WYDANIE ONLINE

Od 1 stycznia 2020 r. nie tylko jak zwykle wzrośnie stawka miesięczna minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2020 r. wyniesie ono 2.600 zł), ale wejdzie w życie zmiana polegająca na wyłączeniu z płacy minimalnej dodatku za staż pracy. Tym samym dodatek ten nie będzie wliczany do wynagrodzenia miesięcznego ustalanego dla potrzeb porównania go z wynagrodzeniem minimalnym. Poza dodatkiem stażowym pracownikowi będzie przysługiwało co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę ustanowione dla nowego roku.

czytaj więcej »

Rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej, które weszło w życie na początku 2019 roku, dało pracodawcom 12 miesięcy na dostosowanie warunków, w jakich przechowywana jest taka dokumentacja, do nowych zasad wskazanych w § 8 tego rozporządzenia. Jak postępować w praktyce, aby zapewnić odpowiednie warunki przechowywania akt?

czytaj więcej »

Od 2019 roku istnieje wyraźny obowiązek wydania pracownikowi kopii całości lub części dokumentacji pracowniczej. Jak go zrealizować? Jakie są terminy i w jaki sposób oznaczać kopię?

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2020 r. tzw. trzynaste emerytury oraz renty socjalne będą mogły być finansowane z funduszu solidarnościowego, którego środki – pochodzące m.in. ze składki pracodawców – były dotychczas przeznaczane na udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym.

czytaj więcej »

Ministerstwo Finansów przedstawiło wstępną treść nowego rozporządzenia w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Wskazane w nim nowe formularze PIT będą stosowane począwszy od 1 stycznia 2020 roku.

czytaj więcej »

Jeśli pracownik (który nie ma kierowniczego stanowiska) wykonuje przed i po godzinach pracy jeszcze inne dodatkowe obowiązki służbowe, takie jak uczestnictwo w naradach czy raportowanie o wykonanych zadaniach, czynności te należy w pełni wliczać do czasu pracy.

czytaj więcej »

Organizacja związkowa, należąca do międzyzakładowej organizacji związkowej, posiada wszelkie uprawnienia zakładowej organizacji związkowej, jeżeli – działając w danym zakładzie pracy – liczy ponad 10 członków, a pracodawca jest o tej działalności stosownie powiadomiony. Do oceny ochrony działacza związkowego w takim wypadku nie ma znaczenia, czy organizacja ta posiada osobowość prawną i czy jest reprezentatywna.

czytaj więcej »

Jeżeli pracownik przed zakończeniem postępowania w sprawie ustalenia prawa właściwego dla jego ubezpieczenia społecznego zwolni się z pracy, nie ma żadnych podstaw do wydania formularza unijnego potwierdzającego ubezpieczenie w polskim ZUS (wcześniej E-101, a obecnie A1).

czytaj więcej »

Z okazji Świąt chcemy wspomóc pracowników przyznając im różnego rodzaju świadczenia. Przykładowo, jedna z pracownic otrzyma od nas bon towarowy w kwocie 500 zł oraz paczkę ze słodyczami dla dziecka o wartości 150 zł. Źródłem zakupów będzie ZFŚS. W tym roku pracownica dostała jeszcze z tego funduszu paczkę z okazji Dnia Dziecka (120 zł) oraz dofinansowanie do wczasów pod gruszą (800 zł). Jak w grudniu rozliczyć upominki? Dodam, że pracownica ma prawo do zamiejscowych kosztów uzyskania przychodu oraz do odliczenia tzw. kwoty wolnej z PIT-2. Jej wynagrodzenie określono w stawce godzinowej (18 zł), z premią do 20% podstawy. Załóżmy, że premia w grudniu wyniesie 15%.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica zwróciła się o udzielenie urlopu okolicznościowego w związku ze śmiercią swojego ojca. Przedstawiła dokument w języku niemieckim. Czy możemy zagraniczny akt zgonu przyjąć jako podstawę udzielenia urlopu okolicznościowego, czy konieczne jest dostarczenie dokumentu przetłumaczonego przez tłumacza przysięgłego?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik wypisuje wniosek o urlop bezpłatny wyłącznie na dni robocze, tj. z wyłączeniem dni wolnych od pracy, występujących pomiędzy dniami urlopu bezpłatnego (np. czwartek-piątek i poniedziałek-wtorek). Czy mogę żądać od pracownika wypisania wniosku o urlop bezpłatny za wszystkie dni (np. od czwartku do wtorku)?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik, który od 13 sierpnia 2019 r. legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, przedstawił pracodawcy zaświadczenie o turnusie rehabilitacyjnym odbywającym się w od 12 listopada do 2 grudnia 2019 r. Czy pracownik ma prawo do zwolnienia od pracy w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym w wymiarze 21 dni pomimo, iż posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności dopiero od sierpnia 2019 roku i nie nabył jeszcze prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Jeśli pracownik zatrudniony na 1/3 etatu wybiera urlop godzinowo, ale po całym dniu, zgodnie z harmonogramem, i na koniec zostaje mu 2,5 godziny, to ma wybrać część dnia, czy dajemy na korzyść pracownika cały dzień urlopu?

czytaj więcej »

Pytanie: Jeżeli w firmie nie ma regulaminu pracy i wynagradzania, ponieważ spółka liczy do 20 osób, to w jaki sposób potwierdza się warunki pracy pracownikowi (że np. godziny pracy to 8.00–16.00, że płacimy do 10. następnego miesiąca itp.)? Czy musi być na to jakiś dokument, czy wystarczy przekazać to ustnie?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik zatrudniony na stanowisku pomocy kuchennej przyniósł obecnie orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. Orzeczenie wydane jest od 17 września 2018 r. Od kiedy pracownikowi przysługuje dłuższy urlop i krótszy czas pracy? Czy rok liczy się od wydania orzeczenia, czy od przedstawienia go pracodawcy?

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o informację, w jakiej wysokości komornik pobiera zaliczki na podatek dochodowy od wyegzekwowanych należności pracowniczych na podstawie art. 42e ustawy o PIT – 18% czy 17%? Nakaz sądowy dotyczył zaległych wynagrodzeń, które zostały wypłacone w październiku 2019 roku.

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o wskazanie, który sposób zaokrąglenia wynagrodzenia za 1 godzinę urlopu jest prawidłowy. Podstawa urlopowa z 3 miesięcy to 15.440,65 zł, liczba przepracowanych godzin z badanego okresu 411, stawka za 1 godzinę ze średniej urlopowej wynosi 37,568491 zł (15.440,65/411). Który sposób (1 czy 2) wyliczenia wynagrodzenia za 8 godzin urlopu jest prawidłowy:- 8 godzin urlopu wypoczynkowego × 37,568491 = (300,547928) po zaokrągleniu 300,55,- 8 godzin urlopu wypoczynkowego × 37,57 = 300,56 zł?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownicy jeżdżą niekiedy w delegacje do stosunkowo nieodległych miejscowości. Jaką możemy przyjąć odległość, żeby można było uznać, że pracownikowi nie przysługują świadczenia noclegowe, gdyż ma możliwość powrotu do miejscowości zamieszkania?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie dotyczy sposobu ujmowania (uzupełniania lub przyjmowania w kwocie faktycznie wypłaconej) składnika płacowego do podstawy ekwiwalentowej, tzw. dodatku motywacyjnego. Zapis w regulaminie określa go jako składnik ruchomy, przyznawany comiesięcznie po spełnieniu określonych wymogów. Przyznawany jest pracownikom nadzoru technicznego w zależności od efektywności wykonywania obowiązków i średniej liczby nadzorowanych pracowników. Określony jest kwotowo dla każdej z grup pracowników nadzorujących od najniższego szczebla do najwyższego. Niespełnienie dodatkowych warunków określonych w regulaminie jest podstawą nieprzyznania dodatku. W regulaminie jest zapis o ujmowaniu dodatku do podstawy urlopowej i zasiłkowej.

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniamy pracownika, który co miesiąc uzyskuje prawo do dodatku specjalnego. W październiku br. osoba ta przebywała na zwolnieniu lekarskim. Proszę o wskazówkę, czy w sytuacji, gdy do podstawy wynagrodzenia wliczam dodatek specjalny, składnik ten pomniejszam też proporcjonalnie z wynagrodzenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Zbliża się koniec roku i pojawia nam się pewien problem z wypłatą zasiłku chorobowego dla naszej pracownicy. Od kilku lat, także w 2019 r., nie mieliśmy obowiązku wypłaty zasiłków naszym pracownikom, a na dzień 30 listopada 2019 r. będziemy zgłaszać do ubezpieczenia chorobowego prawdopodobnie więcej niż 20 ubezpieczonych. W związku z tym w 2020 r. to nie ZUS, a my będziemy wypłacać zasiłki. Nasza pracownica, która jest w ciąży, choruje od września 2019 r. i prawdopodobnie będzie to już nieprzerwana choroba aż do porodu, który jest przewidziany na luty 2020 r. Czy w związku z tym, że jej choroba rozpoczęta w 2019 r. będzie trwała nieprzerwanie także w 2020 r., będziemy musieli od 1 stycznia 2020 r. przejąć wypłatę od ZUS i wypłacać jej zasiłek chorobowy, a następnie macierzyński przez ten cały czas?

czytaj więcej »

Pytanie: Zawarliśmy umowę zlecenia, w której zostały wyszczególnione czynności do wykonania z podanym sztywno terminem oraz maksymalną liczbą godzin przeznaczonych na wykonanie prac. Wynagrodzenie zostało podane w złotych za godzinę. Podany został również termin wypłaty wynagrodzenia. Niestety zleceniobiorca nie zdążył wykonać wszystkich prac w terminie umowy, mimo to zleceniodawca wypłacił mu pełne wynagrodzenie, gdyż zleceniobiorca zobowiązał się do wykonania tych prac w terminie późniejszym. Niestety do dnia dzisiejszego prace nie zostały wykonane, a zleceniobiorca się nie odzywa. W umowie nie została zawarta informacja o karach umownych. Czy są szanse na odzyskanie połowy wypłaconego wynagrodzenia oraz jakie ewentualne kroki należałoby podjąć?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik znajduje się w okresie wypowiedzenia. Zachorował w pierwszym miesiącu pracy, ale ze względu na brak dokumentów potwierdzających poprzednie okresy ubezpieczenia, choroba miała miejsce w okresie wyczekiwania, za który nie przysługuje pracownikowi wynagrodzenie chorobowe. Obecnie pracownik oświadczył, że bezpośrednio przed zatrudnieniem był zarejestrowany jako bezrobotny z prawem do zasiłku. Czy jeśli doniesie dokumenty potwierdzające ten fakt już po rozwiązaniu stosunku pracy, to czy należy wstecznie naliczyć wynagrodzenie chorobowe i jak wykazać to w raportach do ZUS?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica jest zatrudniona na 1/2 etatu z wynagrodzeniem 2.000 zł brutto. W sierpniu przepracowała wszystkie zaplanowane dni i przyniosła zwolnienie na dziecko na 3 dni, w których nie miała obowiązku wykonywania pracy. Prosimy o informację: czy w sierpniu powinniśmy wypłacić jej wynagrodzenie oraz zasiłek opiekuńczy na dziecko? Czy zasiłek ten przysługiwał pracownicy, mimo, że zwolnienie na opiekę dotyczyło dni, z w których nie świadczyła ona pracy? Jeżeli tak, to jak należało wyliczyć jego kwotę?

czytaj więcej »

Pytanie: Z uwagi na postępowanie odwoławcze pracownikowi zostało przyznane świadczenie rehabilitacyjne z wyrównaniem za okres trzech miesięcy, którego będziemy płatnikiem. W jaki sposób rozpisać tę wypłatę w dokumentach ubezpieczeniowych?

czytaj więcej »

wiper-pixel