WYDANIE ONLINE

Jednym z obowiązków pracodawcy jest ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Obowiązek ten można spełniać nie tylko poprzez kierowanie pracowników na różnego typu szkolenia, kursy czy studia, ale także przynajmniej nieprzeszkadzanie pracownikom, którzy z własnej inicjatywy podjęli naukę. Upewnij się, co musisz a co możesz zapewnić swemu szkolącemu się pracownikowi.

czytaj więcej »

Ostateczny termin przelania II transzy środków na fundusz socjalny przypada 30 września, zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. W 2018 roku termin ten mija w niedzielę. Czy zatem dopuszczalne jest jego przesunięcie na poniedziałek 1 października? Sprawdź, jaką opinię w tej kwestii wyraża resort pracy.

czytaj więcej »

Pracodawca wywiąże się z obowiązku udzielenia pracownikowi zaległego urlopu, jeśli podwładny rozpocznie urlop przed upływem tego terminu. Czy zwierzchnik może od pracownika wymagać, by pracownik do końca września wykorzystał również zaległy urlop na żądanie, który stał się zwykłym urlopem zaległym? Upewnij się, jak postąpić by nie narazić się na sankcje.

czytaj więcej »

Resort pracy opublikował projekt ustawy o rynku pracy*. Zakłada ona szereg zmian m.in. skrócenie okresu stażu, konieczność zatrudnienia po nim, a także sankcje dla pracodawcy za niewywiązanie się z umowy o jego zorganizowanie. Nowości znajdziemy też w przepisach dotyczących Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Ze szkoleń finansowanych z KFS skorzystają też samozatrudnieni i pracujący w ramach umowy cywilnoprawnej. Z drugiej strony dofinansowania będą niższe i ograniczone kwotowo. Poznaj szczegóły planowanych zmian.

czytaj więcej »

Czy prowadzenie nauki języka obcego należy kwalifikować jako świadczenie usług, do którego stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu, niezależnie od sposobu prowadzenia nauki języka? Czy taką umowę trzeba zawrzeć także wówczas, gdy końcowym efektem tych zajęć ma być np. inscenizacja teatralna? Upewnij się, jakie w tej sprawie orzeczenie wydał Sąd Najwyższy, by nie mieć przykrych konsekwencji ze strony ZUS.

czytaj więcej »

Zmiany w ustawie o PPE dostosowują przepisy do unijnej dyrektywy, która ma ułatwić korzystanie z prawa do swobodnego przemieszczania się pracowników między państwami Unii Europejskiej. Dowiedz się więcej.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik ma trójkę dzieci w wieku szkolnym. W połowie sierpnia złożył w dziale obsługi płac wniosek o zapomogę na zakup artykułów do szkoły. Przyznano mu dofinansowanie w wysokości 600 zł. W tym roku pracownik pobrał już z zfśs następujące świadczenia: dopłata do kolonii dziecka w wieku 12 lat - 500 zł, trzy paczki ze słodyczami na Dzień Dziecka o łącznej wartości – 150 zł oraz dofinansowanie do wczasów pod gruszą - 500 zł. Czy wszystkie te świadczenia należy zsumować dla ustalenia limitu zwolnienia podatkowego na rok ? Czy w związku z wypłacaniem przez państwo po 300 zł na każde dziecko z tytułu szkolnego wyposażenia musimy nadal udzielać pracownikom dofinansowania na ten cel z zfśs ?

czytaj więcej »

W przypadku modyfikacji któregokolwiek z warunków umowy o pracę pracodawca zawiera z pracownikiem porozumienie zmieniającego (sporządza aneks do umowy) lub dokonuje wypowiedzenia zmieniającego. Czy każde, nawet drobne zmiany, nie mające wpływu na warunki pracy, również należy aneksować? Jak poprawnie zmienić pracownikowi warunki zatrudnienia? Czy podwyżkę pensji można wprowadzić aneksem do umowy o pracę. Na te i inne pytania odpowiedź znajdziesz w opracowaniu.

czytaj więcej »

Pracodawca może uchylić regulamin wynagradzania mimo sprzeciwu wszystkich związków zawodowych działających w jego zakładzie, o ile jest to uzasadnione szczególnie trudną sytuacją ekonomiczną pracodawcy. Co należy pod tym pojęciem rozumieć? Poznaj najnowszy wyrok Sądu Najwyższego w tej kwestii.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik wystąpił z wnioskiem o rozwiązanie umowy o pracę z dnia na dzień na podstawie porozumienia stron, do którego chcemy się przychylić. Co w tej sytuacji z ekwiwalentem za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

czytaj więcej »

Pytanie: Otrzymaliśmy prośbę z sądu o przygotowanie zaświadczenia o wynagrodzeniu (obliczonego jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w wysokości wynagrodzenia brutto za ostatnie 3 miesiące. Osoba, której wynagrodzenie mamy wyliczyć pracowała u nas od 2 stycznia do 3 marca 2018 r. Miesięczne wynagrodzenie brutto wynosiło 5 000 zł. Dodatkowo pracownikowi wypłacane były opodatkowane i oskładkowane dodatki do diet ustawowych w wysokości 20 zł za każdy dzień delegacji. Czy prawidłowo naliczamy to w następujący sposób: 1) przeciętne wynagrodzenie z 3 miesięcy: 5 000 zł x 2 (wynagrodzenie za styczeń i luty) + około 200 zł (wynagrodzenie za kilka dni marca) = 10 200 zł. / 3 = 3400 zł brutto,2) zmienne składniki z 3 miesięcy: 40 (dodatek do diety za styczeń) + 120 (dodatek do diety za luty) = 160 zł / 3 = 53,33 zł brutto, 3) wynagrodzenie obliczone jak ekwiwalent: 3 400 zł + 53,33 zł = 3453,33 zł brutto.

czytaj więcej »

Pytanie: Nasza pracownica zażądała od nas zapłaty 15,3 tys. zł. Swoje żądanie uzasadniła powołaniem się na okoliczność, że wypłacane jej honoraria autorskie powinny zostać zaliczone na poczet minimalnego wynagrodzenia za pracę. W umowie o pracę zapisano m.in., że w czasie trwania stosunku pracy pracownicy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 1.021,24 zł brutto miesięcznie + honoraria autorskie. Zatem wypłacaliśmy jej jako wynagrodzenie za pracę dwa składniki:1) wynagrodzenie w stałej wysokości kwotowej oraz 2) honoraria autorskie („wierszówki”) za stworzenie dzieł w rozumieniu prawa autorskiego .Wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich zależało od aktualnych potrzeb pracodawcy i nakładu pracy pracownicy. Kwoty „wierszówek” pracodawca ustalał w zależności od liczby napisanych wierszy.Co do zasady „wierszówka” była wypłacana za tekst opublikowany. Czy pracownica ma rację?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica wraca z urlopu rodzicielskiego (wcześniej była na zwolnieniu lekarskim i urlopie macierzyńskim). Obecnie korzysta z urlopu wypoczynkowego. Jak liczyć jej wynagrodzenie urlopowe? Czy bierzemy pod uwagę składniki zmienne sprzed pójścia na zwolnienie lekarskie w ciąży, czy tylko stałe wynagrodzenie zasadnicze z umowy o pracę? Czy w przypadku gdyby ta pracownica po urlopie wypoczynkowym udała się na zwolnienie, powinniśmy wziąć pod uwagę również składniki sprzed porodu?

czytaj więcej »

Przepisy ustawy Prawo przedsiębiorców wprowadziły nową formę prowadzenia mikro biznesu - działalność nierejestrową (lub inaczej nierejestrowaną). Jakie kryteria warunkują prawo do skorzystania z przywileju braku konieczności rejestrowania działalności, kto z punktu widzenia obciążeń wobec ZUS jest atrakcyjniejszy dla firm – zleceniobiorca czy osoba prowadząca firmę na próbę? Na te i inne pytania odpowiadamy w opracowaniu. Koniecznie przeczytaj.

czytaj więcej »

Pytanie: Syn przedsiębiorcy, którego rozlicza nasze biuro rachunkowe, jest jeszcze osobą niepełnoletnią (17 lat), ale chciałby od września prowadzić działalność nierejestrową w zakresie udzielania korepetycji z fizyki uczniom szkoły podstawowej. Czy w świetle obowiązujących przepisów może taką działalność podjąć?

czytaj więcej »

Pytanie: Osoba prowadzi działalność niezaewidencjonowaną (skup i sprzedaż podręczników szkolnych). Obawia się, że we wrześniu, z chwilą rozpoczęcia nowego roku szkolnego, przekroczy ustawowy limit przychodu, czyli 1050 zł. Jeśli tak się stanie, co powinna zrobić, aby nie narazić się na sankcje?

czytaj więcej »

Pytanie: We wrześniu chcemy naszym pracownikom zorganizować wyjazd integracyjny, połączony z grzybobraniem, którego koszty zostaną pokryte ze środków ZFŚS. Generalnie założenie jest takie, aby świadczenia na wyjeździe były takie same dla wszystkich uczestników. Czy w takiej sytuacji po stronie pracownika powstanie przychód, który powinniśmy opodatkować i oskładkować?

czytaj więcej »

Pytanie: Otrzymaliśmy orzeczenie lekarza orzecznika ZUS informujące o wcześniejszym ustaniu niezdolności do pracy jednego z naszych pracowników. Czy na tej podstawie możemy wstrzymać wypłatę zasiłku chorobowego?

czytaj więcej »

wiper-pixel