WYDANIE ONLINE

Warunkiem otrzymania świadczenia urlopowego jest skorzystanie z co najmniej 14. dni wypoczynku
Świadczenia urlopowe są wypłacane przez tych pracodawców spoza sfery budżetowej, którzy na dzień 1 stycznia danego roku zatrudniali mniej niż 20 osób w przeliczeniu na pełne etaty i nie tworzą zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Przepisy określają tylko maksymalną wysokość takich należności.

czytaj więcej »

Pytanie: W maju 2013 r. pracownica otrzymała zwolnienie lekarskie z tytułu opieki na 14 dni. Zwolnienie to w terminie dostarczyła do pracodawcy. Pracodawca jednak ma wątpliwości czy powinien wypłacić zasiłek opiekuńczy, gdyż lekarz wystawiający zwolnienie lekarskie w polu „Kod pokrewieństwa osoby pod opieką” wpisał cyfrę „3”. W okresie tego zwolnienia pracownica sprawowała opiekę nad chorym partnerem, z którym od wielu lat pozostaje w nieformalnym związku. Pracownica żąda wypłaty zasiłku opiekuńczego za okres wystawionego przez lekarza zwolnienia.

czytaj więcej »

Pytanie: Jakim identyfikatorem podatkowym powinien posługiwać się przedsiębiorca, który ma zawieszoną działalność gospodarczą? Czy w takim przypadku identyfikatorem jest NIP czy PESEL?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica przez okres pobierania zasiłku macierzyńskiego otrzymywała świadczenie pracownicze częściowo odpłatne. Część płatna przez pracodawcę stanowi jej przychód. Czy w takim przypadku należy uwzględnić koszty uzyskania przychodu w wysokości tego świadczenia (100 zł), mimo że pracownica przebywała na zasiłku macierzyńskim?

czytaj więcej »

Pytanie: Wdowa po naszym pracowniku zwróciła się z prośbą o dofinansowanie wyjazdu córki (w wieku 14 lat) za granicę w celu naukowo-integracyjnym. Koszt wyjazdu to 1 400 zł. Czy można ten wyjazd

czytaj więcej »

Pytanie: Prowadzę biuro rachunkowe i rozliczam od kwietnia przedsiębiorcę prowadzącego firmę budowlaną, który nie uzyskał dotąd żadnych przychodów z działalności. Aktualnie ma on możliwość otrzymania zlecenia (umowa z kontrahentem niemieckim) na wykonanie robót budowlanych na terenie Niemiec. Jaką informację powinnam złożyć w ZUS, aby przedsiębiorca pozostał ubezpieczony w Polsce?

czytaj więcej »

Pytanie: W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL)nasza uczelnia wypłaca studentom stypendia stażowe współfinansowane ze środków UE. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stypendia te są zwolnione z opodatkowania. Czy z uwagi na fakt niepobierania zaliczek na podatek dochodowy od stypendiów stażowych stanowiących podstawę wymiaru składki zdrowotnej, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości 0,00 zł? Jak płatnik powinien ująć składkę w deklaracji? 

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik urodził się 17 maja 1954 r. Przez ponad 8 lat pracował w gospodarstwie rolnym rodziców w latach 1971 - 1979. Następnie, przez prawie 19 lat pracował w innej firmie, w szczególnych warunkach, na podstawie umowy o pracę. Wykonywał czynności w zespołach operacyjnych dyscyplin zabiegowych. W trakcie tej pracy pobierał zasiłek chorobowy, łącznie przez 2 lata. W naszej firmie jest zatrudniony bez dnia przerwy od 1 stycznia 1999 r. Czy może starać się o wcześniejszą emeryturę?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasz pracownik złożył wniosek o udzielenie urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego z tytułu przysposobienia 4-letniego dziecka żony z jej pierwszego małżeństwa.Mamy wątpliwości czy pracownikowi przysługuje prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w wymiarze 20 tygodni, skoro matka dziecka wykorzystała na to dziecko zasiłek macierzyński w związku z jego urodzeniem.

czytaj więcej »

Pytanie: Zgodnie z układem zbiorowym pracy pracodawca opłaca abonament medyczny na rzecz pracowników. Pracownicy pokrywają 20% kosztów z nim związanych. Czy abonament ten podlega oskładkowaniu?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik był niezdolny do pracy z powodu sprawowania opieki nad chorą żoną od 4 do 15 marca 2013 r. Poprzednio był niezdolny do pracy z powodu choroby od 27 do 31 stycznia 2013 r. i pobierał z tego tytułu zasiłek chorobowy. Od stycznia 2013 r. pracownik otrzymał znaczną podwyżkę wynagrodzenia, a w lutym wypłacono mu nagrodę roczną tzw. 13-tkę za 2012 r. Jak prawidłowo należało ustalić podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego przysługującego za marzec 2013 r.?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracodawca wypłacił zwalnianemu pracownikowi odszkodowanie w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w kwocie 40 000 zł. Czy należy od tej kwoty odprowadzić składki na ubezpieczenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniamy spawaczy. Muszą oni co 2 lata odnawiać uprawnienia zawodowe. Czy koszt odnowienia posiadanych uprawnień jest kosztem pracodawcy? Czy można zobligować pracownika do zwrotu tych kosztów umową w sprawie podnoszenia kwalifikacji?

czytaj więcej »

Pytanie: W październiku 2013 r. pracownik spełni warunki do przyznania emerytury wcześniejszej z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach. Przez 8 miesięcy w latach 1985 i 1986 pracował on w Niemczech, u zagranicznego pracodawcy. Czy okres ten ma wpływ na prawo czy wysokość emerytury, a jeśli tak, to jak ten okres udowodnić?

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniamy 24-letnią studentkę. Czy w związku z tym mamy obowiązek opłacać za nią składkę na Fundusz Pracy? Studentka jest zatrudniona na 1/2 etatu z wynagrodzeniem 800 zł. Nie pracowała i nie będzie pracować w godzinach nadliczbowych, a ponadto jest zleceniobiorcą w innej firmie z wynagrodzeniem 1.000 zł miesięcznie.

czytaj więcej »

Pytanie: Z okazji Dnia Dziecka chcemy zakupić z funduszu socjalnego bilety do teatru kukiełkowego oraz paczki ze słodyczami dla dzieci naszych pracowników. Czy świadczenia te powinniśmy uwzględnić w podstawie wymiaru składek?

czytaj więcej »

Pytanie: Przyznajemy pracownikowi dofinansowanie w kwocie 400 zł do kosztów zakwaterowania z uwagi na miejsce pracy oddalone od miejsca zamieszkania. Kwota ta będzie oskładkowana i zwolniona z podatku dochodowego. Czy przyznanie miesięcznej kwoty dofinansowanie można wyliczyć, tak jak przyznanie limitu przy używaniu samochodu prywatnego do celów służbowych (potrącając 1/22 za każdy dzień nieobecności)? Czy sposób naliczenia świadczenia zależy od pracodawcy i zapisu w umowie?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dla pracowników administracyjno-biurowych, osób zarządzających zakładem pracy w imieniu pracodawcy (kierowników), oraz osób zatrudnionych do nadzoru produkcji, mających stawkę miesięczną wynagrodzenia można prowadzić uproszczoną ewidencję czasu pracy w postaci list obecności obejmujących urlopy, zwolnienia lekarskie i inne nieobecności? Podstawą do wyliczenia wynagrodzenia (pensji zasadniczej łącznie z dodatkami, które przysługują na mocy układu zbiorowego pracy) są listy obecności oraz rozliczenie „wyjść osobistych” z zeszytu wyjść, przygotowywane przez kadry i zatwierdzane do proporcjonalnego obniżenia z wynagrodzenia przez Prezesa.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownicy pracują od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00 w podstawowym systemie czasu pracy (w 4-miesięcznym okresie rozliczeniowym). W niedzielę jeden z pracowników został wysłany w delegacje służbową, która trwała od niedzieli do wtorku. Jak zrekompensować czas w delegacji w niedzielę, święto lub dzień wolny od pracy? Czy za pracę w niedzielę należy się pracowników dzień wolny czy dodatek za nadgodziny? Czy udzielenie dnia wolnego lub udzielenie nadgodzin należy się pracownikowi zarządzającemu zakładem pracy? Czy w sytuacji gdy „zwykły” pracownik wysłany jest w delegację nieprzekraczająca 8 godzin, to należy mu się dzień wolny, a gdyby trwała ona np. 9 godzin to przysługuje mu 1 dzień wolny i 1 godzina (lub nadgodziny)? Jak jest w przypadku osób zarządzających?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony od 4 lutego 2013 r. do 3 maja 2013 r. z rocznym wymiarem urlopu wypoczynkowego w ilości 20 dni. Pracownikowi udzielono urlopu w wymiarze 7 dni (zgodnie z wyliczeniem 20 dni : 12 miesięcy x 4 miesiące pracy = 6,66 dni, tj. 7 dni). Obecnie z tym pracownikiem zawieramy kolejną umowę na czas określony od 4 maja 2013 r. do 3 lipca 2013 r., zatem zachowana jest ciągłość zatrudnienia. Uprawnienia urlopowe określono na 4 dni (20 : 12 miesięcy x 2 miesiące = 3,33 dnia, tj. 4 dni). Czy wyliczenia pracownika kadr są prawidłowe, skoro gdyby została zawarta od razu umowa od 4 lutego 2013 r. do 3 lipca 2013 r. należałoby udzielić pracownikowi urlopu zgodnie z wyliczeniem w wymiarze 10 dni (20 dni : 12 miesięcy x 6 miesięcy), i taka informacja byłaby zamieszczona na świadectwie pracy? Proszę o odpowiedź które z wyliczeń są prawidłowe

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik został zatrudniony na podstawie umowy o pracę od 4 grudnia2012 r. do 4 marca 2013 r. w pełnym wymiarze czasu pracy. Następnie otrzymał kolejną umowę od 5 marca 2013 do 29 marca 2013 r. (30 marca - sobota, 31 marca- niedziela), od 1 stycznia 2013 r. z wynagrodzeniem zasadniczym 1.600 zł. Jak powinno zostać naliczone jego wynagrodzenie? Czy należało wliczyć do wynagrodzenia także sobotę i niedzielę (ostatnie dni w miesiącu) oraz czy w umowie o pracę powinien być zawarty zapis „wynagrodzenie zasadnicze miesięczne” (jest zapis „wynagrodzenie zasadnicze”)?

czytaj więcej »

Pytanie: Zgodnie z regulaminem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (zfśs), uprawnienie do (i kwota) dofinansowania do wypoczynku organizowanego przez pracownika we własnym zakresie - tzw. wczasy pod gruszą zależy od jego stażu u tego pracodawcy (co najmniej rok) oraz od wysokości zarobków. Pod uwagę bierze się przeciętne wynagrodzenie z okresu 6 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie. W maju 2013 r., gdy pracownica złożyła wniosek o dofinansowanie za bieżący rok, okazało się, że nie jest do niego uprawniona z uwagi na zbyt wysokie zarobki oraz że omyłkowo wypłacono jest dofinansowanie w roku ubiegłym (kwotę 350 zł w lipcu 2012 r.). Zgodnie z regulaminem zfśs, z uwagi na wysokość wynagrodzenia nie przysługiwała jej taka pomoc. Pracodawca nie chce domagać sie zwrotu dofinansowania za ubiegły rok od zatrudnionej ani pokrycia przez nią związanych z tym kosztów, gdyż nienależna wypłata była wyłącznie skutkiem jego błędu. W ubiegłym roku nie opłacił jednak od dofinansowania składek ZUS ani zaliczki na podatek dochodowy. Jak powinien postąpić?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica przebywa na urlopie macierzyńskim, ma niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Czy przed wyrażeniem zgody na urlop wychowawczy należy ją skierować na urlop wypoczynkowy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik posiada potrzebne dokumenty potwierdzające pracę w gospodarstwie rolnym rodziców w okresie od 24 lutego 1992 r. do 18 września 1998 r., nie były jednak opłacane składki KRUS za tę osobę. Czy prawidłowym będzie wliczenia tego okresu pracy do pracowniczego stażu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę lat tylko na podstawie dokumentów potwierdzających pracę w gospodarstwie rolnym rodziców (zeznania dwóch świadków, oświadczenie wnioskodawcy)? Czy warunkiem wliczenia tego okresu do stażu pracy pracownika jest również opłacanie składek KRUS za ten okres?

czytaj więcej »

Od wypłacanych pracownikom premii za pracę twórczą wolno obliczać i pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50%. Bez znaczenia jest przy tym, że taka premia ma cechy uznaniowości.

czytaj więcej »

Pytanie: U pracodawcy obowiązuje podstawowy system czasu pracy i 1-miesięczny okres rozliczeniowy. Dniami wolnymi od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy są soboty. W jaki sposób ustalić wymiar czasu pracownika i jakie wynagrodzenie mu wypłacić, jeżeli pracownik został zatrudniony od 7 maja 2013 r.? Jego wynagrodzenie zostało określone w umowie stałą stawką miesięczną wynoszącą 4600 zł za pełny miesiąc pracy. Pracownik pracuje od poniedziałku do piątku przez 8 godzin.Grafik czasu pracy w maju 2013 r. maj Wt Śr Cz Pt So Ni Po Wt Śr Cz Pt So Ni Po Wt Śr Cz Pt So Ni Po Wt Śr Cz Pt dzień 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 liczba godz. 8 8 8 8     8 8 8 8 8     8 8 8 8 8     8 8 8   8

czytaj więcej »

Ze stosunkiem pracy mamy do czynienia wtedy, gdy cechy właściwe temu stosunkowi prawnemu przeważają. Stosunek pracy nie zostaje nawiązany w sytuacji występowania cech sprzecznych z istotą tego stosunku.

czytaj więcej »

Pytanie: W naszej firmie (branża gastronomia) obowiązuje podstawowy system czasu pracy i jednomiesięczny okres rozliczeniowy. Dniami wolnymi od pracy z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy są poniedziałki. Jednocześnie zgodnie z harmonogramem ustalanym dla poszczególnych grup pracowników, praca jest często wykonywana w niedzielę i święta. Pracownik zgodnie z obowiązującym go harmonogramem czasu pracy wykonywał pracę zarówno 1 jak i 3 maja, za którą miał wyznaczone dni wolne 7 i 8 maja. (patrz: grafik). Pracownik ten zachorował i stał się niezdolny do pracy od 6 do 9 maja. Czy w przypadku choroby (bądź innej nieobecność w pracy) w dniu wyznaczonym jako dzień wolny w zamian za pracę w dniach 1 i 3 maja, pracownikowi należy wyznaczyć inny dzień wolny od pracy?Grafik czasu pracy w maju 2013 r. Maj Śr Cz Pt So Ni Po Wt Śr Cz Pt So Ni Po Wt Śr Cz Pt So Ni Po Wt Śr Cz Pt So Ni Po Wt Śr Cz Pt dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 liczba godz. 8 8 8 8         8 8 8     8 8 8 8 8     8 8 8 8 8     8 8   8

czytaj więcej »

Pytanie: Zgodnie z obowiązującym u pracodawcy regulaminem pracy pracowników obowiązuje jednomiesięczny okres rozliczeniowy i podstawowy system czasu pracy (praca po 8 godzin, na ogół od poniedziałku do piątku). Przy czym praca wykonywana przez pracowników jest pracą dozwoloną w niedziele i święta (praca zmianowa). W związku z koniecznością realizacji pilnego zamówienia pracodawca zdecydował, iż 1 i 3 maja będą dniami pracującymi. Jednocześnie w zamian za przepracowane dni świąteczne pracodawca postanowił udzielić dni wolnych od pracy lecz nie w maju, tylko w czerwcu - 10 i 11 czerwca. Tym samym w maju pracownicy przepracują 176 zamiast 160 godzin. Natomiast w czerwcu, dla którego obowiązujący wymiar czasu pracy wynosi 160 godz. (20 dni), pracownicy przepracują 144 godz. (18 dni). Czy decyzja pracodawcy jest prawidłowa? W jaki sposób należy wyliczyć wynagrodzenie pracowników świadczących pracę zgodnie z ustaleniami pracodawcy za maj i za czerwiec w przypadku pracownika: wynagradzanego stałą stawką miesięczną w kwocie 2800 zł oraz otrzymującego wynagrodzenie określone stawką godzinową 16,20 zł? Grafik czasu pracy w maju 2013 r. maj Śr Cz Pt So Ni Po Wt Śr Cz Pt So Ni Po Wt Śr Cz Pt So Ni Po Wt Śr Cz Pt So Ni Po Wt Śr Cz Pt dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 liczba godzin 8 8 8     8 8 8 8 8     8 8 8 8 8     8 8 8 8 8     8 8 8   8 Grafik czasu pracy w czerwcu 2013 r. czerwiec So Ni Po Wt Śr Cz Pt So Ni Po Wt Śr Cz Pt So Ni Po Wt Śr Cz Pt So Ni Po Wt Śr Cz Pt So Ni dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 liczba godzin     8 8 8 8 8         8 8 8     8 8 8 8 8     8 8 8 8 8      

czytaj więcej »

wiper-pixel