po 8 godzin, od 8 do 10 czerwca po 8 godzin, 12 czerwca przepracował 6 godzin, 6 czerwca (sobota – dzień wolny) przepracował 5 godzin. Razem jest to 67 godzin (8 dni), z sobotą 9 dni. Otrzymał wynagrodzenie w wysokości 4.605,03 zł. Jak należy dopełnić podstawę ekwiwalentową?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica naszej firmy 30 maja 2020 r. skończyła 26 lat. W sierpniu 2020 r. okazało się, że trzeba skorygować listę płac za marzec 2020 r., gdyż została błędnie wyliczona składka zdrowotna. Czy przy korekcie za marzec 2020 r., trzeba naliczyć podatek, którym od czerwca br. pracownica jest objęta, czy liczymy wg przepisów jakie obowiązywały ją w marcu (zerowy PIT dla młodych)?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dodatek motywacyjny dla nauczycieli może być przyznawany co 3 miesiące?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa, w ramach działań bhp, chciałaby wypłacić pracownikom ekwiwalent na okulary do pracy przy monitorze. Pracownik nie będzie przynosił faktury. Czy taka forma wypłaty jest dozwolona i czy trzeba to świadczenie opodatkować?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel z dniem 23 czerwca 2020 r. uzyskał tytuł magistra. Od kiedy w związku z tym przysługuje mu wyższe wynagrodzenie?

czytaj więcej »

Pytanie: Wypłacamy wynagrodzenia 28. dnia miesiąca. Całą pensję za lipiec 2020 r. pracownik otrzymał 28 lipca 2020 r. Po jej wypłacie i rozliczeniu składek dostarczył zwolnienie lekarskie na okres od 28 do 30 lipca 2020 r., za które powinien otrzymać wynagrodzenie chorobowe. W dokumentach rozliczeniowych za lipiec, złożonych 5 sierpnia 2020 r. księgowa wykazała składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od pełnego przychodu, jaki został mu wypłacony w lipcu 2020 r. Czy należy skorygować dokumenty za lipiec 2020 r.?

czytaj więcej »

Pytanie: Otrzymaliśmy informację z ZUS, że za jednego z naszych zleceniobiorców, który był zgłoszony do wszystkich ubezpieczeń społecznych, w tym ubezpieczenia chorobowego, powinna być opłacana tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne. Dotyczy to okresu od czerwca do grudnia 2014 r. Na tej podstawie została złożona korekta dokumentów rozliczeniowych. Następnie wystąpiliśmy do ZUS o zwrot nadpłaconych składek. Otrzymaliśmy decyzję o odmowie zwrotu. Czy w takiej sytuacji nadpłaconą kwotę można odzyskać? Czy jako płatnik mamy zwrócić część składek ubezpieczonemu pomimo tego, że ZUS nie zwróci nadpłaconej kwoty?

czytaj więcej »

Pytanie: Z dniem 30 lipca rozwiązano z pracownicą umowę o pracę. Umowa o pracę była zawarta na czas nieokreślony i została rozwiązana z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. W dniu rozwiązania umowy osoba ta nie poinformowała pracodawcy, iż jest w ciąży, natomiast na początku  sierpnia przedstawiła zaświadczenie, iż jest w 3. miesiącu ciąży i zwróciła się z wnioskiem o przywrócenie do pracy. Decyzją prezesa spółki została przywrócona do pracy od 1 sierpnia. Do pracy stawiła się 17 sierpnia 2020 r. Jakie dokumenty do ZUS powinny zostać złożone przez firmę?

czytaj więcej »

Pytanie: Osoba prowadząca działalność gospodarczą urodziła dziecko i obecnie pobiera zasiłek macierzyński. Została wyrejestrowana z kodem 051000, a zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego z kodem 05 10 00. Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i pobierania zasiłku macierzyńskiego kod 05 10 00 zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego jest właściwy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę wystąpił z wnioskiem o dofinansowane kosztów studiów podyplomowych. Chcemy mu dopłacić 50% do czesnego. Czy będzie to przychód ozusowany?

czytaj więcej »

Pytanie: Przedsiębiorca od lutego 2020 r. opłaca mały ZUS plus od indywidualnie ustalonej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia. Wcześniej opłacał duży ZUS. W marcu przebywał na zwolnieniu lekarskim i za czas choroby został mu wypłacony zasiłek chorobowy. Jak ustalić podstawę wymiaru składek za marzec do korekty deklaracji DRA?

czytaj więcej »

wiper-pixel