WYDANIE ONLINE

Zasadą jest, że kwoty podatków zaokrągla się do pełnych złotych. Natomiast wysokość składek ustala się w złotych i groszach.

czytaj więcej »

Pytanie: Osoba zatrudniona jednocześnie jako pracownik w dwóch państwach – w Polsce i na Łotwie podlegała łotewskiemu ustawodawstwu do 20 kwietnia 2013 r. W tym czasie polski pracodawca udzielił jej urlopu wychowawczego. Na urlopie wychowawczym przebywała również z tytułu zatrudnienia u łotewskiego pracodawcy. Zatrudnienie na Łotwie wraz z prawem do urlopu wychowawczego ustało 20 kwietnia. Dnia 10 lipca kobieta urodziła dziecko, w związku z czym polski pracodawca wypłaca jej zasiłek macierzyński. Jej wynagrodzenie w Polsce wynosi 3.000 zł miesięcznie. Czy w takiej sytuacji podlega w Polsce ubezpieczeniom z tytułu urlopu wychowawczego i pobierania zasiłku macierzyńskiego?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik przewiduje możliwość rezygnacji z całości urlopu rodzicielskiego. Czy w takim przypadku powinien złożyć wniosek o wyrównanie zasiłku macierzyńskiego do 100% podstawy wymiaru za część urlopu dodatkowego, na którym przebywał po wykorzystaniu części tego urlopu przez matkę dziecka?

czytaj więcej »

Pytanie: Wysyłamy pracowników w krajowe delegacje. Podczas podróży służbowych mają zapewnione całodzienne wyżywienie. Czy w sytuacji, gdy wartość tego całodziennego wyżywienia jest wyższa od kwoty diety (30 zł), od nadwyżki trzeba naliczać składki i zaliczkę na podatek?

czytaj więcej »

Pytanie: Żona naszego pracownika korzysta z urlopu macierzyńskiego. Wzięła go w pełnym wymiarze – podstawowym, dodatkowym oraz uzupełniającym, przysługującym po 16 czerwca 2013 r. (2 tygodnie). Bezpośrednio po wykorzystaniu przez nią okresu urlopu dodatkowego w wymiarze uzupełniającym nasz pracownik chce skorzystać z urlopu rodzicielskiego. Jakie dokumenty powinien złożyć w celu uzyskania wypłaty zasiłku macierzyńskiego?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica zatrudniona w naszym zakładzie korzysta z urlopu macierzyńskiego w wymiarze podstawowym. Poinformowała nas, że ona i ojciec dziecka będą dzielić się urlopem dodatkowym i rodzicielskim. Jakie dokumenty powinny zostać złożone w odniesieniu do każdej części urlopu w celu prawidłowej wypłaty zasiłku macierzyńskiego?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik zamierza wziąć dodatkowy urlop macierzyński po wykorzystaniu przez matkę dziecka urlopu podstawowego. Następnie z urlopu rodzicielskiego będzie korzystała matka dziecka. W czasie przebywania przez nią na urlopie rodzicielskim pracownik chce wziąć urlop ojcowski. Czy ma do tego prawo, a jeżeli tak, to jakie dokumenty powinien przedłożyć w celu uzyskania wypłaty zasiłku macierzyńskiego?

czytaj więcej »

Od października 2013 r. za studentów i uczestników studiów doktoranckich posiadających ważną Kartę Polaka uczelnie wyższe będą opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka świadcząca usługi spedycyjne otrzymała od zagranicznego kontrahenta fakturę z karą umowną za uszkodzenie towaru podczas transportu. Powodem uszkodzenia było zdarzenie losowe. Czy należność wypłacona z tego tytułu kontrahentowi może stanowić dla spółki koszt uzyskania przychodu?

czytaj więcej »

Obowiązek przedstawienia zaświadczenia lekarskiego w celu skorzystania ze skróconych norm przestanie obowiązywać w lipcu przyszłego roku. 

czytaj więcej »

Od 13 lipca świadczenie można otrzymać także w razie choroby dziennego opiekuna dziecka lub niani, z którą rodzice zawarli umowę uaktywniającą.

czytaj więcej »

6-miesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych, wypłacanego osobie starającej się o świadczenie przedemerytalne, nie musi przypadać bezpośrednio po rozwiązaniu  stosunku pracy z przyczyn ekonomicznych.

czytaj więcej »

Pracownicy korzystający z urlopu macierzyńskiego nie muszą przepracować 6 miesięcy, aby przysługiwało im dodatkowe wynagrodzenie roczne. Dotyczy to także należności za 2012 r. Trzeba wypłacić je do 29 września.

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka ubezpiecza pracowników wyjeżdżających do pracy za granicę, m.in. na Białoruś i do Rosji. Polisy wykupowane są w tzw. osobodniach, co oznacza, że ani w polisie, ani w innych dokumentach nie ma wskazania pracowników, którzy zostaną nią objęci. W chwili zawierania umowy spółka nie jest bowiem w stanie określić, który z pracowników, kiedy i na jak długo zostanie oddelegowany do pracy za granicę. Czy z tytułu wykupienia takiej polisy, na czas zagranicznej podróży służbowej, powstaje po stronie pracownika przychód do opodatkowania?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka chce zatrudnić pracownika, który jest zameldowany w innej miejscowości niż siedziba firmy. W miejscowości, w której znajduje się siedziba spółki, wynajmuje jednak mieszkanie i jest w nim zameldowany na pobyt czasowy. Który urząd skarbowy będzie w takim przypadku właściwy dla tego zatrudnionego?

czytaj więcej »

Pytanie: Zamierzam zawrzeć z kilkoma osobami umowy o odbycie nieodpłatnej praktyki absolwenckiej na okres trzech miesięcy. Prawdopodobnie, mimo postanowienia umowy o nieodpłatności praktyki, w każdym miesiącu jej trwania wypłacę tym osobom jakąś kwotę. Czy w takim przypadku trzeba będzie pobierać zaliczki na podatek dochodowy?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasza firma zajmuje się projektowaniem obiektów oraz innej infrastruktury. Zatrudniamy na umowę o pracę inżynierów. Jeden z nich jest asystentem projektanta. Do jego obowiązków należy m.in. projektowanie sieci, instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Pracownik tworzy opracowania, opisy i rysunki techniczne będące wynikiem jego samodzielnej pracy. Projekty są więc dziełem w rozumieniu prawa autorskiego. Wykonanie każdego dzieła jest ściśle określone przez pracodawcę w ramach czasowych, a każde z dzieł posiada datę jego wykonania. Prowadzimy ewidencję prac projektowych zatrudnionych, dzięki temu możliwe jest wyliczenie czasu poświęconego na prace projektowe, twórcze oraz na inne zajęcia. Na podstawie karty czasu pracy można więc określić jaka część przychodu stanowi wynagrodzenie za prace twórcze. Jak wyliczyć dochód pracownika w sierpniu, jeśli na wykonanie projektów przeznaczy 75% swojego czasu pracy, a jego ogólne wynagrodzenie wynosi 8.800 zł (koszty uzyskania przychodu do zwykłej pracy – 111,25 zł oraz prawo do ulgi podatkowej)?

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniam pracownika, którego miejsce zamieszkania znajduje się w miejscowości odległej od miejsca pracy. Z tego względu wynająłem dla niego lokal mieszkalny (kawalerkę) za 600 zł. Opłacam także czynsz do spółdzielni w wysokości 431,80 zł i media za pracownika (tj. prąd, gaz i Internet) według rachunków. Ostatnio suma rachunków wyniosła 289,13 zł. Jakie miesięczne koszty uzyskania przychodów powinny być potrącane pracownikowi, aby korzystał ze zwolnienia z podatku z tytułu zakwaterowania? Ma prawo do ulgi 46,33 zł. W lipcu zatrudniony złożył wniosek o przyznanie i wypłatę z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) zapomogi na leczenie chorej córki. Otrzymał ją w wysokości 2.500 zł. Miesięczne wynagrodzenie pracownika wynosi 3.000 zł. Jak rozliczyć miesiąc z takimi dodatkowymi świadczeniami?

czytaj więcej »

wiper-pixel