WYDANIE ONLINE

Z punku widzenia pracownika najkorzystniejsza jest dla niego umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony. W praktyce pracodawcy niechętnie jednak decydują się na bezterminowe związanie się z pracownikiem. Zawarcie wieloletniej (np. 5- lub 7-letniej) umowy terminowej bez wyraźnej przyczyny naraża natomiast pracodawcę na zarzut nadużycia prawa albo obejścia przepisów. Podobnie zresztą jak nieuzasadnione rozwiązanie takiej umowy.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik ma dwa zajęcia komornicze: alimentacyjne na 500 zł miesięcznie oraz niealimentacyjne na kwotę 7.000 zł. Pracownik we wrześniu nabył prawo do: wynagrodzenia godzinowego 2.288 zł (13 zł/godz.) oraz nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy, w wysokości 4.368 zł (przysługuje co 5 lat). Ma także prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodów oraz kwoty wolnej. Jak ustalić potrącenia i kwotę do wypłaty, jeżeli nagroda zostanie wypłacona 10 września, a pensja ostatniego dnia miesiąca?

czytaj więcej »

Pytanie: Pod koniec sierpnia wypłaciliśmy pracownikowi 800 zł jako zaliczkę na poczet wynagrodzenia za sierpień, którego termin wypłaty przypadł na 10. dzień września, zgodnie z regulaminem wynagradzania. W sierpniu nie został pobrany ani podatek, ani składki ZUS od tej zaliczki. We wrześniu, przy zwyczajowej wypłacie również nie zostały odciągnięte, chociaż wynagrodzenie (4.100 zł brutto zgodnie z umową o pracę) zostało pomniejszone o wcześniejszą zaliczkę. Jak skorygować błędne rozliczenie i jak uwzględnić tak dokonane wypłaty w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego?

czytaj więcej »

W sierpniu minął rok, odkąd ustawodawca wprowadził w art. 129 § 2 kp możliwość przedłużenia okresu rozliczeniowego do maksymalnie 12 miesięcy. Zmiana przepisów weszła w życie 23 sierpnia 2013 r., więc zakłady, które zdecydowały się na stosowanie tego rozwiązania od września 2013 roku, kończą właśnie pierwszy roczny okres rozliczeniowy i stają przed obowiązkiem zrobienia bilansu czasu pracy dla całego okresu rozliczeniowego i ostatecznego rozliczenia nadgodzin.

czytaj więcej »

Pracodawca zatrudniający pracownika niepełnosprawnego może wliczać go do wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności dopóty, dopóki decyzja o unieważnieniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nie stanie się ostateczna – wynika z interpretacji wydanej przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (BON).

czytaj więcej »

Pytanie:    Lekarz pracuje we wszystkie dni robocze od 7.00 do 14.35 i nie pełni dyżurów medycznych. Chcemy zobowiązać go do:

czytaj więcej »

Pracownikowi, któremu wypłacono wynagrodzenie w kolejnych miesiącach po ustaniu tytułu do ubezpieczeń (czyli po rozwiązaniu umowy o pracę), należy rozliczyć składki w raporcie ZUS RCA składanym za miesiąc, w którym wypłacono wynagrodzenie z zastosowaniem kodu tytułu ubezpieczeń 30 00 xx. W najnowszej wersji programu Płatnik ZUS udostępnił funkcjonalności, które zapewniają wsparcie w poprawnym utworzeniu takiego raportu.

czytaj więcej »

W sytuacji gdy zleceniodawca, zgodnie z zawartą umową, wypłaca zleceniobiorcom wysyłanym w zagraniczną podróż służbową diety oraz ryczałt za nocleg w wysokości nieprzekraczającej limitów określonych rozporządzeniem o podróżach służbowych, ich wartość podlega wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne – uznał ZUS w wydanej interpretacji indywidualnej.

czytaj więcej »

Środki Funduszu Pracy będą przeznaczane na finansowanie nagród specjalnych dla pracowników powiatowych urzędów pracy, którzy uzyskają najlepsze wskaźniki efektywności zatrudnieniowej i kosztowej podstawowych form aktywizacji zawodowej. Zostaną z nich sfinansowane również składki na ubezpieczenia społeczne od przyznanych nagród.

czytaj więcej »

Pytanie: W czasie urlopu rodzicielskiego pracownicy wygasa ważność badania okresowego. Czy w takiej sytuacji należy wydać jej skierowanie na badania okresowe, czy też poczekać do zakończenia urlopu rodzicielskiego i wtedy wystawić skierowanie na badanie?

czytaj więcej »

Pytanie: Ryczałt za nocleg w krajowej podróży służbowej przysługuje, jeżeli nocleg trwał co najmniej 6 godzin pomiędzy godzinami 21.00 i 7.00. Czy ograniczenie dotyczące trwania noclegu nie odnosi się do pracownika odbywającego podróż zagraniczną? Czyli za granicą liczy się każdy nocleg w kabinie – powyżej 6 godzin, ale niekoniecznie w godzinach 21.00–7.00?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy starosta powiatu, podpisując z pracownikiem samorządowym umowę o pracę, może w jej warunkach zastrzec dłuższy okres wypowiedzenia niż jest to przewidziane w Kodeksie pracy? Przykładowo: pół roku zamiast 3 miesięcy?

czytaj więcej »

Pytanie: W zakładzie działają 3 organizacje związkowe. Obecnie w porozumieniu ze związkami zmieniamy regulamin świadczeń socjalnych. Jednym z elementów negocjacji jest skład komisji socjalnej. Chciałabym, aby w naszej komisji oprócz przedstawicieli związków uczestniczyli również pracownicy niezrzeszeni. Jednak organizacje związkowe, powołując się na ustawę o związkach zawodowych, twierdzą, że to niemożliwe. Czy faktycznie tak jest?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik przebywał w podróży służbowej. W tym okresie skorzystał z usługi hotelowej, w ramach której miał zapewnione śniadanie. W związku z tym od należnej pracownikowi diety (45 zł) odliczam 25% kwoty diety za częściowe wyżywienie. Czy pracownik powinien napisać oświadczenie, że miał zapewniony posiłek, jeżeli w ramach rachunku nie zostało oznaczone, czy usługa hotelowa była ze śniadaniem, czy bez?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy z pracownikiem, który wnioskuje o obniżenie etatu zamiast urlopu wychowawczego, trzeba podpisywać aneks do umowy o pracę? Czy trzeba wówczas zawrzeć w umowie klauzulę o godzinach ponadwymiarowych, za które płaci się jak za nadgodziny?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasza spółka wypłaca byłemu pracownikowi ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Jakie koszty powinniśmy zastosować przy tej wypłacie i czy uwzględnić ulgę podatkową?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownicy naszego banku w ramach realizacji swoich zadań służbowych ponoszą wydatki na opłaty abonamentowe za parkowanie samochodów służbowych poprzez kodowanie na specjalnej karcie parkingowej, tzw. przedpłaty parkingowe. Następnie przy użyciu karty uiszczają w parkomatach opłaty za parkowanie. Pracownicy, którzy dokonali zakupu doładowania, na podstawie określonych w wewnętrznych regulacjach banku dokumentów, występują do pracodawcy o zwrot wydatku. Czy wydatki banku na karty parkingowe pracowników mogą stanowić koszty uzyskania przychodów?

czytaj więcej »

Pytanie: Prezes zarządu w spółce z o.o. zatrudniony w naszej firmie na podstawie umowy o pracę został odwołany ze swojej funkcji przez radę nadzorczą. Zgodnie z obowiązującą umową przysługuje mu 3-miesięczny okres wypowiedzenia (od 1 czerwca do 31 sierpnia 2014 r.). Zgodnie z zapisami umowy w tym okresie został on zwolniony z obowiązku świadczenia pracy, zachowując prawo do wynagrodzenia. Czy od wynagrodzenia należnego za okres wypowiedzenia trzeba opłacić wszystkie składki?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik zatrudniony w naszej firmie na podstawie umowy o pracę na 1/2 etatu dodatkowo prowadzi działalność gospodarczą. W lipcu uległ wypadkowi przy prowadzonej działalności. Jednak z działalności nie otrzymał zasiłku, gdyż opłacał tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Zwolnienie lekarskie przedstawił pracodawcy. Czy w takiej sytuacji z umowy o pracę przysługuje mu zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego, czy wynagrodzenie za czas choroby?

czytaj więcej »

Pytanie: Zleceniobiorca złożył oświadczenie, że równocześnie w innej firmie jest pełnoetatowym pracownikiem i ze zlecenia nie chce przystąpić do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Na tej podstawie zgłosiliśmy go tylko do ubezpieczenia zdrowotnego. Otrzymaliśmy informację z ZUS, że osoba ta przez dwa tygodnie z umowy zlecenia powinna podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, ponieważ w tym czasie przebywała na urlopie bezpłatnym. Jakie mamy w związku z tym obowiązki wobec ZUS?

czytaj więcej »

wiper-pixel