WYDANIE ONLINE

Wynagrodzenie minimalne w 2013 r. to wzrost odszkodowań i innych świadczeń dla pracowników
Wartość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r. w stosunku do poprzedniego roku wzrosła o 100 zł. Obecnie wynosi 1.600 zł. Konsekwencją tej zmiany są wyższe podstawy naliczania wielu świadczeń pracowniczych. Należą do nich m.in.: podstawa wymiaru minimalnego zasiłku chorobowego, dodatki za pracę w porze nocnej. Warto sprawdzić, na jakie kwoty do wypłaty musi być w tym roku przygotowany pracodawca.

czytaj więcej »

Pytanie: W naszej firmie zjawiła się kontrola podatkowa w 5 dni od zawiadomienia, które otrzymaliśmy pocztą. Czy to zgodne z prawem?

czytaj więcej »

Od tego roku osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, przysługuje specjalny zasiłek opiekuńczy (520 zł miesięcznie), w przypadku gdy rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad chorym członkiem rodziny. Członek rodziny musi legitymować się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

czytaj więcej »

W przypadku gdy pracodawca zorganizował konkurs, w którym brali udział jego pracownicy, zdobyte przez nich nagrody podlegają opodatkowaniu.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy od 1 stycznia 2013 r. przyznanie przez ZUS prawa do emerytury pomostowej nadal będzie uzależnione od spełnienia przez składającego wniosek o przyznanie świadczenia, m.in. warunku rozwiązania stosunku pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownicy firmy budowlanej często zatrudniani są na podstawie umowy zlecenia. Nierzadko te umowy podpisuje się co miesiąc. Czy istnieje ryzyko ustalenia istnienia stosunku pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica pierwsze zwolnienie lekarskie w 2012 r. miała wystawione na okres od 5 do 13 listopada. Na zwolnieniu tym był wpisany kod B. Następnie osoba ta dostarczyła zaświadczenie lekarskie o stanie ciąży oraz kolejne zwolnienie na okres od 14 listopada do 5 grudnia. Nie ma jednak na nim kodu literowego. W międzyczasie otrzy­maliśmy jeszcze zaświadczenie lekarskie o poronieniu z datą wystawienia 1 grudnia. Jak powinni byliśmy prawidłowo naliczyć wynagrodzenie chorobowe w tej sytuacji?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy instytucją zatrudniającą mniej niż 20 pra­cowników. Wypłacamy pracownikom świadczenia. W bieżącym roku jedna z pracownic zachorowała przed udaniem się na urlop i w związku z prze­dłużającą się chorobą, do końca roku kalendarzowego nie będzie w stanie wykorzystać 14-dniowego urlopu, a co za tym idzie – otrzymać świadczenia urlopowego. Zaległy urlop może wykorzystać do końca września 2013 r., ale co ze świadczeniem urlopowym? Przepisy określają, że świadczenie urlopowe może być wypłacone tylko raz w roku.

czytaj więcej »

Pytanie:  Na skutek złej kondycji finansowej, wypłaciliśmy naszym pracownikom dopiero po kilku miesiącach wynagrodzenia za nadgodziny. Pracownikom oprócz wynagrodzeń należą się odsetki za nieterminową wypłatę. Czy odsetki te podlegają opodatkowaniu?

czytaj więcej »

Zwolnieniem od podatku objęto m.in. dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące dzia­łalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zi­mowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryj­nych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu dzieci i młodzieży do lat 18.

czytaj więcej »

Płatnicy składek są zobowiązani przekazać do ZUS formularz ZUS IWA, uwzględ­niający informacje za 2012 r. potrzebne do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe. W oparciu o nie ZUS określi stopę procentową składki na okres od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r.

czytaj więcej »

Nie tylko odpowiedzialność podatkowa, ale także sankcje karne skarbowe grożą tym płatnikom, którzy nie zdążą złożyć formularzy rozliczeniowych w terminie.

czytaj więcej »

Jeżeli, mimo zamknięcia przedszkola w czasie godzin pracy, pracownik – rodzic dziecka, cały dzień przepracował, należy mu się z tego tytułu wynagrodzenie Nie ma on natomiast prawa do zasiłku opiekuńczego. Jeśli zaś pracodawca wypłacił wynagrodzenie tylko za przepracowane godziny, to za ten sam dzień przy­sługuje pracownikowi również prawo do zasiłku opiekuńczego.

czytaj więcej »

Początek nowego roku łączy się niejednokrotnie z obowiązkiem wprowadzenia pełnej rachunkowości w firmie, utratą statusu małego podatnika, czy niemożnością rozliczania się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.Prowadzący działalność gospodarczą powinni zatem wiedzieć jaki pułap finansowy wyznacza takie obowiązki w tym roku.

czytaj więcej »

Nowe brzmienie art. 7 ustawy systemowej umożliwia osobom, które nie spełniają warunków do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi przystąpić do tych ubezpieczeń dobrowolnie.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik wybiera się w styczniu na narty. Być może, ze względu na sytuację w firmie, będzie musiał być odwołany z urlopu. Czy jako pracodawca mamy prawo żądać od pracow nika informacji o miejscu pobytu na urlopie i zostawienia numeru telefonu?

czytaj więcej »

Likwidacja stanowiska pracy, spowodowana zazwyczaj pogorszeniem kondycji finansowej firmy, niesie za sobą określone skutki dla pracodawcy, jak i pracownika. Są nimi : możliwości wypowiedzenia umowy o pracę, wypowiedzenia warunków pracy i płacy, skrócenia okresu wypowiedzenia w niektórych przypadkach konieczność wypłacenia pracownikowi odprawy pieniężnej niemożność zatrudnienia nowego pracownika w miejsce zwolnionego.

czytaj więcej »

Gdy zakład pracy przechodzi w całości lub części na innego pracodawcę, staje się stroną w dotychczasowych stosunkach pracy (art. 23¹ § 1 kp). Za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, powstałe przed przejściem części zakładu pracy na innego pracodawcę, dotychczasowy i nowy pracodawca odpowiadają solidarnie (art. 23¹ § 2 kp).

czytaj więcej »

Każdy pracodawca, płatnik, specjalista rozliczający w firmie wynagrodzenia dobrze wie, jak ważne i pomocne w rozwiązywaniu bieżących problemów jest orzecznictwo i urzędowe interpretacje. Choć obowiązujące przepisy prawa pracy, podatkowe, ubezpieczeniowe, powinny być jak najbardziej precyzyjne, w zderzeniu z praktyką , często nastręczają wiele problemów z prawidłowym ich zrozumieniem. Pojawiające się orzeczenia sądów, uchwały zawierają praktyczną interpretację przepisów i są niezwykle pomocne w codziennej pracy służb kadrowo - płacowych w firmie. Dość powszechnym zjawiskiem jest, że  podatnicy odpierając zarzuty organów fiskalnych, powołują się na konkretne orzeczenia sądowe i interpretacje indywidualne. Poniżej prezentujemy kilka z nich.

czytaj więcej »

wiper-pixel