160

Zwrot byłemu pracownikowi nadpłaconych składek ZUS – jakie zastosować koszty

Pytanie: Moja wątpliwość dotyczy kosztów uzyskania przychodów. W lipcu wypłaciliśmy osobie, która już nie pracuje w naszej firmie, zaległą nagrodę z tytułu usługi o świadczenie usług zarządczych. Zastosowaliśmy koszty uzyskania przychodu w wysokości 250 zł. W sierpniu okazało się, po informacji z ZUS, iż ta osoba przekroczyła kwotę 30-krotności składek emerytalno-rentowe w tym roku. Czy przy zwrocie nadpłaconych składek emerytalno-rentowych w sierpniu możemy do kwoty tego zwrotu zastosować kup w wysokości 250 zł przy obliczaniu zaliczki na podatek?

Zasiłek płatny przez ZUS – czy pracodawca musi wykazać go w ZUS RSA

Pytanie: Na podstawie jednego zwolnienia lekarskiego pracownik otrzyma wynagrodzenie chorobowe, a następnie zasiłek chorobowy, którego płatnikiem będzie ZUS. Czy w raporcie ZUS RSA powinniśmy wykazać tylko pierwsze z wymienionych świadczeń chorobowych?

Wkrótce nowe wzory deklaracji PIT-11, PIT-4R i PIT-8AR

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia określającego nowe wzory niektórych formularzy składanych przez podatników PIT. Zmiany mają dotyczyć deklaracji PIT-11, PIT-4R i PIT- 8AR.

numer specjalny - 48

Świadczenia chorobowe: wpływ epidemii, prawo do zasiłków i ustalanie podstawy wymiaru

COVID-19 ma negatywny wpływ na wiele sfer naszego życia, nie tylko w kontekście zdrowotnym. Wielu przedsiębiorcom udało się ocalić funkcjonowanie firmy poprzez zastosowanie wobec pracowników pracy zdalnej, krótszego wymiaru czasu pracy lub zmniejszenia im wynagrodzenia. Sami zaś korzystali z instrumentów przewidzianych w tzw. tarczach antykryzysowych, np. zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przez 3 miesiące, zawieszenia działalności, preferencyjnych kredytów itp. Zaś ci, którzy utracili przychód w związku z pandemią i koniecznością likwidacji lub zawieszenia działalności gospodarczej, mogli wystąpić o świadczenie postojowe, a pracownicy, którzy utracili pracę, o dodatek solidarnościowy. Te i inne rozwiązania zastosowane w związku z SARS-CoV-2 mają również znaczenie dla ustalania prawa do wynagrodzenia za czas choroby, zasiłków w razie choroby i macierzyństwa, ich wysokość i podstawę wymiaru.

159

ZUS może odmówić zwrotu nadpłaconych składek

Pytanie: Otrzymaliśmy informację z ZUS, że za jednego z naszych zleceniobiorców, który był zgłoszony do wszystkich ubezpieczeń społecznych, w tym ubezpieczenia chorobowego, powinna być opłacana tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne. Dotyczy to okresu od czerwca do grudnia 2014 r. Na tej podstawie została złożona korekta dokumentów rozliczeniowych. Następnie wystąpiliśmy do ZUS o zwrot nadpłaconych składek. Otrzymaliśmy decyzję o odmowie zwrotu. Czy w takiej sytuacji nadpłaconą kwotę można odzyskać? Czy jako płatnik mamy zwrócić część składek ubezpieczonemu pomimo tego, że ZUS nie zwróci nadpłaconej kwoty?

ZUS i KAS rozpoczęły kontrole przedsiębiorców – zadbaj o dokumenty

ZUS we współpracy z Krajową Administracją Skarbową będzie kontrolował podatników, którzy skorzystali z tarczy antykryzysowych. Wynika to m.in. z faktu, że pomoc była udzielana na podstawie oświadczeń pracodawców. Sprawdź, jak możesz się zabezpieczyć przed koniecznością zwrócenia pomocy finansowej.

Zmiany w tarczy antykryzysowej – jak długo pozostanie praca zdalna

Praca zdalna została zaplanowana jako rozwiązanie tymczasowe, służące przeciwdziałaniu COVID-19, a przepisy ją określające miały utracić moc w początkach września 2020 r. Jednak w drodze nowelizacji tarczy antykryzysowej okres zastosowania tego rozwiązania zostanie wydłużony, a docelowo rozwiązania w zakresie pracy zdalnej mają zostać wpisane do Kodeksu pracy.

158

Zwrot części dofinansowania nieobecnego pracownika do urzędu pracy – ustalenie wysokości i rozliczenie wynagrodzenia

Może się okazać, że pracodawca będzie zobowiązany do zwrotu części dofinansowania do wynagrodzenia pracownika, uzyskanego w oparciu o przepisy tarczy antykryzysowej. Jakie są przesłanki zwrotu dopłaty, jak ustalić jego wysokość i rozliczyć w takiej sytuacji wynagrodzenie pracownika?

Zleceniobiorcy sami mogą składać wnioski o wypłatę postojowego

Osoby pracujące na podstawie umowy zlecenia, aby uzyskać świadczenie postojowe w związku z epidemią COVID-19, do tej pory musiały korzystać z pośrednictwa podmiotów, które je zatrudniały. Począwszy od 24 lipca 2020 r. wnioski w tej sprawie wolno im składać samodzielnie. Na zmianie przepisów skorzystają zleceniobiorcy, którym zatrudniający odmówili złożenia wniosków do ZUS.

Za pracę w nadgodzinach kierownicy niższego szczebla powinni otrzymać wynagrodzenie

Kierownik średniego szczebla ma prawo do wynagrodzenia z tytułu nadgodzin wówczas, gdy organizacja pracy wymusza na nim regularną pracę poza normalnymi godzinami. Ewidencja czasu pracy w przypadku tych kierowników powinna być prowadzona, a w razie jej braku, dowód na okoliczność pracy w nadgodzinach obciąża pracownika. Może on wykazać ponadnormatywną pracę wszelkimi innymi dowodami, dopuszczonymi przez procedurę cywilną. Takie wnioski wynikają z wyroku SN z 21 marca 2019 r., sygn. akt II PK 332/17.

157

Upoważnienie do przetwarzania danych – nie tylko dla pracowników

Pytanie: Kiedy zleceniobiorca powinien otrzymać upoważnienie do przetwarzania danych?

Umowę o zakazie konkurencji można rozwiązać za 7-dniowym terminem

W warunkach kryzysowych – zagrożenia epidemicznego, czy też stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19 – utrzymywanie zakazu konkurencji może być zbyt kosztowne. Z tego powodu, w ramach tarczy antykryzysowej 4.0, przewidziano możliwość szybkiego rozwiązania umowy o zakazie konkurencji, a tym samym uniknięcia konieczności ponoszenia związanych z nią kosztów. Sprawdź, w jaki sposób można rozwiązać zawartą umowę.

Subwencja w ramach tarczy antykryzysowej dla mikrofirmy a utrzymanie zatrudnienia

Pytanie: Posiadamy status mikrofirmy. Po złożeniu wniosku o środki w ramach tarczy finansowej z PFR, w dniu 30 kwietnia 2020 r. podpisaliśmy umowę o subwencję finansową. Środki wpłynęły na nasze konto bankowe 4 maja 2020 r. Aby umorzono nam 75% subwencji, musimy utrzymać poziom zatrudnienia przez 12 miesięcy. Od której daty liczymy te 12 miesięcy: od podpisania umowy czy od wypłaty?

numer specjalny - 47

Urlopy wypoczynkowe 2020: ustalanie wymiaru, planowanie urlopu, świadczenia

Nabycie prawa do urlopu wiąże się ściśle z pozostawaniem w stosunku pracy. Decyduje o tym okoliczność, czy pracownik uprzednio był zatrudniony na podstawie umowy o pracę, a jeśli tak, to czy pierwsza praca, jaką wykonywał, przypadała w tym samym roku, w którym został zatrudniony. Co do zasady bowiem prawo do urlopu nabywa się z góry – w pierwszym dniu pracy w danym roku kalendarzowym. Jednak w pierwszym roku pracy prawo do urlopu nabywa się inaczej niż w latach kolejnych, tj. z upływem każdego kolejnego miesiąca pracy w tym roku.

156

Zatrudnienie niepełnoetetowca: ustalanie wymiaru czasu pracy, urlop i obowiązki informacyjne

Pytanie: Proszę o informację, jak mogę ustalić czas pracy dla pracownika, którego chcemy zatrudnić na 1/4 etatu z przysługującym mu 20-dniowym urlopem wypoczynkowym. Czy sporządzam dla niego indywidualny harmonogram czasu pracy i ustalam, że będzie pracował w wybrane dni tygodnia, np. po 6 lub 8 godzin w zależności od wymaganej liczby godzin, które powinien przepracować? Jakie dokumenty należy przygotować dla pracownika i jak rozliczyć przysługujący mu urlop wypoczynkowy?

Zadośćuczynienie za dyskryminację w związku z płcią ma działać odstraszająco

Kwota zadośćuczynienia za krzywdy spowodowane dyskryminacją i nierównym traktowaniem pracownika lub pracownicy z powodów związanych z płcią ma nie tylko zrekompensować szkody, ale też mieć charakter odstraszający. To powoduje, że podstawa wymiaru zadośćuczynienia może być ustalana niezależnie od wysokości wynagrodzenia dyskryminowanej pracownicy lub pracownika.

Wyższy limit w ZFŚS – co z wypłaconymi wcześniej świadczeniami

Pytanie: W związku z tarczą antykryzysową podniesiono limit świadczeń z ZFŚS do 2.000 zł. Co w przypadku, gry pracownikowi już w marcu udzielono świadczeń powyżej 1.000 zł i z tego tytułu naliczono i odprowadzono zaliczkę na podatek dochodowy do urzędu skarbowego?

155

Zmniejszenie odpisów bądź likwidacja ZFŚS – możliwe także w trakcie roku

Odpisy na ZFŚS to często niemałe obciążenie dla pracodawców. Tymczasem tarcza antykryzysowa, przynajmniej w dotychczasowych formach, nie przewidziała możliwości odroczenia terminów wpłat na ZFŚS za 2020 rok, co w dobie kryzysu ekonomicznego spowodowanego trwającym stanem epidemii byłoby zasadne. Jakie kroki może w takiej sytuacji podjąć pracodawca?

Zmiana warunków zatrudnienia cudzoziemca nie wpłynie na ważność zezwoleń

Jeżeli na skutek skorzystania przez pracodawcę z uprawnień przewidzianych tarczą antykryzysową ulegną zmianie warunki wykonywania pracy przez cudzoziemca będzie on mógł wykonywać pracę na zmienionych warunkach bez konieczności zmiany bądź uzyskania nowego zezwolenia albo wpisania do ewidencji nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy.

Zmiana porozumienia w sprawie obniżenia wymiaru etatu – czy trzeba powiadomić PIP

Pytanie: W oparciu o przepisy tarczy antykryzysowej z dniem 1 kwietnia 2020 r. obniżyliśmy pracownikom etaty i wynagrodzenia o 20%. Wysłaliśmy kopię porozumienia zawartego z pracownikami do PIP. Jednak od 1 maja br. część z pracowników będzie miała z powrotem 100% etatu i wynagrodzenia (okazało się, bowiem, że pracownicy produkcji muszą powrócić na cały etat już od maja, a nie jak wcześniej zakładaliśmy – lipca 2020 r.). Czy w związku z tym również powinniśmy poinformować inspekcję pracy o tym fakcie?

154

Zmiana etatu w miesiącu powstania niezdolności do pracy – jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe

Pytanie: Pracownik zachorował w miesiącu, z początkiem którego zmieniono mu wymiar czasu pracy. Jak ustalić podstawę wymiaru przysługującego mu wynagrodzenia chorobowego oraz kwotę samego świadczenia?

Umowę o zakazie konkurencji można zawrzeć pod warunkiem

Umowa o zakazie konkurencji może być zawarta pod warunkiem, który polega na tym, że pracodawca, składając stosowne oświadczenie, decyduje o tym, że zakaz konkurencji w ogóle będzie obowiązywał.

Tarcza antykryzysowa 2.0. – co w rozszerzonym pakiecie pomocy

Rozszerzenie ulgi w zakresie zapłaty składek ZUS na firmy zatrudniające do 49 osób, uniezależnienie pomocy udzielanej samozatrudnionym od limitu osiągniętego przychodu oraz objecie pomocą przewidzianej tarczą także nowopowstałych firm – takie m.in. postanowienia znalazły się w ostatecznej wersji tarczy antykryzysowej 2.0.

numer specjalny - 46

Pracodawca w kryzysie: działania na rzecz ochrony miejsc pracy i restrukturyzacja zatrudnienia

Kryzysowy czas wciąż zmusza wiele firm do cięcia kosztów pracowniczych. Ale nawet i w bardziej spokojnych czasach firmy często reorganizują się lub zmieniają profil działalności, pozbywając się zbędnych etatów. Wówczas mamy do czynienia ze zwolnieniami z przyczyn niedotyczących pracowników, które rządzą się kilkoma odrębnymi zasadami.

153

Z kim skonsultować wybór dyrektora biblioteki

Pytanie: Organizator (gmina) ma zamiar powołać dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w trybie art. 15 ust. 1 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tryb konsultacyjny). Z jakich źródeł organizator jest w stanie pozyskać informacje o działających na terenie gminy (powiatu) stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na działanie gminnej biblioteki, w taki sposób, aby nie narazić się na zarzut niedopełnienia obowiązków?

Tarcza antykryzysowa, czyli program wsparcia przedsiębiorstw w czasie stanu epidemii

Zawieszenie obowiązku wykonywania badań profilaktycznych, świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy, czy świadczenie postojowe dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne – to niektóre z rozwiązań przewidzianych obowiązującym od 1 kwietnia 2020 r. tzw. pakietem antykryzysowym.

Praca zdalna – przeciwdziałanie COVID-19 – wyjaśnienia PIP z 12 marca 2020 r.

Poznaj wyjaśnienia Państwowej Inspekcji Pracy na temat stosowania przepisów prawa pracy umożliwiających powierzenie pracownikowi pracy zdalnej w celu przeciwdziałania rozprzestrzenia się wirusa COVID-19.

152

Związki proponują 35 dni urlopu i dodatkowe przerwy

Wyższy wymiar urlopu wypoczynkowego i to dla wszystkich (niezależnie od stażu pracy), gwarancja 2 wolnych niedziel w okresie 4 tygodni i dodatkowe przerwy w pracy wliczane do czasu pracy. To propozycje zmian w prawie pracy zgłoszone przez OPZZ. Sprawdź szczegóły.

ZUS może zażądać zwrotu wypłaconych zasiłków bezpośrednio od płatnika

Organ rentowy może wybrać płatnika składek jako podmiot zobowiązany do zwrotu świadczenia pobranego nienależnie przez świadczeniobiorcę. Tak wynika z uchwały Sądu Najwyższego. Sprawdź, co to oznacza dla płatników składek.

Zmiana warunków zatrudnienia po przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę

Pytanie: Pracodawca przejął w trybie art. 231 kp pracowników objętych układem zbiorowym pracy, w którym zapisane były bardzo wysokie odprawy emerytalne i pośmiertne (wielokrotnie wyższe niż wymagane przepisami). Czy po upływie roku pracodawca, który chce wypowiedzieć warunki wynikające z układu zbiorowego pracy, może je wypowiedzieć tak, jak wszystkie pozostałe warunki pracy i płacy? Czy może należy wówczas stosować jakieś szczególne zasady (np. wypłacić równowartość wysokości odpraw pracownikom, którym wypowiada się warunki pracy w zakresie odpraw)?

151

Zwrot wydatków na taksówkę w podróży służbowej – co ze składkami

Pytanie: Rozliczając koszty delegacji pracownik przedłożył nam rachunek za taksówkę, którą dojechał na dworzec z miejsca zakwaterowania. Czy od tego rodzaju wypłaty powinniśmy naliczyć składki?

Zwolnienie na turnus rehabilitacyjny – jak ustalić wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego

Pytanie: Pracownik legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Proszę o informację, w jaki sposób ustalać wynagrodzenie pracownika za czas zwolnienia w celu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, a także za dni wolne udzielone temu pracownikowi w związku z wykonywaniem badań specjalistycznych?

Za wypadek poza swoją siedzibą pracodawca nie ponosi odpowiedzialności

Pracodawca nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za wypadek, któremu uległ pracownik poza budynkiem lub posesją należącą do pracodawcy.

numer specjalny - 45

Zwiększenie, a następnie zmniejszenie stanu zatrudnienia – kiedy tworzyć PPK

Pytanie: W pierwszych dniach czerwca 2019 r. pracodawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę 11 osób. Stan zatrudnienia u pracodawcy 30 czerwca 2019 r. wyniósł 55 osób. W sierpniu 2019 roku pracodawca ten zwolnił 5 osób, a we wrześniu kolejne 3, w związku z tym 31 grudnia 2019 r. stan zatrudnienia u pracodawcy wyniósł 47 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Czy pracodawca ma obowiązek tworzyć PPK w pierwszej, czy drugiej połowie 2020 roku?

W jakim terminie utworzyć PPK pracodawca, który sprzedał część przedsiębiorstwa

Pytanie: Pracodawca zatrudniał 30 czerwca 2019 r. 51 osób, w związku z czym ustalił, że obowiązek tworzenia PPK obejmie go 1 stycznia 2020 r. Jednakże w drugiej połowie września 2019 roku odsprzedał część przedsiębiorstwa i jego stan zatrudnienia uległ znaczącej zmianie. Czy pracodawca nadal ma obowiązek tworzenia PPK w pierwszej połowie 2020 roku?

W jaki sposób skorygować naliczoną wpłatę

Pytanie: Podmiot zatrudniający nie uwzględnił nagrody dla pracownika jako składnika, od którego należy naliczyć i pobrać wpłatę do PPK. W jaki sposób należy dokonać korekty wpłat do PPK?

150

Zarobki kierowników w instytucji publicznej – jawne także dla związków zawodowych

Zakładowa organizacja związkowa ma prawo do uzyskania informacji o wynagrodzeniach osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych w instytucji publicznej na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dotyczy to także informacji o zarobkach kadry kierowniczej publicznej jednostki służby zdrowia.

Wyższe odszkodowanie za bezzasadne wypowiedzenie powinno być zapisane w treści umowy

Wyższe niż kodeksowe odszkodowanie z tytułu wypowiedzenia umowy o pracę niezgodnego z prawem lub nieuzasadnionego należy się pracownikowi tylko wówczas, jeżeli stosowne postanowienia, o podwyższonym odszkodowaniu, znajdą się w umowie o pracę. Jeżeli ich nie ma, odszkodowanie należy się na zasadach kodeksowych.

Wnioski o opiekę nad dzieckiem lub urlop – czy wykluczają zasiłek opiekuńczy

Pytanie: Na początku grudnia pracownik złożył wniosek o opiekę nad dzieckiem (art. 188 kp) na dzień 23 grudnia 2019 r. i 3 wnioski urlopowe (na okresy od 24 do 27 grudnia 2019 r., od 30 do 31 grudnia 2019 r., oraz od 2 do 3 stycznia 2020 r.). Następnie do zakładu pracy wpłynęły 2 zwolnienia lekarskie z tytułu opieki nad chorym dzieckiem do 14 lat (od 23 do 31 grudnia 2019 r. oraz od 2 do 3 stycznia 2020 r.). Jak powinniśmy rozliczyć nieobecność pracownika we wspomnianym okresie w związku z otrzymaniem wniosków o opiekę i urlop oraz zwolnień lekarskich obejmujących ten sam okres?

149

Zatrudnianie lekarzy: Urlopy szkoleniowe i uznawanie kwalifikacji – co nowego w 2020 r.

W 2020 rok lekarze i lekarze dentyści uzyskają prawo do płatnego urlopu szkoleniowego oraz urlopu na samokształcenie realizowanych w ramach szkolenia specjalizacyjnego. Uproszczone zostaną również zasady zatrudniania cudzoziemców, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe poza UE. Prześledźmy najważniejsze rozwiązania.

Zakaz dyskryminacji – dotyczy także wybranych pracowników samorządowych

Rada gminy lub miasta ma prawo ustalić wynagrodzenie zarządzającego gminą lub miastem wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w uchwale, ale jeżeli uchwała ta nie może powodować obniżenia płacy motywowanego politycznie lub z innych powodów niż sposób wykonywania pracy przez wybranego pracownika samorządowego. Jest to zakazana przez Kodeks pracy dyskryminacja.

Wypis z dowodu osobistego – czy pracodawca może go stosować

Pytanie: Czy można umieszczać w aktach pracownika wypis z dowodu osobistego? Czy stosowanie takiego wypisu przez pracodawcę jest dopuszczalne w świetle zmienionych przepisów Kodeku pracy o danych osobowych?