WYDANIE ONLINE

Tarcza antykryzysowa 4.0 umożliwiła pracodawcom udzielenie pracownikowi zaległego urlopu wypoczynkowego w terminie przez siebie wyznaczonym, bez uzgadniania go z pracownikiem i z pominięciem planu urlopów. Z takiej możliwości pracodawca może skorzystać jedynie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, a łączny wymiar udzielonego w taki sposób urlopu zaległego nie może przekraczać 30 dni. Jak prawidłowo skorzystać z nowych rozwiązań?

czytaj więcej »

W tarczy antykryzysowej 4.0, czyli kolejnym pakiecie przepisów, który ma pomóc w walce z epidemią koronawirusa, doprecyzowano reguły wykonywania pracy zdalnej. Przesądzono m.in. o tym, że to pracodawca zapewnia narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz że w każdej chwili może zażądać powrotu pracownika do biura. Sprawdź, co jeszcze uregulowano, a jakie kwestie wzbudzają wątpliwości.

czytaj więcej »

W warunkach kryzysowych – zagrożenia epidemicznego, czy też stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19 – utrzymywanie zakazu konkurencji może być zbyt kosztowne. Z tego powodu, w ramach tarczy antykryzysowej 4.0, przewidziano możliwość szybkiego rozwiązania umowy o zakazie konkurencji, a tym samym uniknięcia konieczności ponoszenia związanych z nią kosztów. Sprawdź, w jaki sposób można rozwiązać zawartą umowę.

czytaj więcej »

Trudności ekonomiczne, których przyczyną jest trwająca epidemia koronawirusa, mogą spowodować konieczność ograniczenia tak działalności profesjonalnej pracodawców, jak i działalności socjalnej, na którą może zwyczajnie zabraknąć środków. Sposobem na uniknięcie problemów jest zawieszenie działalności socjalnej, które musi być uzgodnione z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi.

czytaj więcej »

Osoby, które straciły źródło przychodu ze względu na sytuację gospodarczą spowodowaną kryzysem wywołanym COVID-19, mogą otrzymać dodatek solidarnościowy. Świadczenie przysługuje za okres od 1 czerwca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r., nie wcześniej jednak niż za miesiąc kalendarzowy, w którym został złożony wniosek.

czytaj więcej »

Jeżeli organ nie wyda decyzji o odmowie dostępu do informacji publicznej, a jedynie poinformuje związek zawodowy, będący wnioskodawcą, że z określonych względów informacji np. o wynagrodzeniach pracowniczych udostępnić nie może lub nie powinien, sprawa nie jest załatwiona i organizacja związkowa ma prawo do skargi na bezczynność organu kierowanej do WSA. Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 23 kwietnia 2020 r., sygn. akt II SAB/Bk 24/20.

czytaj więcej »

Główny Inspektor Pracy zdecydował, że od 22 czerwca 2020 r. inspektorzy pracy przystępują do wykonywania powierzonych zadań w pełnym zakresie. Działania kontrolno-nadzorcze prowadzone są przy zastosowaniu procedur ograniczających ryzyko zakażenia wirusem COVID19.

czytaj więcej »

W myśl nowych rozwiązań tarczy antykryzysowej, pracodawca może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika lub objąć go przestojem ekonomicznym, w razie wystąpienia zwiększonego obciążenia funduszu wynagrodzeń. W jaki sposób ustalać zwiększone obciążenie i jak zastosowane rozwiązanie wpływa na rozliczenie wynagrodzenia pracownika?

czytaj więcej »

Okres wakacyjny trwa, a to oznacza, że część pracodawców będzie obowiązana do wypłaty pracownikom świadczeń urlopowych. Niektórzy pracodawcy będą mogli jednak zawiesić ten obowiązek na podstawie przepisów najnowszej tarczy 4.0.

czytaj więcej »

Pytanie: Chcielibyśmy okresowo, na czas kilku tygodni, przenieść pracownika urzędu do pracy w innej jednostce samorządowej działającej na terenie naszej gminy. Proszę o informację, jak w tym celu możemy wykorzystać przepisy tarczy antykryzysowej.

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o wskazanie, które z osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia nie podlegają zapisaniu do pracowniczych planów kapitałowych (PPK).

czytaj więcej »

Pytanie: Jak ustalić prawo do dodatków pracownika cukierni, który rozpoczął pracę w niedzielę o godz. 20:00 i pracował do godz. 4:00. Godziny nocne w firmie trwają od 21:30 do 5:30. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie minimalne w wysokości 2.600 zł.

czytaj więcej »

Pytanie: Kiedy zleceniobiorca powinien otrzymać upoważnienie do przetwarzania danych?

czytaj więcej »

Pytanie: Posiadamy status mikrofirmy. Po złożeniu wniosku o środki w ramach tarczy finansowej z PFR, w dniu 30 kwietnia 2020 r. podpisaliśmy umowę o subwencję finansową. Środki wpłynęły na nasze konto bankowe 4 maja 2020 r. Aby umorzono nam 75% subwencji, musimy utrzymać poziom zatrudnienia przez 12 miesięcy. Od której daty liczymy te 12 miesięcy: od podpisania umowy czy od wypłaty?

czytaj więcej »

Pytanie: W jaki sposób i w jakiej wysokości dokonuje się potrącenia komorniczego z tytułu alimentów od wypłaconej nagrody jubileuszowej?

czytaj więcej »

Pytanie: W jednostce samorządowej, czas pracy pracowników wynosi 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, w 5-dniowym tygodniu pracy. Dla pracowników każda sobota i niedziela jest dniem wolnym od pracy. Pracownik opiekujący się dzieckiem do lat 8, cały kwiecień przebywał na dodatkowym zasiłku opiekuńczym. Oświadczenia składał przed rozpoczęciem tygodnia tylko na dni pracujące, tj. 1–3 kwietnia, 6–10 kwietnia, 14–17 kwietnia, 20–24 kwietnia, 27–30 kwietnia. Zasiłek został wypłacony tylko za dni, na które zostały złożone oświadczenia (bez sobót i niedziel) i nie zostało wypłacone wynagrodzenie za dni wolne od pracy – zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy. Pracownik złożył „korektę” oświadczenia na cały miesiąc kwiecień (od 1 kwietnia do 30 kwietnia łączenie z sobotami i niedzielami) i wymaga od pracodawcy wypłacenia zasiłku opiekuńczego za soboty i niedziele. Czy pracodawca ma obowiązek składania korekty do ZUS i wypłaty zasiłku za soboty i niedziele?

czytaj więcej »

Pytanie: Dwa miesiące po zakończeniu urlopu rodzicielskiego pracownica stała się niezdolna do pracy z powodu choroby. Czy w tej sytuacji powinniśmy wypłacić jej wynagrodzenie chorobowe, czy też zasiłek chorobowy oraz jak obliczyć przysługującą z tego tytułu kwotę?

czytaj więcej »

Pytanie: Zgłosiłam do ubezpieczeń pracownika (obcokrajowca) z błędną datą urodzenia. Kartoteka tej osoby została potwierdzona w ZUS. Po zauważeniu, że w dacie urodzenia jest błąd, chciałam go skorygować w kartotece ubezpieczonego, ale niestety nie mogłam tego zrobić. Jak mam skorygować tę datę? Czy powinnam wyrejestrować tę osobę i zgłosić ponownie z prawidłową datą urodzenia?

czytaj więcej »

wiper-pixel