132

Zmiana zasad weryfikacji liczby członków związku zawodowego

Od 2019 r. nowe przepisy ustawy o związkach zawodowych zmienią zasady weryfikacji członków organizacji związkowych. Wprowadzona zostanie sądowa kontrola sprawozdań związkowych dotyczących tej kwestii. Poznaj praktyczne konsekwencje nowych przepisów.

Zbiorcze raporty e-ZLA

ZUS czyni starania, by ułatwić i upowszechnić korzystanie ze zwolnień elektronicznych. Przypominamy, iż Zakład udostępnił płatnikom możliwość generowania z PUE ZUS zbiorczych raportów e-ZLA.

131

Zmiany w umowach terminowych tuż…tuż

W tym miesiącu, bo 22 listopada 2018 r. – upłyną 33 miesiące od wejścia w życie limitu łącznego trwania umów terminowych. Sprawdź skutki przekroczenia limitów dla pracodawców.

W 2019 roku poszerzenie bazy członkowskiej związków zawodowych

Nowelizacja ustawy z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1608) wprowadziła rewolucyjne zmiany. Przede wszystkim związki otwierają się na wielu nowych członków, którzy do tej pory nie mogli korzystać z tej ochrony. Spowoduje to zmiany w statutach oraz podejściu władz związkowych do członków tych organizacji. Upewnij się, co się jeszcze zmieni.

numer specjalny - 38

Dokumentowanie czasu pracy i wynagrodzeń w firmie

Warto zadbać o właściwe dokumentowanie czasu pracy w firmie, ponieważ jego ewidencja jest nie tylko jednym z najczęściej kontrolowanych przez Państwową Inspekcję Pracy dokumentów, ale też niejednokrotnie stanowi ważny dowód przed sądem pracy np. w sporach o zapłatę za pracę w godzinach nadliczbowych. Bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego pokazuje, że nieprowadzenie takiej ewidencji czy też błędne jej sporządzanie może pracodawcę kosztować nie tylko mandat za wykroczenie ale też przegraną w sporze o nadgodziny. Podobnie wygląda kwestia dokumentowania wynagrodzeń. Należy dokumenty sporządzać rzetelnie. Przykładem konkretnych obowiązków pracodawcy w tej mierze związanych z zamieszczeniem w dokumencie odpowiednich zapisów jest wystawienie pracownikowi zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach. Przeczytaj opracowanie i poznaj aktualne regulacje w zakresie poprawnego sporządzania omawianej dokumentacji na wybranych przykładach z praktyki.

130

Zwrot kosztów podróży i wypłata dodatków za kontrole w terenie

Pytanie: Pracownikom wykonującym kontrole w terenie zwracamy koszty podróży oraz wypłacamy dodatki kontrolerskie i terenowe. Czy od tych wypłat powinniśmy naliczać składki? Pracownik nie otrzymuje polecenia wyjazdu służbowego (delegacji), a kontrola przeprowadzana jest na podstawie upoważnienia wystawianego przez nas.

Zarządca sukcesyjny = kontynuacja działalności firmy po śmierci właściciela

W połowie listopada br. zaczną obowiązywać przepisy nowej ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej*. Powołanie zarządcy sukcesyjnego pozwoli na dalsze prowadzenie firmy zmarłego przedsiębiorcy, w tym m.in. dalsze zatrudnianie jej pracowników, do czasu przejęcia zakładu pracy przez spadkobierców. Dowiedz się więcej.

129

Wypadek w pierwszym dniu zatrudnienia, a prawo do świadczeń chorobowych

Pytanie: W pierwszym dniu zatrudnienia pracownik udał się do przychodni medycyny pracy celem odbycia obowiązkowych badań. Wracając z przychodni został potrącony przez samochód. Czy w takiej sytuacji przysługują jakieś świadczenia chorobowe i jak ewentualnie obliczyć ich wysokość?

Ustalenie wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy

Pytanie: Z pracownicą, - dyrektorem oddziału regionalnego naszej spółki- rozwiązaliśmy umowę o pracę za porozumieniem stron. Według porozumienia, rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło 9 miesięcy po dniu zawarcia porozumienia. Zaś w okresie pomiędzy podpisaniem porozumienia a ostatecznym rozwiązaniem umowy o pracę dyrektorka została zwolniona z obowiązku wykonywania pracy, a spółka zobowiązała się za ten okres wypłacić jej comiesięczne wynagrodzenie. Była dyrektor ustaliła jeszcze z zarządem, że otrzyma w tym okresie normalne wynagrodzenie, obejmujące zarówno pensję zasadniczą jak i premie, które jej przysługiwały na mocy zakładowego regulaminu. Taki sposób obliczania wynagrodzenia zastosowaliśmy wcześniej wobec kilku, zwolnionych w podobny sposób, pracowników. Jednak ustalenia te nie zostały zapisane w porozumieniu, były one dokonane jedynie ustnie, na spotkaniu byłej pracownicy z członkami zarządu.Gdy podpisano porozumienie i dyrektor zrezygnowała z pracy, spółka wypłacała jej pensję, tak jak to określono w porozumieniu. Tyle, że wypłaty obejmowały tylko wynagrodzenie zasadnicze, bez wysokich premii, które przysługiwały na jej stanowisku.Była dyrektor zażądała więc zapłaty wyrównania wynagrodzenia, obejmującego należne jej zdaniem premie. Czy słusznie?

128

Ustawa o Pracowniczych Programach Emerytalnych po nowemu

Zmiany w ustawie o PPE dostosowują przepisy do unijnej dyrektywy, która ma ułatwić korzystanie z prawa do swobodnego przemieszczania się pracowników między państwami Unii Europejskiej. Dowiedz się więcej.

Ustalenie miesięcznej pensji w zaświadczeniu wymaganym przez sąd

Pytanie: Otrzymaliśmy prośbę z sądu o przygotowanie zaświadczenia o wynagrodzeniu (obliczonego jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w wysokości wynagrodzenia brutto za ostatnie 3 miesiące. Osoba, której wynagrodzenie mamy wyliczyć pracowała u nas od 2 stycznia do 3 marca 2018 r. Miesięczne wynagrodzenie brutto wynosiło 5 000 zł. Dodatkowo pracownikowi wypłacane były opodatkowane i oskładkowane dodatki do diet ustawowych w wysokości 20 zł za każdy dzień delegacji. Czy prawidłowo naliczamy to w następujący sposób: 1) przeciętne wynagrodzenie z 3 miesięcy: 5 000 zł x 2 (wynagrodzenie za styczeń i luty) + około 200 zł (wynagrodzenie za kilka dni marca) = 10 200 zł. / 3 = 3400 zł brutto,2) zmienne składniki z 3 miesięcy: 40 (dodatek do diety za styczeń) + 120 (dodatek do diety za luty) = 160 zł / 3 = 53,33 zł brutto, 3) wynagrodzenie obliczone jak ekwiwalent: 3 400 zł + 53,33 zł = 3453,33 zł brutto.

numer specjalny - 37

Rozliczanie nadgodzin, pracy w nocy i w dni wolne – w pytaniach i odpowiedziach

O tym, że pracownik ma prawo do otrzymania określonego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, w nocy czy w niedzielę i święta wiedzą wszyscy specjaliści rozliczający pensje w firmach. Czasem jednak mają wątpliwości, borykają się z problemami związanymi z poprawnym naliczaniem przysługujących pracownikom świadczeń. Niejednokrotnie wiąże się to z dostatecznym brakiem informacji, na jakich zasadach to się odbywa. W niniejszym numerze zatem nasi eksperci wyjaśniają podstawowe kwestie związane z zasadami wynagradzania w tym zakresie. Inspiracją były pytania od Czytelników napływające do redakcji.

127

Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla pracowników od 2019 roku

Obecnie podstawę wymiaru zasiłków (chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz wynagrodzenia za czas choroby przysługującego na podstawie art. 92 Kodeksu pracy) ustala się z uwzględnieniem przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Oznacza to, że w podstawie wymiaru nie uwzględnia się wynagrodzenia za miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Nie ma też znaczenia data wypłaty wynagrodzenia przysługującego za dany miesiąc. Istotne jest natomiast, że jest to wynagrodzenie przysługujące za ten miesiąc. Sprawdźmy jakie nowe zasady dotyczące ustalania podstawy wymiaru zasiłków są planowane od początku przyszłego roku.

Wzrost płacy minimalnej w 2019 r.

2.220 złotych – tyle może wynieść minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 roku. Natomiast z 13,70 do 14,50 zł miałaby od stycznia 2019 r. wzrosnąć minimalna stawka godzinowa dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne. Upewnij się, jakie inne skutki wywrze podniesienie płacy minimalnej.

Wyraźna zgoda na przetwarzanie danych

Na gruncie RODO zgody nie można udzielić w sposób abstrakcyjny, bez określenia celu przetwarzania. Zatem ze zgody kandydata do pracy musi wyraźnie wynikać, że godzi się on na przetwarzanie konkretnych danych ze świadomością, w jakim celu będą one przez pracodawcę przetwarzane. Dowiedz się, jakie dobre praktyki stosować wobec kandydatów do pracy.

126

Zwrot kosztów odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego

Pytanie: W jakiej wysokości należy pracownikowi zwrócić koszty odwołania z urlopu wypoczynkowego ?

Zaliczka na poczet podróży służbowej

Pytanie: Nasz pracownik często wyjeżdża w podróże służbowe. Wobec tego w każdym miesiącu chcemy wypłacać mu zaliczkę na poczet wydatków np. 500 zł. Po rozliczeniu się z wydatków miesięcznie, jeżeli nie wykorzysta całej zaliczki to dostanie na przyszły miesiąc kwotę różnicy między 500 zł, a tym co zostało z poprzedniej zaliczki. Czy możemy zastosować takie rozwiązanie? Jak postąpić w przypadku zwolnienia pracownika - potrącić niewykorzystaną zaliczkę z ostatniego wynagrodzenia?

125

Zmiany w ustawie chorobowej tuz, tuż…

Na początku 2019 r. przewiduje się wprowadzenie znaczących zmian do ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Chodzi m.in. o zapobieganie nieuzasadnionym wypłatom zasiłków i znacznemu uszczupleniu funduszu chorobowego poprzez wprowadzenie bardziej restrykcyjnych zasad przyznawania zasiłków, w szczególności dla osób podlegających ubezpieczeniu chorobowemu przez krótki okres przed nabyciem prawa do zasiłku i to nie tylko zasiłku chorobowego, ale także pozostałych świadczeń, tj. zasiłków macierzyńskiego i opiekuńczego. Co ważne, uproszczony ma zostać również sposób ustalania okresu zasiłkowego. W tym opracowaniu przedstawimy zasady dotyczące zmian w zakresie okresu wyczekiwania i ustalania okresu zasiłkowego.

Zgon pracownika na świadczeniu rehabilitacyjnym, a prawo do odprawy pośmiertnej

Pytanie: Uzyskaliśmy informację, że zmarł pracownik korzystający ze świadczenia rehabilitacyjnego. Czy w takiej sytuacji rodzinie zmarłego przysługuje odprawa pośmiertna i jak ją ewentualnie obliczyć?

Zgoda na dostęp do danych zatrudnionych

Przepisy ustawy o społecznej inspekcji pracy są zgodne z Konstytucją, poza artykułem dotyczącym dostępu społecznych inspektorów pracy do informacji i dokumentów zawierających dane osobowe. Poznaj najnowsze stanowisko Trybunału Konstytucyjnego.

numer specjalny - 36

Umowy cywilnoprawne, praca na urlopach z tytułu rodzicielstwa – rozliczenia składkowe

Umowy cywilnoprawne często zawiera się w takich sytuacjach, w których nie jest niezbędne zawarcie umowy o pracę. Sprawdźmy, jak w tym roku bezbłędnie naliczyć i odprowadzić składki od takich umów, jaką dokumentację przesłać do ZUS za osoby wykonujące umowy zlecenia i o dzieło z własnym lub obcym pracodawcą. Upewnijmy się również jak poprawnie oskładkować wynagrodzenie otrzymane za pracę na urlopach macierzyńskim czy wychowawczym.

124

Zgoda na indywidualny rozkład czasu pracy pracownika

Pytanie: Pracownica zgłosiła się z wnioskiem o ustalenie wobec niej ruchomego czasu pracy. Zgadzamy się i chcemy wnioskowany czas pracy wpisać do kolejnej umowy na czas określony, zawieranej z pracownicą. Czy możemy tak postąpić skoro obecnie nasze regulacje wewnętrzne nie przewidują takiej organizacji czasu pracy?Czy pracownica powinna raczej wystąpić z osobnym (poza umową) wnioskiem o wprowadzenie ruchomego czasu pracy?

Ustalanie wynagrodzenia urlopowego dyrektora szkoły nie powinno już budzić wątpliwości

Ostatnia nowelizacja rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli rozstrzygnęła wątpliwości odnośnie sposobu ustalania wynagrodzenia za czas urlopu kadry kierowniczej szkoły. Poznaj obowiązujące zasady.

RODO: sankcje za naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych

Do naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych może dojść przez działania umyślne lub losowe. Pierwsze ludzie podejmują świadomie, wbrew prawu, drugie zaś nie zawsze zależą od ludzi. Bez względu jednak na ich rodzaj, większość tzw. incydentów bezpieczeństwa można przewidzieć. I warto się na tym zastanowić, bo po 25 maja 2018 roku na przedsiębiorców spadnie szczególna odpowiedzialność. Dowiedz się jaka.

123

Zatrudnianie cudzoziemców - zasady podlegania ubezpieczeniom oraz obowiązkowi podatkowemu

Zatrudnianie obywateli obcych państw w Polsce stało się już zjawiskiem powszechnym. Najczęściej zatrudnienie ma miejsce na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia bądź o dzieło. Cudzoziemcowi, obojętnie czy z kraju Unii Europejskiej czy spoza niej, należy ustalić właściwe ustawodawstwo w zakresie ubezpieczeń społecznych, zdrowotnego oraz miejsce tzw. rezydencji dla celów podatkowych.

RODO – jak przetwarzać dane kandydata do pracy

Od 25 maja 2018 roku pracownicy działów kadrowo-płacowych muszą przetwarzać dane osobowe kandydatów do pracy oraz pracowników w zupełnie nowy sposób. W tekście podpowiadamy, jak temu obowiązkowi sprostać w przypadku kandydatów na pracowników.

122

Zwalnianie pracowników – czy zawsze przysługuje odprawa

Zmiana postanowień umowy o pracę w bardzo wielu przypadkach podyktowana jest przyczynami niedotyczącymi pracowników. Chodzi tu np. o konieczność zmniejszenia wynagrodzeń ze względy na problemy ekonomiczne pracodawcy, przeniesienie pracownika na inne stanowisko pracy na skutek likwidacji dotychczasowego. Czy w przypadku, gdy sytuacja taka zaistnieje u pracodawcy, który zatrudnia co najmniej 20 pracowników trzeba wypłacić odprawę podwładnemu, który nie przyjął nowych warunków, co spowodowało rozwiązanie umowy? Wyjaśnienie tej i wielu innych wątpliwości znajdziesz w opracowaniu.

Zmiany w wynagradzaniu pracowników samorządowych

Najpóźniej w maju 2018 r. zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych*. Poznaj nowe rozwiązania.

Zmiana zasad wynagradzania – co z regulaminem wynagradzania

Pytanie: Do tej pory w naszym zakładzie obowiązywał regulamin wynagradzania,w którym wyróżniało się następujące składniki: płaca zasadnicza, premia stała, dodatek z tytułu wyższego wykształcenia, dodatek funkcyjny oraz premia uznaniowa. Obecnie chcielibyśmy ujednolicić zasady wynagradzania i pozostawić płacę zasadniczą, dodatki oraz premię uznaniową. Natomiast kwota dotychczasowej premii stałej zostałaby włączona do płacy zasadniczej. Na wzorze aneksu do umowy mamy adnotację, że obie strony wyrażają zgodę na zaproponowane nowe warunki. Ale czy jesteśmy także zobowiązani do zmiany regulaminu wynagradzania? Zaznaczam, że wysokość wynagrodzenia pracownika nie zmienia się na jego niekorzyść.

numer specjalny - 35

Wynagrodzenia i inne wypłaty pracownicze 2018

Pracownikowi, oprócz wynagrodzenia zasadniczego przysługują inne świadczenia wypłacane przez pracodawcę. Na wybranych przykładach sprawdźmy, jak bezbłędnie naliczać i wypłacać podwładnemu zarówno gwarantowaną pensję jak i inne składniki wynagrodzenia w 2018 roku. 

121

Zakończenie jednej z umów na zastępstwo -kiedy wydać świadectwo pracy

Pytanie: Mamy zatrudnionego pracownika na cały etat na podstawie 2 różnych umów na zastępstwo (2 umowy po 1/2 etatu). Jeden z zastępowych pracowników wraca do pracy, więc automatycznie kończy się jedna z umów na zastępstwo. Pracownik dalej pozostaje w naszej firmie na 1/2 etatu wynikającej z umowy na zastępstwo za 2 pracownika. Proszę o odpowiedź, czy należy w momencie zakończenia pierwszej umowy na zastępstwo wydać pracownikowi świadectwo pracy? Czy dopiero w dniu zakończenia drugiej umowy wypisać łącznie świadectwo pracy, uwzględniając okresy zatrudnienia na cały i połowę etatu?

Wypłata wynagrodzenia – wyłącznie na rachunek pracownika

Mimo, że powszechną obecnie praktyką jest wypłacanie wynagrodzeń na rachunek pracownika, przepisy nadal wymagają dla tego sposobu rozliczenia uprzedniej zgody zatrudnionego. Sytuacja ta ma zmienić się od przyszłego roku. Przeczytaj, jakie zmiany czekają pracodawców.

Ubezpieczenie NNW zamiast odprawy pośmiertnej

Zdaniem Sądu Najwyższego wystarczy ubezpieczenie NNW pracowników, obejmujące także prawo do odszkodowania na wypadek śmierci, aby pracodawca zwolnił się skutecznie z – przynajmniej części – obowiązku zapłaty odprawy pośmiertnej członkom rodziny zmarłego pracownika. Poznaj pełne stanowisko Sądu Najwyższego i komentarz eksperta.

120

„Nowe” zatrudnianie cudzoziemców niedługo w praktyce

Przypominamy, iż od tego roku weszła w życie nowelizacja ustawy o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy. Jej przepisy dostosowały polskie prawo do tzw. unijnej dyrektywy sezonowej. Główne zmiany polegają na określeniu nowych zasad przyjmowania cudzoziemców do wykonywania prac sezonowych i pracy krótkoterminowej (na podstawie oświadczeń) w Polsce. Ponieważ prace w ogrodnictwie, rolnictwie tuż, tuż -prześledźmy nowe zasady.

Zwolnienia u małego pracodawcy a odprawa

Pytanie: Firma zatrudnia 8 pracowników na podstawie umowy o pracę. Chcemy zwolnić, z zachowaniem okresu wypowiedzenia, czterech pracowników z uwagi na nierzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków. Czy w związku z tym przysługuje im odprawa pieniężna?

119

Zatrudnianie i zwalnianie kadry kierowniczej – wybrane zagadnienia

W przypadku osób zarządzających zakładem pracy (dyrektorów, prezesów) stosowane są w praktyce dwie formy zatrudnienia: umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna – w tym zwłaszcza tzw. kontrakt menedżerski, czyli umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem. Osoba zatrudniona na podstawie cywilnoprawnej nie jest pracownikiem i nie korzysta z praw pracowniczych gwarantowanych przez Kodeks pracy. Dotyczą jej jednak inne obowiązki. Jakie? Koniecznie zapoznaj się z tekstem i dowiedz się jak zatrudniać i zwalniać kierowników zgodnie z prawem, czego wymagać od osoby na kierowniczym stanowisku i jakie ma ona uprawnienia.

Wyrównanie kwoty świadczenia rehabilitacyjnego w raporcie rozliczeniowym

Pytanie: Z uwagi na postępowanie odwoławcze pracownikowi przyznano świadczenie rehabilitacyjne z wyrównaniem za okres trzechmiesięcy, którego będziemy płatnikiem. W jaki sposób rozpisać tę wypłatęw dokumentach ubezpieczeniowych?

numer specjalny - 34

Obowiązki kadrowo - płacowe 2017/2018

Przełom roku i początek kolejnego wiąże się nie tylko z wejściem w życie nowych przepisów, ale niejednokrotnie z problemami i wątpliwościami pracodawców związanymi z poprawnym rozliczaniem wynagrodzeń. Dlaczego? Dlatego, że niejednokrotnie zawarte umowy o pracę, umowy zlecenia, czy choroba pracownika i pobieranie przez niego świadczeń z tego tytułu nie kończą się w starym roku, a mają swoją kontynuację w nowym. A nowy rok – to nowa wysokość np. minimalnego wynagrodzenia za pracę i pochodnych świadczeń. W niniejszym numerze specjalnym na wielu przykładach wyjaśniamy jak rozliczać pracownika, aby nie mieć problemów z fiskusem i szczegółowo omawiamy zmiany, jakie czekają płatników w 2018 roku.Na początku, tytułem wstępu, warto pokrótce wyjaśnić, iż podstawową zmianą, o której powinni pamiętać płatnicy składek na przełomie 2017 i 2018 roku jest likwidacja – 1 stycznia 2018 r. – dotychczasowych kont, na które odprowadzano składki. Od tej daty składki opłacamy za pomocą jednego przelewu na jedno – zupełnie nowe – konto. Kolejne obowiązki mają związek ze zmianą minimalnego wynagrodzenia. Po pierwsze płatnicy powinni sprawdzić, czy zmiana ta nie spowodowała objęcia ubezpieczeniami lub wyłączenia niektórych osób z ubezpieczeń społecznych oraz powstania obowiązku naliczania składek na Fundusz Pracy. Po drugie – muszą przeliczyć podstawy składek liczone od tego wynagrodzenia oraz minimalne podstawy pracowniczych świadczeń chorobowych. Nowy rok oznacza także nowe limity w przypadku wynagrodzenia chorobowego i zasiłku opiekuńczego. W pierwszym kwartale niektórzy płatnicy muszą również przygotować i złożyć w ZUS dodatkowe formularze. Kontrole ZUS pokazują, że nie o wszystkich obowiązkach płatnicy pamiętają, narażając się tym samym na sankcje ze strony tej instytucji. W tekście sprawdzimy na wielu praktycznych przykładach, w jaki sposób rozliczać składki i świadczenia na przełomie roku.

118

Umowa o pracę po zleceniu – czy konieczne są ponowne badania wstępne

Pytanie: Zleceniobiorca przez kilka miesięcy wykonywał pracę na podstawieumowy cywilnoprawnej. Po tych kilku miesiącach chcemy obecnie zawrzećz nim umowę o pracę. W ramach zlecenia wysłaliśmy go na badania wstępne.Obecnie będzie pracował na tym samym stanowisku, zagrożenia się nie zmieniły.Czy zatem można uznać poprzednie badania za wciąż ważne i nie kierowaćgo już na badania wstępne?

Ulgi składkowe – nie tylko dla początkujących przedsiębiorców

Konstytucja Biznesu ma wprowadzić tzw. pas startowy dla firm, na który złożą się dwa rozwiązania – ulga na strat i tzw. działalność nierejestrowa. Poznaj szczegóły planowanych rozwiązań.

Świadczenia pieniężne i rzeczowe dla pracownika odchodzącego na emeryturę

Przejście pracownika na emeryturę wiąże się z przyznaniem mu różnych świadczeń. Niekiedy, oprócz nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalnej w formie pieniężnej, pracownik rozstający się z firmą otrzymuje od pracodawcy świadczenia w postaci rzeczowej, jako np. integralną część nagrody czy odprawy. Jak poprawnie rozliczyć te świadczenia? Czy podlegają one składkom ZUS? Sprawdźmy.