WYDANIE ONLINE

Jednym z obowiązków, jakie spoczywają na pracodawcy, jest obliczanie i wypłacanie osobom zatrudnionym, podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu świadczeń w razie choroby. Niektóre firmy wypłacają tylko wynagrodzenie za okres choroby, inne jeszcze dodatkowo zasiłki. Przepisy ustawy chorobowej i Kodeksu pracy wyznaczają konkretne terminy i oznaczają okresy istotne przy ustalaniu prawa do świadczeń z tytułu choroby i przy wypłacie tych świadczeń. Pracodawca musi je znać i bezwzględnie o nich pamiętać przy ustalaniu prawa do wynagrodzenia za okres choroby, zasiłków chorobowych lub świadczenia rehabilitacyjnego.

czytaj więcej »

Wypłacając świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa pod koniec roku bieżącego i na początku przyszłego, trzeba pamiętać o kilku zasadach. Po pierwsze – chodzi o uzależnienie rodzaju wypłacanego świadczenia 1 stycznia od świadczenia przysługującym w ostatnim dniu roku, po drugie – zwiększenie lub zmniejszenie liczby zatrudnionych pracowników w dniu 30 listopada, po trzecie – zmianę minimalnego wynagrodzenia, po czwarte – nowy limit okresu wypłaty zasiłku opiekuńczego.

czytaj więcej »

Trzeba pamiętać, że jeżeli w trakcie pobierania zasiłku nastąpi podwyższenie kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, należy przeliczyć podstawę wymiaru zasiłku w trakcie nieprzerwanej niezdolności do pracy. Od kilku lat zmiana kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę następuje od 1 stycznia. Również od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowa kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, czyli 1.850 zł. Do końca 2015 roku kwota ta wynosiła 1.750 zł.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2016 r. istotnym zmianom ulegają zasady wystawiania i przekazywania płatnikom zwolnień lekarskich. Forma papierowa zostaje docelowo zastąpiona formą elektroniczną. Jedną z konsekwencji wprowadzenia zmian jest nałożenie na płatników obowiązku założenia tzw. profilu informacyjnego, na który przekazywane są dane objęte zwolnieniem lekarskim wystawionym w formie elektronicznej.

czytaj więcej »

Prawidłowe ustalenie okresu zasiłkowego oraz ustalenie jest jednym z ważniejszych zadań płatników świadczeń chorobowych. Wypłata świadczenia po wyczerpaniu okresu zasiłkowego oznacza konieczność zwrotu nadpłaconego zasiłku wraz z odsetkami oraz obowiązek skorygowania dokumentów rozliczeniowych przekazanych do ZUS.

czytaj więcej »

Podstawę wymiaru zasiłków w razie choroby i macierzyństwa oraz wynagrodzenia za czas choroby ustala się, uwzględniając wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy, podstawę ustala się na podstawie wynagrodzenia z faktycznego okresu zatrudnienia, za pełne kalendarzowe miesiące. Wlicza się także składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż miesiąc. Przy ustalaniu podstawy wymiaru uwzględnia się składniki przychodu pracownika, które stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica miała przyznany dodatek specjalny na okres od 1 stycznia do 31 października 2015 r. Był on wypłacany miesięcznie i pomniejszany za czas chorobowego. W grudniu 2015 r. pracownica przedstawiła zwolnienie lekarskie. Jak uwzględnić wypłacany dodatek specjalny w podstawie wynagrodzenia za czas choroby?

czytaj więcej »

Pytanie: Po upływie 3 miesięcy od zatrudnienia w naszej firmie pracownik stał się z niezdolny do pracy z powodu choroby. Jak ustalić kwotę przysługującego mu wynagrodzenia chorobowego skoro nie przepracował wymaganych 12 miesięcy?

czytaj więcej »

Pytanie: Zarząd spółki podjął decyzję o wypłaceniu dodatkowej nagrody pracownikom administracyjnym, którzy przepracowali choćby jeden dzień w IV kwartale 2015 roku. Jej wysokość wynosi 415 zł brutto bez względu na to, czy pracownik chorował, czy też nie. Regulamin wynagrodzeń nie przewiduje wypłaty takiego składnika wynagrodzenia. Czy nagroda powinna zostać uwzględniona w podstawie zasiłku chorobowego? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik wykorzystał 182 dni okresu zasiłkowego oraz przez 12 miesięcy pobierał świadczenie rehabilitacyjne. Wrócił do pracy 10 listopada, a 24 listopada br. przedstawił kolejne zaświadczenie lekarskie, z którego wynika, że niezdolność do pracy spowodowana jest tą samą chorobą. Do jakich świadczeń z tytułu choroby ma prawo ten pracownik?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak w ewidencji czasu pracy pracownika należy zaznaczyć okres zwolnienia lekarskiego niepłatnego (w przypadku choroby trwającej powyżej 182 dni)? Czy jest to nadal „chorobowe”, czy może już „nieobecność usprawiedliwiona”?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownikowi, który będzie starał się o świadczenie rehabilitacyjne, w niedzielę 8 listopada 2015 r. kończy się okres 182 dni pobierania zasiłku. Czy na ten dzień powinien tez mieć wystawione zwolnienie lekarskie? Lekarz wystawił zwolnienie do dnia 7 listopada, czyli do soboty. Czy ten jeden dzień (niedziela) bez zwolnienia, może być ewentualną przeszkodą przy staraniu się o świadczenie?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy powinniśmy przeliczyć podstawę wymiaru zasiłku chorobowego, jeżeli między niezdolnościami do pracy była półtoramiesięczna przerwa, w czasie której pracownik otrzymał podwyżkę?

czytaj więcej »

wiper-pixel