88

Zwolnienie lekarskie z powodu ciąży zaraz po przerwaniu urlopu wychowawczego

Pytanie: Pracownica (zatrudniona na czas nieokreślony) przebywająca na 3-letnim urlopie wychowawczym złożyła wniosek o rezygnację z części urlopu wychowawczego i powrót do pracy. Pracodawca przychylił się do jej wniosku. Pracownica została skierowana na badania kontrolne, ponieważ przed urlopem macierzyńskim przez 6 miesięcy przebywała na zwolnieniu lekarskim. Przedłożyła pracodawcy zaświadczenie o zdolności do pracy na stanowisku, na którym była zatrudniona przed urlopem macierzyńskim i rodzicielskim. W dniu, w którym miała rozpocząć pracę nie przystąpiła jednak do pracy, ale przedłożyła zwolnienie lekarskie na 30 dni z kodem B (ciąża). Czy pracownica mogła tak postąpić?

Zmiany w ZUS DRA i nowy kod świadczenia/przerwy

Od 1 stycznia 2016 r. płatnicy dokonujący wyrównania wysokości zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego kwotę podwyższenia wykażą w zmodyfikowanym formularzu ZUS DRA. Dodatkowo z tym dniem wprowadzony zostanie nowy kod świadczenia/przerwy.

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – roczna korekta odpisów

Pracodawcy, którzy w 2015 roku założyli ZFŚS lub kontynuują jego prowadzenie z lat wcześniejszych, ze względu na utrzymujący się stan zatrudnienia na dzień 1 stycznia br. mają obowiązek dokonania ostatecznej korekty odpisów pod koniec roku. Wcześniej musieli przekazać roczny odpis obliczony na podstawie planowanej liczby zatrudnionych, w dwóch ratach płatnych do końca maja i września. Jednak ze względu na to, że w okresie od października do grudnia mogą jeszcze wystąpić zmiany w stanie zatrudnienia, odpis należy przeliczyć ponownie i ustalić jego wartość całoroczną, uwzględniając stan faktyczny z całego roku.

Numer specjalny - 24

Ustalanie okresu zasiłkowego w celu wypłaty świadczeń chorobowych

Prawidłowe ustalenie okresu zasiłkowego oraz ustalenie jest jednym z ważniejszych zadań płatników świadczeń chorobowych. Wypłata świadczenia po wyczerpaniu okresu zasiłkowego oznacza konieczność zwrotu nadpłaconego zasiłku wraz z odsetkami oraz obowiązek skorygowania dokumentów rozliczeniowych przekazanych do ZUS.

Przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku w nowym roku

Trzeba pamiętać, że jeżeli w trakcie pobierania zasiłku nastąpi podwyższenie kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, należy przeliczyć podstawę wymiaru zasiłku w trakcie nieprzerwanej niezdolności do pracy. Od kilku lat zmiana kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę następuje od 1 stycznia. Również od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowa kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, czyli 1.850 zł. Do końca 2015 roku kwota ta wynosiła 1.750 zł.

87

„Późny” urlop rodzicielski obniży liczbę części urlopu wychowawczego

Urlop rodzicielski będzie można wziąć niekoniecznie w całości tuż po urlopie macierzyńskim. Przynajmniej połowę będzie można wykorzystać później, aż do ukończenia przez dziecko 6 lat. Wykorzystanie go w tym trybie pomniejszy jednak liczbę części, na które pracownik może podzielić przysługujący mu urlop wychowawczy.

Złożenie wniosku o urlop rodzicielski, gdy urlop macierzyński kończy się po 2 stycznia 2016 r.

Pytanie: Pracownica od 5 października 2015 r. przebywa na urlopie macierzyńskim. Czy do urlopów związanych z rodzicielstwem stosować przepisy jeszcze obowiązujące, czy te które wejdą w życie 2 stycznia 2016 r.? Chodzi o termin złożenia wniosku o dodatkowy urlop macierzyński i następujący zaraz po nim urlop rodzicielski – czy ma już składać wniosek tylko o urlop rodzicielski?

Zwalniając od pracy w okresie wypowiedzenia, pracodawca zastosuje „urlopowe” zasady naliczania pensji

Od 22 lutego 2016 r. pracodawca będzie mógł jednostronnie zwolnić pracownika ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, wypłacając mu w zamian wynagrodzenie obliczone według zasad obowiązujących przy wynagrodzeniu urlopowym. Wyraźną podstawą dla dokonania tej czynności staną się przepisy Kodeksu pracy.

86

Zwolnienie na dziecko – 2 dni lub 16 godzin

Już na początku przyszłego roku pracownik będzie mógł wybrać, czy ze zwolnienia z tytułu opieki nad dzieckiem w wieku do 14 lat będzie korzystał w dniach czy godzinach.

Zmiany w zasiłkach macierzyńskich zostaną odroczone

25 września br. Sejm przyjął ustawę, która opóźni wejście w życie nowych zasad opłacania składek i wypłacania zasiłków macierzyńskich kobietom prowadzącym działalność gospodarczą.

Wzrost stawki dodatku stażowego a sposób obliczenia nagrody jubileuszowej

Pytanie: Dnia 30 października 2015 r. pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy. Obecnie pracownik ma 19% dodatku stażowego, a jego wynagrodzenie wynosi łącznie 4.489 zł. Nagroda jubileuszowa wyniosłaby więc 3.366,75 zł (75% wynagrodzenia). Od 1 listopada 2015 r. pracownikowi wzrasta stażowe i jego wynagrodzenie będzie wynosiło 4.520 zł. Nagroda wyniosłaby zatem 3.390 zł. W jakiej wysokości powinnam naliczyć pracownikowi nagrodę jubileuszową?

Numer specjalny - 23

Wynajem mieszkania dla dwóch pracowników

Pytanie: Nasza firma wynajęła mieszkanie spółdzielcze i na podstawie umowy najmu płaci jego właścicielowi 1.500,00 zł miesięcznie. W spółdzielni czynsz za ten lokal wynosi jednak 800,00 zł na miesiąc. Firma udostępniła mieszkanie dwóm pracownikom. Jak dokonać rozliczenia pensji pracownika za wrzesień 2015 r. w przypadku udostępnienia mu mieszkania, jeśli jego stała pensja miesięczna wynosi 2.350,00 zł?

Wczasy pod gruszą przepadną, jeśli pracownik nie skorzysta z urlopu w roku, w którym są wypłacane

Pytanie: Zakład wypłacał w 2014 roku tzw. wczasy pod gruszą. Jedna z pracownic przebywała na urlopie rodzicielskim do 30 stycznia 2015 r. Od 31 stycznia 2015 r. będzie na zaległym urlopie wypoczynkowym za 2014 r. Cały odpis na fundusz socjalny na 2014 rok został wykorzystany, natomiast w 2015 r. nie będziemy wypłacać wczasów pod gruszą. Czy musimy wypłacić pracownicy to świadczenie?

Śmierć współmałżonka pracownika uzasadnia przyznanie i wypłatę zapomogi losowej

Pytanie: Pracodawca chce przyznać zapomogę finansową z ZFŚS pracownicy, której mąż - także pracownik firmy - ginął w wypadku samochodowym, pozostawiając na utrzymaniu żony dwójkę dzieci w wieku przedszkolnym Trudna sytuacja materialna pogłębiona jest dodatkowo odmową wypłacenia odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową, kasacją samochodu oraz zarobkami pracownicy (ok. 1.400 zł netto miesięcznie). Czy na tej podstawie można wypłacić zapomogę z ZFŚS i zakwalifikować przypadek pracownicy jako zdarzenie losowe połączone z trudną sytuacją materialną i życiową? Jeśli tak, jakie dokumenty, oprócz wniosku, powinna złożyć pracownica?

85

„Przejściowe” umowy terminowe - jak stosować nowe przepisy

Na podstawie nowych przepisów o umowach terminowych pracodawca będzie mógł zatrudniać pracownika na podstawie umów o pracę na czas określony przez maksymalnie 33 miesiące łącznie lub zawrzeć z nim nie więcej niż trzy takie umowy. Zatrudnienie ponad te limity (czasowy lub ilościowy) będzie oznaczało zatrudnienie na czas nieokreślony. Nowe limity znajdą częściowo zastosowanie także do umów terminowych, które zawarte zostaną przed dniem wejścia w życie ustawy.

Zatrudnienie zależy od badań wstępnych, a nie orzeczenia o niepełnosprawności

Pytanie: Planujemy zatrudnić osobę niepełnosprawną ze znacznym stopniem niepełnosprawności do prac biurowych. Proszę o instruktaż dotyczący: badań profilaktycznych, przystosowania stanowiska pracy, konieczności wydania opinii PIP itp. Czy mam wymagać od pracownika kopii orzeczenia i czy w sytuacji, gdy w zostało w orzeczeniu określone, że osoba jest „trwale niezdolna do pracy”, można planować jej zatrudnienie? Co się z tym wiąże? Dodam, że nie jesteśmy zakładem pracy chronionej.

Zaświadczenie o zarobkach dla byłego pracownika przejętego zakładu

Pytanie: Zakład pracy został aportem przeniesiony na nowego pracodawcę. Jeżeli pracownik zwolnił się jeszcze wcześniej, to który pracodawca powinien wystawić zaświadczenie o zarobkach, o które aktualnie prosi były pracownik? Czy w takim przypadku wystawiam zaświadczenia za cały okres jako nowy pracodawca? Czy moim obowiązkiem jest wskazywać na zaświadczeniach daty przejścia i obu okresów zatrudnienia?

84

Zwolnienie lekarskie pracodawca otrzyma za pośrednictwem e-profilu

Od 2016 roku lekarz nie będzie już miał obowiązku wystawiania papierowych druków zaświadczeń lekarskich i przekazywania ich oryginału do ZUS, a kopii do pracodawcy. Zarówno ZUS, jak i pracodawca otrzymają informację o zwolnieniu lekarskim drogą elektroniczną. Przejściowo, do końca 2017 roku, utrzymany zostanie również dotychczasowych system wystawiania zwolnień lekarskich.

Zawarcie umowy terminowej na okres powyżej 33 miesięcy

Pytanie: Mam pytanie w związku z planowanymi zmianami w Kodeksie pracy w zakresie umów o pracę na czas określony. Aktualnie zawieramy umowę z lekarzem na czas trwania rezydentury. Jest to umowa na czas określony i okres jej trwania będzie przekraczał 33 miesiące. Czy ta umowa nie przekształci się po 33 miesiącach w umowę na czas nieokreślony? Czy muszę zrobić do niej aneks, aby nie przekształciła się w umowę bezterminową?

Wyrównanie ekwiwalentu po udokumentowaniu przez byłego pracownika prawa do wyższego wymiaru urlopu

Pytanie: Po otrzymaniu świadectwa pracy były pracownik zażądał wypłaty ekwiwalentu za urlop, dodatkowo za 1 dzień. Pracodawca odmówił, informując, że pracownik nie przedłożył dokumentów wykazujących jego prawo do 26 dni urlopu. Czy pracodawca musi uwzględnić dostarczone po ustaniu stosunku pracy dokumenty (potwierdzające prawo do 26 dni) i przyznać ten 1 dzień oraz, co się z tym wiąże, zmienić świadectwo pracy?

83

Zmiana agencji nie oznacza konieczności ponowienia szkoleń bhp

Pracownik tymczasowy nie musi ponawiać szkolenia wstępnego w zakresie bhp, jeżeli bezpośrednio po zmianie zatrudniającej go agencji pracy tymczasowej nadal wykonuje pracę na tym samym stanowisku i na rzecz tego samego pracodawcy użytkownika – wyjaśniło ministerstwo pracy i polityki społecznej w odpowiedzi udzielonej na zapytanie poselskie.

Zatrudnienie „na weekendy” w związku z sezonowym nasileniem prac

System weekendowy świetnie sprawdza się w przypadku pracodawców, którzy zatrudniają trzon załogi w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, i chcą zapewnić dodatkową obsadę na soboty, niedziele i święta. Dzięki zatrudnieniu kilku pracowników w tym systemie można uniknąć problemów z planowaniem reszcie zatrudnionych co czwartej niedzieli wolnej od pracy oraz wolnych świąt, skoro te dni będą już obsadzone.

Zaległy urlop wypoczynkowy a prawo do dopłaty do wypoczynku, której w danym roku nie przewiduje regulamin ZFŚS

Pytanie: Obowiązujący u pracodawcy regulamin ZFŚS przewiduje, że pracownikom przysługuje dofinansowanie do wypoczynku pod warunkiem, że komisja zaplanuje taki wydatek w planie wydatków na dany rok kalendarzowy i pracownik złoży wniosek urlopowy na co najmniej 10 dni urlopu bez przerwy. Dofinansowanie to przysługuje tylko jeden raz w roku. Plan wydatków ZFŚS przewidywał takie dofinansowanie w 2014 r., ale w 2015 r. już nie. Pracownik z powodu długotrwałej choroby nie wykorzystał swojego urlopu w 2014 r. Złożył wniosek o urlop dopiero po zakończeniu zwolnienia lekarskiego w 2015 r. Czy należy mu wypłacić dofinansowanie urlopowe za ubiegły rok? Rozliczenie środków w ramach funduszu socjalnego następuje 31 grudnia. Niewykorzystane środki z tytułu urlopów komisja socjalna rozdysponowuje na inne cele, np. na indywidualne zapomogi z przyczyn losowych.

82

ZUS odebrał zasiłek, pracownik odwołał się do sądu – pracodawca musi wstrzymać się z potrąceniami

Pytanie: Pracownik, przebywając na zwolnieniu lekarskim, wykonywał pracę w innym zakładzie, co jest potwierdzone decyzją ZUS. Pracownik odwołał się jednak do sądu od decyzji i nie znam finału sprawy. Czy jako pracodawca mogę cofnąć wypłacony zasiłek chorobowy (proszę o podanie podstawy prawnej do odebrania tego zasiłku, jak również terminu, w jakim można ten zasiłek odebrać)?

Zmienią się zasady ustalania podstawy zasiłku macierzyńskiego

Zmiany w ustawie zasiłkowej nie pozwolą ubezpieczonym prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą pobierać wysokiego zasiłku macierzyńskiego po uregulowaniu zaledwie kilku składek. Nowe rozwiązania mają na celu uśrednienie podstawy wymiaru składki – i co za tym idzie – podstawy wymiaru zasiłku w przypadku krótkiego okresu ubezpieczenia chorobowego oraz zadeklarowanego wysokiego przychodu.

Zmiana wynagrodzeń podczas nieobecności pracownika – kiedy go obejmie?

To, czy pracownikowi przysługuje wyrównanie wynagrodzenia za okres, w którym przebywał na zwolnieniu lekarskim, powinno wynikać z przepisów wewnętrznych. Prawo do wyrównania zależy też od tego, jakie przeprowadzono zmiany w zasadach wynagradzania (np. czy chodzi o podwyżkę wynagrodzenia dla wszystkich pracowników, czy dla określonej grupy), czy wprowadzono nowy składnik płacowy i o jakim charakterze (uznaniowym bądź regulaminowym) i jakie ustanowiono zasady nabywania prawa do takiego składnika.

Numer specjalny - 22

Zaległy urlop przy zmianie wymiaru czasu pracy

Pytanie: W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. pracownica była zatrudniona na pół etatu (pracowała 5 dni w tygodniu po 4 godziny). Przysługiwało jej prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze: 26 dni × 1/2 etatu = 13 dni × 8 godz. = 104 godziny. W 2014 r. pracownica wykorzystała 11 dni urlopu × 4 godz.= 44 godz. Pozostała część urlopu, tj. 60 godzin, nie została przez nią wykorzystana i przeszła na 2015 r. jako urlop zaległy. Od 1 stycznia 2015 r. zmienił się jej wymiar czasu pracy i została zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy. W lutym 2015 r. zamierza wykorzystać zaległy urlop. Jak należy udzielić zaległego urlopu: czy 60 godzin, czyli 7 dni i 4 godziny?

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy w miesiącu zwolnienia ze świadczenia pracy

Pytanie: Pracownik w okresie 2-tygodniowego wypowiedzenia korzystał z urlopu wypoczynkowego w dniach od 20 do 24 kwietnia 2015 r. (tj. 40 godz.) oraz został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy od 24 do 30 kwietnia 2015 r. (tj. 40 godz.). Jak prawidłowo wyliczyć wynagrodzenie za ten okres, wiedząc, że wynagrodzenie zasadnicze tego pracownika wynosiło 4.000 zł, dodatkowo otrzymywał prowizję, która została wypłacona w marcu w kwocie = 500 zł, w lutym 600 zł, w styczniu 400 zł. W tym okresie przepracował 496 godzin.

81

Złożenie wniosku o urlop ojcowski przed narodzinami dziecka

Pytanie: Naszemu pracownikowi niedługo urodzi się dziecko (poród przewidziany jest na 31 maja 2015 r.). Jego żona z powodu kłopotów zdrowotnych przebywa na zwolnieniu lekarskim. Pracownik 22 maja 2015 r. złożył wniosek o urlop ojcowski od 3 do 16 czerwca 2015 r. Czy można wnioskować o urlop ojcowski tak wcześnie, tzn. jeszcze przed narodzinami dziecka? Czy przepisy przewidują wykorzystanie chociaż części urlopu ojcowskiego przed urodzeniem się dziecka?

Zwrot kosztów udziału w konferencji nie stanowi przychodu zleceniobiorcy

Pytanie: W trakcie realizacji umowy zlecenia wynikła potrzeba uczestniczenia zleceniobiorcy w konferencji naukowej. W jaki sposób zwrócić zleceniobiorcy opłatę wpisowego, koszty podróży oraz koszt noclegów? Czy zwrot powyższych kosztów stanowi przychód dla zleceniobiorcy?

Zwolnienie lekarskie pracownika – byłego zleceniobiorcy

Pytanie: Zleceniobiorca zgłosił się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. W ciągu roku otrzymał zasiłek chorobowy łącznie za 48 dni. W tym samym roku, po zakończeniu umowy zlecenia, został zatrudniony na podstawie umowy o pracę w tej samej firmie. Obecnie zachorował (5 dni). Czy pracodawca powinien wypłacić płacić wynagrodzenie za czas choroby, czy zasiłek chorobowy?

80

Zwiększenie odpisu na ZFŚS na pracownika niepełnosprawnego

Pytanie: Dodatkowo zwiększamy odpis na osoby z orzeczeniem o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Czy osoby te przeliczam według przeciętnej liczby zatrudnienia w danym roku, czy tak jak emerytów i rencistów?

ZUS odroczy zapłatę składek należnych za ubezpieczonego

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie zasad korzystania przez przedsiębiorców z ulg w spłacaniu składek ubezpieczeniowych. Zmiana ma ułatwić dłużnikom regulowanie zaległych składek lub odroczenie terminu płatności tych składek, których termin ustawowy jeszcze nie nadszedł.

Zmieniając liczbę dni pracy, trzeba skorygować regulamin

Pytanie: Pracownicy są zatrudnieni w różnych dniach tygodnia. Są tacy, którzy pracują od poniedziałku do piątku, inni od poniedziałku do niedzieli. Jest grupa pracowników, w stosunku do której pracodawca chce zmienić rozkład czasu pracy, tak aby pracownicy mogli świadczyć pracę także w niedzielę (dział sportu). Do tej pory osoby te pracują od poniedziałku do piątku w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym. Czy pracodawca może zmienić tym pracownikom rozkład czasu pracy i okres rozliczeniowy, zamieszczając zmianę w regulaminie pracy, i podać ją do wiadomości w postaci obwieszczenia?

79

Żona wspólnika zatrudniona w spółce cywilnej – pracownik czy osoba współpracująca

Pytanie: W spółce cywilnej ma zostać zatrudniona na umowę o pracę żona jednego ze wspólników. Czy w tym przypadku żona wspólnika będzie traktowana jako osoba współpracująca? Czy od żony wspólnika należy odprowadzać składki ZUS od osób prowadzących działalność gospodarczą, czy składki ZUS mają być odprowadzane jak od standardowej umowy?

Zmiana wzoru skierowania na badania wstępne

Wraz ze zmianą przepisów Kodeksu pracy dotyczących badań wstępnych i okresowych (pisaliśmy o tym w marcowym wydaniu „Przeglądu Płacowo-Kadrowego”) odpowiednim zmianom ulegnie również rozporządzenie wykonawcze ministra zdrowia i opieki społecznej, regulujące kwestie trybu i zakresu przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich.

Zmiana pory wykonywania pracy – bez zmiany umowy

Pytanie: W regulaminie pracy zapisano, że administracja pracuje od 8.00 do 16.00, pracownicy produkcyjni i warsztat od 6.00 do 14.00 i od 14.00 do 22.00. Pracownik gospodarczy był ujęty w pracownikach produkcyjnych bez wyszczególnienia. Od kilku lat pracownik ten pracował od 5.00 do 13.00 i otrzymywał dodatek za jedną godzinę nocną. Ze względu na potrzeby firmy chcemy, aby pracownik ten pracował tak jak produkcja, tj. od 6.00 do 14.00. Czy wystarczy informacja o zmianie godzin pracy, czy trzeba zrobić zmiany w zapisie w regulaminie pracy? W żadnych dokumentach (akta osobowe) i regulaminach nie ma zapisu o czasie pracy od 5.00 do 13.00.

Numer specjalny - 21

Wyjazd do innej miejscowości na podstawie porozumienia z pracodawcą to nie delegacja

Pytanie: Zawarłem z pracownikiem porozumienie, zgodnie z którym przez 9 miesięcy będzie pracował w innej miejscowości niż wskazana w umowie o pracę jako stałe miejsce pracy. Otrzyma za to miesięczny dodatek do wynagrodzenia. Czy za czas przepracowany w tej miejscowości możemy naliczyć diety? Jedzie tam na nasze polecenie pracodawcy, zapewne dezorganizuje mu to życie prywatne i nie chcielibyśmy ograniczać należnych mu świadczeń.

W delegacji zagranicznej zaliczka może być w różnych walutach

Pytanie: Pracownik jedzie w zagraniczną podróż służbową. Będzie przejeżdżał przez kilka krajów, gdzie obowiązuje inna waluta niż w państwie docelowym. Czy możemy udzielić mu zaliczki w dwóch różnych walutach w związku z kosztami, które będzie ponosił w czasie przejazdu?

Uczestnictwo w szkoleniu nie stanowi delegacji

Pytanie: Dwaj pracownicy spółki będą brali udział w szkoleniu. Z tego względu dwa razy w miesiącu muszą odbyć podróż do innego miasta. Czy wyjazd na szkolenie, w charakterze jego uczestnika, a nie prowadzącego, powinien być zakwalifikowany jako podróż służbowa?

78

Zawarcie nowej umowy terminowej w trakcie okresu rozliczeniowego może skomplikować rozliczenia z grafików

Zawarcie umowy na czas nieokreślony jest przeważnie poprzedzone zatrudnieniem na okres próbny, a następnie na podstawie jednej lub dwóch umów na czas określony. Pozwala to łatwiej rozstać się z pracownikiem, który nie sprawdził się przy powierzonej pracy. Może jednak doprowadzić do zakończenia stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego. Sytuacja ta skomplikuje rozliczenie czasu pracy – szczególnie jeśli strony nie zdecydują się na kontynuowanie zatrudnienia bez przerw.

Z zasiłku chorobowego pracownicy w ciąży można dokonać potrąceń komorniczych

Pytanie: Pracownica w ciąży przebywa na dłuższym zwolnieniu lekarskim. W lutym otrzymałam zajęcie jej wynagrodzenia od komornika (należność główna 682,76 zł). Pracownica otrzymuje zasiłek chorobowy w wysokości 1.352,96 zł brutto. Czy powinnam dokonać potrącenia z wypłacanego zasiłku?

Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika odchodzącego w trakcie roku na emeryturę

Pytanie: Pracownica wstępnie (ustnie) ustaliła datę rozwiązania umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę na 30 kwietnia 2015 r. Teraz wystąpiła z wnioskiem o udzielenie jej urlopu wypoczynkowego w wymiarze 15dni. Czy należy jej udzielić urlopu zgodnie z wnioskiem, czy tylko 9 dni – proporcjonalnie do 4 miesięcy pracy?

77

Zasiłek za okres urlopu ojcowskiego przy równoległym zatrudnieniu

Pytanie: Zatrudniamy pracownika na 2 odrębne umowy o pracę: na jednym stanowisku w wymiarze 3/4 etatu i na drugim w wymiarze 1/4 etatu. Od 22 września do 5 października 2014 roku pracownik wykorzystywał urlop ojcowski i miał wypłacony zasiłek macierzyński, ale tylko z pierwszej umowy. Obecnie pracownik złożył wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego od 19 stycznia do 1 lutego 2015 r. z drugiej umowy o pracę. Czy można pracownikowi wypłacić zasiłek macierzyński za ten okres? Jeśli tak, to jak złoży potrzebne do wypłaty oświadczenie, że wcześniej nie pobierał zasiłku na to dziecko?

Zasady oddawania dnia wolnego za sobotnie święto

Pytanie: Mamy 3-miesieczny okres rozliczeniowy, obejmujący kolejne kwartały. Czy jako dzień wolny za 15 sierpnia 2015 r. możemy wyznaczyć pracownikom 5 czerwca, czy też należy go wyznaczyć w okresie od 1 lipca do 30 września 2015 r.? Czy zatrudniając pracownika np. 1 sierpnia (po terminie odbioru dnia wolnego za święto), w przypadku gdy pozostali pracownicy otrzymali już dzień wolny za 15 sierpnia, należy temu nowemu pracownikowi wyznaczyć inny dzień wolny?

Wysokość zasiłku po zaprzestaniu wypłaty składnika wynagrodzenia

Pytanie: W naszej firmie była wypłacana premia miesięczna, ale zrezygnowano z niej, po zmianie regulaminu wynagrodzeń, od 1 grudnia 2014 r. Kilka pracownic pobiera zasiłki macierzyńskie obliczone z miesięcy, w których ta premia była wypłacana. Czy należy obniżyć im te świadczenia?

Numer specjalny - 20

Za nadgodziny dobowe zawsze płaci się razem z pensją miesięczną

Pytanie: Obowiązuje u nas 3-miesięczny okres rozliczeniowy. Godziny nadliczbowe wystąpiły pod koniec października 2014 r. i zostały rozliczone do końca grudnia 2014 r. Czy takie postępowanie jest prawidłowe?

Wyższy limit tylko dla niektórych pracowników

Pytanie: W zakładzie pracy wdrażane są nowe programy, co wiąże się z pracą w godzinach nadliczbowych informatyków. Czy możemy dla tej grupy zawodowej ustalić w regulaminie pracy inny (wyższy) limit nadgodzin niż dla pozostałych pracowników. Obecnie w zakładzie limit ten ustalony jest na poziomie 150 godz.

Wolne za nadgodziny odbierane po zakończeniu okresu rozliczeniowego

Pytanie: W naszej placówce obowiązuje 3-miesięczny okres rozliczeniowy, który zakończył się w grudniu. Czy w tej sytuacji pracownicy obsługi powinni wykorzystać wolne za nadgodziny do końca okresu rozliczeniowego, czy mogą je wykorzystać w okresie poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu, np. za rok 2014 w okresie urlopowym lipiec – sierpień 2015 r.? Jeśli tak, to jak udokumentować chęć wykorzystania wolnego dopiero w następnych okresach rozliczeniowych?

76

Zwolnienie na opiekę nad dzieckiem a podstawa naliczenia trzynastki

Pytanie: Czy wynagrodzenie za okres zwolnienia od pracy na podstawie art. 188 k.p. (2 dni opieki nad dzieckiem) wchodzi do podstawy naliczania trzynastki?

Wartość mieszkania udostępnionego pracownikowi trzeba uwzględnić w podstawie wymiaru

Pytanie: Do centrali firmy w Warszawie przyjeżdżają pracownicy na dwumiesięczne szkolenie. Pracodawca wynajął im mieszkanie w osiedlu obok siedziby firmy. Wyjaśnienia w sprawie opodatkowania z tego tytułu otrzymaliśmy w urzędzie skarbowym. Nie jesteśmy natomiast pewni, czy w tym przypadku należy odprowadzić składki do ZUS. Jeżeli tak, to jak ustalić podstawę wymiaru tych składek?

Urlop bezpłatny nie zwiększa poziomu wynagrodzenia minimalnego

Pytanie: Z uwagi na sytuację rodzinną jednemu z pracowników udzieliliśmy urlopu bezpłatnego. Przed skorzystaniem z urlopu osoba ta przepracowała u nas 6 miesięcy. Nasza firma była jej pierwszym pracodawcą, w związku z czym pracownik otrzymywał pensję na poziomie 80% wynagrodzenia minimalnego. Staż zawodowy, łącznie z okresem urlopu bezpłatnego, będzie wynosił 15 miesięcy. Czy po powrocie do pracy, który planowany jest w lutym 2015 r., będziemy musieli podwyższyć pobory tego pracownika do poziomu pełnego wynagrodzenia minimalnego?

75

Zwrot kosztów dojazdu do pracy z domowego dyżuru podlega składkom

Pytanie: Nasz informatyk, pełniący dyżur w domu, został wezwany do firmy. Przyjechał własnym samochodem. Czy musimy zwrócić pracownikowi poniesione koszty dojazdu? Czy taki zwrot jest zwolniony ze składek społecznych?

Zasiłek opiekuńczy na przełomie roku oznacza powstanie nowych limitów

Pytanie: Rodzice dzieci w wieku 12 i 16 lat są pracownikami. W 2014 roku matka korzystała u swojego pracodawcy z zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad chorym młodszym dzieckiem przez okres 40 dni. Ojciec otrzymał w swoim zakładzie pracy zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad starszym dzieckiem za 12 dni. Starsze dziecko zachorowało, w związku z tym matka przedłożyła zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA stwierdzające konieczność sprawowania opieki w okresie od 28 grudnia 2014 r. do 8 stycznia 2015 r. Czy za pełen okres tego zwolnienia przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Zamiana dodatku na inny nie wpływa na ustalanie podstawy wymiaru

Pytanie: Pracownik miał przyznany dodatek funkcyjny od 1 czerwca do 30 listopada 2014 r. w kwocie 350 zł, z tytułu pełnienia obowiązków kierownika. Od 1 grudnia 2014 r. wstrzymano mu go i przyznano dodatek funkcyjny w kwocie 200 zł za pełnienie innych obowiązków. Czy do podstawy zasiłku chorobowego wlicza się dodatek funkcyjny wypłacony w kwocie 350 zł? Dodam, że w naszej firmie dodatek funkcyjny, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie przysługuje za okres pobierania zasiłku.