WYDANIE ONLINE

Ekwiwalent pieniężny przysługuje pracownikowi w przypadku niewykorzystania urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Zatem tylko ustanie zatrudnienia uniemożliwiające wykorzystanie urlopu bieżącego bądź zaległego, upoważnia do wypłaty tej należności pieniężnej. Sprawdźmy więc, jak to świadczenie ustalić i wypłacić w tym roku.

czytaj więcej »

Wzór deklaracji w sprawie rezygnacji z dokonywania wpłat na PPK zostanie uproszczony. Wynika to z najnowszej wersji projektu rozporządzenia ministerstwa finansów*. Sprawdź, na czym polega to uproszczenie.

czytaj więcej »

Resort pracy opracował projekt zmiany rozporządzenie dotyczącego świadectw pracy* przewidujący usunięcie z pomocniczego wzoru świadectwa pracy punktu dotyczącego imion rodziców pracownika. Zmiana ta ma na celu dostosowanie stosowanego wzoru do wymogów wynikających z unijnego rozporządzenia w sprawie danych osobowych.

czytaj więcej »

Zewnętrzne biuro rachunkowe, któremu powierzono dane pracownicze do przetwarzania, nie jest ich administratorem, nie decyduje, co można z tymi danymi zrobić, nie może ich wykorzystywać do własnych celów. Sprawdź opinię eksperta.

czytaj więcej »

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracownika wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy. Poznaj najnowsze stanowisko Sądu Najwyższego dotyczące tej tematyki, wyrażone z wyroku z 20 marca 2019 r. sygn. I PK 261/17.

czytaj więcej »

Jeżeli pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, został zwolniony z powodu długotrwałej niezdolności do pracy, a po chorobie zgłosił zamiar kontynuacji zatrudnienia, pracodawca ma go ponownie zatrudnić z pominięciem procedury naboru, jeżeli jest możliwość ponownego przyjęcia do pracy. Przeczytaj opinię Sądu Najwyższego zaprezentowaną w wyroku z 21 marca 2019 r. sygn. II PK 248/17.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik został zatrudniony od 10 czerwca, na 3-miesięczną umowę na zastępstwo innego pracownika przebywającego na urlopie bezpłatnym. Dnia 21 czerwca skorzystał z urlopu okolicznościowego, a w okresie od 26 do 30 czerwca chorował. Ma prawo do wynagrodzenia chorobowego, bo do końca maja 2019 r. pracował na umowę zlecenia z ubezpieczeniem chorobowym dobrowolnym. W umowie o pracę ma określone wynagrodzenie w stałej stawce godzinowej 16,50 zł, do tego premia w wysokości 12% podstawy zasadniczej za czas przepracowany i stały dodatek miesięczny 200 zł za warunki pracy, zmniejszany proporcjonalnie do okresu nieobecności w pracy. Jak rozliczyć pracownika za czerwiec ?

czytaj więcej »

Kierownik średniego szczebla ma prawo do wynagrodzenia z tytułu nadgodzin wówczas, gdy organizacja pracy wymusza na nim regularną pracę poza normalnymi godzinami. W przypadku tych kierowników trzeba prowadzić ewidencję czasu pracy, a w razie jej braku, dowód na okoliczność pracy w nadgodzinach obciąża pracownika. Może on wykazać ponadnormatywną pracę wszelkimi innymi dowodami, dopuszczonymi przez procedurę cywilną. W tej kwestii wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z 21 marca 2019 r. sygn. II PK 332/17. Dowiedz się więcej.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik przebywał na urlopie bezpłatnym w okresie od  24 maja 2018 do 10 marca 2019 r. 31 marca 2019 r. rozwiązaliśmy z pracownikiem umowę o pracę za porozumieniem stron. Wiadomo, że 1 stycznia 2018 nabył on uprawnienia do 26 dni urlopu. Czy w zaistniałej sytuacji postąpiliśmy zgodnie z prawem obniżając temu pracownikowi w marcu 2019 wymiar urlopu wypoczynkowego o miesiące w których przebywał na urlopie bezpłatnym? Jaki wymiar urlopu  powinien mu przysługiwać w 2019 roku? Czy można skorygować wymiar urlopu wypoczynkowego  o 2 miesiące podczas, których przebywał na urlopie bezpłatnym?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownikowi przyznano rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Czy w tej sytuacji powinniśmy skierować go na badania kontrolne?

czytaj więcej »

Pracodawcy wprowadzając konkretne zapisy do regulaminu wynagradzania powinni zadbać o to, by ich treść była zrozumiała i dogłębnie przemyślana. W przeciwnym razie mogą one być przede wszystkim źródłem sporów : pracodawca – pracownik. Sprawdź zatem na praktycznych przykładach, których zapisów warto unikać, by zabezpieczyć się przed roszczeniami podwładnych.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy stawka godzinowa dla pracownika zatrudnionego na etacie w oparciu o umowę o pracę może być w 2019 r. niższa od 14,70 zł? Czy może być to stawka np. 14 zł w miesiącach gdzie czas pracy jest niższy np. w czerwcu 152 godziny i przepracowanie tego czasu nie daje minimalnego wynagrodzenia za pracę (152 * 14 zł = 2.128 zł)? Czy wystarczy dokonać dopełnienia do minimalnego wynagrodzenia za pracę, żeby wyszło 2.250 zł? Chodzi o to, że stawka na poziomie 14,70 zł w miesiącach długich gdzie jest 184 godziny powoduje wzrost wynagrodzenia znacznie powyżej minimalnego. Czy wobec tego pracownik na etacie na umowie o pracę może mieć stawkę 14 zł za godzinę zakładając dokonywanie dopełnień do minimalnego wynagrodzenia?

czytaj więcej »

Już w kolejnym miesiącu, bo 1 lipca 2019 r. wobec części płatników zaczną obowiązywać przepisy ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Wiązać się to będzie z koniecznością dokonania wyboru instytucji finansowej, z którą podpisane zostaną dwa rodzaje umów oraz obowiązkiem naliczania, pobierania i odprowadzania zupełnie nowych składek - i to nie tylko za pracowników. Na wykonanie tych czynności przepisy przewidują konkretne terminy. Sprawdźmy jakie.

czytaj więcej »

wiper-pixel