WYDANIE ONLINE

Jeśli kształcenie odbywa się z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą, podwładnemu należy się zwolnienie z pracy, aby mógł wziąć udział w zajęciach, oraz urlop na przystąpienie do egzaminu.

czytaj więcej »

Pytanie: Zakład pracy chronionej (ZPChr) wydatkuje środki zgromadzone na zakładowym funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON). Fundusz ten jest zasilany m.in. odsetkami od zgromadzonych na nim środków. Jakie wydatki można pokrywać środkami pochodzącymi z odsetek?

czytaj więcej »

Pytanie: Przedsiębiorca legitymujący się statusem zakładu pracy chronionej (ZPChr) chce wystawiać swoim kontrahentom zaświadczenia uprawniające ich do ulg we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Czy wyliczając wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, uprawniający do wystawienia takich zaświadczeń, może uwzględniać zatrudnione osoby niepełnosprawne wykonujące pracę nakładczą?

czytaj więcej »

Pytanie: Po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze 6 tygodni pracownica chce wziąć 2 dni tzw. opieki nad dzieckiem oraz rozpocząć urlop rodzicielski w wymiarze 8 tygodni dopiero po tym zwolnieniu. Czy pomiędzy dodatkowym urlopem macierzyńskim a urlopem rodzicielskim może być taka przerwa?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma komputerowa sprzedała jednemu ze swoich kontrahentów 6 komputerów, złożonych z karty graficznej, płyty głównej oraz podzespołów wyprodukowanych przez inne podmioty. Komputery te zostały złożone przez pracowników sprzedawcy. Czy, z uwagi na przedmiot usługi, może on wystawić nabywcy zaświadczenie uprawniające ten podmiot do ulgi we wpłacie na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)?

czytaj więcej »

Pytanie: Po rozwiązaniu stosunku pracy podwładny zwrócił się do swego byłego pracodawcy o wypłacenie mu ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystanie urlopu okolicznościowego w związku ze ślubem córki. Pracodawca nie chce wypłacić takiego ekwiwalentu. Czy roszczenie pracownika jest zasadne?

czytaj więcej »

Pytanie: Kierownik działu marketingu spółki często zostaje w pracy po godzinach (wykonuje wówczas własne obowiązki i nie nadzoruje pracy innych osób). Spółka nie chce mu jednak rekompensować takiej dodatkowej pracy, uzasadniając to kierowniczym stanowiskiem podwładnego. Czy takie postępowanie pracodawcy jest słuszne? 

czytaj więcej »

Pytanie: Stan zatrudnienia w spółce na 1 stycznia 2013 r. wynosił 30 osób, w przeliczeniu na pełne etaty. Na mocy regulaminu wynagradzania w firmie nie został utworzony zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W lipcu spółka wypłaciła zatrudnionym świadczenia określone jako urlopowe i nie pobrała od nich składek. Czy takie postępowanie było prawidłowe, a jeśli nie, to w jaki sposób powinna naprawić swój błąd?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka przekazuje osobom mającym długi staż pracy drobne upominki i bukiety kwiatów. Czy wartość takich świadczeń stanowi dla zatrudnionych przychód ze stosunku pracy?

czytaj więcej »

Dnia 23 sierpnia weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy. Wprowadza możliwość przedłużania okresów rozliczeniowych do 12 miesięcy, a także stosowania tzw. ruchomego czasu pracy.

czytaj więcej »

Trybunał Konstytucyjny uznał, że nałożenie takiego obowiązku nie narusza ustawy zasadniczej

czytaj więcej »

Z nowych rozwiązań będą mogły skorzystać osoby, które przed 1 stycznia 1999 r. przepracowały tylko część roku kalendarzowego.

czytaj więcej »

Pytanie: Od 1 lipca 2013 r. zatrudniliśmy nowego pracownika. Przez 5 dni był chory i przedstawił zwolnienie lekarskie. Jednak z uwagi na zbyt krótki staż ubezpieczeniowy nie zostało mu wypłacone wynagrodzenie chorobowe. W dokumentach rozliczeniowych składanych za lipiec do ZUS nie wykazaliśmy okresu jego choroby. Czy takie postępowanie było prawidłowe?

czytaj więcej »

Obliczanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy na bazie dni kalendarzowych jest niezgodne z konstytucją.

czytaj więcej »

Pytanie: Od ponad 25 lat zatrudniamy pracownika urodzonego w sierpniu 1948 roku. Dnia 15 listopada 2013 r. ukończy powszechny wiek emerytalny i jeszcze w tym samym miesiącu chce zgłosić wniosek o ustalenie prawa do emerytury. Poinformował nas, że z końcem października musi odejść z pracy, gdyż w razie kontynuowania zatrudnienia nie będzie mógł pobierać przyznanego świadczenia. Nasza firma chciałaby jednak zatrudniać go jeszcze co najmniej przez dwa lata. W związku z tym zamierzamy ponownie nawiązać z nim stosunek pracy. Czy w takim przypadku ZUS będzie wypłacał mu przyznaną emeryturę? Czy będzie miało znaczenie, od kiedy ponownie zatrudnimy tę osobę?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownicy spółki są zatrudnieni w 3-miesięcznych okresach rozliczeniowych, pokrywających się z kwartałami roku kalendarzowego. W ramach tych okresów pracodawca planuje nierównomierny rozkład czasu pracy w systemie równoważnym, kierując się przy układaniu grafików prognozowanym zapotrzebowaniem na oferowane usługi. Prognozy te nie zawsze są jednak precyzyjne, w związku z czym pracodawcy zdarza się polecanie pracownikom zadań w nadgodzinach dobowych lub w dniu wolnym. Jak rozliczyć czas pracy zatrudnionych, jeśli pracodawca zaplanował pracę na 3 miesiące, ale pod koniec drugiego miesiąca podjął decyzję o skróceniu okresu rozliczeniowego o ostatni miesiąc, w którym miały nastąpić odbiory czasu wolnego? Jak prawidłowo naliczyć wynagrodzenie podwładnemu, który poza stawką miesięczną wynoszącą 3.500 zł otrzymuje dodatek stażowy w kwocie 500 zł?Grafiki czasu pracy od lipca do września 2013 r.lipiec 2013 r. Data 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Dzień Pon Wt Śr Czw Pt Sob Nd Pon Wt Śr Czw Pt Sob Nd Pon Plan 8 8 8 8 8     8 8 8 8 8     8 Wyk. 8 8 8 8 8     8 8 8 8 8     8 Data 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Dzień Wt Śr Czw Pt Sob Nd Pon Wt Śr Czw Pt Sob Nd Pon Wt Śr Plan 8 8 8 8     8 12 12 12 10     10 10 10 Wyk. 8 8 8 8     10 12 12 12 12 8   10 10 12 sierpień 2013 r. Data 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Dzień Czw Pt Sob Nd Pon Wt Śr Czw Pt Sob Nd Pon Wt Śr Czw Plan 12 12     12 12 12 8 8     8 8 8   Wyk. 12 12 8   12 12 12 12 10     12 10 8   Data 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Dzień Pt Sob Nd Pon Wt Śr Czw Pt Sob Nd Pon Wt Śr Czw Pt Sob Plan 8     8 8 8 8 8     8 8 8 8 8   Wyk. 8     8 8 8 8 8     8 8 8 8 8   wrzesień 2013 r. Data 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Dzień Nd Pon Wt Śr Czw Pt Sob Nd Pon Wt Śr Czw Pt Sob Nd Plan   8 8 8 8       8 8 8 8       Wyk.   - - - -       - - - -       Data 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Dzień Pon Wt Śr Czw Pt Sob Nd Pon Wt Śr Czw Pt Sob Nd Pon Plan 8 8 8 8       8 8 8 8         Wyk. - - - -       - - - -        

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik, wynagradzany stałą płacą zasadniczą – 2.400 zł oraz dodatkiem funkcyjnym – 200 zł, w sierpniu dyżurował w miejscu pracy przez 12 godzin, ale nie podjął pracy. Nie odebrał za to czasu wolnego. Jak obliczyć mu wynagrodzenie za sierpień, w tym za dyżur (zatrudniony ma prawo do podstawowych kosztów uzyskania przychodu i kwoty wolnej)?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik chorował w sierpniu 2013 roku. Zwolnienie lekarskie opiewało na okres od 20 do 28 sierpnia. Za 6 dni zwolnienia przysługiwało mu wynagrodzenie chorobowe, a za resztę już zasiłek chorobowy, uiszczany przez pracodawcę będącego płatnikiem zasiłków. Jak obliczyć zaliczkę na podatek oraz składki ZUS od należności za sierpień, jeżeli pracownik zarabia 2.000 zł miesięcznie, otrzymuje stałą regulaminową premię miesięczną – 200 zł, która jest zmniejszana za okresy choroby w proporcjonalny sposób, tak jak wynagrodzenie zasadnicze, oraz ma prawo do zwykłych kosztów uzyskania przychodów i kwoty wolnej od podatku (PIT-2)?

czytaj więcej »

wiper-pixel