WYDANIE ONLINE

Obliczając odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i dokonując na jego podstawie wpłaty na rachunek bankowy funduszu, pracodawca opiera się na planowanych (szacunkowych) danych o zatrudnieniu. Pod koniec roku musi zatem dokonać korekty swoich obliczeń.

czytaj więcej »

W celu ustalenia składki wypadkowej na nowy rok składkowy, który rozpocznie się 1 kwietnia, w styczniu należy przekazać do ZUS formularz ZUS IWA. Musi on zawierać dane za rok poprzedni, czyli za 2014. Jeśli płatnik składek nie przekaże danych lub przekaże nieprawdziwe dane w ZUS IWA, a tym samym spowoduje zaniżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, musi liczyć się z tym, że ZUS ustali dla niego, w drodze decyzji, stopę procentową składki na cały rok składkowy w wysokości 150% stopy procentowej, ustalonej na podstawie poprawnych danych.

czytaj więcej »

Każdy pracodawca, a także płatnik składek, który w 2014 roku zatrudniał emeryta lub rencistę, na początku 2015 r. jest zobowiązany przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informację o wysokości osiąganych przez świadczeniobiorcę przychodów. Obowiązek powiadamiania ZUS o wysokości przychodu uzyskanego przez emeryta lub rencistę w 2014 roku jest niezależny od tego, że w trakcie roku kalendarzowego płatnik składek powiadomił ZUS o podjęciu zatrudnienia przez emeryta lub rencistę czy też wystawianiu dokumentów potwierdzających zatrudnienie do przeliczenia stażu pracy.

czytaj więcej »

Podmiot, który w 2014 r. występował w roli płatnika podatku dochodowego, po jego zakończeniu jest zobowiązany do sporządzenia i przekazania podatnikowi oraz do urzędowi skarbowemu rozliczeń podatkowych. Obowiązki te należy wykonać w styczniu i lutym 2015 r.

czytaj więcej »

wiper-pixel