WYDANIE ONLINE

Pracodawca, które chce skorzystać z pomocy przewidzianej w ustawie antykryzysowej, powinien uzgodnić z przedstawicielami załogi co najmniej: grupy zawodowe objęte przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy, wymiar etatu obowiązujący podwładnych oraz okres obowiązywania tych szczególnych rozwiązań.

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka cywilna przez kilka lat zatrudniała pracownika, który następnie – po rozwiązaniu z nim umowy o pracę – przystąpił do niej jako wspólnik i rozpoczął po raz pierwszy działalność gospodarczą. Czy taka osoba może przez 24 miesiące kalendarzowe opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od 30% płacy minimalnej?

czytaj więcej »

Pytanie: Po śmierci podwładnego pracodawca musi wypłacić niepodjęty zasiłek chorobowy rodzinie zmarłego. W jaki sposób należy wykazać to świadczenie w imiennym raporcie?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka z o.o. rozpoczęła działalność w październiku 2012 roku. W poszczególnych miesiącach 2013 roku zatrudniała różne liczby podwładnych. Zdarzało się również, że przez część miesiąca dana osoba była zatrudniona w spółce na podstawie umowy cywilnoprawnej, a następnie nawiązywano z nią stosunek pracy. Jak ustalić czy spółka ma obowiązek złożenia ZUS IWA za 2013 rok?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik spółki po rozwodzie wychowuje sam dwuletnią córkę, którą zajmuje się niania. Na początku stycznia zatrudniony zawiadomił spółkę, że nie może stawić się do pracy, gdyż niania zachorowała i nie ma z kim zostawić dziecka. Nie było go w pracy przez 3 dni, a następnie złożył wniosek o wypłacenie mu za ten okres zasiłku opiekuńczego. Czy przysługuje mu takie uprawnienie?

czytaj więcej »

Pytanie: Z urlopu rodzicielskiego korzysta obecnie żona pracownika. Chce jednak wrócić od pracy, a na urlopie zastąpi ją ojciec dziecka. Czy w takim przypadku zatrudniony ma obowiązek powiadomić pracodawcę o stopie procentowej zasiłku macierzyńskiego, z jakiego korzystała na urlopie rodzicielskim matka dziecka?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik dostarczył dwa zwolnienia lekarskie z tytuł opieki nad chorym dzieckiem w wieku 6 lat. Pierwsze z nich, obejmujące okres od 2 do 9 stycznia 2014 r., wystawił lekarz pediatra z przychodni zdrowia, a drugie, na okres od 10 do 17 stycznia 2014 r., wystawił szpital. Do zwolnień lekarskich pracownik dołączył oświadczenie na druku ZUS Z-15, w którym zaznaczył, że jego żona przebywa na urlopie wychowawczym. Dodatkowo zatrudniony wyjaśnił, że jego żona opiekowała się zdrową roczną córką, a on chorym synem w wieku 6 lat, także w czasie pobytu tego dziecka w szpitalu. Czy do wypłaty zasiłku opiekuńczego przez pracodawcę potrzebne są jeszcze jakieś inne dokumenty?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik zatrudniony od 15 grudnia 2012 r. otrzymuje zmienne wynagrodzenie. Chorował w grudniu 2013 roku i miał prawo do zasiłku chorobowego. W lutym, kwietniu i sierpniu 2013 roku podwładny był nieobecny w pracy z usprawiedliwionych przyczyn, a w lipcu 2013 roku przez cały miesiąc korzystał z urlopu wypoczynkowego. Dane o zatrudnieniu podwładnego w poszczególnych miesiącach (dni przepracowane, obowiązujące dni pracy oraz osiągnięty przychód) zostały podane w tabeli nr 1. Jak w takim przypadku prawidłowo ustalić podstawę wymiaru świadczenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Od października spółka umożliwiła swoim pracownikom bezpłatne korzystanie z pakietu kafeteryjnego, w ramach którego zatrudniony może wybrać objęcie opieką medyczną, kartę multisport, bony do różnych sklepów lub bilety do kina. Takie świadczenie przysługuje również za czas choroby oraz korzystania z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub ojcowskiego. Nie wynika to jednak wyraźnie z regulaminu wynagradzania obowiązującego w spółce. Czy w takiej sytuacji wartość pakietu kafeteryjnego dla chorych pracowników oraz dla osób przebywających na zasiłku macierzyńskim powinna być oskładkowana?

czytaj więcej »

Pytanie: W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przedsiębiorca zatrudnia ponad 20 osób. Zdarza się, że nie ma środków na opłacenie w terminie należnych składek na ubezpieczenia. Jego podwładni nie ponoszą z tego tytułu żadnych strat, gdyż zawsze reguluje składki w ciągu kilku dni, z odsetkami. Jako osoba prowadząca działalność gospodarczą pracodawca podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, w związku z czym w jego przypadku spóźnienie w opłacaniu składek ma istotne konsekwencje. Powoduje wyłączenie go z ubezpieczenia chorobowego. Czy przedsiębiorca, w rozliczeniach z ZUS, może sporządzać 2 komplety dokumentów rozliczeniowych – jeden za siebie, a drugi za pracowników? Pozwoliłoby mu to na opłacenie swoich składek w terminie i pozostawanie w ubezpieczeniu chorobowym. Za pracowników opłacałby składki z niewielkim opóźnieniem.

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka z o.o. powierzyła funkcję prokurenta jednemu ze swoich pracowników. Powołanie na to stanowisko nastąpiło na podstawie uchwały zarządu, w której określono również wynagrodzenie za wykonywanie obowiązków wynikających z prokury. Zatrudniony, oprócz wynagrodzenia ze stosunku pracy, otrzymuje zatem dodatkowo zapłatę za czynności prokurenta. Czy należy sumować te przychody oraz odprowadzać składki od całej wypłaconej kwoty?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik spowodował w styczniu kolizję dostawczym samochodem służbowym, w wyniku której auto zostało poważnie uszkodzone. Musi zwrócić pracodawcy kwotę odpowiadającą trzykrotności pensji. Czy wysokość odszkodowania ustala się na bazie wynagrodzenia brutto czy netto?

czytaj więcej »

Pytanie: W grudniu 2013 roku spółka zatrudniła nowego pracownika na całym etacie. W umowie o pracę zawartej z tą osobą ustalono, że jej wynagrodzenie określone w stałej stawce miesięcznej będzie wynosić 1.650 zł. Pracownik wykonuje jednak obowiązki w porze nocnej. Przykładowo w styczniu ma zaplanowane 40 godzin takiej pracy. Czy przy porównywaniu pensji w danym miesiącu do kwoty minimalnego wynagrodzenia spółka może uwzględniać wypłacony podwładnemu dodatek za pracę w porze nocnej?

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniony wykonuje obowiązki w zadaniowym systemie czasu pracy. Sam decyduje o rozpoczęciu i zakończeniu pracy. Zachowuje 35-godzinny odpoczynek tygodniowy i 11-godzinny odpoczynek dobowy. Często jednak rozpoczyna wykonywanie obowiązków o godz. 4.00 rano w poniedziałek, co powoduje że pracuje w niedzielę. Czy za te 2 godziny (4.00-6.00) należy mu się rekompensata?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie sprzedaży sprzętu gospodarstwa domowego. Jedną z form promocji są rabaty cenowe udzielane różnym grupom klientów. Zarząd spółki wydał regulamin określający zasady sprzedaży produktów odbiorcom wewnętrznym i zewnętrznym, także niezwiązanym ze spółką. Rabatem objęci są m.in. pracownicy spółki z najbliższymi rodzinami. Czy w takim przypadku przyznanie podwładnym rabatów powoduje powstanie u nich przychodu ze stosunku pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracodawca, u którego istnieje zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w grudniu 2013 roku wypłacił podwładnemu dofinansowania: do zimowego wypoczynku pracownika (z tytułu wczasów pod gruszą ) oraz do kolonii jego syna. Czy takie zdublowane świadczenia ze środków ZFŚS są w całości zwolnione z podatku dochodowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik zwrócił się do zakładowej komisji socjalnej z wnioskiem o dofinansowanie ze środków ZFŚS wyjazdu jego nastoletniej córki na obóz, który ma zostać zorganizowany podczas ferii zimowych. Faktura za obóz wystawiona przez organizatora wypoczynku zostanie opłacona bezpośrednio przez pracodawcę ze środków ZFŚS. Teoretycznie dopłata będzie spełniać warunki zwolnienia podatkowego przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Problem polega jednak na tym, że w czasie trwania obozu córka pracownika ukończy 18 lat. Czy w takim przypadku przysługuje ulga podatkowa i w jakim zakresie?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracodawca na początku stycznia zorganizował ze środków ZFŚS wycieczkę narciarską dla pracowników i ich rodzin. Indywidualny koszt na jedną osobę wynosił 300 zł. Jeden z zatrudnionych pojechał na wycieczkę z żoną. Z uwagi na ich sytuację życiową, rodzinną i materialną byli oni uprawnieni do dofinansowania z ZFŚS w wysokości 100% kosztów wycieczki. Czy wartość wycieczki przypadająca na żonę pracownika stanowi dla niej przychód z innych źródeł?

czytaj więcej »

Pytanie: W zakładzie wprowadzono drugą zmianę w godzinach od 14.30 do 22.30. Pora nocna rozpoczyna się od godziny 22.00. Czy w takiej sytuacji pracodawca musi uzyskać zgodę rodziców dzieci w wieku do 4 lat na wykonywanie obowiązków na drugiej zmianie?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracodawca zatrudniał 1 stycznia 2014 r. 9 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Nie chce tworzyć zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Czy wystarczy wywieszenie przez niego na zakładowej tablicy ogłoszeń informacji, że w 2014 roku nie będzie wypłacać świadczeń urlopowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracodawca prowadzi firmę zajmującą się wytwarzaniem galanterii skórzanej. W ostatnim roku notował ciągłe spadki obrotów gospodarczych, sięgające w ciągu ostatnich 6 miesięcy 20%. Zakład nie znajduje się na skraju upadłości, nie zalega z uregulowaniem zobowiązań podatkowych oraz opłaca składki na ubezpieczania społeczne, zdrowotne i na Fundusz Pracy. Nie otrzymywał także pomocy de minimis na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy. Postanowił więc podpisać z przedstawicielami pracowników umowę określającą warunki i tryb wykonywania obowiązków w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy. W ramach tej umowy ustalono, że obniżony do 1/2 etatu wymiar czasu pracy będzie stosowany wobec pracowników produkcji w okresie 6 miesięcy od 1 stycznia 2014 r. Pracodawca zgłosił wniosek i zapotrzebowanie na środki na wypłatę świadczeń do właściwego marszałka województwa. Zatrudnia pracowników produkcji w systemie podstawowym w ramach miesięcznych okresów rozliczeniowych. Jak prawidłowo ustalić wynagrodzenie pracownika otrzymującego po obniżeniu etatu 1.200 zł stałej pensji, jeśli pracodawca zaplanował mu do przepracowania wartość godzin zgodną z wymiarem dla stycznia 2014 roku, ale w trakcie miesiąca pojawiło się intratne zlecenie, które zmusiło właściciela do polecenia zatrudnionemu nadgodzin dobowych oraz wezwania go do pracy w dniu wolnym od pracy?

czytaj więcej »

Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie dopuszczalności korzystania z rozwiązań przewidzianych w ustawie abolicyjnej przez osoby, które nie zakończyły prowadzenia działalności gospodarczej. Uznano, że takie umorzenie składek nie stanowi dla nich pomocy publicznej.

czytaj więcej »

Najnowsza wersja programu Płatnik 9.01.001 umożliwia dostęp do funkcjonalności związanych z przygotowywaniem dokumentów ubezpieczeniowych, z uwzględnieniem nowych wzorów. Przedsiębiorcy rozliczający do 100 ubezpieczonych mogą korzystać ze zmienionej aplikacji ePłatnik na Platformie Usług Elektronicznych.

czytaj więcej »

Termin przedawnienia roszczenia pracodawcy w stosunku do pracownika z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia spowodowanego nieopłaceniem składek ZUS rozpoczyna bieg od dnia faktycznej zapłaty tych należności przez pracodawcę, a nie od momentu, gdy stały się wymagalne.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik ukończył 50. rok życia w 2012 roku. Zachorował 12 grudnia 2013 r. (była to jego pierwsza choroba w 2013 roku). Jego zwolnienie lekarskie obejmowało okres od 12 grudnia 2013 r. do 10 stycznia 2014 r., a kolejne od 11 stycznia do 10 lutego 2014 r. Pracownik z powodu urazu kończyny przebywał w szpitalu od 16 do 31 grudnia 2013 r., a następnie od 11 stycznia do chwili obecnej. Jakie świadczenia chorobowe (wynagrodzenie czy zasiłek) przysługują mu za poszczególne okresy niezdolności do pracy i w jakiej wysokości? Zatrudniony zarabia 2.380 zł brutto (ma prawo do podstawowych kosztów uzyskania przychodu oraz do ulgi w podatku). Otrzymuje także dodatek motywacyjny w stałej wysokości 250 zł, który nie jest pomniejszany za okresy niezdolności do pracy opłacanej wynagrodzeniem chorobowym. Dodatek jest natomiast obniżany proporcjonalnie do okresu niezdolności do pracy opłacanej zasiłkiem. Wynika to z regulaminu wynagradzania obowiązującego w firmie. Jak w takim przypadku powinny wyglądać listy płac za grudzień i styczeń?

czytaj więcej »

wiper-pixel