WYDANIE ONLINE

Nadchodzi moment, w którym kolejne podmioty zatrudniające muszą dopełnić formalności związanych z wprowadzeniem pracowniczych planów kapitałowych. Wśród szeregu wymogów spoczywających na pracodawcach w związku z PPK, przepisy nakładają m.in. określone obowiązki informacyjne. Sprawdź, jak prawidłowo wywiązać się z obowiązków przewidzianych przepisami.

czytaj więcej »

Od 4 września 2020 r. zaczęła obowiązywać większość przepisów przewidzianych w nowelizacji ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Jak nowe przepisy wpłynęły na obowiązki pracodawców delegujących pracowników do Polski?

czytaj więcej »

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia określającego nowe wzory niektórych formularzy składanych przez podatników PIT. Zmiany mają dotyczyć deklaracji PIT-11, PIT-4R i PIT- 8AR.

czytaj więcej »

14 dni na zawiadomienie rzecznika dyscyplinarnego o czynie naruszającym prawa i dobro dziecka oraz możliwość zaniechania tej czynności, gdy dyrektor ustali, że do czynu, o który jest podejrzewany nauczyciel, jednak nie doszło. Co jeszcze ma zmienić się w postępowaniu dyscyplinarnym nauczycieli?

czytaj więcej »

Wystarczającą przyczyną wypowiedzenia, którą pracodawca obowiązany jest podać w piśmie do związku zawodowego reprezentującego zwalnianego pracownika, jest likwidacja stanowiska w związku z reorganizacją w zakładzie pracy. Pracodawca nie musi podawać wówczas szczegółowych kryteriów doboru do zwolnienia danego pracownika.

czytaj więcej »

Przeprowadzenie ogólnych konsultacji związkowych przed planowaną restrukturyzacją zatrudnienia i zwolnieniami nie zwalnia pracodawcy z obowiązku konsultowania indywidualnych wypowiedzeń ze związkami zawodowymi w sprawach pracowników objętych ochroną związków. Zaniechanie uzyskania informacji o ochronie związkowej i nieprzeprowadzenie konsultacji skutkuje obowiązkiem zapłaty odszkodowania za wadliwe wypowiedzenie umowy o pracę.

czytaj więcej »

Niezawiadomienie przez sąd o rozprawie pracownika lub pracodawcy będących stronami sporu powoduje nieważność postępowania przed sądem, który spowodował to istotne uchybienie

czytaj więcej »

Okres jesienno-zimowy szczególnie sprzyja zachorowaniom na przeziębienia i grypy. Pracodawcy już od wielu lat wolą podejmować działania prewencyjne i inwestować w akcję szczepień swoich pracowników by zapobiec częstym absencjom z powodu chorób. W obecnym okresie epidemii COVID-19 szczepienia stały się jeszcze bardziej popularne. Wartość szczepionek przeciw grypie, co do zasady, stanowi po stronie pracowników opodatkowany i oskładkowany przychód ze stosunku pracy.

czytaj więcej »

Pracodawcy tworzący ZFŚS mają obowiązek odprowadzania na specjalne konto funduszu corocznych odpisów wraz z ewentualnymi zwiększeniami. Dla każdego podmiotu to dość kosztowna operacja, więc w razie złej sytuacji finansowej jest możliwość zawieszenia tego funduszu w trakcie roku. W tym roku pozwala na to tarcza 4.0. Jak w takiej sytuacji naliczać odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica (sprzątaczka) poinformowała, że jej mąż uzyskał pozytywny wynik na obecność COVID-19. Dyrektor postanowił, aby nie przychodziła ona do pracy do momentu wykonania badań na obecność koronawirusa (co nastąpi za tydzień). Analogicznie dyrektor postanowił w stosunku do osób pracujących wspólnie z Panią sprzątaczką. Według jakich zasad usprawiedliwić nieobecność w pracy tych osób?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracodawca zamierza zatrudnić informatyka na 1/2 etatu, który byłby w firmie 2 dni w tygodniu od 9.00 do 14.00, a pozostałą pracę wykonywałby poza zakładem. Czy w związku z tym prawidłowy jest poniższy zapis? „Pracownika obowiązują następujące normy czasu pracy:- dobowa norma czasu pracy wynosi do 8 godzin, w przeciętnie 40-godzinnym w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym,- dopuszczalna liczba godzin ponad wymiar określony w umowie o pracę (tj. 20 godzin) wynosi 20 godziny tygodniowo, za przekroczenie których przysługuje oprócz normalnego wynagrodzenia w przyjętym okresie rozliczeniowym dodatek zgodnie z art. 1511 §1 kp. Pracownik jest objęty zadaniowym systemem czasu pracy. Zadania do realizacji przydziela i termin ich realizacji określa bezpośredni przełożony. Pracownik ustala samodzielnie rozkład czasu pracy w ramach obowiązujących norm i z uwzględnieniem zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Pracownik objęty zadaniowym systemem czasu pracy potwierdza obecność w zakładzie pracy na liście obecności.”

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w aktach osobowych należy przechowywać zaświadczenie o zdaniu egzaminu i ślubowanie pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w jednostce budżetowej, pracownik na stanowisku kierowniczym po przejściu na emeryturę, może po określonym czasie ponownie podjąć pracę na tym samym stanowisku, czy muszą być spełnione dodatkowe warunki (konkurs) w celu kontynuowania zatrudnienia?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dyrektor może dokonać oceny pracy nauczyciela, który złożył wniosek o jej dokonanie w ostatnim dniu swojego zatrudnienia tj. 31 sierpnia? Od 1 września nauczyciel podjął pracę w innej placówce. 

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik złożył wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego, wypłacane jest mu wynagrodzenie akordowe. Jak prawidłowo wyliczyć podstawę wymiaru tego urlopu?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy firmą zatrudniającą kilkanaście osób na umowę zlecenia. Zazwyczaj są to umowy zawierane na okres dłuższy niż miesiąc. Czy jest możliwość rezygnacji z cyklicznego wystawiania rachunków do umów zlecenia? Do tej pory sporządzane są one każdego miesiąca, gdyż co miesiąc wypłacamy wynagrodzenie z takich umów.

czytaj więcej »

Pytanie: Moja wątpliwość dotyczy kosztów uzyskania przychodów. W lipcu wypłaciliśmy osobie, która już nie pracuje w naszej firmie, zaległą nagrodę z tytułu usługi o świadczenie usług zarządczych. Zastosowaliśmy koszty uzyskania przychodu w wysokości 250 zł. W sierpniu okazało się, po informacji z ZUS, iż ta osoba przekroczyła kwotę 30-krotności składek emerytalno-rentowe w tym roku. Czy przy zwrocie nadpłaconych składek emerytalno-rentowych w sierpniu możemy do kwoty tego zwrotu zastosować kup w wysokości 250 zł przy obliczaniu zaliczki na podatek?

czytaj więcej »

Pytanie: Na podstawie jednego zwolnienia lekarskiego pracownik otrzyma wynagrodzenie chorobowe, a następnie zasiłek chorobowy, którego płatnikiem będzie ZUS. Czy w raporcie ZUS RSA powinniśmy wykazać tylko pierwsze z wymienionych świadczeń chorobowych?

czytaj więcej »

Pytanie: W firmie zatrudniamy obywateli z Ukrainy na podstawie umowy zlecenia, od której odprowadzamy składki ZUS (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, zdrowotne) oraz na FP i FGŚP. Zleceniobiorca wynajmuje w Polsce mieszkanie. Firma wypłaca mu dodatek do wynajmowanego mieszkania w wysokości 300 zł na rękę. Wynajmowane mieszkanie jest w tej samej miejscowości co zakład pracy. Czy powinniśmy ozusować kwotę dodatku do mieszkania? Jeżeli powinniśmy odprowadzić składki, to jakie? Czy tylko emerytalne, rentowe, chorobowe i zdrowotne od zleceniobiorcy, czy również emerytalne, rentowe wypadkowe, na FP i FGŚP opłacane przez zleceniodawcę?

czytaj więcej »

Pytanie: Podstawy wymiaru składek nie stanowią m.in. nagrody jubileuszowe, które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat. Co jednak, gdy nagroda jubileuszowa w szkole została wypłacona przed upływem 5 lat od wypłacenia poprzedniej nagrody?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica urodziła martwe dziecko. Bezpośrednio po wykorzystaniu 8 tyg. (56 dni) zasiłku macierzyńskiego otrzymała zwolnienie chorobowe z innego tytułu (od lekarza psychiatry). Na dzień dzisiejszy nie wiadomo, jak długo będzie przebywać na zasiłku chorobowym. Proszę o informację, czy w przedstawionej sytuacji po powrocie pracownicy do pracy zakład ma prawo do ulgi z tytułu składki na Fundusz Pracy, tj. po okresie pobierania zasiłku przysługującego z tytułu urodzenia zdrowego dziecka?

czytaj więcej »

Pytanie: Muszę zrobić korekty dokumentów rozliczeniowych za kilka miesięcy 2019 roku za płatnika, którego do końca 2019 roku rozliczało inne biuro rachunkowe. W swojej bazie nie mam tych dokumentów. Jak do nich dotrzeć, aby przygotować ich korektę?

czytaj więcej »

wiper-pixel