WYDANIE ONLINE

Nabycie prawa do urlopu wiąże się ściśle z pozostawaniem w stosunku pracy. Decyduje o tym okoliczność, czy pracownik uprzednio był zatrudniony na podstawie umowy o pracę, a jeśli tak, to czy pierwsza praca, jaką wykonywał, przypadała w tym samym roku, w którym został zatrudniony. Co do zasady bowiem prawo do urlopu nabywa się z góry – w pierwszym dniu pracy w danym roku kalendarzowym. Jednak w pierwszym roku pracy prawo do urlopu nabywa się inaczej niż w latach kolejnych, tj. z upływem każdego kolejnego miesiąca pracy w tym roku.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik uprawniony do 20 dni urlopu w styczniu 2015 r. rozwiązał umowę o pracę. Do końca 2014 r. nie wykorzystał 10 z 20 przysługujących mu dni urlopu. W styczniu 2015 r. wykorzystał 4 dni urlopu udzielonego na żądanie pracownika. Jak rozliczyć urlop i uwzględnić w świadectwie pracy?

czytaj więcej »

Jedną z pierwszych czynności, jaką wykonuje się po przyjęciu pracownika do pracy, jest ustalenie jego uprawnień urlopowych. Należy ustalić zarówno prawo do urlopu, jak i jego wymiar.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik pracujący w systemie podstawowym od poniedziałku do piątku wynagradzany jest według stawki 2.900 zł miesięcznie, dodatku funkcyjnego w kwocie 200 zł oraz prowizji od sprzedaży, która w maju wynosiła 450 zł. W dniach od 13 do 14 maja 2015 r. pracownik korzystał z urlopu okolicznościowego (16 godz.), a w dniach od 18 do 22 maja 2015 r. – z urlopu wypoczynkowego (5 dni, tj. 40 godz.). Jak wyliczyć jego wynagrodzenie, uwzględniając poniższe dane?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik z 6-letnim stażem urlopowym od początku 2015 r. trzykrotnie zmieniał pracę: - w pierwszym miejscu zatrudnienia pracował w okresie od 4 stycznia do 15 lutego w wymiarze 1/4 etatu, gdzie wykorzystał 1 dzień urlopu, - u kolejnego pracodawcy był zatrudniony od 20 lutego do 15 marca w wymiarze 1/2 etatu i wykorzystał 2 dni urlopu, - trzecie miejsce pracy obejmowało okres od 16 marca do 30 kwietnia, gdzie pracownik wykonywał pracę w pełnym wymiarze czasu pracy i wykorzystał 2 dni urlopu. Obecnie pracownik rozpoczyna kolejną pracę na podstawie umowy zawartej na okres próbny od 4 maja do 31 lipca 2015 r. Ile dni urlopu przysługuje mu w naszym zakładzie?

czytaj więcej »

Pytanie: W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. pracownica była zatrudniona na pół etatu (pracowała 5 dni w tygodniu po 4 godziny). Przysługiwało jej prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze: 26 dni × 1/2 etatu = 13 dni × 8 godz. = 104 godziny. W 2014 r. pracownica wykorzystała 11 dni urlopu × 4 godz.= 44 godz. Pozostała część urlopu, tj. 60 godzin, nie została przez nią wykorzystana i przeszła na 2015 r. jako urlop zaległy. Od 1 stycznia 2015 r. zmienił się jej wymiar czasu pracy i została zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy. W lutym 2015 r. zamierza wykorzystać zaległy urlop. Jak należy udzielić zaległego urlopu: czy 60 godzin, czyli 7 dni i 4 godziny?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik wynagradzany według stawki 6.000 zł brutto miesięcznie od 11 do 15 maja 2015 r. był na urlopie wypoczynkowym (5 dni, tj. 40 godzin). Następnie dostarczył zwolnienie lekarskie na okres od 19 do 21 maja 2015 r. (3 dni), za które otrzyma wynagrodzenie chorobowe. Jakie wynagrodzenie powinien otrzymać za maj, biorąc pod uwagę, że dniem wolnym za 1 maja 2015 r. ustalono 4 maja w miesięcznym okresie rozliczeniowym?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik w okresie 2-tygodniowego wypowiedzenia korzystał z urlopu wypoczynkowego w dniach od 20 do 24 kwietnia 2015 r. (tj. 40 godz.) oraz został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy od 24 do 30 kwietnia 2015 r. (tj. 40 godz.). Jak prawidłowo wyliczyć wynagrodzenie za ten okres, wiedząc, że wynagrodzenie zasadnicze tego pracownika wynosiło 4.000 zł, dodatkowo otrzymywał prowizję, która została wypłacona w marcu w kwocie = 500 zł, w lutym 600 zł, w styczniu 400 zł. W tym okresie przepracował 496 godzin.

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniamy nauczyciela na podstawie umowy o pracę zawartej na okres trwania roku szkolnego. Jakie przepisy regulują ustalanie wymiaru urlopu wypoczynkowego i ekwiwalentu za urlop niewykorzystany (Kodeks pracy czy Karta Nauczyciela) oraz w jaki sposób obliczyć współczynnik urlopowy dla takiego pracownika?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik został zatrudniony 8 września 2013 r. na podstawie umowy na czas określony do 31 marca 2015 r. Dostarczył pracodawcy dyplom ukończenia studiów wyższych z 25 czerwca 2011 r. oraz świadectwo pracy za okres 1 kwietnia – 31 sierpnia 2013 r. Rok 2013 był pierwszym rokiem pracy tego pracownika, zatem udzielono mu urlopu w wymiarze 3/12 za okres 8 września – 7 grudnia 2013 r., tj. 5 dni. Za 2014 r. udzielono urlopu w wymiarze 20 dni. W dniu 1 stycznia 2015 r. staż pracy tego pracownika, ustalony na podstawie dostarczonych dokumentów, wynosił 9 lat, 8 miesięcy i 24 dni, zatem do dnia zakończenia umowy (31 marca 2015 r.) nie nabył 10-letniego stażu urlopowego. Ponieważ pracownik nie wykorzystał urlopu w 2015 r., z dniem 31 marca wypłacono ekwiwalent za 5 dni. Jednak 1 kwietnia 2015 r. pracownik dostarczył świadectwo pracy za okres 1 września 2011 r. – 31 marca 2013 r. Ile wyniesie dodatkowy ekwiwalent do wypłaty?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik złożył wniosek u pracodawcy o rozwiązanie umowy o pracę na zasadzie porozumienia stron. Pracownik ma do wykorzystania urlop w wysokości proporcjonalnej za 2015 r. Pracodawca nie może udzielić tego urlopu w naturze, a pracownik chciałby wykorzystać ten urlop u następnego pracodawcy. Czy istnieje taka możliwość?

czytaj więcej »

wiper-pixel