WYDANIE ONLINE

W pierwszym kwartale każdego nowego roku w jednostkach sfery budżetowej trwa akcja naliczania i wypłacania trzynastek za miniony rok. Sprawdź zatem komu ona przysługuje, jak ustalać jej podstawę wymiaru i kiedy wypłacić.

czytaj więcej »

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy będące podstawą wypłat ryczałtów za noclegi kierowców w kabinach ich samochodów są niezgodne z Konstytucją w odniesieniu do kierowców w transporcie międzynarodowym. Co z kierowcami wykonującymi przewozy w krajowym transporcie drogowym? Przeczytaj komentarz eksperta i poznaj szczegóły wyroku.

czytaj więcej »

Zatrudniasz zleceniobiorców? Pamiętaj, że od tego roku osoby wykonujące usługi, do których stosuje się przepisy o zleceniu, muszą otrzymywać co najmniej 13 zł za godzinę wykonywania umownych zadań. Czy jednak dotyczy to tylko umów płatnych, a bezpłatne można nadal stosować? Poznaj stanowisko resortu pracy.

czytaj więcej »

Jeżeli ochronę pracownika –działacza związkowego, po zakończeniu przezeń funkcji związkowej, ustalono na podstawie kilku następujących po sobie uchwał związku zawodowego, którego jest członkiem, to okresy ochronne wynikające z tych uchwał się sumują i od tej sumy okresów ustalić należy dodatkową ochronę wynikającą z art. 32 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych. Co to oznacza dla pracodawcy? Poznaj najnowszy wyrok Sądu Najwyższego z 23 listopada 2016 r. sygn. akt II PK 311/15, dotyczący tego zagadnienia.

czytaj więcej »

Pytanie: Od nowego roku zmieniła się wysokość kwoty wolnej od podatku. Czy pracodawca musi ustalać jakie dochody osiąga pracownik i stosować odpowiednią kwotę zmniejszającą przy obliczaniu zaliczek ? W jakiej wysokości odliczać teraz tę kwotę, czy nadal jest to 46,33 zł ?

czytaj więcej »

Pytanie: Urlop rodzicielski pracownicy zakończył się 6 listopada 2016 r. Od 7 listopada 2016 r. do 5 stycznia 2017 r. jest na zaległym urlopie wypoczynkowym. W dniu 9 stycznia 2017 r. wraca do pracy. Na jej miejsce pracodawca zatrudnił osobę na podstawie umowy na zastępstwo z wynagrodzeniem stałym. W umowie jest następujący zapis: ,,Umowa zawarta zostaje na czas nieobecności pracownika XY w pracy”. Z jaka datą rozwiązuje się więc umowa na zastępstwo? W dniu 5 stycznia 2017 r. (piątek – ostatni dzień roboczy osoby zastępującej), czy z datą 8 stycznia 2017 r. (niedziela)?

czytaj więcej »

Przyjmuje się, że pracodawca nie może ograniczać częstotliwości finansowania okularów korygujących wzrok, jeśli lekarz zaleci ich stosowanie lub wymianę na inne. Wolno natomiast ustalić w przepisach zakładowych limit kwotowy finansowania - pod warunkiem jednak, że uwzględnia on ceny rynkowe okularów o odpowiednich parametrach. Sprawdź, jak zgodnie z prawem zapewnić podwładnemu szkła w 2017 roku.

czytaj więcej »

Pytanie: Wiemy, że od 1 stycznia 2017 r. zniknął kłopotliwy obowiązek wydawania świadectw pracy po 24 miesiącach łącznego trwania umów na czas określony. A kiedy wydać świadectwa za wcześniejsze umowy?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy wystawiając 2 stycznia 2017 r. świadectwo pracy za okres zatrudnienia na czas określony od 1 grudnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku należy stosować już nowy wzór świadectwa pracy obowiązujący od 1 stycznia 2017 roku? Kolejna umowę zawarliśmy na czas nieokreślony od 1 stycznia 2017 r.

czytaj więcej »

Za każdą godzinę pracy w porze nocnej pracownikowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie wynoszące 20% stawki godzinowej wynikającej z ustawowej płacy minimalnej. Sprawdź, jak poprawnie obliczyć dodatek za „nockę” i „nadliczbówki” w tym roku.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownikowi Lasów Państwowych przysługuje deputat rolny. Czy za taki deputat Nadleśnictwo ma naliczyć podatek dochodowy?

czytaj więcej »

Pytanie: Zleceniobiorca przyjął do wykonania „konserwację i utrzymanie w gotowości sprzętu i pojazdu jednostki OSP”. Zlecenie nie jest wykonywanie codziennie, obejmuje okresowe, doraźne przeglądy, sprawdzanie prawidłowości działania sprzętu i w miarę potrzeb wykonywanie określonych prac konserwacyjnych. Czy w tym przypadku obowiązuje minimalna stawka godzinowa wynagrodzenia (w 2017 r. - 13 zł) i obowiązek ewidencjonowania ilości godzin?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik otrzymał polecenie tygodniowego wyjazdu służbowego do Bratysławy. Jako środek transportu określono samochód służbowy, którym nasz kierowca zawiózł pracownika na miejsce i po tygodniu po niego przyjechał. Z rozporządzenia o podróżach służbowych wynika, że ryczałt na jazdy miejscowe nie przysługuje pracownikowi, który odbywa podróż samochodem. Dlatego też postanowiliśmy nie naliczać ryczałtów. Pracownik jednak domaga się ich wypłaty, wskazując, że ponosił koszty takich przejazdów. Kto ma rację?

czytaj więcej »

Przypominamy, że od tego roku obowiązują dłuższe okresy na złożenie do Sądu stosownego odwołania. Koniecznie sprawdź zmienione terminy i pamiętaj o nich przy wypowiadaniu umów o pracę pracownikom.

czytaj więcej »

Pytanie: W grudniu wypłaciliśmy pracownikom jednorazowo premię świąteczną. Czy w zaświadczeniu o wysokości średniego wynagrodzenia wystawionym na żądanie pracownika za okres trzech miesięcy, np. od 1 października do 31 grudnia 2016 r. powinnam wliczyć to świadczenie?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik z recepcji przeszedł do działu marketingu i pełni obowiązki marketingowca. 31 grudnia 2016 r. skończył się trzeci miesiąc pełnienia tej funkcji. Czy może dalej pełnić obowiązki marketingowca, czy powinien już od 1 stycznia 2017 r. być na etacie marketingowca. Jeżeli może jeszcze pełnić obowiązki, to przez jaki okres czasu?

czytaj więcej »

Pytanie: Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą przez 2 lata korzystała z tzw. małego ZUS, nie była zgłoszona i nie opłacała składki na ubezpieczenie chorobowe. Aktualnie musi zmienić kod tytułu ubezpieczenia z 05 70 na 05 10 i zamierza zgłosić się również do ubezpieczenia chorobowego. W jaki sposób zostanie obliczona podstawa ewentualnego zasiłku macierzyńskiego oraz chorobowego, jeżeli kobieta zajdzie w ciążę będąc już objęta ubezpieczeniem chorobowym? Jak obliczyć podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego i chorobowego (chorobowego przy założeniu, że będzie w ciąży)? Co w sytuacji, gdy podwyższy podstawę ubezpieczenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciele w naszej placówce będą zatrudnieni do 31 sierpnia 2017 r., w związku z likwidacją szkoły. Czy będą uprawnieni do wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego? Jeśli tak, to jaki organ ma dokonać i rozliczyć tę wypłatę?

czytaj więcej »

Pytanie: Gdzie powinna zostać zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego mama naszej pracownicy, zatrudnionej na umowę zlecenie i będącej studentką? Mama jest po rozwodzie, nie pracuje (wcześniej była ubezpieczona przy mężu) ze względu na stan zdrowia nie może podjąć pracy, otrzymuje alimenty od byłego męża, a MOPS odmówił jej ubezpieczenia. Ubezpieczenie jest konieczne ze względu na zbliżającą się operację.

czytaj więcej »

Dnia 1 października 2017 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy emerytalnej przywracająca powszechny wiek emerytalny obowiązujący przed 1 stycznia 2013 r. Nowela ta wprowadza także kilka innych zmian istotnych dla świadczeniobiorców. Sprawdźmy szczegóły.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownikowi kończy się umowa o pracę na czas określony. Obecnie chcemy podpisać z nim drugą umowę na rok i zapisać w niej, że zawarcie kolejnej (na czas nieokreślony) nastąpi, o ile firma uzyska projekty, którymi ta osoba będzie mogła się zająć. Czy dopuszczalne jest wpisanie takiego warunku do umowy? Osoba ta chciałaby mieć potwierdzenie w tej kwestii.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica wróciła z urlopu macierzyńskiego na dotychczasowe stanowisko pracy w urzędzie gminy. Po pewnym czasie, w związku z wygranym naborem na stanowisko urzędnicze w tym samym urzędzie gminy, została z nią rozwiązana dotychczasowa umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony za porozumieniem stron i zawarta nowa umowa na 6 miesięcy na stanowisko urzędnicze. Ponieważ od pracownicy powracającej z urlopu macierzyńskiego nie odprowadza się składek na Fundusz Pracy, to czy wymienioną osobę zatrudnioną na podstawie drugiej umowy o pracę można traktować jako osobę powracającą z urlopu macierzyńskiego i nie odprowadzać od niej składek na FP?

czytaj więcej »

wiper-pixel