WYDANIE ONLINE

Program Płatnik w wersji 10.01.001. wprowadził zmiany, których celem jest poprawa jakości danych przekazywanych w dokumentach ubezpieczeniowych do ZUS oraz usprawnienie pracy płatników składek. Są one rozszerzeniem zmian wprowadzonych we wcześniejszych wersjach programu Płatnik (począwszy od wersji 9.01.001).

czytaj więcej »

Pracodawca będzie mógł zatrudniać pracownika na podstawie umów o pracę na czas określony przez maksymalnie 33 miesiące łącznie lub zawrzeć z nim nie więcej niż trzy takie umowy. Zatrudnienie ponad te limity (czasowy lub ilościowy) będzie oznaczało zatrudnienie na czas nieokreślony – przewiduje przyjęta 25 czerwca przez Sejm duża nowelizacja dotyczącą umów terminowych.

czytaj więcej »

Trybunału Konstytucyjny zbada zgodność z ustawą zasadniczą przepisów, które uniemożliwiają pracodawcy, bez zgody związków zawodowych, samodzielne ustalanie regulaminów wynagradzania, nagród i premiowania. Wniosek w tej sprawie złożyła w TK Konfederacja Lewiatan.

czytaj więcej »

Pracownik tymczasowy nie musi ponawiać szkolenia wstępnego w zakresie bhp, jeżeli bezpośrednio po zmianie zatrudniającej go agencji pracy tymczasowej nadal wykonuje pracę na tym samym stanowisku i na rzecz tego samego pracodawcy użytkownika – wyjaśniło ministerstwo pracy i polityki społecznej w odpowiedzi udzielonej na zapytanie poselskie.

czytaj więcej »

Od 1 lipca 2015 r. obowiązują nowe zasady składania wniosku ORD-IN w sprawie wydania interpretacji indywidualnych. Została wprowadzona zasada, że dyrektorzy izb skarbowych będą się specjalizowali w określonym typie podatku, wydając interpretacje indywidualne.

czytaj więcej »

Stan faktyczny: W dniu 18 czerwca 2015 r. rozwiązaliśmy z jednym z naszych pracowników umowę o pracę bez wypowiedzenia. Stosujemy 3-miesięczny okres rozliczeniowy. Okresy pokrywają się z kwartałami kalendarzowymi. Pracownik był wynagradzany stawką godzinową 12,50 zł. W czerwcu miał zaplanowaną pracę w wymiarze 180 godzin, a przepracował 84. W całym okresie rozliczeniowym było do przepracowania 496 godzin, a podwładny faktycznie wykonywał pracę – zgodnie z harmonogramem – przez 400 godzin (kwiecień 156 godz., maj 160 godz., czerwiec 84 godz.). Jak w takiej sytuacji należy rozliczyć wynagrodzenie pracownika, zarówno w czerwcu, jak i w poprzednich miesiącach? Czy trzeba mu dopłacać (np. wynagrodzenie przestojowe), jeśli nie wypracował swojego wymiaru?

czytaj więcej »

System weekendowy świetnie sprawdza się w przypadku pracodawców, którzy zatrudniają trzon załogi w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, i chcą zapewnić dodatkową obsadę na soboty, niedziele i święta. Dzięki zatrudnieniu kilku pracowników w tym systemie można uniknąć problemów z planowaniem reszcie zatrudnionych co czwartej niedzieli wolnej od pracy oraz wolnych świąt, skoro te dni będą już obsadzone.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica złożyła 3-miesięczne wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony. Pracownik działu kadr przyjął to wypowiedzenie, wpisał datownikiem datę i się podpisał. Pracownica nie chciała potwierdzenia przyjęcia dokumentu. Czy pracodawca – prezes jest zobowiązany pisemnie akceptować to wypowiedzenie lub na piśmie się do niego ustosunkowywać, czy należy uznać, że z dniem złożenia wypowiedzenia rozpoczyna się jego bieg i nie są potrzebne żadne zabiegi prawne? Następnie pracownica po trzech dniach zwróciła się ustnie do prezesa z prośbą o wycofanie podania. Czy prezes musi się do tej prośby ustosunkowywać na piśmie, czy może zgodzić się na wycofanie wypowiedzenia lub nie – utrzymując wypowiedzenie w mocy – bez uzasadnienia pisemnego czy też ustnego?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica w ubiegłym roku, będąc zatrudniona w naszym zakładzie na stażu, otrzymała dni wolne w związku ze ślubem cywilnym. W czerwcu bierze ślub kościelny. Czy można jej obecnie udzielić urlopu okolicznościowego? Jak kwalifikować zwolnienie udzielone w trakcie stażu?

czytaj więcej »

Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem oznacza dla pracodawcy spełnienie dodatkowych obowiązków. Chodzi tu nie tylko o kwestie finansowe, ale również formalne, m.in. związane z wystawieniem i przekazaniem pracownikowi świadectwa pracy. Niewydanie świadectwa, wydanie go z opóźnieniem lub z błędami może być przyczyną wystąpienia byłego pracownika do sądu pracy z roszczeniem o odszkodowanie. Sąd, po zbadaniu sprawy, orzeka, czy roszczenie jest słuszne, a jeśli tak, to w jakiej wysokości przysługuje.

czytaj więcej »

Pytanie: Obowiązujący u pracodawcy regulamin ZFŚS przewiduje, że pracownikom przysługuje dofinansowanie do wypoczynku pod warunkiem, że komisja zaplanuje taki wydatek w planie wydatków na dany rok kalendarzowy i pracownik złoży wniosek urlopowy na co najmniej 10 dni urlopu bez przerwy. Dofinansowanie to przysługuje tylko jeden raz w roku. Plan wydatków ZFŚS przewidywał takie dofinansowanie w 2014 r., ale w 2015 r. już nie. Pracownik z powodu długotrwałej choroby nie wykorzystał swojego urlopu w 2014 r. Złożył wniosek o urlop dopiero po zakończeniu zwolnienia lekarskiego w 2015 r. Czy należy mu wypłacić dofinansowanie urlopowe za ubiegły rok? Rozliczenie środków w ramach funduszu socjalnego następuje 31 grudnia. Niewykorzystane środki z tytułu urlopów komisja socjalna rozdysponowuje na inne cele, np. na indywidualne zapomogi z przyczyn losowych.

czytaj więcej »

Pytanie: Nasz kontrahent, ze względu na stwierdzone wady, zareklamował dostarczony towar. Okazało się, że wady powstały w procesie produkcyjnym, co świadczy o tym, że pracownicy wykonywali swoje obowiązki niesumiennie i niestarannie. Pracodawca, po wyliczeniu poniesionych strat, chce obciążyć pracowników kosztami źle wykonanego zlecenia, transportu oraz innymi kosztami reklamacji. Kwota będzie na pewno wyższa niż 3-miesięczne wynagrodzenie pracownika. Czy kwotę reklamacji można podzielić na winnych pracowników i zobowiązać każdego do spłaty w wysokości 3- miesięcznego wynagrodzenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku kierowcy zdarza się praca w godzinach nadliczbowych, np. w sobotę. Pracownikowi temu wypłacany jest co miesiąc ryczałt za godziny nadliczbowe. Czy w takim przypadku należy udzielić jeszcze dodatkowego dnia wolnego bądź wypłacić dodatek za godziny nadliczbowe?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik wynagradzany stawką miesięczną przebywa cały miesiąc na zwolnieniu lekarskim. Zwolnienia lekarskie wystawiane są jednak tylko od poniedziałku do piątku. Czy w tym przypadku stosuje się zasady ustalenia wynagrodzenia określne § 11 rozporządzenia MPiPS w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o informację, w jaki sposób należy zaliczyć do stażu pracy pracownika samorządowego, od którego zależy prawo do nagrody jubileuszowej, okresy równoczesnego zatrudnienia tego pracownika w dwóch zakładach pracy. Pierwszy stosunek pracy powstał jeszcze w 2005 r. i został zakończony w marcu 2015 r.; drugi rozpoczął się w październiku 2014 r. i trwa nadal.

czytaj więcej »

W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik objęty jest obowiązkowo ubezpieczeniami społecznymi, a więc również ubezpieczeniem chorobowym. Oznacza to, że w tym okresie ma prawo do wynagrodzenia i zasiłku chorobowego.

czytaj więcej »

Pytanie: Do centrali firmy w Warszawie przyjeżdżają pracownicy na dwumiesięczne szkolenie. Pracodawca wynajął im mieszkanie na osiedlu obok siedziby firmy. Wyjaśnienia w sprawie opodatkowania z tego tytułu otrzymaliśmy w urzędzie skarbowym. Nie jesteśmy natomiast pewni, czy w tym przypadku należy odprowadzić składki do ZUS. Jeżeli tak, to jak ustalić podstawę wymiaru tych składek?

czytaj więcej »

Pytanie: Rada miejska uchwałą powierzyła pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa pracownikom urzędu miejskiego wymienionym z imienia i nazwiska. W uchwale tej rada określiła wynagrodzenie za inkaso w wysokości 5% od zainkasowanych osobiście należności z tytułu opłaty. Czy w związku z tym pobieranie inkasa w formie wynagrodzenia prowizyjnego przez własnego pracownika będzie obciążone składkami ZUS?

czytaj więcej »

Pytanie: Sprawa dotyczy zgłoszenia do ZUS i wyrejestrowania z ZUS. Obecnie jest u nas zatrudniony nauczyciel na podstawie umowy o pracę (4/18 wymiaru zajęć) i umowy zlecenia (instruktor sportu). Z tytułu umowy o pracę został przez nas zgłoszony do ubezpieczeń społecznych na druku ZUA. Osoba ta pracuje również w innym zakładzie na podstawie umowy zlecenia. Od dnia 1 lipca 2015 r. będzie u nas zatrudniony tylko na podstawie umowy zlecenia (umowa o pracę rozwiązuje się 30 czerwca 2015 r.). Prawdopodobnie będzie nadal pracował na zleceniu w drugim zakładzie. Czy 1 lipca 2015 r. należy wyrejestrować tę osobę z ZUS na druku ZWUA i ponownie zgłosić do ubezpieczeń z umowy zlecenia? Jeżeli tak, to na jakim druku? Czy wszystkie składki będą u nas odprowadzane?

czytaj więcej »

Pytanie: W dniu 10 czerwca 2015 r. zatrudniliśmy rencistkę, która przez ostatnie dwa lata nie pracowała. Dnia 6 lipca dostarczyła ZUS ZLA na okres od 6 do 13 lipca. Czy obowiązuje ją okres wyczekiwania na wynagrodzenie chorobowe? Czy z racji tego, że jest rencistką, należy jej wypłacić wynagrodzenie chorobowe?

czytaj więcej »

wiper-pixel