WYDANIE ONLINE

Pracownicy nie raz zwracają się do pracodawcy o wystawienie lub wypełnienie już gotowego druku zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach. Czy pracodawca ma obowiązek tę prośbę spełnić ? A jeśli tak, to jak się do tego zabrać ? Pracodawcy miewają wątpliwości jakie dane mogą lub muszą podać, co rozumieć pod pojęciem "dochodu". Na te i inne pytania Czytelnicy znajdą odpowiedzi w poniższym tekście.

czytaj więcej »

Długi pracownika egzekwuje komornik. Jeżeli prowadzi egzekucję z wynagrodzenia zatrudnionego, przesyła pracodawcy wezwanie do potrąceń. Co się stanie gdy firma je zlekceważy? Jakie problemy mają pracodawcy, stając się dłużnikiem zajętej wierzytelności? Poniżej publikujemy 11 pytań od firm, którym komornik nakazał dokonanie potrąceń z wynagrodzeń pracowników.

czytaj więcej »

Pytanie: Nasi pracownicy mają zróżnicowane stawki godzinowe, które nie dadzą w każdym miesiącu 2017 r. wymaganego minimalnego wynagrodzenia. Dlatego też będą mieć wynagrodzenie wyrównywane premiami do minimalnej płacy 2000 zł brutto. Ponadto, zdarzają się oczywiście nadgodziny. W jaki sposób je naliczać ? Czy kierować się stawkami godzinowymi każdego z nich, czy przeliczać wartość godziny w danym miesiącu z uwzględnieniem premii ?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak należy dokumentować czas pracy prawnika, będącego osobą samozatrudnioną w świetle zmian przepisów obowiązujących o stawce minimalnej w wysokości 13 zł za godzinę od dnia 1 stycznia 2017 r.? Z osobą tą mamy podpisaną od dwóch lat umowę na świadczenie usług z ryczałtową stawką 1.500 zł miesięcznie.  Zleceniodawca jest spółką z o.o. zatrudniającą na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenia ponad 100 pracowników.

czytaj więcej »

Podstawę wymiaru zasiłku stanowi przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeżeli jednak zleceniobiorca nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu przez taki okres, to jaki przyjąć przychód? Przeczytaj komentarz eksperta i upewnij się jak poprawnie naliczyć świadczenie i czy dobrze znasz zasady.

czytaj więcej »

Pytanie: W grudniu pracownik otrzymał w nagrodę od firmy : wycieczkę. Świadczenie to błędnie uznaliśmy jako zwolnione od składek i dlatego wartości wycieczki nie uwzględniliśmy w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Obecnie będziemy przygotowywać korektę dokumentów. Chcemy pokryć z własnych środków składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków ubezpieczonego, podatek oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Czy należności ZUS sfinansowane za pracownika będą stanowiły podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne?

czytaj więcej »

Pytanie: Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą ze względu na chorobę przebywała na zasiłku chorobowym przez okres 6 miesięcy, następnie przez okres 1 roku na świadczeniu rehabilitacyjnym. Okres świadczenia minie w marcu 2017 r. Właściciel firmy nie wróci do końca tego terminu do zdrowia, ponieważ w lutym czeka go kolejna operacja. Zdajemy sobie sprawę, że po zakończeniu terminu pobierania przez właściciela firmy świadczenia rehabilitacyjnego może on starać się o przyznanie renty. Jednakże wiązałoby się to zapewne z zamknięciem firmy. Firma prosperuje na rynku wiele lat, obecnie sprawami decyzyjnymi firmy zajmuje się żona właściciela, zatrudniona u niego na umowę o pracę, która jest zgłoszona w ZUS jako osoba współpracująca. Likwidacja firmy jest obecnie niemożliwa ze względu na zobowiązania; w tym realizacje do wykonania. Nie chcielibyśmy rezygnować z działalności. Czy rzeczywiście przejście właściciela na rentę wiąże się z likwidacją działalności? Proszę o doradzenie, jak możemy postąpić w tej całej sytuacji? Jakie mamy możliwości prawne? Jak wyglądałaby sytuacja, gdyby właściciel wrócił do pracy i znowu poszedł na zwolnienie lekarskie? Czy, aby uzyskać zasiłek chorobowy musiałby przepracować jakiś okres?

czytaj więcej »

Pytanie: Od stycznia 2017 roku zmieniliśmy w firmie profil działalności. Z tego powodu zmianieuległ obowiązujący nas numer REGON. Czy musimy o tym poinformowaćZUS? Jeżeli tak, to w jaki sposób? Czy będzie miało to wpływ nastopę składek wypadkowych w nowym roku składkowym?

czytaj więcej »

Zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze dotyczy osób, za które płatnicy mieli obowiązek opłacić składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych. W aktualnie sporządzanym druku wykazuje się ubezpieczonych w 2016 roku. Sprawdź szczegóły poprawnego przygotowania dokumentu.

czytaj więcej »

Z początkiem marca najniższa emerytura zostanie podniesiona i wyniesie 1 tys. zł. Natomiast najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie do 750 zł. Czy obejmie wszystkich świadczeniobiorców? Poznaj szczegóły zmian.

czytaj więcej »

Niebawem czekają nas zmiany w przepisach o zatrudnianiu cudzoziemców* w Polsce. Będą one dotyczyć nowych zasad przyjazdu, pobytu oraz pracy w naszym kraju obywateli państw Białorusi, Ukrainy, Gruzji, Rosji, Mołdawii i Armenii. Jaki cel przyświecał pomysłodawcom? Poznaj szczegóły nowelizacji.

czytaj więcej »

Przyjęty przez rząd projekt zmian* zakłada od 1 czerwca 2017 roku przedłużanie się do dnia porodu umów o pracę tymczasową pracownic w ciąży, w przypadku, gdyby umowy te uległy rozwiązaniu po pierwszym trymestrze ciąży. Dzięki takiemu rozwiązaniu, zatrudniona tymczasowo, otrzyma po urodzeniu dziecka zasiłek macierzyński. Sprawdź, co się jeszcze zmieni.

czytaj więcej »

Nieprawidłowa informacja sądu o skutkach złożenia w placówce pocztowej pisma procesowego umożliwia stronie ubieganie się o przywrócenie terminu, jeżeli zażalenie lub apelacja zostałyby doręczone do sądu po upływie terminu na ich złożenie. Traktuje o tym postanowienie Sądu Najwyższego z 16 listopada 2016 r. (sygn. akt III PZP 5/16). Zapoznaj się ze szczegółami.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik w wieku 52 lata, jest na zwolnieniu lekarskim, które obejmuje okres od 12 stycznia do 16 lutego (36 dni). Od 16 stycznia przebywa w szpitalu. Jak obliczyć mu poszczególne świadczenia chorobowe (wynagrodzenie, zasiłek) i w jakiej wysokości ? Pracownik od 1 grudnia 2016 r. do 5 stycznia przebywał na urlopie bezpłatnym. Ile wyniesie wynagrodzenie za styczeń ? Pracownik zarabia 1 800 zł zasadniczej oraz otrzymuje dodatek stażowy 200 zł i premię zmienną miesięczną od 5 do 25% wynagrodzenia za pracę. Dodatek nie jest zmniejszany za okresy niezdolności chorobowej, ale pomniejsza się go za urlopy bezpłatne, co wynika z umowy o pracę pracownika. Jak obliczyliśmy, średnia premia miesięczna wypłacona w okresie całego 2016 r. wyniosła 289 zł.

czytaj więcej »

Jeżeli stosunek pracy z pracownikiem ulegnie rozwiązaniu lub wygaśnięciu pracodawca ma obowiązek niezwłocznie wydać podwładnemu świadectwo pracy, gdy nie zamierza zawrzeć z nim kolejnej umowy o pracę w terminie 7 dni od zakończenia poprzedniego stosunku pracy. Sprawdź powinności pracodawcy, w związku z nowymi zasadami wydawania i wypełniania omawianego dokumentu.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownicy otrzymali wypowiedzenia umów o pracę w związku z likwidacją etatów (zwolnienia grupowe). W obecnej chwili pojawił się w firmie nowy udziałowiec, który chciałby utrzymać zatrudnienie, dając jednak pracownikom ze likwidowanych stanowisk wypowiedzenia zmieniające. Co będzie, jeśli pracownicy nie przyjmą nowych warunków pracy i płacy? Czy należy im się odprawa za rozwiązanie umowy przez pracodawcę?

czytaj więcej »

wiper-pixel