Wypłata odprawy pośmiertnej i innych świadczeń ze stosunku pracy rodzicom zmarłego pracownika

Pytanie: Zmarł pracownik naszej firmy. Według naszej wiedzy nie był żonaty i nie miał dzieci. Żyją natomiast rodzice pracownika. Chciałabym się upewnić, czy są oni uprawnieni do otrzymania odprawy pośmiertnej oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Oboje rodzice zmarłego pracownika mają ukończone 50 lat. Pracownik mieszkał z rodzicami, był w ich domu również zameldowany. Jaki dokument ma stanowić potwierdzenie tego, że zmarły pracownik przyczyniał się do ich utrzymania?

Wypłata odprawy osobie uprawnionej do renty socjalnej

Pytanie: Czy pracownikowi odchodzącemu na rentę socjalną (ponieważ całkowita niezdolność do pracy powstała w dzieciństwie) należy wypłacić odprawę?

Wypłata odprawy dla ostatniej grupy pracowników zwalnianych z przyczyn ekonomicznych

Pytanie: Przedsiębiorca kończy swoją działalność. Obecnie zatrudnia 40 pracowników i sukcesywnie (co miesiąc) planuje rozwiązywać umowę z kilkoma z nich. Załoga została już poinformowana o likwidacji. Proszę o informację, czy – biorąc pod uwagę aspekt prawny i etyczny – należałoby pracownikom zatrudnionym na czas określony wypłacić odprawę ekonomiczną? Jeżeli wskutek zwolnień liczebność załogi spadnie poniżej 20 pracowników, to czy należałoby pracownikom wypłacić odprawę za rozwiązanie umowy z przyczyn niedotyczących pracowników?

Wynagrodzenie za prokurę – czy zwiększa podstawę obliczenia odprawy emerytalnej

Pytanie: Pracownik pełni dodatkowo funkcję prokurenta. Czy do podstawy wyliczenia jego odprawy emerytalnej wlicza się dodatkowe wynagrodzenie z tytułu pełnionej przez niego funkcji? Nadmieniam, że od wymienionego dodatku nie są odprowadzane składki ZUS.

Równoczesne rozwiązanie stosunku pracy na dwóch stanowiskach – ile odpraw emerytalnych

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony także na stanowisku niepedagogicznym rozwiązał obie umowy o pracę w tym samym dniu w związku z przejściem na emeryturę. Ile odpraw emerytalnych należy mu wypłacić?

Przejście na matczyną emeryturę – czy uprawnia do odprawy od pracodawcy

Pytanie: Z dniem 31 marca nasza pracownica, która osiągnęła wiek emerytalny i wychowała więcej niż czworo dzieci chce przejść na emeryturę „mama 4 plus”. Pracownica posiada ogólny staż pracy 4 lata. Czy ma prawo do odprawy emerytalnej zgodnie z Kodeksem pracy?

Pracownica uprawniona do emerytury pozostaje przy rencie rodzinnej – czy należy wypłacić odprawę?

Pytanie: W listopadzie 2019 r. pracownica osiągnie wiek emerytalny. Wiemy, że pobiera rentę rodzinną po zmarłym mężu i pozostanie na niej, gdyż jest to świadczenie jest dla niej korzystniejsze niż byłaby jej emerytura. Nie będzie składała wniosku w ZUS, chce jednak rozwiązać umowę o pracę w związku z przejściem na emeryturę. Czy powinniśmy wypłacić jej odprawę emerytalną? Dodam, że pracownica zostanie następnie ponownie u nas zatrudniona na część etatu.

Odprawa rentowa dla pracownika samorządowego po okresie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego

Pytanie: Jesteśmy jednostką samorządową. Czy jesteśmy zobowiązani wypłacić odprawę rentową pracownicy, która chorowała przez pół roku i po ustaniu zatrudnienia przeszła na świadczenie rehabilitacyjne? Osoba ta przejdzie na rentę w listopadzie 2019 r. Jej staż w naszej jednostce wynosi 1,5 roku. Dodatkowo osoba ta była zatrudniona przez 8,5 roku w przychodni rehabilitacyjnej oraz przez 6 miesięcy pobierała zasiłek dla bezrobotnych z PUP.

Odprawa pieniężna dla pracownika zwolnionego z powodu niepodpisania umowy o zakazie konkurencji

Pytanie: Pracownik otrzymał od pracodawcy oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę na czas określony z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Przyczynę wypowiedzenia stanowił brak pisemnej akceptacji przez pracownika umowy o zakazie konkurencji. Czy temu pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna (pracodawca zatrudnia powyżej 20 osób)?

Odprawa emerytalna – czy przysługuje po zwolnieniu w trybie art. 53 kp

Pytanie: Zwolniliśmy pracownicę na podstawie art. 53 § 1 pkt 1 lit b kp (z powodu długotrwałej nieobecności chorobowej). W dniu zwolnienia miała już ukończone 60 lat. Po zakończeniu pobierania zasiłku chorobowego pracownica przez pewien czas pobierała jeszcze świadczenie rehabilitacyjne, a następnie przeszła na emeryturę. Czy nasz zakład pracy powinien wypłacić jej odprawę emerytalną jako ostatni pracodawca? Jeżeli tak, czy konieczny jest wniosek byłej pracownicy o wypłatę odprawy?